Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3562. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Odranci v letu 2001, stran 6863.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 19. seji dne 26. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Odranci v letu 2001
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana (Uradni objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92 in 11/95) za območje Občine Odranci.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del in grafične priloge, ki prikazujejo območje Občine Odranci, ki zavzema katastrsko Občino Odranci.
3. člen
(dolgoročni plan)
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Lendava za območje Občine Odranci, in sicer:
a) Karte v merilu 1: 25000
1. Zasnova primarne rabe
2. Zasnova vodnogospodarskih ureditev
3. Zasnova energetskega omrežja
4. Zasnova prometnega omrežja
5. Zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilne naprave
6. Zasnova PTT omrežja
7. Zasnova naravne in kulturne dediščine
8. Usmeritve za načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
b) Karte v merilu 1: 5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, in sicer karte z oznakami Turnišče 43 in 44 ter Ljutomer 3 in 4.
Karte se dopolnijo zaradi spremembe v namenski rabi zemljišč.
4. člen
(srednjeročni plan)
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega plana Občine Lendava za obdobje 1986-1990, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1: 5000 za območje nove Občine Odranci zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana, in sicer karte, navedene v 3. členu tega odloka.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odlok začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 149-19/2001
Odranci, dne 26. julija 2001.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.