Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3739. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pomočnik kmetovalca, stran 7146.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pomočnik kmetovalca
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu nižjega poklicnega izobraževanja pomočnik kmetovalca, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-75/98 (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Živinoreja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zootehnike.
2. Poljedelstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
3. Sadjarstvo in vinogradništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
4. Kmetijski stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije ali kmetijske tehnike.
5. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
6. Vinarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
7. Osnove gozdarstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz gozdarstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
8. Čebelarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali zootehnike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, zootehnike ali agronomije.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva, kmetijstva ali kmetijske mehanizacije. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kmetijstva.
Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva, kmetijske mehanizacije ali prometa in ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja cestnega prometa.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu kmetijski delavec (II/1), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-118/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost