Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3564. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-B), stran 6866.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-B)
Razglašam zakon spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. julija 2001.
Št. 001-22-101/01
Ljubljana, dne 2. avgusta 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AZILU (ZAzil-B)
1. člen
V zakonu o azilu (Uradni list RS, št. 61/99, 113/00 – odločba US in 124/00) se v 1. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) Republika Slovenija daje azil iz humanitarnih razlogov tudi tujcem, ki zaprosijo za zaščito, če bi vrnitev teh oseb v njihovo izvorno državo lahko ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto v smislu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s Protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s Protokolom št. 2, ter njenih Protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS – MP, št. 7/94), v okoliščinah, ki jih Ženevska konvencija ne določa.”.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku v drugi alinei besedi “s tem” nadomestita z besedo “z”, v šesti alinei pa se beseda “begunec” nadomesti z besedami “prosilec za azil”.
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku na koncu druge alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– da so zagrešile dejanja, ki so nasprotna ciljem in načelom Združenih narodov.”.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
(prepoved prisilne odstranitve ali vračanja)
(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev oseb v državo, kjer bi bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena, ali v državo, v kateri bi bile lahko izpostavljene mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju, ni dovoljena.
(2) Osebam iz prejšnjega odstavka, ki jim ni bila priznana pravica do azila in njihova odstranitev ali vračanje ni dovoljeno, se lahko prizna posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji, določena s tem zakonom.”.
5. člen
V 12. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Prosilec za azil lahko v postopku predloži vse dokumente v svojem jeziku oziroma jeziku, ki ga razume. Pristojni organ zagotovi prevajanje v slovenski jezik za tiste dokumente, ki so pomembni za odločitev o prošnji za azil.”.
6. člen
V 16. členu se v prvem odstavku beseda “tujcem” nadomesti z besedami “prosilcem za azil”.
V drugem odstavku se beseda “tujcem” nadomesti z besedami “prosilcem za azil”.
7. člen
V 20. členu se v drugem odstavku črta beseda “pooblaščene”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi uradne osebe za vodenje postopka na prvi stopnji.”.
8. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Prosilec za azil mora navesti vsa dejstva in predložiti vse razpoložljive dokaze, ki so potrebni za odločanje o njegovi prošnji za azil do konca zaslišanja. Na to mora biti opozorjen v vabilu na zaslišanje.”.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta beseda “Pooblaščena”.
9. člen
V 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Pristojni organ, ki vodi postopek za pridobitev azila, mora prosilca za azil daktiloskopirati in fotografirati.”.
10. člen
V 27. členu se v prvem odstavku na koncu tretje alinee pika nadomesti z besedo “ali” in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“ – zaradi razlogov ogrožanja življenja drugih ali premoženja.”.
V drugem odstavku se v drugi alinei za besedo “azilnega doma” dodajo besede “oziroma njegove izpostave”.
V tretjem odstavku se črta zadnji stavek.
11. člen
V 32. členu se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “razen sklepov in odločb, ki se vročajo v jeziku, v katerem teče postopek. V jezik, ki ga prosilec za azil razume, se prevedejo le izrek, pravni pouk in kratek povzetek obrazložitve, ki mora vsebovati bistvene elemente, na katerih temelji odločitev.”.
12. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“35. člen
(zavrnitev prošnje za azil)
(1) Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne, če:
– ugotovi, da prosilec za azil ne izpolnjuje pogojev za azil in priznanje statusa begunca po drugem ali tretjem odstavku 1. člena tega zakona;
– obstoji kakšen od izključitvenih razlogov iz 4. člena tega zakona.
(2) Pristojni organ takoj odloči o stvari in prošnjo za azil kot očitno neutemeljeno zavrne, če:
– prošnja temelji na namernem zavajanju ali če se postopek zlorablja;
– je prosilec za azil prišel izključno iz ekonomskih razlogov ali če je iz njegove prošnje očitno, da mu v njegovi izvorni državi ne grozi preganjanje;
– je bil prosilcu za azil vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen, pa se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili.”.
13. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
“37. člen
(predhodni postopek glede prosilcev za azil, ki prihajajo iz varnih tretjih držav)
(1) Prosilcu za azil, ki prihaja iz varne tretje države v smislu 2. člena tega zakona, pristojni organ prošnjo za azil s sklepom zavrže.
(2) Zoper sklep o zavrženju prošnje za azil se prosilec za azil lahko pritoži v treh dneh na upravno sodišče, ki mora o pritožbi odločiti v sedmih dneh.
(3) Prosilcu za azil, čigar prošnja je bila zavržena po prvem odstavku tega člena, pristojni organ izda posebno potrdilo, v katerem navede razloge, zaradi katerih prošnja za azil ni bila obravnavana s strani pristojnega organa ter da zavrženje prošnje temelji na dejstvu, da se prosilec za azil lahko vrne v varno tretjo državo.
(4) V tem postopku se ne uporablja določba prvega odstavka 29. člena tega zakona.”.
14. člen
V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) V primeru, da je odločba izdana na podlagi prvega odstavka 35. člena tega zakona, se tožba vloži v petnajstih dneh od vročitve odločbe, v primeru, da pa je izdana na podlagi drugega odstavka 35. člena tega zakona, pa v treh dneh od vročitve odločbe.”.
15. člen
V 39. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(4) Upravno sodišče mora odločiti o tožbi v 30 dneh od prejema tožbe oziroma v sedmih dneh, če gre za tožbo zoper odločbo, izdano na podlagi drugega odstavka 35. člena tega zakona.”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Vrhovno sodišče mora odločiti o pritožbi zoper odločitev upravnega sodišča v petnajstih dneh od prejema pritožbe.”.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
16. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“40. člen
(prisilna odstranitev)
(1) Prosilca za azil, ki mu je bila prošnja za azil v azilnem postopku zavrnjena s pravnomočno odločbo in ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v roku, ki mu je bil določen, se iz države prisilno odstrani v skladu z zakonom o tujcih, če ne uživa posebne oblike zaščite po tem zakonu. Do pravnomočne odločitve o posebni obliki zaščite se tujca nastani pri organu, ki je pristojen za odstranitev iz države.
(2) Odstranitve po prejšnjem odstavku se ne sme izvršiti, dokler postopek ni pravnomočno končan. Postopek je pravnomočno končan:
– ko preteče rok za vložitev tožbe zoper odločbo izdano na prvi stopnji in tožba ni bila vložena, ali če je bila tožba vložena po preteku določenega roka in ni bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje;
– ko preteče rok za vložitev pritožbe zoper odločbo upravnega sodišča in pritožba ni bila vložena, ali če je bila pritožba vložena po preteku določenega roka in ni bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje;
– z vročitvijo sodbe vrhovnega sodišča, s katero se pritožba zavrne, ali sklepa vrhovnega sodišča, s katerim se pritožba zavrže.”.
17. člen
V 42. členu se v prvem odstavku na koncu tretje alinee beseda “ali” nadomesti s podpičjem, na koncu četrte alinee pa pika nadomesti z besedo “ali” in doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– če je iz uradnih evidenc pristojnega organa, ki vodi postopek, razvidno, da je prosilec za azil samovoljno zapustil azilni dom ali njegovo izpostavo in se roku treh dni od samovoljne zapustitve ni vrnil v azilni dom ali njegovo izpostavo.”.
V drugem odstavku se za besedo “druge” beseda “in” nadomesti z vejico in za besedo “tretje” doda besedi “in pete”, na koncu odstavka pa se črta pika in doda besedilo “oziroma je zapustil azilni dom ali njegovo izpostavo za več kot tri dni”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Pristojni organ v sklepu iz prvega odstavka tega člena določi rok, v katerem mora prosilec za azil zapustiti Republiko Slovenijo.”.
18. člen
V 43. členu se v prvem odstavku na koncu šeste alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova sedma alinea, ki se glasi:
“– osnovnošolskega izobraževanja.”.
V drugem odstavku se za besedama “socialne zadeve” doda besedilo “šolstvo, znanost in šport ter pravosodje,”.
19. člen
V 45. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
“(2) Prosilce za azil ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nastani v azilnem domu ali v njegovi izpostavi, kjer jim zagotovi oskrbo, ki vključuje obleko, prehrano in žepnino.
(3) Prosilci za azil, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, so dolžni sami nositi stroške ali sorazmeren del stroškov nastanitve v azilnem domu oziroma izpostavi, oziroma stroške prebivanja, če so nastanjeni drugje.
(4) Obseg sredstev za nastanitev in oskrbo, višino in način zagotavljanja sredstev za nastanitev in oskrbo prosilcev za azil določi minister, pristojen za notranje zadeve, s predpisom iz drugega odstavka 43. člena tega zakona.”.
20. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
“45.a člen
(izpostave azilnega doma)
(1) Zaradi enakomerne porazdelitve prosilcev za azil se ustanovijo izpostave azilnega doma, ki so potrebne za nastanitev prosilcev za azil.
(2) Vlada Republike Slovenije določi število, kriterije in pogoje za ustanovitev izpostav, pri čemer upošteva možnosti za njihovo ustanovitev v posameznih lokalnih skupnostih.”
21. člen
V 47. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Vlada Republike Slovenije izda predpise o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka.”.
22. člen
50., 51., 52., 53. in 54. člen se črtajo.
23. člen
V 56. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
24. člen
V VI. poglavju se naslov poglavja ter 61., 62. in 63. člen spremenijo tako, da se glasijo:
“VI. POGLAVJE
POSEBNA OBLIKA ZAŠČITE V REPUBLIKI SLOVENIJI
61. člen
(posebna oblika zaščite)
(1) Posebna oblika zaščite po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu, ki mu je bila s pravnomočno odločbo zavrnjena prošnja za azil, da začasno ostane v Republiki Sloveniji.
(2) Posebno obliko zaščite lahko tujcu prizna organ, ki je vodil postopek o priznanju pravice do azila, na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
(3) Posebna oblika zaščite se prizna:
– če bi bila odstranitev iz države v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena tega zakona;
– če so podani pogoji za zaščito tujca v Republiki Sloveniji na podlagi drugega predpisa ali mednarodnega sporazuma.
(4) Pristojni organ prizna tujcu posebno obliko zaščite v Republiki Sloveniji za čas dokler trajajo razlogi, vendar največ za šest mesecev. Posebna oblika zaščite se na predlog tujca lahko podaljšuje.
(5) Zoper odločbo o posebni obliki zaščite v Republiki Sloveniji lahko tujec v treh dneh od vročitve odločbe vloži pritožbo. O pritožbi odloči Vlada Republike Slovenije v sedmih dneh. Zoper odločitev o pritožbi je dopusten upravni spor.
(6) Pristojni organ z odločbo, s katero tujcu prizna posebno obliko zaščite, tujca nastani v azilnem domu ali izpostavi ali določi kraj prebivanja na določenem naslovu.
(7) Tujcu, ki mu je v skladu s tem zakonom priznana posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji, se izda posebna izkaznica; obrazec izkaznice predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
62. člen
(pravice tujca, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite)
(1) Tujec, ki mu je bila priznana posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji, ima pravico do:
– zdravstvenega varstva,
– pravne pomoči,
– nastanitve in oskrbe in
– osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena določi minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministri, pristojnimi za zdravje, pravosodje, delo, družino in socialne zadeve, šolstvo, znanost in šport, s predpisom iz drugega odstavka 43. člena tega zakona.
63. člen
(prenehanje posebne oblike zaščite)
(1) Posebna oblika zaščite v Republiki Sloveniji preneha:
– ko poteče rok, za katerega je bila posebna oblika zaščite priznana, oziroma ko prenehajo razlogi za priznanje posebne oblike zaščite;
– z odhodom tujca iz Republike Slovenije;
– če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje na podlagi drugega zakona ali mednarodnega sporazuma.
(2) Tujcu, ki na podlagi priznane posebne oblike zaščite prebiva v Republiki Sloveniji dve leti, se na njegovo prošnjo lahko dodeli azil iz humanitarnih razlogov.”.
25. člen
V 64. členu se v prvem odstavku besedi “dovoljeno zadrževanje” nadomestita z besedami “bila priznana posebna oblika zaščite”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Podatki, pridobljeni z daktiloskopiranjem, in posnete fotografije prosilca za azil se lahko uporabljajo samo v zvezi z obravnavo prošnje za azil ter za določanje države, ki je pristojna za obravnavo prošnje.”.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Določbe 50., 51., 52., 53. in 54. člena zakona ostanejo v veljavi do uveljavitve podzakonskega predpisa iz 21. člena tega zakona.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/98-25/6
Ljubljana, dne 25. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost