Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3753. Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 7168.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K*
o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik predpisuje sezname škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov; način inšpekcijskega pregleda in podrobnejše postopke ob uvozu, izvozu in tranzitu; obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala in fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz; vsebino vloge in pogoje za izdajo fitosanitarnega spričevala za pošiljke, ki se izvažajo ali ponovno izvažajo; ukrepe in način uničenja ali drugačnega tretiranja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter spremljanje zdravstvenega stanja določenih uvoženih vrst rastlin pri končnem uporabniku.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon), se uporabijo tudi v tem pravilniku.
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se prevažajo iz ene države v drugo in jo spremlja eno fitosanitarno spričevalo.
2. Evropske države so države, naštete v Prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(seznami škodljivih organizmov)
Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v Republiko Slovenijo sta prepovedana, so razvrščeni v naslednja Seznama:
– I.A.I: škodljivi organizmi, ki niso ugotovljeni na ozemlju Republike Slovenije;
– I.A.II: škodljivi organizmi, ki so ugotovljeni na ozemlju Republike Slovenije, a niso endemični ali ustaljeni.
Oba seznama iz prejšnjega odstavka sta v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v Republiko Slovenijo sta prepovedana, če so navzoči na določenih rastlinah ali rastlinskih proizvodih, so razvrščeni v naslednja Seznama:
– II.A.I: škodljivi organizmi, ki niso ugotovljeni na ozemlju Republike Slovenije;
– II.A.II: škodljivi organizmi, ki so ugotovljeni na ozemlju Republike Slovenije, a niso endemični ali ustaljeni.
Oba seznama iz prejšnjega odstavka sta v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz iz določenih držav v Republiko Slovenijo je prepovedan, so razvrščeni v Seznam III.A, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz v Republiko Slovenijo je prepovedan, če niso izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve, so razvrščeni v Seznam IV.A.I. Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih premeščanje v Republiki Sloveniji je prepovedano, če niso izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve, so razvrščeni v Seznam IV.A.II. Oba seznama iz tega odstavka sta v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, ki so bili pridelani oziroma proizvedeni v Republiki Sloveniji in katerih premeščanje v Republiki Sloveniji je prepovedano, če ni bil opravljen inšpekcijski pregled na mestu pridelave oziroma predelave in če nimajo rastlinskega potnega lista, so razvrščeni v Seznam V.A.I. Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz v Republiko Slovenijo je prepovedan, če ni bil opravljen inšpekcijski pregled v državi porekla in če nimajo fitosanitarnega spričevala, so razvrščeni v Seznam V.B.I. Oba seznama iz tega odstavka sta v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(seznami škodljivih organizmov za varovana območja)
Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v določena varovana območja sta prepovedana, so razvrščeni v Seznam I.B, ki je kot Priloga 6.1 sestavni del tega pravilnika.
Škodljivi organizmi, katerih vnos in širjenje v določena varovana območja sta prepovedana, če so navzoči na določenih rastlinah ali rastlinskih proizvodih, so razvrščeni v Seznam II.B, ki je kot Priloga 6.2 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za varovana območja)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz iz določenih držav v določena varovana območja je prepovedan, so razvrščeni v Seznam III.B, ki je kot Priloga 6.3 sestavni del tega pravilnika.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz in premeščanje v določena varovana območja ali znotraj njih sta prepovedana, če niso izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve, so razvrščeni v Seznam IV.B, ki je kot Priloga 6.4 sestavni del tega pravilnika.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih premeščanje v določena varovana območja ali znotraj njih je prepovedano, če ni bil opravljen inšpekcijski pregled na mestu pridelave oziroma predelave in če nimajo rastlinskega potnega lista, veljavnega za ta območja, so razvrščeni v Seznam V.A.II, ki je kot Priloga 6.5 sestavni del tega pravilnika.
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, katerih uvoz v določena varovana območja je prepovedan, če ni bil opravljen inšpekcijski pregled v državi porekla in če nimajo fitosanitarnega spričevala, veljavnega za ta območja, so razvrščeni v Seznam V.B.II, ki je kot Priloga 6.6 sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(fitosanitarno spričevalo)
Fitosanitarno spričevalo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– izdano sme biti največ 14 dni pred odpremo pošiljke;
– natisnjeno mora biti na obrazcih, določenih v mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin, in izpolnjeno v angleškem, francoskem, nemškem ali slovenskem jeziku ali v jezikih sosednjih držav, s tiskanimi ali natisnjenimi črkami;
– poleg trgovskega imena mora biti navedeno tudi botanično ime rastlin in rastlinskih proizvodov, ki mora biti natisnjeno v latinščini;
– v njem ne sme biti nič izbrisano; mesta, ki so prečrtana, morajo biti overjena in čitljiva; v že podpisanem fitosanitarnem spričevalu se ne sme ničesar dodati ali spremeniti;
– na kopiji mora biti navedeno, da gre za kopijo in da se ujema z izvirnikom.
II. UVOZ POŠILJK
8. člen
(uvoz)
Pošiljke s Seznama V.B.I iz Priloge 5 in V.B.II iz Priloge 6.6, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, morajo biti inšpekcijsko pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo.
Fitosanitarno spričevalo mora biti izdano v državi porekla rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov. Izjemoma je fitosanitarno spričevalo lahko izdano tudi v državi, ki ni država porekla, v primeru uvoza lesa in drugih primerih, če se lahko zagotovi izpolnjevanje posebnih fitosanitarnih zahtev s Seznama IV.A.I iz Priloge 4 oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s Seznama IV.B iz Priloge 6.4.
9. člen
(uvoz majhnih količin)
Določbe prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika se ne uporabljajo za uvoz majhnih količin rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama V.B.I iz Priloge 5 in V.B.II iz Priloge 6.6, ki izvirajo iz evropskih držav in ki jih v Republiko Slovenijo prinesejo fizične osebe.
Za majhne količine se šteje:
– sadje in surove vrtnine (z izjemo krompirja): skupaj 5 kg;
– rezano cvetje in deli rastlin, povezani v šopek ali venec: 1 šopek ali venec;
– seme (z izjemo semenskega krompirja) v izvirnem pakiranju do 100g, ki ni namenjeno za prodajo: 5 zavitkov;
– okrasne čebulice in gomolji: 1 kg;
– novoletne jelke brez korenin: 1 kos;
– sobne rastline, lončnice (z izjemo bonsaija): 3 rastline;
– balkonske rastline, neolesenele okrasne grmovnice: 10 rastlin.
10. člen
(prijava za inšpekcijski pregled)
Uvoznik pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika vloži prijavo za inšpekcijski pregled pri fitosanitarnemu inšpektorju, na vstopnem mestu, kjer poteka uvoz.
Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko in mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov izvoznika pošiljke;
– ime in naslov prejemnika pošiljke;
– vrsto in številko prevoznega sredstva;
– izvor rastlin;
– vrsto rastlin, način in število pakiranj ter količino (kg, m3, kos).
11. člen
(inšpekcijski pregled pošiljke)
Inšpekcijski pregled pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika obsega:
– pregled listin,
– pregled istovetnosti pošiljke,
– zdravstveni pregled pošiljke in prevoznega sredstva.
Podrobnejši obseg inšpekcijskega pregleda določi glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) z navodili v obliki priročnika, upoštevajoč stopnjo nevarnosti prenašanja škodljivih organizmov, ki se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih, strokovnih in tehničnih podatkov, podatkov o prejšnjih ugotovitvah, podatkov o morebitnem prejšnjem pregledu v državi izvora, podatkov o škodljivih organizmih na določenih rastlinskih vrstah gostiteljicah, o izvoru rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, o izvoru in navzočnosti škodljivih organizmov v državi izvora, o verodostojnosti fitosanitarnega spričevala in podobno.
Po končanem inšpekcijskem pregledu fitosanitarni inšpektor z odločbo dovoli ali zavrne uvoz. Na spremne listine vpiše podatke o kraju in datumu pregleda, ki morajo biti podpisane in overjene z žigom fitosanitarne inšpekcije.
12. člen
(pregled listin in istovetnosti pošiljke)
S pregledom listin se preverja zlasti:
– da je uvoznik vpisan v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, v skladu z zakonom;
– da pošiljko spremlja veljavno fitosanitarno spričevalo;
– da pošiljka ne vsebuje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s Seznama III.A iz Priloge 3, katerih uvoz je prepovedan, oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s Seznama III.B iz Priloge 6.3;
– da pošiljka, ki je namenjena za poskusno in raziskovalno delo ter žlahtnjenje, izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
Istovetnost pošiljke se preverja tako, da se vsebina pošiljke primerja s podatki iz spremnih listin ter z oznakami na embalaži in pakiranjih.
13. člen
(zdravstveni pregled)
Z zdravstvenim pregledom se ugotavlja zlasti:
– da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, njihova embalaža oziroma prevozna sredstva niso okuženi s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2 oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s Seznamov I.B iz Priloge 6.1 in II.B iz Priloge 6.2;
– da rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s Seznama IV.A.I iz Priloge 4 oziroma v primeru uvoza v določeno varovano območje tudi s Seznama IV.B iz Priloge 6.4.
Fitosanitarni inšpektor jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za laboratorijske preiskave brez nadomestila za njihovo vrednost in o odvzetih vzorcih izda potrdilo. Če je potrebno, vzorce zapečati s kleščami za pečatenje. Na eni strani pečata je oznaka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s kratico “MKGP”, oblika Republike Slovenije in oznaka inšpektorata s kratico “IRSKGLR”, na drugi strani pa je oznaka Republike Slovenije s kratico “SI”, grb Republike Slovenije in zaporedna številka klešč.
14. člen
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora)
Če je laboratorijska preiskava vzorcev iz drugega odstavka prejšnjega člena dolgotrajnejša, na vstopnem mestu pa ni ustreznega skladiščnega prostora, lahko fitosanitarni inšpektor v dogovoru s carinskimi organi z odločbo odredi prevoz pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika ob preventivnih ukrepih do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer pošiljka ostane pod carinskim nadzorstvom, dokler niso znani rezultati laboratorijske preiskave.
Če na vstopnem mestu ni mogoč dostop do vseh delov pošiljke ali če vremenske razmere niso ustrezne, fitosanitarni inšpektor pregleda samo spremne listine in, če te ustrezajo, v dogovoru s carinskimi organi z odločbo odredi prevoz do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer se opravi zdravstveni pregled.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena fitosanitarni inšpektor na spremno listino vpiše: “Pregled ni opravljen. Dovoljuje se prevoz pošiljke pod carinskim nadzorstvom do skladiščnega prostora v (kraj). Takoj po prispetju obvestiti fitosanitarnega inšpektorja v (kraj).”
15. člen
(potrditev ali zavrnitev uvoza)
Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 12. in 13. člena tega pravilnika, fitosanitarni inšpektor z odločbo dovoli uvoz pošiljke v državo. Na eno od spremnih listin vpiše: ”UVOZ DOVOLJEN”.
Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 12. oziroma 13. člena tega pravilnika niso izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor z odločbo prepove uvoz pošiljke v državo ter odredi takojšnjo vrnitev ali uničenje pošiljke oziroma odvzem in uničenje rastlin, ki jih fizične osebe prinesejo v Republiko Slovenijo oziroma enega ali več ukrepov iz tega pravilnika. Na eno od spremnih listin vpiše: “UVOZ PREPOVEDAN”. V tem primeru fitosanitarni inšpektor razločno označi prednjo stran izvirnega fitosanitarnega spričevala ali fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz z rdečim trikotnim žigom, s čimer spričevalo postane neveljavno.
Na rdečem trikotnem žigu so natisnjeni naslednji podatki: ime inšpektorata, enota fitosanitarne inšpekcije, datum zavrnitve pošiljke, napis “Spričevalo ni veljavno”. Besedilo mora biti napisano z velikimi tiskanimi črkami v slovenskem in vsaj v enem od uradnih jezikov Evropske unije.
16. člen
(uvoz delno okuženih pošiljk)
Če se z zdravstvenim pregledom iz 13. člena tega pravilnika ugotovi, da je del pošiljke okužen s škodljivimi organizmi s Seznamov I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2 oziroma v primeru uvoza pošiljke v določeno varovano območje tudi s Seznamov I.B iz Priloge 6.1 ali II.B iz Priloge 6.2, lahko fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz preostalega dela pošiljke, če ni suma na okužbo tega dela pošiljke in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov.
Za okuženi del pošiljke pa fitosanitarni inšpektor prepove uvoz in odredi odvzem in uničenje oziroma enega ali več ukrepov iz tega pravilnika.
17. člen
(najdba nevarnega škodljivega organizma)
Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu ob uvozu posumi, da je navzoča nevarna vrsta škodljivega organizma, ki ni navedena v Seznamih I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2, pošiljko zadrži in o tem obvesti urad inšpektorata, ki o tem obvesti Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Predstojnik uprave odredi nadaljnje ukrepe na podlagi ocene nevarnosti škodljivega organizma.
18. člen
(uvoz neprijavljene pošiljke)
Če fitosanitarni inšpektor ugotovi, da pošiljka iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika na vstopnem mestu ni bila prijavljena in inšpekcijsko pregledana, o tem obvesti urad inšpektorata in najbližji carinski organ. Taka pošiljka se izven vstopnega mesta ne sme pregledati brez odobritve urada inšpektorata.
Fitosanitarni inšpektor obvesti urad inšpektorata in najbližji carinski organ tudi če ugotovi, da je bila pošiljka iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika uvožena ali prepeljana v tranzitu mimo določenih vstopnih mest. Kraj pregleda določi urad inšpektorata.
19. člen
(neprijavljene pošiljke v notranjosti države)
Policija, ki v notranjosti države odkrije in začasno ali dokončno zaseže neprijavljene uvozne ali tranzitne pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, mora o tem obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije in najbližji carinski organ.
20. člen
(vračilo pošiljk slovenskega izvora)
Pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki so slovenskega izvora in se po več kot 14 dneh vračajo nazaj v Republiko Slovenijo, se pri vstopu v Republiko Slovenijo obravnavajo kot pošiljke pri uvozu.
III. IZVOZ POŠILJK
21. člen
(prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala)
Če država uvoznica ali država, skozi katero se pošiljka prevaža, zahteva, da ima pošiljka fitosanitarno spričevalo, mora izvoznik za nameravani izvoz predložiti fitosanitarnemu inšpektorju pisno zahtevo za izdajo fitosanitarnega spričevala najmanj 24 ur pred nakladanjem.
Prijava se vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, in mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izvoznika pošiljke;
– ime in naslov prejemnika pošiljke;
– vrsto in številko prevoznega sredstva;
– vrsto rastlin, število in opis pakiranj ter količino (kg, m3, kos);
– vstopno mesto države uvoznice;
– kraj in čas nakladanja;
– postopek dezinfekcije oziroma dezinsekcije, če je bil opravljen (datum, vrsta in koncentracija sredstva, trajanje in temperatura).
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je treba za pošiljke pri ponovnem izvozu (v nadaljnjem besedilu: reeksport) predložiti še:
– podatke o kraju in državi izvora;
– fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob uvozu ali kopijo le-tega, ki jo overi fitosanitarni inšpektor, če gre za pošiljko, za uvoz katere je obvezno fitosanitarno spričevalo;
– podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, morebitnem prepakiranju, dodelavi itd. do reeksporta.
22. člen
(pogoji za izdajo fitosanitarnega spričevala)
Fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega spričevala opravi inšpekcijski pregled pošiljke na mestu nakladanja ali izjemoma na izstopnem mestu. Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke ugotovi, da pošiljka ustreza fitosanitarnim zahtevam države uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, izda fitosanitarno spričevalo.
Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu pošiljke ugotovi, da ne izpolnjuje fitosanitarnih zahtev države uvoznice ali države, skozi katero se pošiljka prevaža, ali da prevozno sredstvo in embalaža ne izpolnjujeta pogojev za izvoz, ne izda fitosanitarnega spričevala in odredi potrebne ukrepe.
23. člen
(obrazec fitosanitarnega spričevala)
Fitosanitarno spričevalo se izda za pošiljke, ki se izvažajo, na obrazcu zelene barve iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz se izda za pošiljke, ki se reeksportirajo, na obrazcu rjave barve iz Priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
Na obrazcih iz prvega in drugega odstavka tega člena je natisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo” ter znak fitosanitarne inšpekcije in pod njim besedilo: “Fitosanitarna inšpekcija”.
Obrazca iz prvega in drugega odstavka tega člena se natisneta v slovenskem jeziku, na hrbtni strani pa se natisne enako besedilo v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, madžarskem in hrvaškem jeziku.
Obrazca se izpolnjujeta v treh izvodih, od katerih je prva stran izvirnik, druga in tretja stran pa sta kopiji tega izvirnika. Izvirnik in prvo kopijo prejme izvoznik, drugo kopijo pa obdrži fitosanitarni inšpektor.
IV. TRANZIT POŠILJK
24. člen
(tranzit pošiljk)
Pošiljke iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki so v tranzitu, se ob vstopu v državo ne prijavljajo fitosanitarni inšpekciji in zanje inšpekcijski pregled ni obvezen, razen v primeru pošiljk lesa iz neevropskih držav, ki se prevažajo v odprtem prevoznem sredstvu.
Pošiljka iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika mora biti pakirana tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov in ne sme biti razdeljena ali združena z drugimi pošiljkami ali prepakirana na carinskem območju Republike Slovenije.
Če carinski organ ugotovi, da pošiljka iz prvega odstavka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom ali če se jo pretovarja, mora o tem obvestiti fitosanitarnega inšpektorja. Taka pošiljka se obravnava kot uvozna v skladu z 8. členom tega pravilnika.
Če pride do pretovarjanja v notranjosti države zaradi nesreče med prevozom tranzitne pošiljke, mora prevoznik o tem obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije. Stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, plača prevoznik.
V. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA SADILNEGA MATERIALA DOLOČENIH UVOŽENIH VRST RASTLIN PRI KONČNEM UPORABNIKU
25. člen
(sadilni material)
Vrste uvoženega sadilnega materiala (v nadaljnjem besedilu: rastline za saditev), s katerimi se lahko prenesejo škodljivi organizmi s Seznamov I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2, katerih navzočnosti ni mogoče ugotoviti pri obveznem inšpekcijskem pregledu na vstopnem mestu (skrite okužbe) in katerih zdravstveno stanje se obvezno spremlja pri končnem uporabniku na kraju sajenja, so rastline za saditev iz rodov:
Amelanchier L., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus L., Mespilus L., Platanus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. in Stranvaesia Lindl.
Uvoz rastlin za saditev iz prejšnjega odstavka v količinah, manjših kot 100 rastlin na eno katastrsko parcelo, ni dovoljen.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uprava v posameznih primerih z odločbo dovoli uvoz rastlin za saditev v količinah, manjših od 100 kosov.
26. člen
(inšpekcijski zapisnik)
Za pošiljke za saditev iz prejšnjega člena mora uvoznik fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mestu, kjer bo uvoz izvršen, predložiti pisno prijavo s podatki o končnem uporabniku, lokaciji sajenja, katastrski občini, številki parcele in številu rastlin na parcelo, na kateri bodo zasajene uvožene rastline za saditev.
Na podlagi listin, ki spremljajo pošiljko, fitosanitarni inšpektor na vstopnem mestu sestavi zapisnik o vrsti, vzgojni stopnji, sorti in količini rastlin ter lokaciji sajenja v petih izvodih. Po en izvod zapisnika prejmeta uvoznik in končni uporabnik, enega pa zadrži fitosanitarni inšpektor. Dva izvoda zapisnika prejme pristojni inšpektor, ki bo opravljal pregled zdravstvenega stanja pri končnem uporabniku.
27. člen
(trajanje in način spremljanja zdravstvenega stanja)
Zdravstveno stanje rastlin za saditev se pri končnem uporabniku spremlja tako, da se rastline vsaj eno rastno dobo gojijo na določeni parceli končnega uporabnika, kjer se opravita vsaj dva inšpekcijska pregleda. Za rastno dobo se šteje obdobje aktivne rasti rastlin.
Zdravstveno stanje rastlin za saditev spremlja pristojni inšpektor na podlagi zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena. Spremljanje zdravstvenega stanja zajema: preverjanje vrste in količine rastlin, ki se gojijo, preverjanje zdravstvenega stanja med rastno dobo, po potrebi tudi z laboratorijskimi metodami, in preverjanje zdravstvenega stanja drugih gostiteljskih rastlin škodljivih organizmov s Seznamov I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2 v območju do 100 m okrog parcele, na kateri se gojijo uvožene rastline za saditev.
Če se v času spremljanja zdravstvenega stanja rastlin za saditev ugotovi navzočnost škodljivega organizma s Seznamov I.A iz Priloge 1 ali II.A iz Priloge 2, pristojni inšpektor odredi predpisane ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivega organizma ter o tem obvesti upravo.
Med preverjanjem zdravstvenega stanja se rastline za saditev in njihovi deli ne smejo razmnoževati in ne odnašati z določene parcele ali premeščati na drugo parcelo brez dovoljenja uprave.
28. člen
(zapisnik o opravljenem zdravstvenem pregledu)
Pristojni inšpektor, ki spremlja zdravstveno stanje rastlin za saditev pri končnem uporabniku, vodi zapisnik o opravljenih pregledih zdravstvenega stanja v treh izvodih. Po končanem preverjanju zdravstvenega stanja zapisnik potrdi s podpisom in žigom. Po en izvod zapisnika prejmeta končni uporabnik in urad inšpektorata, enega pa zadrži inšpektor.
VI. UKREPI IN POSTOPKI UNIČENJA
29. člen
(preventivni ukrepi)
Za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov med zdravstvenim pregledom uvoznih, izvoznih in tranzitnih pošiljk, ki se prekladajo, morajo prevozniki, uvozniki, carinski organi, fitosanitarni inšpektor in druge inšpekcije na vstopnem mestu upoštevati naslednje preventivne ukrepe:
– pošiljka ter vzorec, vzet iz take pošiljke, se do konca zdravstvenega pregleda obravnavata kot sumljiva glede navzočnosti škodljivih organizmov;
– brez navzočnosti in dovoljenja fitosanitarnega inšpektorja se pošiljka ne sme odpreti, pregledovati in vzorčiti, razen pri pregledu poštnih pošiljk, pri katerih carinski organi ugotovijo vsebino pošiljke;
– vzorci rastlin se pregledujejo v delovnem prostoru, v katerem so zagotovljeni pogoji za preventivno ukrepanje proti širjenju škodljivih organizmov;
– nepregledani vzorci rastlin se ne smejo prenašati, ne da bi bili ustrezno zapakirani tako, da se prepreči širjenje škodljivih organizmov;
– vzorci rastlin, ki se pošiljajo v laboratorijske preiskave, morajo biti ustrezno zapakirani in se prenašajo ali pošiljajo kot nujne in vrednostne pošiljke.
30. člen
(dezinfekcija, dezinsekcija ali deratizacija)
Dezinfekcijo, dezinsekcijo ali deratizacijo pošiljk, prevoznih sredstev ali embalaže, ki jo z odločbo odredi pristojni inšpektor, lahko opravi le pravna ali fizična oseba, ki je od uprave pridobila koncesijo za to dejavnost v skladu z zakonom.
Druge ukrepe za preprečevanje širjenja ter za zatiranje škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, ki jih z odločbo odredi pristojni inšpektor, lahko opravljajo izvajalci varstva rastlin v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
Izvajanje ukrepov iz tega člena nadzira pristojni inšpektor.
31. člen
(uničenje rastlin)
Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, za katere je pristojni inšpektor odredil uničenje, se uničijo s sežiganjem, uporabo fitofarmacevtskih sredstev, zakopavanjem ali zaoravanjem oziroma na drug način, ki onemogoča širjenje škodljivih organizmov in ki zagotavlja, da se z ostanki škodljivi organizmi ne morejo širiti.
S sežiganjem se uničujejo zlasti seme, lesnate rastline za saditev, les in embalaža. Sežig se opravi v sežigalnih napravah ali v posebnih jamah oziroma na mestih, kjer ni nevarnosti širjenja požara v okolje.
Z uporabo fitofarmacevtskih sredstev se uničujejo zlasti zelnate ali olistane rastline, ki se morajo po uničenju zaorati ali zakopati.
Z zakopavanjem se uničujejo zlasti korenaste in gomoljaste rastline, čebulnice, embalaža in druge rastline, ki jih drugače ni mogoče uničiti. Rastline oziroma embalažo se v jamo zakoplje tako, da je nad njimi najmanj 1 m debela plast zemlje, ki mora biti potlačena in zravnana z okoliškim terenom. Jama, v kateri so zakopane rastline oziroma embalaža, mora biti dovolj daleč od vodnih izvirov in tokov, kar presodi pristojni inšpektor, upoštevajoč stopnjo nevarnosti prenašanja škodljivih organizmov, ki se oceni na podlagi razpoložljivih znanstvenih, strokovnih in tehničnih podatkov glede narave škodljivega organizma in tipa tal. Kraj zakopa mora biti vidno označen in ga ni dovoljeno obdelovati najmanj tri leta.
Z zaoravanjem ali drugim mehanskim načinom se uničujejo zlasti rastline, ki še ne oblikujejo reprodukcijskih organov in se vegetativno ne razmnožujejo.
Način, kraj in rok uničenja iz prejšnjih odstavkov tega člena odredi pristojni inšpektor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(tretje države)
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se šteje za tretje države vse države, iz katerih se uvaža, po tem datumu pa tiste države, ki niso države članice Evropske unije.
33. člen
(seznami škodljivih organizmov)
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je na Seznam I.A.II iz Priloge 1 uvrščen škodljivi organizem, ki je na Seznamu I.A.I iz Priloge 1 označen z *:
– a) 25.(q) Rhagoletis completa Cresson.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji so na Seznam I.A.I iz Priloge 1 uvrščeni naslednji škodljivi organizmi, ki so na Seznamu I.A.II iz Priloge 1 označeni z **:
– a) 1. Globodera pallida (Stone) Behrens,
– a) 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
– b) 1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
– b) 2 Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (Ralstonia solanacearum).
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je na Seznam I.A.II iz Priloge 1 uvrščen škodljivi organizem, ki je na Seznamu I.B iz Priloge 6.1 označen z *** :
– b) 1. Beet necrotic yellow vein virus.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji je na Seznam II.A.I iz Priloge 2 uvrščen škodljivi organizem, ki je na Seznamu II.A.II iz Priloge 2 označen z **** :
– b) 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
34. člen
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov)
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je prepovedan uvoz rastlin, ki so navedene v 5., 10., 11., 12., 15. in 16. točki Seznama III.A iz Priloge 3, iz tretjih držav, razen iz evropskih držav.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je prepovedan uvoz rastlin iz naslednjih držav, ki so v 12. točki Seznama III.A iz Priloge 3 označeni z # :
– Egipt,
– Maroko.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji je dovoljen uvoz rastlin, ki so v 9. in 18. točki Seznama III.A iz Priloge 3 označene z ##, iz navedenih držav le, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– da rastline izvirajo iz držav, ki jih je Republika Slovenija priznala kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
– da rastline izvirajo z območij Evropske unije, priznanih kot varovana območja;
– da rastline izvirajo z uradno priznanega območja Evropske unije, ki pokriva vsaj 50 km2 in so na tem območju na osnovi sistematičnega nadzora gostiteljskih rastlin dokazali odsotnost bakterije Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se plodovi iz naslednjih rodov rastlin, ki so v 4. točki Seznama V.B.I iz Priloge 5 označeni z ###, uvrstijo na Seznam le, če izvirajo iz neevropskih držav:
– Citrus L. in njihovi križanci,
– Fortunella Swingle in njihovi križanci,
– Poncirus Raf. in njihovi križanci.
35. člen
(posebne fitosanitarne zahteve)
Določbe o posebnih fitosanitarnih zahtevah s Seznama IV.A.II, ki se nanašajo na premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, se pričnejo uporabljati 1. 1. 2003.
36. člen
(varovana območja)
Določbe iz vseh členov tega pravilnika, ki se nanašajo na varovana območja, se pričnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
37. člen
(prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala)
Do uveljavitve rastlinskih potnih listov mora izvoznik semena in rastlin za saditev k prijavi za izdajo fitosanitarnega spričevala priložiti tudi potrdilo o zdravstvenem stanju posevkov med rastno dobo in objektov za pridelovanje semena in rastlin za saditev v skladu s predpisi, ki urejajo obvezne zdravstvene preglede posevkov in objektov za pridelavo semena ter kmetijskih in gozdnih rastlin za saditev. Te pošiljke se obvezno pregledajo v kraju nakladanja.
38. člen
(klešče za pečatenje)
Klešče za pečatenje, na katerih je oznaka Republike Slovenije s kratico “SVN”, se lahko uporabljajo še eno leto po uveljavitvi tega pravilnika. Po preteku tega obdobja se morajo uporabljati klešče za pečatenje iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
39. člen
(spremljanje zdravstvenega stanja uvoženih rastlin za saditev pri končnem uporabniku)
Postopek spremljanja zdravstvenega stanja uvoženih rastlin za saditev pri končnem uporabniku, ki je bil uveden pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po določbah tega pravilnika.
Določbe iz vseh členov tega pravilnika, ki se nanašajo na spremljanje zdravstvenega stanja uvoženih rastlin za saditev pri končnem uporabniku, se prenehajo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
40. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo veljati)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o načinu uničevanja rastlin, za katere je odrejeno, da se uničijo (Uradni list SFRJ, št. 4/78).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vse določbe pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 38/96, 57/00 in 45/01), razen 5., 11., 12., 52., 53. in 54. člena, ki veljajo do izdaje novih predpisov.
41. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-72/01
Ljubljana, dne 14. avgusta 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo št. 2000/29/EC.

AAA Zlata odličnost