Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3746. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu živilski tehnik, stran 7153.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu živilski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu poklicno-tehniškega izobraževanja živilski tehnik, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-19/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
3. Mikrobiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije, mikrobiologije, biokemije, biologije ali veterinarstva.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali veterinarstva.
4. Analiza živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije, kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
5. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva.
6. Organizacija in vodenje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz organizacije dela, ekonomije, sociologije ali živilske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva.
7. Biotehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije, mikrobiologije ali biologije.
8. Dietetika in gastronomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali gospodinjstva.
9. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali kdor je končal višješolski študijski program iz živilske tehnologije ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živilstva. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja živilstva.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
5. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu živilski tehnik (V/5), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0164/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost