Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3583. Metodologija za ugotavljanje razlike v rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin ter načinu upoštevanja izvedene uskladitve pokojnin med letom v januarju, stran 6931.

Na podlagi četrtega odstavka 150. člena v zvezi z deveto alineo četrtega odstavka 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 13. 7. 2001 sprejela
M E T O D O L O G I J O
za ugotavljanje razlike v rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin ter načinu upoštevanja izvedene uskladitve pokojnin med letom v januarju
I
S to metodologijo se določa način ugotavljanja razlike v stopnjah rasti povprečnih mesečnih plač vseh zaposlenih in pokojnin pri izvedbi uskladitve pokojnin v mesecu septembru in način njenega upoštevanja pri uskladitvi pokojnin v januarju po drugem odstavku 150. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00 - v nadaljevanju: zakon).
II
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) pri ugotavljanju pogojev za izvedbo uskladitve pokojnin v mesecu septembru primerja stopnji rasti povprečnih mesečnih plač vseh zaposlenih v državi in pokojnin, izplačanih v obdobju od januarja do julija tekočega leta, glede na povprečje preteklega leta.
III
Zavod ugotavlja stopnjo rasti plač v obdobju iz II. točke tako, da deli znesek povprečne plače vseh zaposlenih, izplačane za obdobje januar–julij tekočega leta, z zneskom povprečne plače vseh zaposlenih, izplačane za obdobje januar–december preteklega leta.
Pri ugotavljanju stopnje rasti plač se upoštevajo podatki Statističnega urada Republike Slovenije o višini bruto plač, zmanjšani v skladu s četrtim odstavkom 39. člena zakona za davke in prispevke, ki se obračunavajo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.
IV
Zavod ugotavlja stopnjo rasti pokojnin v obdobju iz II. točke te metodologije tako, da znesek povprečne starostne pokojnine, izplačane v obdobju januar–julij tekočega leta, deli z zneskom povprečne starostne pokojnine, izplačane v obdobju januar–december preteklega leta.
Pri ugotavljanju stopnje rasti starostnih pokojnin se upoštevajo statistični podatki zavoda o izplačanih neto starostnih pokojninah brez varstvenega dodatka, pri čemer se znesek povprečne mesečne starostne pokojnine, izplačane v tekočem letu, poveča za razliko v stopnji za odmero starostne pokojnine moškemu za 40 let pokojninske dobe v predhodnem letu v primerjavi z letom pred tem.
V primeru, da je po prvem odstavku te točke metodologije ugotovljena stopnja rasti pokojnin nižja oziroma višja od stopnje rasti povprečne mesečne najnižje pokojninske osnove, veljavne v obdobju januar–julij tekočega leta, v primerjavi z mesečnim povprečjem te osnove, veljavne v obdobju januar–december preteklega leta, se za stopnjo rasti pokojnin upošteva ugotovljena stopnja rasti najnižje pokojninske osnove.
V
Zavod v primeru višje stopnje rasti plač od stopnje rasti pokojnin določi odstotek povečanja pokojnin s 1. septembrom tako, da ugotovljeno razliko v stopnjah rasti pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli s štiri.
VI
Pred izvedbo uskladitve pokojnin po drugem odstavku 150. člena zakona v januarju zavod opravi primerjavo stopenj rasti povprečnih mesečnih plač vseh zaposlenih v državi in pokojnin, izplačanih v obdobju od januarja do novembra predhodnega leta, glede na njihovo povprečje v obdobju januar–december v letu pred tem.
Zavod opravi primerjavo, določeno v prvem odstavku te točke metodologije, ne glede na to, ali je v mesecu septembru izvedel uskladitev pokojnin.
VII
Zavod ugotavlja stopnjo rasti plač v obdobju iz prvega odstavka VI. točke te metodologije tako, da deli znesek povprečne plače vseh zaposlenih, izplačane za obdobje januar–november predhodnega leta, z zneskom povprečne plače vseh zaposlenih, izplačane za obdobje januar–december v letu pred tem.
Pri ugotavljanju stopnje rasti plač se upoštevajo statistični podatki, določeni v drugem odstavku III. točke te metodologije.
VIII
Zavod ugotavlja povprečno stopnjo rasti pokojnin v obdobju iz prvega odstavka VI. točke te metodologije tako, da deli znesek povprečne starostne pokojnine, izplačane v obdobju januar–november predhodnega leta z zneskom povprečne starostne pokojnine, izplačane v obdobju januar–december v letu pred tem.
Pri ugotavljanju stopnje rasti starostnih pokojnin se upoštevajo statistični podatki zavoda o izplačanih neto starostnih pokojninah brez varstvenega dodatka, pri čemer se znesek povprečne starostne pokojnine, izplačane v obdobju januar–november, poveča za razliko v stopnji za odmero starostne pokojnine moškemu za 40 let pokojninske dobe v predhodnem letu v primerjavi z letom pred tem.
V primeru, da je po prvem odstavku te točke metodologije ugotovljena stopnja rasti pokojnin nižja oziroma višja od stopnje rasti povprečne mesečne najnižje pokojninske osnove, veljavne v obdobju januar–november predhodnega leta, v primerjavi z mesečnim povprečjem te osnove, veljavne v obdobju januar–december v letu pred tem, se za stopnjo rasti pokojnin upošteva ugotovljena stopnja rasti najnižje pokojninske osnove.
IX
Če je bila stopnja rasti plač v obdobju iz prvega odstavka VI. točke te metodologije višja od stopnje rasti pokojnin, zavod ugotovljeno razliko, izraženo v odstotku prišteje odstotku povečanja pokojnin, kakršen je za tekoče leto določen za povečanje plač v dogovoru, zakonu ali drugem aktu, ki določa politiko plač v tekočem letu in v tem odstotku uskladi pokojnin od 1. januarja dalje.
V primeru, da je bila stopnja rasti pokojnin v obdobju iz prvega odstavka VI. točke te metodologije višja od stopnje rasti plač, zavod ugotovljeno razliko preračunano v odstotek, odšteje od odstotka uskladitve pokojnin v januarju, kakršen je za tekoče leto določen v dogovoru, zakonu ali drugem aktu za uskladitev plač in za preostali odstotek uskladi pokojnine od 1. januarja dalje.
X
Če v januarju še ni sprejet dogovor, zakon ali drugi akt, ki določa način in višino uskladitve plač vseh zaposlenih na državni ravni za tekoče leto, zavod pa je ugotovil, da je bila stopnja rasti povprečnih plač v obdobju iz prvega odstavka VI. točke te metodologije višja od stopnje rasti pokojnin v istem obdobju, uskladi pokojnine za ugotovljeno razliko, pretvorjeno v odstotek, z veljavnostjo od 1. januarja dalje.
XI
Stopnje rasti povprečnih plač vseh zaposlenih in pokojnin po določbah te metodologije ugotavlja upravni odbor zavoda.
XII
Ta metodologija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.1000/2001
Ljubljana, dne 13. julija 2001.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 191-03/2001-1, z dne 19. 7. 2001, podala soglasje k Metodologiji za ugotavljanje razlike v rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin ter načinu upoštevanja izvedene uskladitve pokojnin med letom v januarju.