Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3924. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, stran 7588.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: tehtnice), postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, roke rednih overitev ter način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-19-78/1031.
2. člen
Izrazi in definicije, uporabljeni v tem pravilniku, so navedeni v 1. in 2. točki Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Tehtnice morajo izpolnjevati meroslovne zahteve iz 3., 4. in 5. točke Priloge I in tehnične zahteve iz 6. točke Priloge I.
III. NAPISI IN OZNAKE
4. člen
Tehtnice morajo imeti naslednje napise:
– identifikacijsko oznako proizvajalca,
– identifikacijsko oznako uvoznika, po potrebi,
– serijsko številko in oznako tipa tehtnice,
– znak EEC-odobritve tipa merila,
– največjo zmogljivost: max. ...............................
– najmanjšo zmogljivost: min. ................................
– nazivno območje negotovosti: Un ......................
– hitrost obratovanja: .........število bremen na minuto
– odzivni čas: t .................................. s
– vrednost preskusnega razdelka tehtalne enote, skladno s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 67/01)
– temperaturne meje: ....°C/ .........................°C
– napajalno napetost: ................................... V
– frekvenco napajalne napetosti: ...................... Hz
– identifikacijsko oznako na tistih delih tehtnice, ki niso neposredno povezani z glavno enoto.
Odvisno od uporabe posamezne tehtnice lahko Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) v certifikatu o EEC-odobritvi tipa merila zahteva enega ali več dodatnih napisov.
5. člen
Velikost, oblika in razločnost napisov morajo biti take, da jih je pri normalnih pogojih uporabe tehtnice mogoče prebrati brez težav. Napisov ne sme biti mogoče zbrisati.
Napisi morajo biti zbrani na dobro vidnem mestu na tehtnici, bodisi na napisni ploščici, ki je pritrjena v bližini kazalne naprave, ali na sami kazalni napravi.
6. člen
Napisno ploščico mora biti mogoče zapečatiti, razen če je ni mogoče odstraniti, ne da bi se pri tem uničila.
Na napisni ploščici je lahko predviden prostor za žig. Če na ploščici ni prostora za žig, mora biti v njeni bližini predvidena dodatna ploščica v ta namen.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
7. člen
Skladnost tehtnic z meroslovnimi zahtevami je mogoče potrditi z EEC-odobritvijo tipa merila, ki ji sledi EEC-prva overitev merila, kot je to določeno v 7., 8. in 9. točki Priloge I.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
8. člen
Za tehtnice so obvezne overitve. Rok za redne overitve je 2 leti. Redne in izredne overitve vključujejo:
– ugotavljanje skladnosti tehtnice z EEC-odobrenim tipom merila,
– meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali tehtnica ustreza zahtevam tega pravilnika. Meroslovni pregled pri redni in izredni overitvi je enak meroslovnemu pregledu, ki je določen za EEC-prvo overitev merila.
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi so enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overitvi merila. Pri redni in izredni overitvi se izvedejo preskusi za EEC-prvo overitev merila.
9. člen
Za izvedbo preskusov pri meroslovnem nadzoru tehtnic v uporabi veljajo določila točke 4.3 Priloge I.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Slovenije v Evropsko unijo oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-6
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
*Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice (78/1031/EGS).
Priloga I
                 
            IZRAZI IN DEFINICIJE

1   SPLOŠNE DEFINICIJE

    Tehtnice razvrščajo predmete po njihovi masi v dve ali več
    podskupin.

1.1  Kontrolne tehtnice

    Tehtnice, ki razvrščajo predmete, katerih masa se na obeh
    straneh razlikuje od vnaprej določene vrednosti, imenovane
    nazivna masa.

    Naloga kontrolne tehtnice je, da predmete po vrednosti
    razlike med njihovo in nazivno maso razdeli v dve ali več
    podskupin.

1.2  Sortirne tehtnice

    Tehtnice, ki razvrščajo predmete različnih mas, za katere
    ni vnaprej določene nazivne mase.

    Naloga sortirne tehtnice je, da predmete razporedi v več
    podskupin, od katerih vsako označuje dano območje mase.

1.3  Ta pravilnik ne velja za avtomatske tehtnice z izračunavanjem
    zneska in tiskanjem računa ter za tehtnice za sortiranje jajc.


2   TERMINOLOGIJA

2.1  Razvrstitev po načinu kontrole oziroma sortiranja

2.1.1 Tehtnice, ki razvrstijo predmete v različne skupine, ki
    tehtnico zapuščajo ločeno.

2.1.2 Tehtnice, ki predmete razvrščajo tako, da vsakega
    označijo z določeno oznako skupine, v katero spada.

2.1.3 Tehtnice, ki štejejo predmete v vsaki skupini, ne da bi
    jih ločevale.

2.1.4 Tehtnice, ki oddajo vidni ali zvočni signal za vsak
    predmet v skupini, ne da bi predmete ločevale.

2.2  Razporeditev po načinu delovanja

2.2.1 Zvezne kontrolne in sortirne tehtnice

    Tehtnice z zveznim premikanjem bremen

    Premikanje bremen na sprejemniku bremena je zvezno in
    tehtnica med tem premikanjem poda podatek o masi.

2.2.2 Nezvezne kontrolne in sortirne tehtnice

    Tehtnice z nezveznim premikanjem bremen

    Premikanje bremen na sprejemniku bremena je nezvezno in
    tehtnica poda podatek o masi, ko breme miruje.

2.3  Naprave, ki sestavljajo tehtnico

2.3.1 Merilni sistem

2.3.1.1 Tehtalna enota

     Naprava, ki daje podatke o masi bremena, ki ga kontrolira
     oziroma sortira. Ta naprava je lahko neavtomatska tehtnica
     cela ali njen del.

     Sestavljajo jo sprejemnik bremena, uravnoteževalni
     mehanizem in po možnosti kazalna naprava, ki na primer v
     enotah mase kaže vrednost mase bremena ali razliko med to
     vrednostjo in referenčno vrednostjo.

2.3.1.2 Prožilna naprava

     Naprava, ki dá ukaz za dajanje podatka o masi.

2.3.1.3 Obdelovalna naprava

     Naprava, ki podatke iz tehtalne enote pretvori v signal in
     ta signal obdela tako, da dá ukaz za kontrolo oziroma
     sortiranje.

2.3.1.4 Kazalna naprava

     Naprava, ki daje najmanj enega od naslednjih podatkov:

     - maso kontroliranega oziroma sortiranega bremena,

     - razliko med to maso in referenčno vrednostjo,

     - podskupino, v katero spada kontrolirano oziroma sortirano
     breme.

2.3.2 Transporter

    Naprava, ki premika breme na sprejemnik bremena ali z njega.
    Lahko je sestavni del tehtalne enote.

2.3.3 Nastavitvena naprava

    Naprava za določanje meja mase podskupin.

2.3.4 Sortirna naprava

    Naprava, s pomočjo katere se bremena avtomatsko razvrstijo
    v fizično ločene podskupine. Ni nujno, da je sestavni del
    tehtnice.

2.3.5 Korekturna naprava (servo povratna naprava)

    Naprava, ki glede na rezultate kontrolnega tehtanja
    avtomatsko popravi nastavitev tehtnice tako, da razvršča
    bremena v smeri proti kontrolni tehtnici.

2.3.6 Števec

    Naprava, ki kaže število bremen, ki so se premaknila na
    sprejemnik bremena (števec premika), ali število bremen v
    posamezni podskupini (števci enot).

2.4  Etalonsko preskusno breme

    Breme, s pomočjo katerega se pod pogoji iz točke 7.2.1.1 te
    priloge, preskusi etalonsko območje negotovosti (Us).

2.5  Meroslovne lastnosti

2.5.1 Nazivna nastavljena točka

    Vrednost, izražena v enotah mase, ki jo z nastavitveno
    napravo nastavi operater in s tem določi mejo med
    zaporednima podskupinama.

2.5.2 Dejanska nastavljena točka

    Vrednost v enotah mase, v zvezi s katero je mogoče za isto
    breme sprejeti dve različni odločitvi, vsako z enako
    verjetnostjo.

2.5.3 Nastavitveno območje

    Območje, znotraj katerega je mogoče naravnati nazivno
    nastavljeno točko za dano nazivno vrednost mase bremen.

2.5.4 Nastavitveni presledek (širina podskupine)

    Presledek med dvema zaporednima nazivnima nastavljenima
    točkama, izražen v enotah mase.

2.5.5 Nastavitveni pogrešek

    Razlika med vrednostima nazivne in dejanske nastavljene
    točke.

2.5.6 Težnostna kategorija

    Podskupina bremen, ki spadajo v določeno območje mase. Pri
    "n" nastavljenih točkah je celoten razpon bremen od nič do
    neskončno razvrščen v (n + 1) težnostnih kategorij.

2.5.7 Najmanjša zmogljivost

    Vrednost bremena, pod katero tehtnica mogoče ne bo več
    mogla prepoznati in pravilno razvrstiti bremena v
    podskupino, v katero spada.

2.5.8 Območje negotovosti

    Območje, izraženo z enotami mase, v katerem je odločanje
    tehtnice neopredeljeno.

2.5.8.1 Etalonsko območje negotovosti (Us)

     Območje, ki ga navede proizvajalec in je izraženo z enotami
     mase, znotraj katerega lahko tehtnica pri etalonskem
     preskusnem bremenu in dani obratovalni hitrosti sprejme dve
     različni odločitvi.

2.5.8.2 Nazivno območje negotovosti (Un)

     Območje, ki ga navede proizvajalec in je izraženo z enotami
     mase, znotraj katerega lahko tehtnica za dani proizvod in
     obratovalno hitrost sprejme dve različni odločitvi.

2.5.8.3 Dejansko območje negotovosti (Ua)

     Območje, ki ga določi urad in je izraženo z enotami mase,
     znotraj katerega lahko tehtnica pri etalonskem preskusnem
     bremenu oziroma danem proizvodu in obratovalni hitrosti
     sprejme dve različni odločitvi.

     Dogovorna vrednost je enaka 6 (od -3 do +3 sigma ), sigma
     je enak standardnemu odmiku.

2.5.9 Hitrost kontrolnega oziroma sortirnega tehtanja
    (obratovalna hitrost)

    Število bremen, kontroliranih oziroma sortiranih na enoto
    časa.

2.5.10 Dolžina bremena

    Dolžina bremena, izmerjena v smeri, v kateri se premika.

2.5.11 Tehtalni čas

    Čas, ki preteče med trenutkom, ko je breme popolnoma na
    sprejemniku bremena, in trenutkom, ko je dan podatek o
    masi.

2.5.12 Odzivni čas

    Čas, ki preteče med trenutkom, ko je breme popolnoma na
    sprejemniku bremena, in trenutkom, ko se trenutni odziv
    tehtalne enote za manj kot Un razlikuje od končnega odziva.
            MEROSLOVNE ZAHTEVE

3   SPLOŠNO

3.1  Vrednost razdelka tehtalne enote

    Če ima tehtalna enota kazalno napravo, katere skala je
    razdeljena v enote mase, morata biti njena vrednost
    razdelka in vrednost preskusnega razdelka skladni z
    zahtevami Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
    tehtnice.

3.2  Največje etalonsko območje negotovosti

    Ne glede na zahteve v točki 5.1.2 te priloge etalonsko
    območje negotovosti (Us) ne sme biti večje od:

    - 1 g za bremena z nazivno maso do vključno 100 g,

    - 1 % za bremena z nazivno maso nad 100 g.

3.3  Razmerje med nazivnim in etalonskim območjem negotovosti

    Nazivno območje negotovosti (Un) ne sme biti manjše od
    etalonskega območja negotovosti (Us).

4   NAJVEČJI DOPUSTNI POGREŠKI

4.1  Največji dopustni pogreški pri EEC-odobritvi tipa merila

4.1.1 Tehtalna enota

    Če ima tehtalna enota kazalno napravo s skalo, ki je
    razdeljena na enote mase, se šteje za neavtomatsko tehtnico
    in mora biti po statičnem preskusu glede največjih
    dovoljenih pogreškov skladna z zahtevami Pravilnika o
    meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

4.1.2 Dejansko območje negotovosti (Ua)

    Dejansko območje ali območja negotovosti, ugotovljena med
    preskusi, izvedenimi skladno z 9. točko te priloge, ne
    smejo presegati  0,8-kratnega etalonskega območja
    negotovosti (Us).

4.1.3 Nastavitveni pogrešek

    Nastavitveni pogrešek ne sme biti večji od 0,5-kratnega
    etalonskega območja negotovosti (Us).
4.1.4 Sprememba dejanske nastavljene točke s časom

    Sprememba dejanske nastavljene točke v osmih urah
    obratovanja ne sme preseči 0,5-kratnega etalonskega območja
    negotovosti (Us).

4.1.5 Sprememba dejanske nastavljene točke s temperaturo

    Sprememba dejanske nastavljene točke pri temperaturni
    razliki 5 °C ne sme preseči 0,5-kratnega etalonskega
    območja negotovosti (Us).

4.1.6 Vpliv ekscentrične obremenitve

    Če je breme mogoče naložiti ekscentrično, največja razlika
    med vrednostmi mas, ki so potrebne za doseganje
    uravnoteženega položaja pri bremenu, ki je enako najmanjši
    zmogljivosti, ne sme presegati 0,5-kratnega etalonskega
    območja negotovosti (Us) ne glede na to, kje so bremena
    naložena na sprejemnik bremena.

4.2  Največji dopustni pogreški pri EEC-prvi overitvi merila

4.2.1 Tehtalna enota

    Če ima tehtalna enota kazalno napravo, katere skala je
    razdeljena na enote mase, se šteje za neavtomatsko tehtnico
    in mora biti pri statičnem preskusu glede največjih
    dopustnih pogreškov skladna z zahtevami Pravilnika o
    meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

4.2.2 Dejansko območje negotovosti (Ua)

    Dejansko območje ali območja negotovosti, ugotovljena med
    preskusi, ki se izvedejo skladno z 9. točko te priloge, ne
    smejo preseči 0,8-kratnega nazivnega območja negotovosti
    (Un).

4.2.3 Nastavitveni pogrešek

    Nastavitveni pogrešek ne sme preseči 0,8-kratnega nazivnega
    območja negotovosti (Un).

4.2.4 Sprememba dejanske nastavljene točke s časom

    Sprememba dejanske nastavljene točke v osmih urah
    obratovanja ne sme preseči 0,5-kratnega nazivnega območja
    negotovosti (Un).

4.2.5 Sprememba dejanske nastavljene točke s temperaturo

    Sprememba dejanske nastavljene točke pri temperaturni
    razliki 5 °C ne sme preseči 0,5-kratnega nazivnega območja
    negotovosti (Un).

4.3  Največji dovoljeni pogreški med uporabo

4.3.1 Tehtalna enota

    Če ima tehtalna enota kazalno napravo, katere skala je
    razdeljena na enote mase, se šteje za neavtomatsko tehtnico
    in mora biti pri statičnem preskusu glede največjih
    dopustnih pogreškov skladna z zahtevami Pravilnika o
    meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

4.3.2 Dejansko območje negotovosti (Ua)

    Območje negotovosti, ugotovljeno med preskusi, izvedenimi
    skladno z 9. točko te priloge, ne sme preseči nazivnega
    območja negotovosti (Un).

4.3.3 Nastavitveni pogrešek

    Nastavitveni pogrešek ne sme preseči 0,5-kratnega nazivnega
    območja negotovosti (Un).


5   POGOJI ZA UPORABO NAJVEČJIH DOPUSTNIH POGREŠKOV

5.1  Normalni pogoji uporabe

5.1.1 Masa bremen

    Masa bremen mora biti v območju med največjo in najmanjšo
    zmogljivostjo tehtnice.

5.1.2 Najmanjša zmogljivost

    Najmanjša zmogljivost ne sme biti manjša od:

    25 Un za Un < / = 20 mg,

    50 Un za 200 mg < / = Un < / = 500 mg,

    100 Un za 500 mg < / = Un.

5.1.3 Tehtalni čas

    Tehtalni čas mora biti daljši ali enak odzivnemu času ter
    krajši ali enak času, v katerem je breme popolnoma na
    sprejemniku bremena.

    Urad lahko odloči, da se določba prejšnjega odstavka te
    točke ne upošteva, če to dopuščajo načela konstrukcije
    in/ali delovanja tehtnice.

    Za vse hitrosti, ki so manjše ali enake največji
    obratovalni hitrosti, morata ostati nastavitveni pogrešek
    in območje negotovosti manjša ali enaka vrednostim,
    navedenim v 4. točki te priloge.

5.2  Vplivni dejavniki

5.2.1 Temperatura

    Tehtnice morajo biti skladne z zahtevami 4. točke te
    priloge pri vseh navidezno konstantnih temperaturah v
    območju najmanj 25 °C.

    Če je tehtnica namenjena za obratovanje v temperaturno
    nadzorovanih razmerah, se lahko temperaturno območje
    zmanjša za 10 °C.

    Šteje se, da je temperatura navidezno konstantna, če sta
    izpolnjena naslednja dva pogoja:

    - če razlika med skrajnima temperaturama, zapisanima med
    preskusom, ni večja od 5 °C,

    - če sprememba temperature v petih minutah ni večja od 1 °C.

5.2.2 Napajanje

    Dejanska nastavljena točka in dejansko območje negotovosti
    (Ua) morata biti skladna z zahtevami 4. točke te priloge
    pri naslednjih spremembah napajanja:

    od -15 % do +10 % nazivne napetosti in

    od -2 % do + 2 % nazivne frekvence.

5.2.3 Drugi vplivni dejavniki

    Če so tehtnice izpostavljene vplivnim dejavnikom, ki niso
    navedeni v točkah 5.2.1 in 5.2.2 te priloge in so posledica
    razmer pri namestitvi ali nameravani uporabi tehtnic,
    morajo biti skladne z zahtevami 4. točke te priloge.
                 
            TEHNIČNE ZAHTEVE
                 
6   SPLOŠNO

6.1  Primernost za uporabo

    Tehtnice morajo ustrezati nameravani uporabi in morajo
    imeti skrbno načrtovano in robustno konstrukcijo.

6.2  Nenamerno napačno naravnavanje

    Tehtnice morajo biti konstruirane tako, da normalno ne more
    priti do napačnega naravnavanja, ki bi lahko vplivalo na
    njihovo delovanje, ne da bi bilo to mogoče takoj odkriti.

6.3  Blažilnik nihanja (amortizer)

    Blažilniki nihanja, na katerih značilnosti temperaturne
    spremembe vplivajo do take mere, da obratovanje in točnost
    tehtnice padeta pod predpisane tolerance, morajo biti
    opremljeni z avtomatsko kompenzacijsko napravo.

    Signal mora pokazati, kdaj ima naprava pravo temperaturo.
    Blažilnik nihanja ne sme biti lahko dostopen nepooblaščenim
    osebam.

6.4  Transporter

    Če transporter sestavljajo pasovi, trakovi ali verige,
    namenjeni za prenašanje bremen do sprejemnika bremena, in
    če so pasovi, trakovi ali verige opremljeni z napravami za
    reguliranje natega, te naprave ne smejo biti lahko
    dosegljive, če bi naravnavanje natega lahko vplivalo na
    podatke o masi, ki jih daje tehtalna enota.

6.5  Niveliranje

6.5.1 Tehtnice morajo ležati izravnano.

6.5.2 Če je tehtnice mogoče premikati, morajo biti opremljene z
    nivelirno napravo in kazalnikom niveliranja. Če so tehtnice po
    dolžini ali prečno nagnjene do 5 %, morajo biti skladne z
    zahtevami 4. točke te priloge.

6.5.3 Kjer je za izpolnjevanje zahtev točke 6.5.2 te priloge
    nameščen kazalnik niveliranja, mora biti občutljivost kazalnika
    taka, da se njegov gibajoči se kazalni del premakne za vsaj 2 mm
    pri naklonu 0,5 %.

6.6  Naprava za uravnoteženje in nastavitvena naprava

    Napravo za uravnoteženje in nastavitveno napravo mora biti
    skladno z njunim načinom obratovanja mogoče naravnati na
    najmanj četrtino nazivnega območja negotovosti ne glede na
    to, ali je tehtnica obremenjena ali ne.

6.7  Odstranljive mase

    Odstranljive mase morajo biti bodisi uteži srednjih ali
    višjih razredov točnosti, skladne s predpisi, ki veljajo
    zanje, ali namensko načrtovane mase, ki jih je mogoče od
    takih uteži razločevati po obliki in jih identificirati s
    tehtnico.

         NAČINI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
                 
7   EEC-ODOBRITEV TIPA MERILA

7.1  Vloga za EEC-odobritev tipa merila

    Vlogi za EEC-odobritev tipa merila je treba priložiti
    tehtnico zadevnega tipa, vsebovati pa mora naslednje
    podatke in dokumente:

7.1.1 Meroslovne lastnosti:

    - posebne značilnosti tehtalne enote,

    - največja obratovalna hitrost, skladno s hitrostjo
    transporterja bremena in dolžino bremena, ter električne
    značilnosti sestavnih delov merilnega sistema.

7.1.2 Opisni dokumenti:

    - risbe splošne razporeditve,

    - fotografije in po potrebi risbe ali modeli meroslovno
    zanimivih podrobnosti,

    - shematični diagrami, ki ilustrirajo način delovanja, ter
    tehnični opis tehtnice.

7.2  Pregled za EEC-odobritev tipa merila

7.2.1 Preskusi za EEC-odobritev tipa merila

    Tehtnice morajo biti skladne z meroslovnimi zahtevami,
    navedenimi v točkah 3, 4.1 in 5 te priloge, glede na
    etalonsko območje negotovosti (Us) za etalonska preskusna
    bremena znotraj njihovega obratovalnega območja, tj. med
    najmanjšo in največjo zmogljivostjo ter najmanjšo in
    največjo hitrostjo.

    Tehtnice, ki imajo več nazivnih nastavljenih točk, se
    preskusijo z najmanj dvema nazivnima nastavljenima točkama.

    Etalonsko preskusno breme

    Pri preskušanju za EEC-odobritev tipa merila je treba
    uporabiti etalonsko preskusno breme.

    Etalonsko preskusno breme mora izpolnjevati naslednje
    pogoje:

    - masa "m"  = max., min. in 1/2 (max. + min.)

    - dolžina "L" (cm) = koren(m) (g) 20 %

    - višina "h" = L/2

    - konstantna masa,

    - trden material,

    - nehigroskopičen material,

    - neelektrostatičen material,

    - po možnosti brez stika kovina-kovina.

7.2.1.1  Statični preskusi

7.2.1.1.1 Preskusi z ekscentričnimi bremeni

     Če je bremena mogoče na sprejemnik bremena naložiti
     ekscentrično, se preskus izvede z bremenom, ki je enako
     najmanjši zmogljivosti, in se zaporedoma polaga na različna
     mesta na sprejemniku bremena. V točki 4.1.6 te priloge so
     navedeni največji dopustni pogreški.

7.2.1.1.2 Posebni preskusi za tehtnice s tehtalno enoto, ki sestoji
     iz enotne, neavtomatske tehtnice

     Tehtalna enota take tehtnice se preskusi na občutljivost,
     mobilnost in točnost, kot je določeno s Pravilnikom o
     meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

     Največji dopustni pogreški morajo biti enako kot pri
     neavtomatskih tehtnicah skladni z vrednostjo preskusnega
     razdelka in razredom točnosti.

7.2.1.2  Merjenje odzivnega časa

     Odzivni čas se meri pod stabilnimi preskusnimi pogoji in
     brez vpliva nepotrebnih vplivnih dejavnikov. Dobljene
     vrednosti ne smejo biti večje od vrednosti na napisih.
     Podatki iz točke 7.1.1 te priloge v zvezi z največjo
     obratovalno hitrostjo kot funkcijo hitrosti transporterja
     za breme in dolžine bremena morajo biti združljivi z
     dobljenimi vrednostmi za odzivni čas.

7.2.1.3  Preskusi pri normalnih pogojih uporabe

7.2.1.3.1 Območje negotovosti in nastavitveni pogrešek

     Preskusi se izvedejo po metodi C, ki je opisana v točki 9.3
     te priloge.

7.2.1.3.2 Sprememba dejanske nastavljene točke s časom

     Preskusi se izvedejo z etalonskimi preskusnimi bremeni, ne
     da bi se pri tem spremenile nastavitve tehtnice in ne da bi
     se spremenili vplivni dejavniki. Preskuse je treba v osmih
     urah obratovanja večkrat ponoviti. Med temi preskusi se za
     pridobivanje rezultatov lahko uporabijo električne metode
     merjenja.

7.2.1.3.3 Temperaturno pogojeno spreminjanje dejanske nastavljene
     točke

     Preskusi se izvedejo z etalonskimi preskusnimi bremeni, ne
     da bi se pri tem spremenile nastavitve tehtnice in ne da bi
     se spremenili vplivni dejavniki, razen temperature.
     Preskuse je treba večkrat ponoviti, in to v temperaturnem
     območju, ki ga navede proizvajalec. Med temi preskusi se
     lahko za pridobivanje rezultatov uporabijo električne
     metode merjenja.

7.2.2 Preskusi skladnosti s tehničnimi zahtevami

    Na podlagi teh preskusov mora biti mogoče ugotoviti, ali so
    tehtnice skladne s tehničnimi zahtevami, navedenimi v 6.
    točki te priloge.

7.2.3 Omogočanje preskušanja

    Urad lahko za namene preskušanja zahteva od vložnika
    etalonska preskusna bremena, opremo za ravnanje s tehtnico,
    ustrezno usposobljeno osebje in potrebne kontrolne
    tehtnice.

7.2.4 Kraj preskušanja

    Tehtnice, predložene v odobritev tipa, se lahko preskušajo:

    - v prostorih urada ali

    - na drugem ustreznem kraju, za katerega se dogovorita urad
    in vložnik.


8   EEC-PRVA OVERITEV MERILA

8.1  Preskusi za EEC-prvo overitev merila

    Glede na nazivno območje negotovosti (Un) za dani izdelek
    ali izdelke v obratovalnem območju, tj. med najmanjšo in
    največjo zmogljivostjo ter najmanjšo in največjo hitrostjo,
    morajo biti tehtnice skladne z zahtevami, navedenimi v
    točkah 3, 4.2, 5 in 6 te priloge.
    EEC-prvo overitev izvede urad v eni ali dveh fazah.

8.1.1 Preskusi v prvi fazi

    Izvedejo se statični preskusi po točki 7.2.1.1 te priloge.

8.1.2 Preskusi v drugi fazi

    Preverita se območje negotovosti in nastavitveni pogrešek,
    in to po eni od metod, opisanih v 9. točki te priloge, in z
    izdelki, za katere je tehtnica namenjena. V vseh primerih
    se najmanj en preskus izvede pri najmanjši zmogljivosti.
    V primeru spora se kot referenčna metoda uporabi metoda C.

8.2  Omogočanje preskušanja

    Urad lahko za namene preskušanja od vložnika zahteva
    preskusna bremena, opremo za ravnanje s tehtnico, ustrezno
    usposobljeno osebje in potrebne kontrolne tehtnice.

8.3  Kraj EEC-prve overitve merila

    Prva faza se lahko izvede v delavnici ali na kakšnem drugem
    ustreznem kraju pri uradu; druga faza se izvede na kraju
    namestitve.

    Če se EEC-prva overitev merila izvede v eni fazi, se ta
    izvede na kraju namestitve.
                 
             PRESKUSNE METODE

9     PRESKUSNE METODE

9.1    METODA POVEČEVANJA (METODA A)

9.1.1  Postopek

9.1.1.1 Uporabi se preskusno breme, ki je enako želenemu bremenu.

9.1.1.2 Nastavljena točka, ki se preskuša, se naravna tako, da se
     med "n" tehtanji vedno pojavi signal "zavrni".

     Če ima tehtnica dve ali več nastavljenih točk in če je
     nastavitveni presledek tehtnice majhen, morajo biti
     nastavljena točka ali točke, ki niso v uporabi, nastavljene
     dovolj daleč od preskušane točke, da med preskusi ne pride
     do motenj.

9.1.1.3 Breme se poveča za približno eno desetino nazivnega
     območja negotovosti (Un), ki je navedeno na tehtnici, in s
     preskusnim bremenom se "n"-krat prečka tehtnica.

9.1.1.4 Nato se preskusno breme povečuje za posamezne povečke,
     dokler se najmanj enkrat med "n" tehtanji ne pojavi signal
     "sprejmi".

9.1.1.5 V nadaljevanju preskusa se preskusno breme povečuje za
     posamezne povečke, dokler se vedno med "n" tehtanji ne pojavi
     signal "sprejmi".

9.1.1.6 Preskus se nadaljuje za več povečkov teže preko te točke.

9.1.1.7 Rezultati se vnesejo v tabelo.

9.1.1.8 Preskusni postopek se ponovi z istimi preskusnimi bremeni
     tako, da se le-ta zmanjšujejo za posamezne zmanjške ali z
     naključno uporabo bremen.

     Pri naključnem postopku je za vsak zmanjšek potrebno
     preskusno breme.

9.1.1.9 Rezultati se vnesejo v tabelo.

9.1.2  Izračuni

9.1.2.1 Iz dobljenih rezultatov se izračuna odstotek zavrnitev in
     sprejemov.

9.1.2.2 Na koordinatni papir se nariše razmerje med povečanimi
     oziroma zmanjšanimi bremeni ter odstotkom zavrnitve.

9.1.2.3 Iz ravne črte, ki bi morala nastati, se izbere primeren
     presledek na obeh straneh točke 50 % (vrednosti presledkov
     2,275 % - 50 % in 50 % - 97,725 % ustrezajo 2 sigma).

9.1.2.4 Odčita se presledek teže, ki ustreza tema dvema točkama.

9.1.2.5 Presledek teže, deljen z dve, da vrednost sigma.

9.1.2.6 Oceni se dogovorna vrednost območja negotovosti (6 sigma).

9.1.2.7 Vrednost na točki 50 % (sredinska točka v območju
     negotovosti) je vrednost dejanske nastavljene točke.

9.1.2.8 Nastavitveni pogrešek je razlika med nazivno nastavljeno
     točko in dobljeno dejansko nastavljeno točko.


9.2   METODA DVIGOVANJA IN SPUŠČANJA (METODA B)

9.2.1  Postopek

9.2.1.1 Izbere se preskusno breme. Njegova vrednost mora biti
     manjša od vrednosti nastavljene točke za približno petkratno
     nazivno območje negotovosti (Un).

9.2.1.2 Izbere se vrednost osnovnega povečka bremena "d". Ta naj
     bo reda velikosti Un/4, pri čemer je Un nazivno območje
     negotovosti, navedeno na napisni ploščici tehtnice. (To breme mora
     biti ustrezne vrednosti, da omogoča uporabo etalonskih uteži in
     poenostavi izračun, npr. 10, 20, 50, 100, 200, 500).

9.2.1.3 Preskusno breme se pošlje enkrat čez tehtnico in nato še
     enkrat, potem ko je bilo povečano za ustrezen poveček, tako da se
     preskusno breme z dodanim bremenom, ki imata skupno maso Mo, pri
     izbrani nastavljeni točki uvrstita v območje negotovosti. S tem je
     tehtnica pripravljena, da začne zapisovati rezultate.

9.2.1.4 Preskušanje se nadaljuje:

     Breme Mo se pošlje čez kontrolno tehtnico. Če se pojavi
     signal "zavrni", se v drugem preskusu ponovi postopek z
     bremenom Mo + d; če pa se pojavi signal "sprejmi", se v
     drugem preskusu pošlje čez tehtnico breme Mo - d.

     Preskusna metoda, pri kateri se vrednost "d" skladno z
     rezultatom kontrolnega tehtanja prišteje ali odšteje, se
     ponavlja toliko časa, dokler ni doseženo zahtevano število
     prehodov bremena.

9.2.1.5 Dobljeni rezultati se zapišejo v diagram preskusa, ki je
     prikazan v točki 9.2.3 te priloge.

     Vsaka vodoravna črta v diagramu ustreza določeni vrednosti
     bremena Mo id, skupno število črt pa zajema širino območja
     negotovosti. Rezultati vsakega prehoda bremena se v obliki
     kode vnesejo v diagram, s tem da se za zavrnjena bremena
     uporabi 'X', za sprejeta pa 'O'.

AAA Zlata odličnost