Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3565. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju (ZD-B), stran 6869.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju (ZD-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju (ZD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. julija 2001.
Št. 001-22-102/01
Ljubljana, dne 2. avgusta 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEDOVANJU (ZD-B)
1. člen
V zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 17/91, 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN-B in 117/00 – odločba US) se v 1. in 6. členu besedilo “Socialistična republika Slovenija” nadomesti z besedama “Republika Slovenija” v ustreznem sklonu.
V drugem odstavku 131. člena, v tretjem odstavku 133. člena, v tretjem odstavku 197. člena in v tretjem odstavku 203. člena se besedilo “občinska skupnost socialnega skrbstva” nadomesti z besedilom “pristojni center za socialno delo” v ustreznem sklonu.
V naslovu 64. člena in v 67., 71.a, 72., 99., 165., 193., 195., 196., 197., 198., 205., 207., 208. ter 215. členu se beseda “pismena” in “pismeno” nadomesti z besedo “pisna” in “pisno” v ustreznem sklonu.
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
5. člen se črta.
4. člen
V 9. členu se besedi “družbena lastnina” nadomestita z besedilom “lastnina Republike Slovenije”.
5. člen
Naslov 13. člena in 13. člen se spremenita tako, da se glasita:
“Povečanje ali zmanjšanje dednega deleža
13. člen
(1) Če zapustnikov zakonec, ki nima potrebnih sredstev za življenje deduje z drugimi dediči prvega dednega reda, lahko sodišče na njegovo zahtevo odloči, da deduje zakonec tudi del tistega dela zapuščine, ki bi ga po zakonu dedovali sodediči. Zakonec lahko zahteva povečanje svojega dednega deleža proti vsem ali proti posameznim sodedičem. Sodišče lahko odloči, da deduje zakonec celotno zapuščino, če je njena vrednost tako majhna, da bi zakonec zašel v pomanjkanje, če bi se delila.
(2) Če drugi dediči prvega dednega reda, ki nimajo potrebnih sredstev za življenje, dedujejo z zapustnikovim zakoncem, lahko sodišče na njihovo zahtevo odloči, da dedujejo tudi del tistega dela zapuščine, ki bi ga po zakonu dedoval zakonec. Povečanje dednega deleža nasproti zakoncu lahko zahtevajo vsi ali posamezni sodediči.
(3) Posamezni sodediči, ki nimajo potrebnih sredstev za življenje, lahko zahtevajo povečanje svojega dednega deleža tudi proti drugim sodedičem.
(4) Sodišče lahko odloči, da dedujejo vsi ali posamezni sodediči celotno zapuščino, če je njena vrednost tako majhna, da bi zašli v pomanjkanje, če bi se delila.
(5) Pri odločanju o zahtevkih iz tega člena upošteva sodišče vse okoliščine primera, zlasti premoženjske razmere in pridobitno sposobnost sodedičev ter vrednost zapuščine.”
6. člen
Naslov 22. člena in 22. člen se spremenita tako, da se glasita:
“Neobstoj in izguba dedne pravice
22. člen
(1) Zakonec nima dedne pravice, če je bila zakonska zveza z zapustnikom razvezana ali razveljavljena, ali če je njuna življenjska skupnost po krivdi preživelega zakonca ali v sporazumu z zapustnikom trajno prenehala.
(2) Zakonec izgubi dedno pravico, če je zapustnik vložil tožbo za razvezo zakonske zveze in se po zapustnikovi smrti ugotovi, da je bila tožba utemeljena, ali če se njegova zakonska zveza z zapustnikom razveljavi po zapustnikovi smrti iz vzroka, za katerega je preživeli zakonec vedel ob sklenitvi zakonske zveze.”
7. člen
V tretjem odstavku 24. člena se beseda “naproti” nadomesti z besedo “proti”.
8. člen
Šesti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(6) Ne upošteva se pri tem računu in ne doda vrednost daril, danih v dobrodelne in druge človekoljubne namene in ne vrednost daril, ki se po zakonu ne vračunavajo dediču v njegov dedni delež.”
9. člen
Naslov podpoglavja pred 32. členom se spremeni tako, da se glasi:
“b) Izločitve iz zapustnikovega premoženja”.
V prvem odstavku 32. člena se beseda “zapuščine” nadomesti z besedama “zapustnikovega premoženja”.
10. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedo “pohištvo” doda vejica, besedilo “in druga hišna oprava” pa nadomesti z besedilom “gospodinjski stroji in naprave ter druga hišna oprema”.
11. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta beseda “začenši” in besedilo “in nato dalje”.
12. člen
V prvem odstavku 42. člena se črta 3. točka. Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
13. člen
V drugem odstavku 43. člena se besedilo “4. točke” nadomesti z besedilom “3. točke”.
14. člen
V četrtem odstavku 60. člena se besedilo “pod grožnjo ali s silo” nadomesti z besedilom “pod vplivom grožnje ali sile”.
15. člen
V prvem odstavku 67. člena se beseda “opravilna” nadomesti z besedo “poslovna”.
16. člen
V 69. členu se besedilo “Socialistične republike Slovenije” in besedilo “Socialistične federativne republike Jugoslavije” nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.
17. člen
V naslovu in v prvem odstavku 70. člena se beseda “jugoslovanski” nadomesti z besedo “slovenski”.
V drugem odstavku se besedilo “Socialistično republiko Slovenijo” nadomesti z besedama “Republiko Slovenijo”.
18. člen
Naslov 71. člena in 71. člen se spremenita tako, da se glasita:
“Oporoka, sestavljena med izrednim ali vojnim stanjem
71. člen
(1) Med izrednim ali vojnim stanjem lahko vojaški osebi sestavi oporoko po določbah, ki veljajo za sestavljanje sodne oporoke, poveljnik čete, njej enake ali višje enote ali kdo drug v prisotnosti takšnega poveljnika.
(2) Oporoka iz prejšnjega odstavka preneha veljati po preteku šestdesetih dni po koncu izrednega ali vojnega stanja, če je oporočitelju vojaška služba prenehala prej ali pozneje, pa po preteku tridesetih dni po prenehanju vojaške službe.”
19. člen
V četrtem odstavku 71.a člena se beseda “temeljnega” nadomesti z besedo “pristojnega”, besedilo “Socialistične republike Slovenije” pa se nadomesti z besedama “Republike Slovenije”.
20. člen
V 71.d členu se beseda “redni” nadomesti z besedo “splošni”.
21. člen
V drugem odstavku 95. člena se beseda “opravilno” nadomesti z besedo “poslovno”.
22. člen
100. člen se črta.
23. člen
Za 127. členom se doda nov naslov in nov 128. člen, ki se glasi:
“Omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu
128. člen
(1) Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se je pomoč financirala iz proračuna občine.
(2) Premoženje, ki postane lastnina Republike Slovenije ali občine, se s sklepom izroči pristojnemu organu Republike Slovenije oziroma pristojnemu organu občine.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena odloči sodišče, da dedujejo dediči vse zapustnikovo premoženje, če se ti obvežejo povrniti vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji oziroma občini.
(4) Republika Slovenija oziroma občina, iz proračuna katere se je pomoč financirala, ima v zavarovanje svoje terjatve iz prejšnjega odstavka do celotnega poplačila zakonito zastavno pravico na stvareh, ki sodijo v zapuščino.
(5) Za pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu se šteje vse, kar je zapustnik zaradi slabega premoženjskega stanja prejel na podlagi zakona ali splošnega akta občine v denarju ali v obliki oprostitve plačila.”
24. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
“129. člen
Republika Slovenija ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se lahko do konca zapuščinske obravnave odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami potrebni pomoči.”
25. člen
Drugi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina razglasi za lastnino Republike Slovenije in izroči pristojnemu organu Republike Slovenije.”
V tretjem odstavku se besedilo “občini oziroma kmetijski zemljiški skupnosti” nadomesti z besedilom “pristojnemu organu Republike Slovenije”.
V četrtem odstavku se besedilo “kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)” nadomesti z besedama “kmetijskih gospodarstev”.
26. člen
V drugem odstavku 146. člena se črta beseda “sodno”.
27. člen
V prvem odstavku 150. člena se črta beseda “redno”.
28. člen
V prvem odstavku 154. člena se beseda “zapriseženi” nadomesti z besedo “sodni”.
V drugem odstavku se beseda “zapriseženi” nadomesti z besedo “sodni”.
29. člen
V 161. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Določba prejšnjega odstavka o dolžnosti obvestiti sodišče, na katerega območju ima oporočitelj stalno prebivališče, velja tudi za notarja, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo notariat, sestavil oporoko, jo prejel v hrambo ali je bila oporoka pri njem preklicana.”.
30. člen
V prvem odstavku 168. člena se črta beseda “redno”.
31. člen
V prvem odstavku 176. člena se besedilo “Socialistične republike Slovenije” nadomesti z besedama “Republike Slovenije”, besedilo “ali državljanu druge socialistične republike” se črta, besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” pa nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
V drugem odstavku se besedilo “Socialistične republike Slovenije” nadomesti z besedama “Republike Slovenije”, besedilo “v drugi socialistični republiki ali socialistični avtonomni pokrajini oziroma” se črta, besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” se nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”, besedilo “druge socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine oziroma” se črta, besedilo “pristojno sodišče v drugi socialistični republiki ali socialistični avtonomni pokrajini oziroma” pa nadomesti z besedo “pristojen”.
32. člen
V prvem odstavku 177. člena se črta beseda “redno”.
V drugem odstavku se besedilo “SR Sloveniji” in besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
V tretjem odstavku se besedilo “Socialistične republike Slovenije” nadomesti z besedama “Republike Slovenije”, beseda “redno” pa črta.
V četrtem odstavku se besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”, besedilo “Vrhovno sodišče SR Slovenije” se nadomesti z besedilom “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”, beseda “redno” pa črta.
V petem odstavku se besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
33. člen
V prvem odstavku 179. člena se besedilo “mrliško matično knjigo” nadomesti z besedilom “matično knjigo umrlih”.
V tretjem odstavku se besedilo “mrliške matične knjige” nadomesti z besedilom “matične knjige umrlih”.
34. člen
V prvem odstavku 181. člena se besedilo “mrliške matične knjige” nadomesti z besedilom “matične knjige umrlih”.
V drugem odstavku se besedilo “mrliške matične knjige” nadomesti z besedilom “matične knjige umrlih”.
35. člen
Drugi odstavek 182. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(2) V smrtovnici se, če je to mogoče, navede tudi kraj, kjer je premoženje, ki ga je pokojnik zapustil, ali je kaj premoženja, za katero so posebni predpisi glede posesti, hrambe in priglasitve, ali je kaj gotovine, vrednostnih papirjev, dragocenosti, hranilnih knjižic ali kakšnih drugih pomembnih listin, ali je pokojnik zapustil kaj terjatev ali dolgov in koliko, ali je zapustil pisno oporoko, pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja ali sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju in kje so, če je pokojnik napravil ustno oporoko pa priimek in ime ter poklic in prebivališče prič, pred katerimi jo je napravil.”
36. člen
V 183. členu se besedilo “socialno ali drugo pomoč družbene skupnosti” nadomesti z besedilom “pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu”, besedilo “družbeno pravno osebo” pa z besedilom “pristojni organ Republike Slovenije oziroma pristojni organ občine, iz proračuna katere se je pomoč financirala”, preostali del besedila pa se črta.
37. člen
V 188. členu se besedilo “pristojni občinski upravni organ” nadomesti z besedilom “notar ali izvršitelj, ki ga določi zapuščinsko sodišče”.
38. člen
V 189. členu se besedilo “Pristojni občinski upravni organ” nadomesti z besedilom “Notar oziroma izvršitelj”.
39. člen
V prvem odstavku 191. člena se besedilo “pristojni občinski upravni organ v nujnih primerih premoženje” nadomesti z besedilom “sodišče, na območju katerega je premoženje v nujnih primerih to premoženje”, besedilo “ter o tem takoj obvesti sodišče, na območju katerega je to premoženje; sodišče lahko ta ukrep spremeni ali odpravi”, pa se nadomesti z besedilom “ali odredi hrambo pri izvršitelju, če gre za gotovino, vrednostne papirje, dragocenosti, hranilne knjižice ali druge pomembne listine”.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
40. člen
V 196. členu se črta tretji odstavek.
41. člen
V drugem odstavku 197. člena se besedi “družbena lastnina” nadomestita z besedilom “lastnina Republike Slovenije”, beseda “pritrditvijo” pa se nadomesti z besedo “soglasjem”.
V tretjem odstavku se beseda “pritrditvijo” nadomesti z besedo “soglasjem”.
42. člen
V prvem odstavku 202. člena se besedilo “občinsko skupnost socialnega skrbstva” nadomesti z besedilom “pristojni center za socialno delo”.
V drugem odstavku se beseda “skupnost” nadomesti z besedo “center”.
43. člen
V prvem odstavku 206. člena se besedilo “Uradnem listu SR Slovenije” nadomesti z besedilom “Uradnem listu Republike Slovenije”.
V drugem odstavku se beseda “oklicno” nadomesti z besedo “sodno”, besedilo “Uradnem listu SR Slovenije” se nadomesti z besedilom “Uradnem listu Republike Slovenije”, beseda “oklicni” pa z besedo “sodni”.
44. člen
V četrtem odstavku 208. člena se črta beseda “rednim”.
45. člen
V prvem odstavku 209. člena se besedi “delavec sodišča” nadomestita z besedo “se”.
46. člen
V četrtem odstavku 214. člena se besedilo “socialne ali druge družbene pomoči (tretji odstavek 128. člena)” nadomesti z besedilom “pomoči in ugotovi obstoj zakonite zastavne pravice (tretji in četrti odstavek 128. člena)”.
47. člen
V tretjem odstavku 215. člena se besedilo “organu skupščine občine” nadomesti z besedama “davčnemu uradu”.
48. člen
V 217. členu se besedilo “določbah, ki veljajo za izvršilni postopek” nadomesti z besedilom “določbah zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje”.
49. člen
V drugem odstavku 218. člena se besedilo “organu skupščine občine” nadomesti z besedama “davčnemu uradu”.
50. člen
V naslovu 219. člena se beseda “občini” nadomesti z besedama “pristojnemu organu”.
V 219. členu se besedilo “pristojni občini oziroma kmetijski zemljiški skupnosti, če gre za kmetijsko zemljišče” nadomesti z besedilom “organu, pristojnemu za gospodarjenje s posamezno vrsto premoženja”.
51. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“IX. POSTOPEK, KADAR JE ZA ZAPUŠČINSKO OBRAVNAVO PRISTOJEN ORGAN TUJE DRŽAVE”.
Prvi odstavek 225. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Kadar je za zapuščinsko obravnavo pristojen organ tuje države, izda sodišče v Republiki Sloveniji, na katerega območju je zapustnik umrl, po prejemu smrtovnice oklic, s katerim povabi vse osebe v Republiki Sloveniji, ki imajo kakšne zahtevke do zapuščine kot dediči, volilojemniki ali upniki, naj v oklicnem roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot šest mesecev in ki teče od dneva objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje zahtevke, ker bo sicer premično premoženje iz zapuščine izročilo pristojnemu organu tuje države ali osebi, ki jo ta organ pooblasti za prevzem tega premoženja.”
V drugem odstavku se beseda “oklicno” nadomesti z besedo “sodno”, besedilo “Uradnem listu SR Slovenije” se nadomesti z besedilom “Uradnem listu Republike Slovenije”, besedilo “pristojnemu sodišču druge socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine oziroma” se črta, besedilo “SFR Jugoslaviji” pa se nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
V tretjem odstavku se besedilo “10.000 dinarjev” nadomesti z besedilom “200.000 tolarjev”.
V četrtem odstavku se črta besedilo “državljana druge socialistične republike oziroma”.
52. člen
V prvem odstavku 226. člena se besedilo “pristojno sodišče druge socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine oziroma” nadomesti z besedo “pristojni”.
V drugem odstavku se besedilo “sodišču druge socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine oziroma” nadomesti z besedo “pristojnemu”.
53. člen
V naslovu 227. člena se besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
V prvem odstavku 227. člena besedilo “državljanu druge socialistične republike oziroma” se črta, besedilo “pristojno sodišče druge socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine oziroma” se nadomesti z besedo “pristojen”, besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” se nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”, besedilo “Socialistične republike Slovenije” pa z besedama “Republike Slovenije”.
V tretjem odstavku se beseda “oklicno” nadomesti z besedo “sodno”, besedilo “Uradnem listu SR Slovenije” se nadomesti z besedilom “Uradnem listu Republike Slovenije”, besedilo “sodišču v drugi socialistični republiki ali socialistični avtonomni pokrajini oziroma” se črta, besedilo “SFR Jugoslaviji” pa se nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
V četrtem odstavku se besedilo “Socialistični republiki Sloveniji” nadomesti z besedama “Republiki Sloveniji”.
54. člen
V roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona obvestijo notarji sodišče, na katerega območju ima oporočitelj stalno prebivališče, o oporokah iz 29. člena tega zakona, ki so jih sestavili, prejeli v hrambo ali so bile pri njih preklicane do uveljavitve tega zakona.
55. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-02/92-1/8
Ljubljana, dne 25. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost