Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3640. Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu, stran 6998.

Na podlagi četrtega odstavka 123. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo višina, način dodelitve, roki za predložitev zahtevka za izplačilo in časovna obdobja izplačil začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki izvajajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu. Namen subvencije je uresničevanje javnega interesa pri zagotavljanju javnih linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu do oblikovanja gospodarske javne službe za opravljanje teh prevozov oziroma za obdobje od 1. septembra 2001 do 1. septembra 2003.
2. člen
Strokovno organizacijske in upravne naloge pri subvencioniranju v skladu s to uredbo opravlja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANJA
3. člen
Upravičenci do subvencioniranja so domači avtobusni prevozniki, ki v prometnih letih 2001/02 in 2002/03 opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu in imajo registriran vozni red pri ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Za prometno leto se šteje obdobje od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 1. septembra naslednjega koledarskega leta.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČITVE SUBVENCIJE
4. člen
Subvencija se dodeli upravičencem sorazmerno glede na število prevoženih kilometrov v posameznem prometnem letu iz prejšnjega člena. Pri tem se upoštevajo linije, za katere so vozni redi registrirani pri ministrstvu, ter število kilometrov na teh linijah, ki so izračunani na podlagi tega registra.
5. člen
Višina subvencije za prometno leto 2001/02 znaša 13 tolarjev na prevoženi kilometer. Za prometno leto 2002/03 se višina subvencije uskladi z ugotovljeno stopnjo rasti drobnoprodajnih cen, v obdobju od 1. septembra preteklega koledarskega leta do 1. avgusta tekočega leta, kot jo ugotovi in objavi Statistični urad Republike Slovenije.
IV. POSTOPEK SUBVENCIONIRANJA
6. člen
Upravičenci do 5. dne v mesecu na ministrstvu v predpisani obliki vložijo zahtevek za izplačilo subvencije za pretekli mesec. V zahtevku navedejo linije, število dejansko prevoženih kilometrov, vozne rede, na podlagi katerih so bili prevoženi kilometri, število prepeljanih potnikov, prodanih vozovnic ter mesečni prihodek na posamezni liniji ter druge podatke, navedene v predpisanem obrazcu.
7. člen
Upravičenci morajo v zahtevku za dodelitev začasne subvencije navesti tudi podatke o številu prepeljanih potnikov oziroma prodanih vozovnic na posamezni liniji ter mesečni prihodek od prodaje vozovnic na tej liniji.
Podatke iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci za pretekli mesec v predpisani obliki posredovati hkrati z mesečnim zahtevkom za izplačilo subvencije.
8. člen
Zahtevek za izplačilo subvencije mora biti vložen na obrazcu, ki je del te uredbe in je kot priloga objavljen skupaj z njo, ter v elektronski obliki. V elektronski obliki je obrazec na razpolago na spletnih straneh Ministrstva za promet, kjer je objavljen tudi elektronski naslov, kamor upravičenci posredujejo zahtevke v elektronski obliki.
Sestavni del zahtevka iz prejšnjega odstavka so tudi podatki iz prejšnjega člena te uredbe.
9. člen
Vsi podatki, ki jih prevozniki posredujejo ministrstvu, se hranijo in varujejo kot poslovna skrivnost in se uporabljajo samo za namen, določen v prejšnjem členu.
10. člen
Ministrstvo zahtevke upravičencev preveri, zlasti glede navedenih prevoženih kilometrov. Če upravičenec navede višje število prevoženih kilometrov, kot je to razvidno iz registra voznih redov, se mu subvencija izplača za kilometre iz registra voznih redov. Če ministrstvo ugotovi, da je prevoznik dejansko prevozil manjše število kilometrov, kot je navedel oziroma kot izhaja iz registra voznih redov, se mu subvencija izplača za dejansko prevožene kilometre.
11. člen
Število dejansko prevoženih kilometrov ministrstvo ugotavlja s pomočjo registra voznih redov, obvestil inšpekcijskih služb, lokalnih skupnosti, ostalih upravičencev do subvencije in drugih subjektov.
12. člen
Če inšpektor, pristojen za nadzor cestnega prometa, ugotovi, da prevoznik ne opravlja prevozov na določeni liniji, mora zapisnik, s katerim je bilo to ugotovljeno, posredovati tudi ministrstvu.
Upravičenci so dolžni dokumentacijo (potni nalogi, tahografi), ki so jo dolžni hraniti v skladu z drugimi predpisi, izročiti na vpogled inšpektorju oziroma na zahtevo posredovati ministrstvu. Upravičenci, ki nimajo navedene dokumentacije, na podlagi katere se lahko ugotovi število dejansko prevoženih kilometrov, oziroma jo na zahtevo ne pokažejo inšpektorju ali ne posredujejo ministrstvu, niso upravičeni do subvencije za tisto linijo in tisto obdobje, za katero nimajo dokumentov, oziroma jih niso izročili na vpogled inšpektorju ali niso posredovali ministrstvu.
13. člen
Če ministrstvo ugotovi, da je bila na podlagi podatkov upravičenca subvencija izplačana za prevoze, ki niso bili opravljeni, je upravičenec dolžan neupravičeno izplačani del subvencije, skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila dalje, vrniti. Če tega ne stori v roku 30 dni, mu dolgovani znesek, skupaj z obrestmi, ministrstvo lahko odtegne od izplačil subvencij v naslednjih mesecih.
Če upravičenec večkrat posreduje napačne podatke o opravljenih prevozih ali če je napačne podatke posredoval namerno, mu ministrstvo lahko odtegne izplačilo subvencije za dobo od treh do šestih mesecev.
14. člen
Izplačilo subvencije se opravi v roku 30 dni od predložitve popolnega zahtevka za izplačilo.
15. člen
Postopek odobritev in izplačila subvencij ministrstvo vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Za prevoznike, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu, se štejejo tudi prevozniki, ki opravljajo javne linijske prevoze potnikov v primestnem prometu v skladu z zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 65/99 in 36/00) ter pravilnikom o avtobusnih voznih redih (Uradni list RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in 46/01).
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02/2001-1
Ljubljana, dne 13. avgusta 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                          P R I L O G A


             Z A H T E V E K
  za izplačilo subvencije avtobusnim linijskim prevoznikom
      za mesec ____________ v letu ______________


PODATKI O PREVOZNIKU:

Firma:

Sedež:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka računa za nakazilo subvencije:


PODATKI O ZAHTEVKU:

Skupno število prevoženih kilometrov na vseh linijah v tem
mesecu:

Skupen znesek subvencije:

Morebitne pripombe:

Datum:                  Žig in podpis:


Priloga: Podatki o posameznih linijah

Opomba: Vloga se šteje za popolno, če so izpolnjeni vsi zahtevani podatki iz obrazca.

Prevoznik:

Podatki o posameznih linijah za mesec _____________ v letu _____________:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. vozn. Linija  Št. prev. km  Število prepeljanih  Št. prodanih    Št. prodanih    Mesečni prihodek
reda                potnikov        dnevnih vozovnic  mesečnih vozovnic  na liniji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOMBE:

Prevoženi kilometri se vpišejo za vsak vozni red posebej. Število
prepeljanih potnikov, prodanih vozovnic in mesečni prihodek na
liniji od prodanih vozovnic pa se vpiše za posamezno linijo
skupno, čeprav je na liniji registriranih več voznih redov.

Datum:                       Žig in podpis


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina