Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3578. Navodilo za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij proizvajalcev, stran 6892.

Na podlagi 11. in 14. člena uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem, 11. in 16. člena uredbe o ureditvi trga s hmeljem, 18. in 22. člena uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 34/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij proizvajalcev
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo določa natančnejšo vsebino in obliko petletnih programov dela, letnih dopolnil programa dela in poročila pravne osebe, ki prosi za priznanje statusa organizacije proizvajalcev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, oziroma jim je minister, pristojen za kmetijstvo, status organizacije proizvajalcev že priznal (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev).
Določbe tega navodila, ki urejajo program dela, se smiselno uporabljajo za izdelavo letnih dopolnil k programom dela in letnih poročil organizacij proizvajalcev, in sicer tako, da se namesto zahtevanih predvidenih podatkov vpišejo dejanski realizirani podatki, razen če ni s tem navodilom drugače določeno.
Če so poleg vsebine, določene s tem navodilom za, poslovanje organizacije proizvajalcev pomembne tudi dodatne okoliščine, jih je dolžna organizacija proizvajalcev v programu oziroma dopolnilih k programu oziroma poročilih dodatno navesti.
Če je ustanovitelj organizacije proizvajalcev zadruga proizvajalcev, je treba vse podatke o članih in njihovi proizvodnji smiselno navesti tudi za proizvajalce ustanovitelje zadruge.
2. člen
(program dela)
S programom dela organizacija proizvajalcev načrtuje poslovanje in dokazuje, da je sposobna trajno in učinkovito izvajati poslovne funkcije:
– načrtovanje pridelave in usklajevanje ponudbe s povpraševanjem glede kakovosti in količine;
– spodbujanje uporabe sodobnih pridelovalnih tehnologij v smislu okolju prijaznega kmetovanja in uvajanja biološke raznolikosti;
– učinkovito trženje pridelkov;
– zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev.
3. člen
(vsebina programa dela)
Program dela se izdela na podlagi predlog iz prilog tega navodila. Program dela mora prikazovati realno stanje preteklega poslovanja in načrt poslovanja organizacije proizvajalcev v naslednjih petih letih ter mora vsebovati zlasti:
– opis stanja in analizo poslovanja;
– cilje poslovanja;
– seznam članov organizacije proizvajalcev in njihov obseg proizvodnje;
– načrt proizvodnje;
– načrt trženja;
– podatke o organizacijski strukturi in kadrih;
– podatke o sredstvih (zgradbe, stroji in oprema);
– predvidene investicije;
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa;
– pričakovan poslovni rezultat;
– gibanje sredstev operativnega sklada.
4. člen
(osnovni podatki o programu dela)
Na naslovno stran programa dela se v skladu s prilogo 1 vpiše osnovne podatke o organizaciji proizvajalcev.
5. člen
(opis stanja)
Organizacija proizvajalcev v skladu s prilogo 2 predstavi svoje poslovanje, značilnosti proizvodov ter panogo dejavnosti in priloži bilanco stanja in uspeha.
Priloga 2 ni obvezni sestavni del letnega poročila organizacije proizvajalcev.
6. člen
(cilji poslovanja organizacije proizvajalcev)
Glede na analizo stanja iz prejšnjega člena se v skladu s prilogo 3 v programu dela določijo dolgoročni in kratkoročni cilji za poslovanje organizacije proizvajalcev ter strategija in aktivnosti za doseganje teh ciljev.
Kratkoročne cilje se vpiše za 1. leto poslovanja po četrtletjih.
Vsako leto se kot dopolnitev programa vloži kratkoročne cilje za naslednje leto poslovanja.
7. člen
(seznam članov in njihov obseg proizvodnje)
Organizacija proizvajalcev predloži podatke o svojih članih in njihovem obsegu proizvodnje v skladu s prilogo 4.
8. člen
(načrt proizvodnje)
Načrt proizvodnje organizacije proizvajalcev zajema le proizvodnjo članov organizacije proizvajalcev ter se izdela v skladu s prilogo 5. Načrt predstavlja seštevke predvidenih letnih količin pridelkov vseh članov organizacije proizvajalcev iz priloge 4.
9. člen
(načrt trženja)
V načrtu trženja organizacija proizvajalcev prikaže v skladu s prilogo 6, glede na prodajne možnosti predvideno trženje proizvodnje svojih članov in usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem na trgu.
10. člen
(kadri)
V skladu s prilogo 7 se v programu dela prikaže organizacijsko strukturo in podatke o kadrih organizacije proizvajalcev.
V poročilu se označi le morebitne razlike, ki so nastale med izvajanjem programa.
11. člen
(oprema in druga sredstva)
V skladu s prilogo 8 se sestavi seznam sredstev (zgradb, opreme in strojev), ki jih uporablja organizacija proizvajalcev.
V poročilu se označi le morebitne razlike, ki so nastale med izvajanjem programa.
12. člen
(investicije)
Organizacija proizvajalcev pripravi v skladu s prilogo 9 investicijski program za naložbe v sredstva, opremo in stroje, ki jih v času trajanja programa potrebuje in za katere planira njihovo izvedbo.
Naložbe organizacije proizvajalcev ali njenih članov, ki bodo financirane iz operativnega sklada organizacije proizvajalcev, se v programu dela opiše vsaj za 1 leto vnaprej.
Z investicijskim programom organizacija proizvajalcev utemeljuje upravičenost investicij ter mora investicijski program vsebovati najmanj točke iz priloge 9.
13. člen
(časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa)
Program dela organizacije proizvajalcev mora določiti časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa.
V prilogi 2 se h kratkoročnim ciljem poslovanja dopiše terminski plan četrtletnih aktivnosti za doseganje ciljev in izvrševanje programa dela za naslednjih pet let.
14. člen
(pričakovan poslovni rezultat)
V skladu s prilogo 10 se v tabelah »bilanca uspeha in bilanca stanja« iz podatkov načrta prodaje in predvidenih stroškov poslovanja sestavi predvideno bilanco uspeha ter predračun bilance stanja (oboje brez upoštevanja investicij) za nadaljnjih 5 let.
15. člen
(gibanje sredstev operativnega sklada)
V skladu s prilogo 11 se predvidi gibanje sredstev operativnega sklada, ki pomeni vse predvidene finančne transakcije na računu operativnega sklada organizacije proizvajalcev. Za 5 let vnaprej, v prvem letu pa tudi četrtletno, se evidentira vse predvidene pritoke v operativni sklad (brez morebitnih proračunskih sredstev) ter odtoke, ki predstavljajo porabo sredstev za financiranje aktivnosti po programu dela.
Tabela 2.2. priloge 11 ni sestavni del letnega poročila organizacije proizvajalcev.
16. člen
(priloge)
Priloge tega navodila, označene s številkami od 1 do 11, so sestavni del tega navodila.
17. člen
(uveljavitev)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-146/01
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano