Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3704. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč in Občino Žužemberk ter delitvi premoženja prejšnje Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 1998, stran 7111.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99), odločbe US (Uradni list RS, št. 12/99) 45. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice, 6. člena Statuta Občine Mirna Peč in 17. člena Statuta Občine Žužemberk so Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 28. 6. 2001, Občinski svet Občine Mirna Peč na seji dne 10. 7. 2001, Občinski svet Občine Žužemberk na seji dne 12. 7. 2001 in Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na seji dne 2. 8. 2001 (v nadaljevanju: pogodbene stranke) sprejeli
D O G O V O R
o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč in Občino Žužemberk ter delitvi premoženja prejšnje Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 1998
1
Pogodbene stranke ugotavljajo, da so na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r., 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98) s 1. 1. 1999 na območju Mestne občine Novo mesto ustanovljene štiri občine, in sicer Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk.
Po določilih 100. člena Zakona o lokalni samoupravi uredijo premoženjska razmerja in razdelijo premoženje občinski sveti na podlagi osnov: število prebivalstva, udeležba posameznih delov občine pri izgradnji in oblikovanju premoženja, lastna udeležba posameznih delov občine pri ustvarjanju premoženja in obstoječa bremena ter terjatve občine, ki bodo dospevale v naslednjih letih.
Premoženje Mestne občine Novo mesto se razdeli med novonastale občine in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega dogovora.
Podlaga za razdelitev premoženja je premoženjska bilanca Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 1998 in delitveni ključi ter merila, določena s tem dogovorom.
2
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. Po legi (lastnik je občina, na območju katere nepremičnine leže).
2. Po namenu (lastnik je občina, katerem prebivalstvu ali območju premoženja služi – eni ali obema občinama).
3. Splošni delitveni ključ (število prebivalcev)
– Mestna občina Novo mesto    79,1%
– Občina Dol. Toplice       6,5%
– Občina Mirna Peč         5,2%
– Občina Žužemberk        9,2%,
ki je kot delitveno razmerje za premoženje uporabno v vseh primerih, ko razmerja ni mogoče ali ni primerno deliti po drugih kriterijih.
3
Premoženje prejšnje občine se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnine (po legi)
Nepremičnine, javno dobro in javna infrastruktura postanejo premoženje občine, na območju katere ležijo.
Med nepremičnine po tem dogovoru spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine
(delitev po namenu)
Premično premoženje, ki je namenjeno uporabnikom nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postanejo premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Premičnine, ki jo uporabljajo občinski organi Mestne občine Novo mesto, državni organi ter premoženje krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto ostanejo premoženje Mestne občine Novo mesto.
Občina Dolenjske Toplice postane lastnik premičnin, ki jo uporablja Krajevna skupnost Dolenjske Toplice in Krajevni urad v Dolenjskih Toplicah.
Občina Mirna Peč postane lastnik premičnin, ki jo uporablja Krajevna skupnost Mirna Peč in Krajevni urad v Mirni Peči.
Občina Žužemberk postane lastnik premičnin, ki jo uporablja Krajevna skupnost Žužemberk, Krajevni urad Žužemberk, Krajevna skupnost Dvor in Krajevna skupnost Hinje ter Krajevni urad Hinje.
3. Ustanoviteljske pravice
(delitev po namenu)
3.1. Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih
3.1.1. Mestna občina Novo mesto
Mestna občina Novo mesto je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice za javne zavode s področja predšolske vzgoje in izobraževanja določeni z naslednjimi odloki:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotin Kette, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/96),
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/92, 3/98)
3.1.2. Občina Dolenjske Toplice
Občina Dolenjske Toplice je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Dolenjske Toplice (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98).
3.1.3. Občina Mirna Peč
Občina Mirna Peč je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Mirna peč (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Uradni list RS, št. 48/96, 33/97, 76/98)
3.1.4. Občina Žužemberk
Občina Žužemberk je ustanoviteljica in izvršuje ustanoviteljske in lastninske pravice v Osnovni šoli Žužemberk in Osnovni šole Prevole (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk Uradni list RS, št. 48/96, 33/97 in 76/98, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole Uradni list RS, št. 48/96, 33/97 in 76/98).
3.2.1. Ustanoviteljske pravice na področju kulture in športa
V Knjižnici Mirana Jarca, Kulturnem centru Janeza Trdina in Agenciji za šport izvršuje ustanoviteljske pravice Mestna občina Novo mesto.
Na področju knjižničarske dejavnosti opravlja Knjižnica Mirana Jarca za Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč in Občino Žužemberk dejavnosti oziroma naloge splošne knjižnice v skladu z izhodišči in merili Ministrstva za kulturo ter zakonov s področja kulture do sprejema Zakona o knjižnicah.
Ustanoviteljske in lastninske pravice izvršuje Mestna občina Novo mesto, ostale občine sklenejo z Knjižnico Mirana Jarca pogodbo o zagotavljanju splošne knjižničarske dejavnosti na njenem območju.
3.2.2. Ustanoviteljske pravice na področju zdravstva
Vsaka občina zagotavlja osnovno zdravstveno službo na svojem območju.
Zdravstveni dom Novo mesto zagotavlja urgentno in reševalno ter specialistično službo na celotnem območju, ki je zajeto v mreži zdravstvenih storitev tega ZD. Zdravstveni dom Novo mesto pripravi dogovor, v katerem se, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje zdravstva, določijo obveznosti in pravice ustanoviteljev.
Za vsa nadaljnja dogovarjanja se upošteva kriterij: “število prebivalcev”.
3.2.3. Dolenjske lekarne
Osnovno lekarniško službo zagotavlja vsaka občina zase, preostale storitve pa vse občine soustanoviteljice po kriteriju števila prebivalcev.
V odnosu do Dolenjskih lekarn si vsaka od pogodbenih strank pridržuje obstoječe pravice do svoje udeležbe v odločanju in obveznostih do višine sredstev računanih po ključu števila prebivalcev.
Posamezna občina ima pravico odločanja o svoji lekarniški enoti.
3.2.4. GRC
Ustanoviteljske pravice v GRC izvršuje Mestna občina Novo mesto. GRC zagotavlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z naravnimi snovmi, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah na tekočih in stoječih voda za regijo po pogodbah, ki je sklenjena z Ministrstvom za obrambo RS, (ekologija). Osnovno požarno varstvo zagotavlja vsaka občina zase od ustanovitve dalje. Pogodbene stranke se dogovorijo, da se opravi popis vrednosti opreme GRC na osnovi premoženjske bilance GRC po stanju 31. 12. 1998.
4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih podjetij
(delitev po legi in namenu)
4.1. Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
4.1.1. JP Komunala d.o.o. Novo mesto
Za delitev osnovnega kapitala JP Komunala d.o.o. po stanju 31. 12. 1999 se pogodbene stranke dogovorijo naslednje:
Osnovni kapital JP Komunale d.o.o. Novo mesto, ki znaša 811,518.902,45 SIT se razdeli po kriterijih:
– prihodki JP Komunala d.o.o. Novo mesto
– števila prebivalcev.
Deleži za posamezno občino znašajo:
Mestna občina Novo mesto
(skupaj z občinama Šentjernej in Škocjan)  87,39%
Občina Dolenjske Toplice           4,41%
Občina Mirna Peč               3,07%
Občina Žužemberk               5,13%
Medsebojne pravice in obveznosti med občinami in JP Komunalo d.o.o. Novo mesto se uredijo z družbeno pogodbo, ki mora biti sklenjena v roku treh mesecev po sprejemu tega dogovora.
4.1.2. Zarja d.d., stanovanjsko podjetje
Vsaka občina je lastnik pripadajočih delnic na podlagi stanovanj in poslovnih prostorov na svojem območju, ki so bila leta 1992 dana v kapitalski vložek Zarji d.d.
Razpolagalno pravico dodelitve stanovanj in poslovnih prostorov ima vsaka občina za stanovanje in poslovne prostore na svojem območju.
V kolikor se posamezna občina odloči za prodajo delnic, ima predkupno pravico Mestna občina Novo mesto.
5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne naložbe
5.1. Denarna sredstva
1. Primanjkljaj po ZR 1998, v znesku 16,407.202 SIT, v celoti bremeni Mestno občino Novo mesto.
2. Finančna izravnava za leto 1998, v znesku 51,796.000 SIT, v celoti pripada Mestni občini Novo mesto.
3. Nakazila tekoče finančne izravnave se delijo v skladu s predvidenim obsegom finančne izravnave za leto 1999, in sicer:
– Mestna občina Novo mesto     27,5%
– Občina Dolenjske Toplice     18,7%
– Občina Mirna Peč         19,1%
– Občina Žužemberk         34,7%.
5.2. Obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov
Obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, v znesku 165,287.471 SIT (dogovorjena skupna višina obveznosti, v znesku 200,676.269 SIT, zmanjšana za razliko med finančno izravnavo za leto 1998 in primanjkljajem po ZR 1998 ki ju v celoti prevzema Mestna občina Novo mesto) se razdelijo po ključu “investicije v letu 1998”, kar pomeni, da odpade na posamezno občino naslednji odstotek obveznosti:
– Mestna občina Novo mesto     85,6% oziroma       141,486.075 SIT
– Občina Dolenjske Toplice     2,7% oziroma        4,462.762 SIT
– Občina Mirna Peč         2,3% oziroma        3,801.612 SIT
– Občina Žužemberk         9,4% oziroma        15,537.022 SIT
Pripadajoče obveznosti se za Občino Dolenjske Toplice in Občino Mirna Peč poračunajo ob prehodu na samostojno financiranje občin v letu 1999. Občini Žužemberk pa se obveznost upošteva kot zmanjšanje obveznosti Mestne občine Novo mesto pri izplačilu denarne vrednosti premoženja v okviru delitvene bilance, kot je določeno v točki 4.
5.3. Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, to je sredstva stanovanjskega sklada in sredstva za razvoj podjetništva so upoštevani v izračunu začetne obveznosti Mestna občina Novo mesto do občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk in so razdeljene med občinami po kriteriju števila prebivalcev.
6. Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in nadaljevanje investicij ter stroški za delovanje občinske uprave
6.1. Dolgoročne zadolžitve
Dolgoročno posojilo iz leta 1998 v znesku 235,000.000 SIT se med občine razdeli tako, da odpade na
Mestno občino Novo mesto     217,598.489 SIT
Občino Dolenjske Toplice      3,254.082 SIT
Občino Mirna Peč          2,784.242 SIT
Občino Žužemberk         11,363.187 SIT
Pripadajoče obveznosti za Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč in Občino Žužemberk se upoštevajo kot zmanjšanje obveznosti Mestne občine Novo mesto pri izplačilu denarne vrednosti premoženja v okviru delitvene bilance, kot je določeno v točki 4.
6.2. Obveznosti krajevnih skupnosti
Obveznosti krajevnih skupnosti poravna vsaka občina za svoje krajevne skupnosti.
6.3. Počitniški dom “Fazan”
Počitniški dom “Fazan” v Piranu se odproda oziroma zamenja za stavbno zemljišče v Občini Piran. Delitveni ključ je število prebivalcev.
Pogodbene stranke se s posebnim sporazumom dogovorijo z Območno organizacijo RK o nadaljnjem letovanju otrok Mestne občine Novo mesto, Občine Šentjernej, Občine Škocjan, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
6.4. Kasneje najdene obveznosti in realna bremena
– obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino, prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine,
– obveznosti za sredstva, ki so bila uporabljena samo za območje ene občine prevzame ta občina,
– morebitno, kasneje najdeno premoženje vseh oblik, ki ni zajeto v predmetnem dogovoru, se deli po istem ključu kot je določeno v tem dogovoru za posamezno vrsto premoženja.
4
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je dosežen nepreklicen in popoln sporazum o delitvi premoženja Mestne občine Novo mesto. Skupni znesek obveznosti Mestne občine Novo mesto do novonastalih občin znaša 648,681.000 SIT in pripada Občini Dolenjske Toplice denarna obveznost v višini 208,730.000 SIT, Občini Mirna Peč 166,939.000 SIT in Občini Žužemberk 273,012.000 SIT.
Mestna občina Novo mesto se zavezuje poravnati obveznost iz prvega odstavka te točke, kot sledi:
– Občina Dolenjske Toplice: 40% popust; poplačilo v petih letih (prvi obrok zapade 1. 11. 2001, zadnji pa 1. 10. 2005); revalorizacija obveznosti;
– Občina Mirna Peč: 10% popust; poplačilo v desetih letih (obroki zapadejo 31. 12. vsakega leta, začenši z letom 2001); revalorizacija obveznosti;
– Občina Žužemberk: 45% popust; poplačilo v dveh letih (prvi obrok zapade 30. 9. 2001, drugi obrok pa 31. 10. 2002); revalorizacija obveznosti.
Revalorizacija obveznosti Mestne občine Novo mesto do občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk se zagotovi s preračunom v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sprejema tega dogovora na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto.
Poplačilo tako preračunane obveznosti se opravi v obrokih po terminskem načrtu iz drugega odstavka.
Za preračun obveznosti v SIT se uporabi srednji tečaj Banke Slovenije na dan zapadlosti posameznega obroka.
5
Pogodbene stranke se na podlagi dogovorjene delitve premoženja po tem dogovoru nepreklicno zavezujejo umakniti vsa pravna sredstva vložena zoper ene od pogodbenih strank do časa sklenitve tega dogovora.
6
Vsaka od občin lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem dogovorom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v mejah njene občine.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka.
7
Mestna občina Novo mesto izrecno dovoljuje, da se Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk kot samoupravne lokalne skupnosti in kot pravni naslednici Mestne občine Novo mesto vknjižita kot lastnici nepremičnin pri vseh nepremičninah na območju novonastale Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk, kjer je kot dosedanja zemjiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana prejšnja Mestna občina Novo mesto, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
Prav tako Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk kot pravne naslednice prejšnje Mestne občine Novo mesto izrecno dovoljujejo, da se Mestna občina Novo mesto kot pravna naslednica prejšnje Občine Novo mesto vknjiži kot lastnica nepremičnin pri vseh nepremičninah na območju novonastale Mestne občine Novo mesto, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin vpisana prejšnja Občina Novo mesto, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
8
Ta dogovor začne veljati z dnem, ko ga potrdijo občinski sveti Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk.
Župani vseh štirih občin so pooblaščeni, da izvedejo ta dogovor in da v smislu vsebinskega dogovora po tej pogodbi po potrebi formalno izoblikujejo in precizirajo dokončno besedilo tega dogovora ter sklenejo oziroma izdajo ustrezne listine za izvedbo dogovora.
9
Ta dogovor je sklenjen v 16 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po štiri izvode.
Št. 460-01-5/1999-1300
Novo mesto, dne 8. avgusta 2001.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franci Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.