Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3561. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS6, GS1, GS2, LS3 in LS1, stran 6850.

Občinski svet občine Litija je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in na podlagi 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 02/01) na 25. redni seji dne 16. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Litija levi in desni breg z mikrocelotami GS6, GS1, GS2, LS3 in LS1
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Litija–levi in desni breg z mikrocelotami GS6, GS1, GS2, LS3 in LS1 (Uradni list RS, št. 53/92, 1/94, 46/96, 47/98, 60/98, 76/98), (v nadaljnjem besedilu: ureditveno območje levi in desni breg) , ki jih je izdelal STUDIO M d.o.o. Litija, pod številko 40/98 v oktobru 1998 in na osnovi javne razgrnitve dopolnil.
MEJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Spremeni se zahodna meja ureditvenega območja Litija–levi breg in poteka skozi parcele 1350/3, 1323/1, seka magistralno cesto Ljubljana–Litija, parcele 1524/1 in 1522/3 (kmetijska zemljišča se izločijo iz zazidalnega načrta). Ostale meje potekajo: na severni strani ob železniški progi Litija–Ljubljana do parcel 1345/49 in 1346/24. Na jugovzhodni strani poteka obrežje reke Save.
Meja ureditvenega območja Litija–desni breg teče na severu vzdolž obrežja reke Save, na zahodu se zaključi pri parceli 444 in nadaljuje potek po cesti v Podkraju ter po vznožju hriba Sitarjevec po Pokopališki poti. Pri zaključku parcele 74/1 zavije proti vzhodu, zaokroži parcele 77/1–2 in 396/16 ter se proti severu obrne do priključka Levstikove ceste na Grbinsko cesto. Po njej poteka do križišča s cesto Dolenjskega odreda, po kateri poteka do Zasavske ceste.
Vzhodna meja ureditvenega območja Litija–desni breg se spremeni in poteka po parcelah 166/3, 195/3, 195/1 in 210 (območje namenjeno športu, rekreaciji in vrtičkarstvu se urbanizira in nameni centralnim funkcijam mesta Litije).«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»UREDITVENO OBMOČJE LITIJA–LEVI BREG
Ureditveno območje Litija–levi breg je namenjeno naslednjim funkcijam s pogoji posegov v prostor.
1. Območje kmetijskih zemljišč (K) v ZN Litija–levi breg se izločijo iz območja zazidalnega načrta.
2. Območje industrijsko obrtne dejavnosti (I) se namenja tudi v bodoče industrijsko obrtni dejavnosti z naslednjimi posegi.
V delu obstoječega objekta se uredijo prostori za avtosalon in avtoservisna delavnica (1), avtopralnica (4), nadstrešnica (2), kava bar s teraso (3) in uredi dovoz iz servisne ceste
– avtosalon (1) parc. št. 1351/39
tlorisne dimenzije = 18,00 m x 6,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
tolerance dim =
– avtoservisna delavnica (1), parc. št. 1351/39
tlorisne dimenzije = 18,00 m x 6,00 m
vertikalni gabarit = (P)
tolerance dim = + / -5%
streha = simetrična dvokapnica, temne barve
– avtopralnica (4), parc. št. 1351/38
tlorisne dimenzije = 23,00 x 7,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = simetrična dvokapnica
tolerance dim = + / -10%
– nadstrešnica (2), parc. št. 1351/39
tlorisne dimenzije = 10,00 x 7,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = simetrična dvokapnica 35 stopinj, temne barve
tolerance dim = + / -10%
– kava bar s teraso (3), parc. št. 1351/38
tlorisne dimenzije = 8,00 x 8,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = složna 35–45 stopinj, kritina rdeče ali temne barve
– parkirišče ( 5) = 9 PM
Območje delavnic “GOL” in “ABI”; poruši se obstoječa nadstrešnica in se uredijo: poslovni objekti (6,8,9) in prizidajo prizidki (7) ob obstoječem objektu. Osvetlitev podstrešnih prostorov se uredi s strešnimi okni in frčadami. Proti železnici se uredi servisna cesta in parkirišča.
V objektih je dovoljena proizvodna, obrtna in uslužna dejavnost. Uredi se:
– poslovni objekt (6) dovoz iz servisne ceste (6), parc. št. 1351/1, 1351/20
tlorisne dimenzije = 28,00 x 16,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica rdeče barve 35–45 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– prizidki (7), parc. št. 1351/18, 1351/46, 1351/56, 1351/57
tlorisne dimenzije = 5,00 x 7,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
streha = ravna streha
tolerance mer = + / -15%
– poslovni objekt (8)–prizidek, parc. št. 1351/48
tlorisne dimenzije = 28,00 x 16,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica rdeče ali temne barve, naklon 35–45 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance mer = + / -15%
– poslovni objekt (9), parc. št. 1351/45, 1351/61, 1351/62 in 1351/63
tlorisne dimenzije = 28,00 x 16,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica 35–45 stopinj rdeče ali temne barve
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance mer = + / -15%
– parkirišča (10) = 81 PM
Na parceli št. 1351/4 ureditev dovoza iz servisne ceste in ureditev parkirišč.
– parkirišča (11) = 31 PM
3. Območje centralnih dejavnosti (Ca) se nameni naslednjim dejavnostim:
– Na parceli št. 1351/60 se uredi lokacija za bencinsko črpalko (1) s trgovino, pomožnimi prostori, pralnico, nadstrešnico in prostorom za cisterne z možnostjo dovoza iz servisne ceste. Vkopljejo se cisterne za gorivo, uredijo parkirišča in oporni zid na severni strani.
– bencinska črpalka (1)
tlorisne dimenzije = 18,00 x 11,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
tolerance mer = + / -15%
– nadstrešnica
tlorisne dimenzije = 14,00 x 15,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
tolerance mer = + / -15%
– Na parceli št. 1351/33 se poruši obstoječa črpalka “Petrola” in zgradi nova črpalka s trgovino, pomožnimi prostori, nadstrešnico s tehnološkimi instalacijami, vkopljejo se nove cisterne in uredi oporni zid med servisno cesto in objekti.
– bencinska črpalka (2)
tlorisne dimenzije = 9,70 x 6,50 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
– nadstrešnica (2)
tlorisne dimenzije = 10,30 x 16,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
tolerance dim = + / -15%
– Ob gostilni Čebin se uredi javno večnamensko parkirišče (3) in zgradi priključek na servisno cesto, parc. št. 1527/1.
tlorisne dimenzije = 75,50 x 7,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
tolerance dim = + / -15%
število parkirnih mest = 26 PM
– Ureditev javnih parkirišč (4) ob skladiščnem objektu železnice, parc. št. 1527/1.
tlorisne dimenzije = 25,00–43,50 x 18,00 m
vertikalni gabarit = pritličje
tolerance dimenzij = + / -15%
število parkirnih mest = 25 PM
– Ureditev parkirišč (5) in podhodov na parc. št. 1527/28, 1354/3.
– parkirišča = 4 PM
– Gradnja prizidka (6), namenjenega poslovno stanovanjski dejavnosti, parc. št. 1348/20.
tlorisne dimenzije = 12,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P + N + Pd)
streha = simetrična dvokapnica rdeče ali temne barve, naklon strehe 35–45 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,40 m
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parceli št.1350/15, 1350/14, 1350/16 se zgradijo poslovno–stanovanjski objekti (7) z vkopano garažo, pomožnimi prostori in parkirišči. V pritlični etaži se uredi tlakovana ploščad proti Ljubljanski cesti.
Tlakovana ploščad proti reki Savi se nameni potrebam stanovalcev in se zazeleni.
KLET
tlorisne dimenzije = 45,60 x 34,80 m
PLOŠČAD V PRITLIČNI ETAŽI
tlorisne dimenzije = 39,00 x 21,60 m
POSLOVNO–STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 39,00 x 21,60 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje + 1nadstropje + 1 nadstropje + podstrešje (K + P + 1N + 2N + Pd)
streha = zložene oblike, kritina rdeče ali temne barve, naklon strehe 35–45 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,60 m
parkirišča = 42 PM
tolerance dim = + / -15%
– Rušitev objekta na parc. št.1346/3 in gradnja nadomestnega poslovno stanovanjskega objekta (8), v kletni etaži se uredi parkirišče za zunanje obiskovalce.
tlorisne dimenzije
KLET 33,00 x 21,60 m
PRITLIČJE–tlakovana ploščad 29,60 x 39,00 m
POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 21,60 x 18,80 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje + 1 nadstropje + 2 nadstropje + podstrešje (K + P + 1N + 2N + Pd)
streha =zložene oblike, kritina rdeče ali temne barve, naklon strehe 35–45 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,60 m
parkirišča = 15 PM
tolerance dim = + / -15%
– Rušitev objekta Restavracije Pošta na parcelah št. 1349/4, 1350/23 in pomožnimi prostori, 1350/24 ter gradnja nadomestnega poslovno–stanovanjskega objekta s parkirišči v kletni etaži (9). Pritlična etaža proti Ljubljanski cesti se tlakuje in uredi za potrebe stanovalcev.
KLET–tlorisne dimenzije = 76,00 x 19,00 m
PRITLIČJE–tlakovana ploščad = 48,00 x 20,00 m
POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 48,00 x 13,00 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje + 1 nadstropje + 2 nadstropje + podstrešje
(K + P + 1N + 2N + Pd)
streha = simetrična dvokapnica rdeče ali temne barve naklon strehe 35–45 stopinj.
višina koleničnega zidu = 1,80 m
parkirišča = 15 PM
tolerance dimenzij + / -15%.
Za osvetlitev podstrešnih prostorov so dovoljene frčade in strešna okna.
– Rušitev objektov na parcelah št.: 1348/1, 1348/4, 1348/9, 1348/10, 1348/11, 1348/12, 1348/13, 1348/14 in 1348/15 in gradnja ploščadi–peš cone(10) z 2 objektoma (objekt 12 se nameni poslovni dejavnosti, objekt 11 se nameni varstvu starejših občanov s spremljajočimi javnimi in poslovnimi dejavnostmi v pritlični etaži). Kletna etaža se nameni parkiriščem in pomožnim prostorom poslovno stanovanjskega centra.
KLET–nepravilne oblike, tlorisne dimenzije 56,20 x 44,60 m
PRITLIČJE–tlakovana ploščad = nepravilne oblike
tlorisne dimenzije = 56,00 x 62,60 m
POSLOVNO–STANOVANJSKI OBJEKT (11)
tlorisne dimenzije = 52,60 x 13,00 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje + 1 nadstropje + 2 nadstropje + podstrešje (K + P + 1N + 2N + Pd)
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve, naklon strehe 35– 45 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,50 m
tolerance dimenzij = + / -15
POSLOVNI OBJEKT (12)
tlorisne dimenzije = 43,00 x 8,00 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje (K+P)
streha = ravna streha
tolerance dim = + / -15%
– Gradnja prizidka k Matični knjižnici (13), ureditev stopnišča za dostop iz peronov, ureditev prehoda–dovoza do objektov (11 in 12), na parceli št. 1347/29.
tlorisne dimenzije = 53,00 x 9,00 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje (K + P)
streha = ločna, ravna streha
tolerance dim = + / -15%
– Ureditev javnih parkirišč ob trgovini Mercator (14), parc. št. 1347/27.
tlorisne dimenzije = 22,50 x 17,00 m
vertikalni gabarit = pritličje ( P)
parkirišče = 42 PM
tolerance dim = + / -15%
– Rušitev obstoječe trgovine in skladišča gradbenega materiala Mercator in ureditev otroškega igrišča z igrali (15), parc. št. 1350/14, 1350/4.
tlorisne dimenzije = 40,00 x 26,00 m
vertikalni gabarit = pritličje ( P)
tolerance dim = + / -15
– Ureditev servisne ceste med podhodom in železniško postajo (16), parc. št. 1527/1, širina vozišča 6,25 m in enostranski pločnik 1,20 m.
– Med ograjo Predilnice in železniškimi tiri se uredi pešpot 1,20 m in dovozna cesta širine 6,00 m do parkirišč, poruši se vodohram; uredijo se 3 podhodi za povezavo med severnim in južnim delom železniške postaje (17), ob parceli št. 1527/1.
– Uredijo se parkirišča ob železniški progi (18), parc. št. 1527/34.
tlorisne dimenzije = 55,00 x 20,00 m
vertikalni gabarit = pritličje ( P)
tolerance dim = + / -15
parkirišča = 24 PM
– Uredijo se parkirišča ob železniški progi (19), parc. št. 1527/17.
tlorisne dimenzije = 70,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje ( P)
tolerance dim = + / -15
parkirišča = 22 PM
– Ureditev tlakovane površine, peš povezave do nadvoza (20), parc. št. 1527/24.
Območje (Oa) med zahodno mejo zazidalnega načrta, med Ljubljansko cesto in reko Savo, do parcele št. 1150/13 na vzhodu, namenjena poslovno stanovanjskimi dejavnostmi.
– Na parceli št. 1523/1, 1522/1 se zgradi poslovno stanovanjski objekt (1) zložene oblike s parkirišči.
tlorisne dimenzije = 37,00 x 14,00 m
vertikalni gabarit = pritličje+nadstropje+podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča ali temne barve naklon strehe 35–45°
višina koleničnega zidu = 1,40 m
parkirišča = 15 PM
tolerance dim = + / -15%
– Na parceli št. 1523/3 se zgradi čistilna naprava (2).
tlorisne dimenzije = 31,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
čistilna naprava bo vkopana, d=5m
kompresorka postaja
tlorisne dimenzije 10,00 x 10,00 m
streha = simetrična dvokapnica, nad kompresorsko postajo naklon strehe 35–45°, kritina rdeče ali temne barve
tolerance dim = + / -15%
– Na parceli št.1350/2 se poruši obstoječi kozolec in zgradi poslovni objekt (3) ter parkirišča. Podstrešni prostori se osvetlijo s frčadami in podstrešnimi okni.
tlorisne dimenzije = 45,00 x 16,00 m
vertikalni gabarit = pritličje+nadstropje+podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica
naklon strehe 35–45°, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Na parceli št.1350/2 se ruši obstoječi pritlični prizidek in zgradi novi prizidek, poslovni objekt (4).Podstrešni prostori se osvetlijo s frčadami in podstrešnimi okni.
tlorisne dimenzije = 22,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje+nadstropje+podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeče ali temne barve
naklon strehe 35–45°
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Na parceli št.1350/9 in 1350/17 se zgradi poslovno stanovanjski objekt namenjen mirni dejavnosti (5) ali samo stanovanjski objekt.
tlorisne dimenzije = 20,00 x 14,00 m
vertikalni gabarit = pritličje+nadstropje+podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična štirikapnica, kritina rdeče ali temne barve
naklon strehe 35–45°
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Na parceli št. 1350/12 se zgradi poslovno stanovanjski objekt namenjen mirni dejavnosti (6) ali samo stanovanjski objekt.
tlorisne dimenzije = 10,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje+nadstropje+podstrešje (P+N+Pd)
simetrična štirikapnica, kritina rdeče ali temne barve
naklon strehe 35–45°
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Na parceli št. 1350/1 se zgradi plinska postaja z rezervoarji (7).
Vparilna postaja
tlorisne dimenzije = 4,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha enovodna, kritina rdeče ali temne barve
naklon strehe 22°
tolerance dim = + / -15%
– Na parc. št. 1350/1, 1350/13, 1350/7, 1350/8, 1350/9; rušitev obstoječega objekta Furnirnice in graditev 5 stanovanjskih objektov z možnostjo poslovnih prostorov v pritličju objekta (8).
Ureditev vkopane dovozne ceste in parkirišč ob dovozni cesti, ureditev garaž in pomožnih prostorov v kleti objekta, ureditev opornih zidov proti Ljubljanski cesti, betoniranje novih plošč nad dovozno cesto in parkirišči in zazelenitev novo pridobljenih peš površin.
tlorisne dimenzije = 20,00 x 14,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + 1 nadstropje + 2 nadstropje + podstrešje (P + 1N + 2N + Pd)
simetrična štirikapnica, kritina rdeče ali temne barve
naklon strehe 35–45°
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Na parc. št. 1350/13 ureditev manjšega otroškega igrišča (9).
– Območje (Ob) med Ponoviško ulico in reko Savo se nameni za mirne obrtne servisne dejavnosti.
– Sprememba namembnosti pritličja stanovanjske hiše v poslovne prostore zdravniške ordinacije in gradnja prizidka k poslovnim prostorom (1), parc. št. 1346/6, 1346/16.
tlorisne dimenzije = 7,00–9,00 x 8,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = zložene oblike, kritina rdeča, naklon strehe 35–45 stopinj
tolerance dim = + / -15%
– Gradnja drvarnice (2) na parc. št. 1346/16.
tlorisne dimenzije = 4,00 x 4,00 m
streha = enokapna, kritina opečna, naklon strehe do 20 stopinj
simetrična štirikapnica, kritina rdeče ali temne barve
tolerance dim = + / -15%
– Ureditev tlakovanega dostopa (3) do reke Save na parc. št. 1346/28, 1601/6.
– Ureditev parkirišč (3a) = 20 PM na parceli št. 1346/14, 1346/9.
– Gradnja nadstreška garaže (4) na parc. št. 1346/11, 1601/8.
tlorisne dimenzije = 5,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = zložene oblike, kritina tegola, temne barve, naklon do 25 stopinj
tolerance dim. = + / -15%
– Gradnja poslovno–stanovanjskega objekta in parkirišč = 4PM (5) na parc. št. 1346/27, 1346/28, 1601/9.
tlorisne dimenzije = 10,00 x 15,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, naklon 35–45 stopinj, kritina rdeče ali temne barve
kolenični zid = 0,80 m
tolerance dim. + / -15%
– Na parceli št. 1346/11, 1601/6, 1346/2 gradnja poslovno–stanovanjskega objekta, namenjena za uslužne in mirne obrtne dejavnosti s pripadajočimi parkirišči (6).
tlorisne dimenzija = 20,00 x 14,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična štirikapnica, kritina rdeče ali temne barve, naklon 35–45 stopinj
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim. = + / -15%
Območje obstoječe strnjene (blokovna gradnja) Ba je namenjeno tudi v bodoče stanovanjski gradnji. Na tem območju se uredijo parkirišča, garaže in pločniki ob Ponoviški cesti.
– Javno parkirišče (1) ob Ponoviški cesti, parc. št. 1345/23.
tlorisne dimenzije = 47,50 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
parkirišča = 19 PM
tolerance dim = + / -15%
Javno parkirišče (2) ob Ponoviški cesti, parc. št. 1347/2.
tlorisne dimenzije = 25,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
parkirišča = 10 PM
tolerance dim = + / -15%
Javno parkirišče (3)(4) pri Kulturnem domu, parc. št. 1345/1.
tlorisne dimenzije = 27,50 x 5,00 + 15,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
tolerance dim = + / -15%
parkirišče = 17 PM
– Ureditev fasade–prizidek (5) in ploščadi pred Kulturnim domom in prizidek na zahodni strani, parc. št. 1345/1.
tlorisne dimenzije = 29,00 x 7,50 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P + N + Pd)
enovodna streha, kritina bakrena pločevina
tolerance dim = + / -15%
tlorisne dimenzije samo prizidka = 8,00 x 5,00 m
– Gradnja garažne hiše (6) z dovozno rampo, parc. št. 1347/3, 1347/24.
tlorisne dimenzije = 18,40 x 35,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje ( P +N )
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča ali temna naklon 20–25 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,60 m
tolerance dim = + / -15%
parkirišča = 54 PM
– Gradnja garažne hiše na stebrih (7) nad obstoječimi garažami z dovozno rampo, parc. št. 1347/32, 1347/33, 1347/34, 1347/35, 1347/36, 1347/37, 1347/38, 1347/39, 1347/47, 1347/46, 1347/45, 1347/44, 1347/43, 1347/42, 1347/41, 1347/40.
tlorisne dimenzije = 35,00 x 18,00
vertikalni gabarit =nadstropje (N)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča ali temna, naklon 20–25 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,60 m
tolerance dim = + / -15%
parkirišča = 28 PM
– Rušenje obstoječih objektov in gradnja garažne hiše (8), parc. št.: 1345/1 1345/18, 1345/20, 1345/21 z dovozno rampo.
tlorisne dimenzije = 35,00 x 18,00
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča ali temna, naklon 20–25 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,60 m
tolerance dim = + / -15%
parkirišča = 54 PM
– Gradnja štirih garaž (9), parc. št. 1345/1.
tlorisne dimenzije = 14,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
tolerance dim = + / -15%
– Gradnja 16 garaž (10), parc. št. 1345/1.
tlorisne dimenzije = 56,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
tolerance dim = + / -15%
Spremeni se strnjena blokovno–stanovanjska cona (Bb) v območje obrtno–proizvodnih dejavnosti (Oc). Nameni se za poslovno–stanovanjski dejavnosti v objektih ob Ponoviški ulici in proizvodno služnostnih dejavnosti v prizidkih delavnic. Obvezna je gradnja poslovno stanovanjskih objektov ob Ponoviški cesti, ki se namenijo trgovinam in ostalimi poslovnimi dejavnostmi z možnostjo ureditve stanovanj v podstrešju. Tlorisne dimenzije prizidkov proizvodnih delavnic so lahko manjše od predvidenih z zaključenimi funkcionalno tehnološkimi enotami. Enako velja za višine proizvodnih hal. Za objekte številka 1,2,3 se delavnice ob železniški progi namenijo kot rezervat za širitev proizvodnih dejavnosti ali za širitev v II. fazi. Dovoli se osvetlitev podstrešnih prostorov s frčadami in strešnimi okni.
– Gradnja vparilne postaje in montaža rezervoarjev za plin, skupaj z zaščitno ograjo do 2m višine (1) na parc. št. 1345/36.
Vparilna postaja
tlorisne dimenzije = 4,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = enovodna, naklon do 22 stopinj, kritina rdeče barve
tlorisne dimenzije = + / -15%
– Poslovno stanovanjski objekt (2), parc. št. 1345/7, 1345/34, 1345/35 in 1345/36 s parkirišči.
POSLOVNO–STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 20,00 x 13,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = zložene oblike, kritina rdeča ali temna, naklon strehe 35–45 stopinj
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
parkirišča = 20 PM, tolerance dim = + / -15%
PRIZIDEK–DELAVNICA
tlorisne dimenzije = 36,00 x 20,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd+Pd1)
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
Opomba: vertikalni gabariti se prilagodijo proizvodnim programom investitorjev.
PRIZIDEK–rezerva za nadaljnjo širitev
tlorisne dimenzije = 13,00 x 20,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Poslovno stanovanjski objekt (3), parc. št. 1345/7, 1345/34, 1345/35 in 1345/36 s parkirišči.
POSLOVNO–STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 20,00 x 13,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča ali temna, naklon 35–45 stopinj
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
parkirišča = 20 PM
tolerance dim = + / -15%
PRIZIDEK–DELAVNICA
tlorisne dimenzije = 50,00 x 20,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
PRIZIDEK–rezerva za širitev
tlorisne dimenzije = 13,00 x 20,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Rušitev obstoječega objekta in gradnja novega poslovno–stanovanjskega objekta (4), parc. št.: 1345/36, 1345/35, 1345/34, 1345/42, 1345/8, 1345/9, 1345/41 in 1345/65 s parkirišči.
POSLOVNO–STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 20,00 x 13,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
parkirišča = 20 PM
tolerance dim = + / -15%
PRIZIDEK–DELAVNICA
tlorisne dimenzije = 50,00 x 20,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
PRIZIDEK–rezerva za širitev
tlorisne dimenzije = 13,00 x 20,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina koleničnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Poslovno stanovanjski objekt (5), parc. št. 1345/42 in 1345/41 s parkirišči.
POSLOVNO–STANOVANJSKI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 20,00 x 13,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
PRIZIDEK–DELAVNICA
tlorisne dimenzije = 32,00 x 20,00 m
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Gradnja nadstrešnice (6), parc. št. 1345/40, 1345/39, 1345/43, 1345/45, 1345/44.
tlorisne dimenzije = 6,00 x 30,00 m
streha = enokapna, rdeče ali temne barve, naklon do 22 stopinj
tolerance dim = + / -15%
– Gradnja poslovno–stanovanjskega objekta z delavnico in parkirišči (7), parc. št. 1345/8, 1345/47, 1345/48.
tlorisne dimenzije = 20,00 x 32,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve
višina kolenčnega zidu = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
Območje (Ra) rekreacije in ljubiteljskih dejavnosti obsega:
Rezervat za komunalno infrastrukturo (1) na parc. št. 1346/2, zelene parkovne površine s primernimi otroškimi igrišči (2) na parc. št. 1346/11, 1346/12, 1346/19, 1346/20, ograjeni poligon za treniranje konj (3) na parc. št. 1346/20, 1346/22, 1346/21.
dolžina = 80 x 30–45 m
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parc. št. 1346/22 hlev z nadstreškom (4) in parkiriščem.
tlorisne dimenzije hlev = 14,00 x 20,00 m
vertikalni gabarit = pritličje ( P )
streha = simetrična dvokapnica, rdeče ali temne barve, naklon strehe 35 stopinj
višina koleničnega zidu = 1,00 m
tolerance dim = + / -15%
Na parc. št. 1346/22, 1346/23, 1346/24 odprte površine za ljubiteljske in hobi dejavnosti z leseno ograjo višine do 2 m (5).
Na parc. št. 1345/48, 1345/49 odprte površine za ljubiteljske in hobi dejavnosti (6).
PROMETNE POVRŠINE (PA)
a) Dinamični promet
– novo križišče pri Pletilji, na katero se navezuje nov podvoz pod železniško progo (š=min. 6m, v=min.4,5m). Podvoz se na drugi strani železniške proge navezuje na Graško, Kidričevo in Predilniško cesto,
– rekonstrukcija križišča in dovozne ceste na parc. št. 1357/2 in povezava z novo servisno cesto,
– ureditev semaforiziranega križišča na nadvoz, most in Ponoviško cesto,
– ureditev dovozne ceste (š=3,5m) do novih stanovanjsko–poslovnih objektov v obrežnem pasu iz Ljubljanske ceste in priključkom v rekonstruirano križišče,
– ureditev križišča pri Restavraciji Pošta z dovozom v kletno etažo in ureditev dovoza do poslovno–stanovanjskega objekta št. 7,
– spremeni se peš cona Cankarjeva cesta in uredi dvosmerna cesta
– ureditev servisne ceste ob podvozu pri Pletilji do železniške postaje (16),
– ureditev dovozne ceste na parc. št. 1352/3 do kletnih prostorov SUB centra,
– dovoz do parkirišč SUB centra med Matično knjižnico in ureditev dovozne ceste na parc. št. 1347/11,
– ureditev servisne ceste od avtoservisa Laba do novih obrtno–proizvodnih objektov z internimi cestami in priključki na Ponoviško cesto,
– ob Restavraciji Pošta na Cankarjevi cesti se v obeh smereh uredi po eno avtobusno postajališče,
– od Topolniške ceste do javnih parkirišč št.18 in 19 se uredi dvosmerna cesta s pločnikom (peš potjo) š=min.6,00m, pločnik š=1,20 m št. 17.
– ob Ponoviški ulici se do meje zazidalnega načrta uredijo obojestranski pločniki širine min. 1.20 m.
b) Statični promet
Za vse novo projektirane objekte je zagotovljeno zadostno št. parkirnih mest, ki se morajo upoštevati pri gradbenem dovoljenju na podlagi zazidalnega načrta.
Za območje Litija Levi breg se uredijo naslednja javna parkirišča:
– pri Železniški postaji (4), (18), (19), (5) = 75 PM
– v kleti SUB Centra Litija Levi breg (10) = 42 PM
– ob Ukmarjevi hiši (3a) = 20 PM
– ob trgovini Mercator (14) = 26 PM
– ob Ponoviški cest (1), (2) = 29 PM
– pri Kulturnem domu (4), (3) = 17 PM
c) Peš promet
– ob Ljubljanski cesti od Pletilje do križišča pri mostu se obojestransko uredijo pločniki širine 1,20 m
– vzdolž celotnega obrežja reke Save se uredijo oporni zidovi nad višino stoletne vode po podatkih iz vodogospodarstvenih smernicah (označba a. v zazidalnem načrtu)
– vzdolž celotnega obrežja reke Save se uredi pešpot z drevesi skupno 3,00 m širine, za kar je potreben odkup zemljišč pri novo projektiranih objektih (označba a. v zazidalnem načrtu)
– pri že zgrajenih objektih in privatnimi zemljišči je možna rešitev s konzolnimi koridorji (označba a.1 v zazidalnem načrtu)
– za dostop do reke Save se uredijo stopnišča (označba b. v zazidalnem načrtu)
– za povezavo med rekreacijskimi območji Ra in Rc se zgradi leseni mostiček, širine min.2,00 m (označba e. v zazidalnem načrtu)
– ob Ponoviški cesti se od križišča pri mostu do meje zazidalnega načrta uredijo obojestranski pločniki širine 1,20 m
– od javnih parkirišč št. 19 do nadvoza se uredi tlakovana pešpot (št.20)
– pred Kulturnim domom se uredi tlakovana ploščad
– razgledni ploščadi na lokaciji starega mostu (c)
– stopnice za dostop do pešpoti ob mostu (d)
– ob Cankarjevi cesti se uredi tlakovana ploščad z dostopom do lokalov v objektih (11) in (12)
4. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi:
»UREDITVENO OBMOČJE LITIJA–DESNI BREG
– Območje (Sb) stanovanjsko območje v Podkraju, na parcelah št. 433/2 in 11/1, k.o. Litija, se spremeni v obrtno stanovanjsko območje (Od).
– Poslovno stanovanjski objekt z opornimi zidovi (1), parc. št. 433/2.
tlorisne dimenzije = 20,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,40 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Na parc. št. 11/1 se konstruira poslovni objekt AMD z novo teraso (2) in opornimi zidovi (3).
POSLOVNI OBJEKT
tlorisne dimenzije = 23,00 x 16,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = simetrična dvokapnica, naklon strehe 35–45 stopinj, kritina rdeče barve
toleranca dimenzij = + / -15%
TERASA
tlorisne dimenzije = 20,00 x 6,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
POLIGON– ureditev poligona in parkirišč za poslovni objekt (3) na parc. št. 11/1, 11/2.
tlorisne dimenzije = 20,00 x 42,50 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
PARKIRIŠČE = 17PM
– V kletnih prostorih obstoječega poslovno–stanovanjskega objekta Lajovčeva hiša na parc. št. 7/1 se v kleti objekta uredi gostinski lokal, zunaj se uredi terasa (gost.vrt) (4).
– Gradnja poslovno–stanovanjskega objekta (5) na parc. št. 7/4.
tlorisne dimenzije = 18,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
streha = simetrična dvokapnica, kritina opečna, rdeče barve, naklon strehe 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,50 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Območje centralnih dejavnosti (Cb) se nameni naslednjim funkcijam:
Ureditev parkirišča ob spomeniku Borcev (1), parc. št. 9.
tlorisne dimenzije = 30,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
tolerance dim = + / -15%
parkirišče = 12 PM
Parkirišče ob reki Savi (2), parc. št. 1013/2.
tlorisne dimenzije = 42,50 x 5,00 m
parkirišče = 17 PM
tolerance dim = + / -15%
Nasutje in ureditev parkirišča ob Lekarni (3), parc. št. 15,16.
tlorisne dimenzije = 17,50 x 5,00 m
parkirišče = 9 PM
tolerance dim = + / -15%
– Sanacija Farbarjevega gradu, ureditev dostopa v poslovni atrij, zunanje stopnišče za dostop v klet (4), parc. št. 11 in 25/2. Dostop do poslovnega atrija se bo reševal skupaj z detajlno ureditvijo peš cone Valvazorjev trg.
– Ureditev peš cone Valovazorjevega trga (5), parc. št. 985.
– Valvazorjev trg s trgovsko–oskrbnimi in storitvenimi funkcijami, ki se urede v prenovljenih obstoječih objektih.
– Pri prenovi se upošteva urbanistični koncept s tipologijo trga, ki se pri občini razširi. Ohranijo se objekti kulturne dediščine (cerkev, Farbarjev grad). Pri adaptaciji Koblarjeve hiše se obnovi gang na južni strani. Tudi pri ostalih objektih je pri prenovi treba upoštevati tipične detajle in poudarke arhitekturne dediščine.
– Pritličja prenovljenih objektov (CP) se urede za bolj frekvenčne trgovske, gostinske in storitvene dejavnosti kot so: trgovine, butiki, manjši gostinski lokali, frizer, kozmetičarka, čevljarstvo, graverstvo, tekstilna in usnjarska galanterija, urarstvo, drogerija, delikatesa, kemična čistilnica, izdelava ključev, zlatarstvo itd.... Velikost javnih prostorov lokalov ne sme presegati 25 m2.
– Nadstropja in mansarde se prenovijo za mirnejše storitvene dejavnosti (advokatura, projektiranje, zdravstvo) ali stanovanjske funkcije.
– Peš cona Valvazorjevega trga je tlakovana. Obdela se po detajlnem projektu.
Vključuje območje Trga svobode vključno z okolico cerkve, nove tržnice in atrija pri občinski zgradbi. Tržnica je s trgom povezana s tremi prehodi med objekti (v skladu z grafično prilogo).
– Dovoz je dovoljen za urgenco, komunalne storitve in oskrbo trgovin po določenem prometnem režimu.
– Dovoli se postavitev začasnih poletnih gostinskih vrtov.
– Ureditev ramp za dostop iz Valvazorjevega trga na Frtico (6, 6a), parc. št. 398/34.
– Rušitev obstoječega gosp.poslopja in gradnja nadomestnega poslovno–stanovanjskega objekta na parc. št. 4 (7).
tlorisne dimenzije = 15,00 x 10,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica
kolenični zid = 1,50 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Rušitev obstoječih učilnic ob cerkvi Sv. Miklavža in graditev nadomestnih učilnic (8) na parc. št. 1/3, 1/5, 2/2.
tlorisne dimenzije = 18,00 x 7,50 m
vertikalni gabarit = pritličje + podstrešje (P+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon strehe 35 stopinj
kolenični zid = 1,50 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Prizidek k cerkvi Sv. Miklavža (9) na parc. št. 1/1.
tlorisne dimenzije = 25,50 x 16,50 m
– Na parc. št. 33/2 se zgradi večnamenski objekt z lokali, tržnica s shrambami v pritličju objekta, lokali in parkirišči v nadstropju objekta (10). Rušitev obstoječih stanovanjskih objektov na parc. št. 34,35.
tlorisne dimenzije = 55,80 x 23,80 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
streha = ravna streha
tolerance dim = + / -15%
parkirišča = 26 PM
– Poslovno–stanovanjski objekt Valvazorjeva 10. Rušitev obstoječih lokalov in gradnja nadomestnega poslovno–stanovanjskega objekta s prehodom za dostop na tržnico in Valvazorjev trg (11) na parc. št. 30/1, 30/2.
tlorisne dimenzije = 14,00 x 11,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,20 m
tolerance dim = + / -15%
– Poslovno–stanovanjski objekt Valvazorjev trg 14. Rušitev obstoječega stanovanjskega objekta in gradnja novega poslovno–stanovanjskega objekta s prehodom na notranje dvorišče (12) na parc. št. 37/1.
tlorisne dimenzije = 14,00 x 11,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična za dvokapnico, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,20 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Poslovno–stanovanjski objekt z vmesnim prehodom (13) na parc. št. 70.
tlorisne dimenzije = 18,00 x 11,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + 1 nadstropje + 2 nadstropje (P+1N+2N)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,20 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Začasna gradnja gostinskega vrta (14) na parc. št. 70. Rušitev gostinskega vrta in gradnja povezovalnega poslovno–stanovanjskega objekta med objektoma št. 13 in obstoječo gostilno.
tlorisne dimenzije = 9,00 x 13,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,50 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Rušitev gosp. poslopja in zgraditev novega poslovno–stanovanjskega objekta na parc. št. 75 (16). Nadzidava sprednjega dela gostilne Špende v višini kolenčnega zidu 1,60 m (enako kot višina zadnjega dela gostilne) (15) na parc. št. 70.
tlorisne dimenzije =20,00 x 13,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,20 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Ureditev parkirišč za gostilno in poslovni objekt (17a), parc. št. 70 in 75.
tlorisne dimenzije = 75,00 x 5,00 m
parkirišča = 18 PM
– Dovozna cesta za povezavo Levstikove in Rudarske ulice (tržnice) (17), širina vozišča 6,25 m s pločnikom širine 1,25 m.
– V križišču Levstikove ceste in Ul. M. Pregljeve se uredijo oporni zidovi in parkirišče (18) na parc. št. 85/5.
tlorisne dimenzije = 25,00 x 22,00 m
tolerance dimenzij = + / -15%
parkirišče = 8 PM
– Na parc. št. 65/1, 64 se poruši hlev in gospodarsko poslopje ter zgradi novi poslovno–stanovanjski objekt z vmesnim prehodom, ureditvijo notranjega dvorišča (19).
tlorisne dimenzije = 35,00 x 9,00–12,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,20 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Ureditev notranjega parkirišča (20) za poslovno–stanovanjske objekte na parc. št.64.
parkirišča = 6 PM
– Na parceli št.65/4 se zgradi prizidek– garaža (21) v pritličju objekta.
tlorisne dimenzije = 8,00 x 6,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
streha = zložene oblike, naklon 35–45 stopinj, kritina rdeče barve
tolerance dimenzij = + / -15%
– Na parceli št.95/2 za trgovino Centromerkur se uredijo javna parkirišča (22).
tlorisne dimenzije = 20,00–17,50 x 15,00 m
parkirišča = 15PM
– Uredi se prizidek k Centromerkurju, nadkrit s streho v naklonu 12 stopinj in fasadni plašč, enotno obdelan za celotni objekt (23) na parc. št. 60.
– Na parc. št. 92/2, 93 med ulico M.Pregljeve in Športno dvorano se zgradi novi poslovni objekt s peš povezavo, mostom med Osnovno šolo in telovadnico ter parkiriščem (24).
tlorisne dimenzije = 58,60 x 28,80 m
vertikalni gabarit = pritličje (vkopano) + nadstropje (P+N)
streha = ravna streha
tolerance dimenzij = + / -15%
parkirišča = 18 PM
– Na parc. št. 48/1, 49/1, 49//2, 51/1, 51/2 se poruši manjši poslovni objekt (Valvazorjev trg 19), poruši se obstoječa stanov. hiša (Valvazorjev trg 23), garaža (Valvazorjev trg 21) in gospod. poslopja ter zgradi novi poslovno–stanov.objekt z nivojskim prehodom, stopniščem za povezavo Valvazorjevega trga z novim trgom občine (25).
tlorisne dimenzije = 37,00 x 12,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + 1nadstropje + 2nadstropje+ podstrešje (P+1N+2N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
kolenični zid = 1,00 m
tolerance dimenzij = + / -15%
– Ureditev trga za občino. Gradnja garažne hiše v pritličju objekta, dostopnih stopnic in tlakovane ploščadi–trga v nadstropju (26), parc. št. 985/9, 51, 51/1, 51/2, 49/2, 47, 49/1.
tlorisne dimenzije = 45,50 x 45,20 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
parkirišče = 63 PM
– Paviljonski objekt na nivojskem trgu (27).
tlorisne dimenzije = 21,50 x 11,80 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = ravna streha
tolerance dimenzij = + / -15%
– Na parc. št. 39 se uredi spomenik (28).
– Na parc. št. 38/3, 39 se uredi parkirišče trgovine Mercator (29).
tlorisne dimenzije = 15,00 x 16,00 m
parkirišče = 9 PM
– Ureditev tlakovanega trga pred cerkvijo Sv. Miklavža in tržnico (30) na parc. št. 26,27,29/3.
– Na parc. št. 24/4 se zgradi prizidek, nadzidava obstoječe garaže (31).
tlorisne dimenzije = 14,00 x 7,00 m
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N)
streha = ravna streha
tolerance dimenzij = + / -15%
– Rušitev obstoječih drvarnic in ureditev parkirišč ob Farbarjevem gradu za potrebe lokalov (32) na parc. št. 25/1.
tlorisne dimenzije = 12,50 x 5,00 m
parkirišče = 6PM
– Na parc. št. 42/2 se uredi spomenik slikarki Miri Pregljevi (33).
– Na parc. št. 14 se uredi spomenik(34).
– Na parc. št. 9 se zgradi plinska postaja z Vparilnikom in rezervoarji (35).
Vparilna postaja
tlorisne dimenzije = 4,00 x 6,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = enovodna, naklon 22 stopinj, rdeča kritina
tolerance dimenzij = + / -15%
– Območje (S) stanovanjska dejavnost se uredi:
– Na parc. št. 110/2 prizidek k stanov.hiši (1)
tlorisne dimenzije = 6,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = klet + pritličje (K+P)
streha = ravna streha–terasa
tolerance dimenzij = + / -15%
– Na parc. št. 110/2 se uredi nadstrešek (2).
tlorisne dimenzije = 12,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = enovodna, naklon 15 stopinj, kritina rdeča
tolerance dimenzij = + / -15%
– Območje družbenih dejavnosti (D) se uredi:
– Na parc. št. 91/2, 91/3, 85/5 se uredi večnamensko parkirišče (1).
tlorisne dimenzije = 70,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
parkirišče = 24 PM
tolerance dimenzij = + / -15%
– Ureditev športnih igrišč ob šoli (2) na parc. št. 89/3, 88/13, 107/6, 107/7, 107/11, 110/2, 109/2, 107/5, 108/2, 109/7.
– Na vzhodnem delu VVZ se zgradi prizidek k vrtcu Najdihojca z eno igralnico v širini obstoječega krila z enakim višinskim gabaritom in oblikovanjem kot je zgrajen obstoječi objekt (3) na parc. št. 109/5.
tlorisne dimenzije = 11,50 x 8,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = dvokapnica, naklon strehe 25–35 stopinj
tolerance dimenzij = + / -15%
– Na parc. št. 109/12, 109/8, 109/7 se uredi javno parkirišče ob vrtcu (4).
tlorisne dimenzije = 57,50 x 5,00 m
parkirišče = 23 PM
– Območje strnjene stanovanjske gradnje (Bb):
Ureditev parkirišč ob blokih na Cesti komandanta Staneta:
– blok CKS 10, parc. št.109/8, 117/4 (1)
tlorisne dimenzije = 27,50 x 5,0 m
parkirišče = 14 PM
– blok CKS 12, parc. št. 120/8 (2)
tlorisne dimenzije = 22,89 x 4,33 m
parkirišče = 5 PM
– blok CKS 14, parc. št. 122/5 (3)
tlorisne dimenzije = 42,50 x 5,0 m
parkirišče = 17 PM
– blok CKS 16, parc. št. 120/19 (4)
tlorisne dimenzije = 27,50 x 5,0 m
parkirišče = 11 PM
–blok CKS 18, parc. št. 120/17 (5)
tlorisne dimenzije = 22,89 x 4,33 m
parkirišče = 7 PM
– Javno parkirišče ob CKS (6) na parc. št. 120/42, 123/5.
tlorisne dimenzije = 60,00 x 5,0 m
parkirišče = 23 PM
– Ob Ul. solidarnosti se izravnajo parkirišča (7) na parc. št.120/2, 120/23, 120/20, 120/19, 120/18, 120/17.
tlorisne dimenzije = 141,00 x 5,0 m
parkirišče = 54 PM
– Za bloki Ul. solidarnosti se uredijo parkirišča z dovozom z Maistrove ulice in Ulice Luke Svetca:
tlorisne dimenzije = 25,00 x 5,00 m (8), parc. št. 120/38
parkirišče = 10 PM
tlorisne dimenzije = 25,00 x 5,00 m (9), parc. št. 120/39, 120/40
parkirišče = 10 PM
tlorisne dimenzije = 35,00 x 5,00 m (10), parc. št. 120/40, 120/41
parkirišče = 14 PM
– Ob CKS se uredi parkirišče (11) na parc. št. 127/29
tlorisne dimenzije = 12,50 x 5,00 + 10,00 x 5,00 + 20,00 m
parkirišče = 17 PM
– Ureditev kioska za prodajo plina (12) na parc. št. 120/48.
tlorisne dimenzije = 4,00 x 4,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = enovodna
tolerance dimenzij = + / -15%
– Na parc. št. 117/5, 117/2 se uredi javni park s klopmi in primernega otroškega igrišča (13).
– Na parc. št. 116/1, 119/1 se uredijo pomožni prostori in garažna hiša v kleti objekta, ploščad, stanov.blok in 2 vila bloka (14).
tloris kleti = garažna hiša, pomožni prostori
tlorisne dimenzije = 34,80 x 43,61–36,00 m
vertikalni gabarit = klet (K)
STANOVANJSKI BLOK
tlorisne dimenzije = 32,40 x 10,80 m
vertikalni gabarit = pritličje + 1nadstropje + 2nadstropje + podstrešje (P+1N+2N+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon 35–45 stopinj
VILA BLOK 1
tlorisne dimenzije = 8,62 x 10,80 x 10,80 m
vertikalni gabarit = P+1N+2N+Pd
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon strehe 35–45 stopinj
tolerance dimenzij = + / -15%
VILA BLOK 2
tlorisne dimenzije = 12,98–15,15 x 10,80 m
vertikalni gabarit = P+1N+2N+Pd
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeča, naklon strehe 35–45 stopinj
tolerance dimenzij = + / -15%
– Med Grbinsko in Maistrovo cesto se uredi povezovalna cesta, parkirišče za bloke, Parc. št. 119/1, 119/3 (15a).
tlorisne dimenzije = 50,00 x 5,00 m
parkirišče = 24 PM
– Javno parkirišče na Grbinski (16) na parc. št. 121/2.
tlorisne dimenzije = 35,00 x 5,0 m
parkirišče = 13 PM
– Javno parkirišče na Grbinski.(17) na parc. št. 124/2.
tlorisne dimenzije = 32,50 x 5,0 m
parkirišče = 13 PM
– Par. št. 128/1, 128/2 se uredijo kot brežine sankališča za otroke (18).
– Na parc. št. 130/2, 128/2 se uredi tlakovano igrišče z igrali (18a).
tlorisne dimenzije = 40,00 x 15,00 m
– Ureditev parkirišč na ulici Luke Svetca.(19), parc. št. 130/2, 127/3.
tlorisne dimenzije = 27,50 x 5,0 m
parkirišče = 11 PM
– Ureditev parkirišč na ulici Luke Svetca.(20), parc. št. 130/2, 127/3.
tlorisne dimenzije = 32,50 x 5,0 m
parkirišče = 13 PM
– Ureditev parkirišč na ulici Luke Svetca (21), parc. št. 130/2, 127/3.
tlorisne dimenzije = 32,50 x 5,0 m
parkirišče = 13 PM
– Ureditev obstoječih parkirišč na Brodarski ulici, na južni strani blokov–izravna se obstoječa zelenica in se uredi skupno parkirišče (22) na parc. št. 127/21, 127/29.
tlorisne dimenzije = 125,00 x 5,00 m
parkirišče = 62 PM
– Parkirišče na Brodarski ulici–izravna se obstoječa zelenica in se uredi skupno parkirišče (23) na parc. št. 123/11, 127/9.
tlorisne dimenzije = 30,00 x 5,0 m
parkirišče = 15 PM
– Novo parkirišče na severozahodni strani Brodarske ulice–izravna se obstoječa zelenica in se uredi skupno parkirišče (24), parc. št.127/24.
tlorisne dimenzije = 50,00 x 5,0
parkirišče = 25 PM
– Gradnja garažne hiše na stebrih (25) na parc. št. 116/3, 120/45, 118/31, 118/32–38,
118/16–11, 118/17–22.
tlorisne dimenzije = 35,0 x 18,40 m
vertikalni gabarit = nadstropje (N)
streha = simetrična dvokapnica, naklon strehe 15–20%, kritina rdeča
parkirišče = 28 PM
tolerance dimenzij = + / -15%
– Gradnja garažne hiše na stebrih (26) na parc. št. 118/31, 120/45, 120/9, 120/46,
tlorisne dimenzije = 35,0 x 18,40 m
vertikalni gabarit = nadstropje (N)
streha = simetrična dvokapnica, naklon strehe 15–20%, kritina rdeča
parkirišče = 25 PM
tolerance dimenzij = + / -15%
– Prestavitev Vovkove kapelice na parceli št. 127/29 (27)
– Ureditev priključka na Cesto Dolenjskega odreda in gradnja garažne hiše z dovozno rampo (28) na parc. št. 127/29.
tlorisne dimenzije = 35,0 x 18,40 m
vertikalni gabarit = pritličje + podstrešje (P+Pd)
streha = simetrična dvokapnica, naklon strehe 15–20%, kritina rdeča
parkirišče = 56 PM
tolerance dimenzij = + / -15%
– Ureditev dovozne ceste in gradnja šestih garaž nad obstoječo kotlovnico na parc. št. 120/3 in 122/10 (29). Tlorisne dimenzije = 20 x 6 m; vertikalni gabarit = pritličje; streha = enovodna streha, naklon = 11–20%, kritina pločevina; tolerance dimenzij = + / -15%.
6. Območje obrtnih dejavnosti (Oe):
Na parceli številka 987/10 se zgradi prizidek k poslovno stanovanjskemu objektu (1),
tlorisne dimenzije = 17,00 x 8,00 –11,0 m,
vertikalni gabarit =pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina, naklon strehe je 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Prizidek delavnice (1a) se zgradi na parc.št. 987/10
tlorisne dimenzije = 10,00 x 3,0 m,
vertikalni gabarit = pritličje(P),
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Prizidek k drvarnici (2) se zgradi na parc. št. 121/1,
tlorisne dimenzije = 4 x 4,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = simetrična dvokapnica, naklon 25%, kritina temna,
tolerance dimezij = + / -15%
Nadgradnja terase (3) se zgradi na parc. št. 122/4,
tlorisne dimenzije = 5 x 5,00 m,
vertikalni gabarit = nadstropje (N),
streha = simetrična dvokapnica, pločevinasta kritina, temne barve, naklon strehe 25%,
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parceli številka 123/4 se zgradi prizidek k poslovno stanovanjskemu objektu (4),
tlorisne dimenzije = 16,00 x 8,0 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parcelah številka 123/10, 174/2 se zgradi prizidek k poslovno stanov.objektu in spremeni namembnost dela obstoječih poslovnih prostorov v avtosalonu (5),
tlorisne dimenzije prizidka = 16,00 x 8,00 m,
vertikalni gabarit =pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Sprememba namembnosti delavnice v avtosalon (6) na parceli št. 123/10
Na parceli št.173/2, 127/4, se zgradi prizidek k obstoječim poslovnim prostorom (7),
tlorisne dimenzije prizidka = 16,00 x 8,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parceli št. 171, 127/5, se zgradi prizidek k obstoječim poslovnim prostorom (8),
tlorisne dimenzije prizidka = 12,00 x 8,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Prizidek k poslovno stanovanjski hiši in nadzidava podstrešnih prostorov (9), na parc. št.: 127/4,
tlorisne dimenzije = 7,00 x 7,0 m,
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje + podstrešje (P+N+Pd),
streha = simetrična dvokapnica, kritina pločevinasta, kritina temne barve, naklon strehe 16°,
tolerance dimezij = + / -15%
Gradnja poslovnega objekta (9a) na parc. št. 127/5,
tlorisne dimenzije = 6,00 x 6,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N),
streha = kritina tegola, zložene oblike, naklon 35°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parceli številka 170/3 se zgradi prizidek (10),
tlorisne dimenzije = 10,00 x 8,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinsta kritina, temne barve, naklon 11°
tolerance dimezij = + / -15%
Na parcelah številka 127/6 se zgradi prizidek–garaža (11),
tlorisne dimenzije 3,00 x 15,00 m,
streha = enovodna streha, pločevinasta kritina temne barve, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parceli številka 127/7 se zgradi prizidek (12),
tlorisne dimenzije = 17,00 x 7,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, kritina pločevinasta, temne barve, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Obstoječi poslovni objekt se nadzida (13), na parc. št. 127/30,
tlorisne dimenzije= 11,00 x 10,00 m,
vertikalni gabarit = nadstropje + podstrešje (N+Pd),
streha = dvokapnica, kritina pločevinasta, naklon strehe 25°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Gradnja prizidka stopnišča (14) na parc. št. 127/30,
tlorisne dimenzije = 3,00 x 5,00 m,
tolerance dimenzij = + / -15%
7. Območje rekreacije (RB):
Na parceli številka 109/4, 107/1, 109/6, 110/1, 111/1, se poruši obstoječi stanovanjski objekt in uredi večnamensko asfaltirano igrišče ob telovadnici (1),
tlorisne dimenzije = 70,00 x 45,00 m,
tolerance dimezij = + / -15%
Na parceli 114/3, 106/3, 986/3, se uredi dovozna pot in parkirišče za avtobuse za potrebe telovadnice (2)
8. Območje za rekreacijo in vrtičkarstvo se spremeni v servisno–trgovsko območje (U):
Javno parkirišče ob OMV (1), na parcelah št. 1016/12, 1016/7, 1016/6,
tlorisne dimenzije = 90,00 x 12,00–30,00 m,
parkirišče = 61 PM,
tolerance dimenzij = + / -15%
Dovozna cesta in pretakališče za OMV Istrabenz (2), na parc. št. 1016/6, 1016/8, 1016/2
Na parcelah št. 183/1, 182/1 se uredi servisni objekt OMV (3),
tlorisne dimenzije = 18,00 x 12,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje + nadstopje (P+N);
streha = simetrična dvokapnica, kritina rdeče ali temne barve, naklon strehe 35°;
tolerance dimenzij = + / -15%
Ob objektu KZL–Mercator se predvidijo prizidki (4),
tlorisne dimenzije = 23,00 x 5,00 x 10,00 x 40,00 x 8,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N),
streha = ravna streha,
tolerance dimenzij = + / -15%
Iz Zasavske ceste do objekta KZL–Mercator se uredi enosmerni priključek za kamionski dovoz (5), na parc.št 179 in 1028/1
Rezervat za širitev poslovne dejavnosti KZL–Mercator in parkirišča za obiskovalce (6), na prc.št. 174/1, 175/2, 986/2,
tlorisne dimenzije = 42,00 x 24,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N),
streha = ravna streha,
tolerance dimenzij = + / -15%
Rezervat za širitev poslovne dejavnosti KZL–Mercator in parkirišča za obiskovalce (7), na prc.št. 186/1,
tlorisne dimenzije = 24,00 x 14,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje + nadstropje (P+N),
streha = ravna streha,
tolerance dimenzij = + / -15%
Na parcelah številka 173, 172, 170/1, 169/1, 168/1, 188/2, 189/2, 190/3, 190/9, 191/3, 192/2, 193/2, 193/3, 192/3, 191/4, 190/4, 190/3, 189/2, 188/2, 190/5, 188/3, 189/3, 187/3, 190/2, 191/1, 192/1, 193/1 se uredi poslovno–trgovski center z nadstrešnico (8),
tlorisne dimenzije = 62,00 x 65,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = ravna streha, višina objekta 9 m, višina nadstrešnice 5,5 m,
parkirišča = 156 PM,
tolerance dimenzij = + / -15%
Priključek na Zasavsko cesto in servisno–dovozno cesto (9) na parc. št. 168/1, 193/2, 193/3, 193/1, 192/1, 190/2, 189/1, 188/1, 187/3, 185/1
9. Sprememba območja za vrtičkarstvo (V) v območje za rekreacijo (Rc), ki obsega območje od ribiškega doma, kegljišča, do reke Save in meje zazidalnega načrta. Posegi:
Prizidek ob tenis park AS (1) na parc. št. 184/2,
tlorisne dimenzije: 9,00 x 35,00 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Prizidek ob tenis park AS (2) na parc. št. 184/2, 210,
tlorisne dimenzije: 26,00 x 4,50 m,
vertikalni gabarit = pritličje (P),
streha = enovodna streha, pločevinasta, naklon strehe 11°,
tolerance dimenzij = + / -15%
Gradnja parkirišč za potrebe športnega kompleksa (3) na parc. št. 184/2, 210
parkirišče = 14 PM
Gradnja večnamenskega parkirišča (4) na parc. št. 187/3, 188/1, 189/1, 190/1, 210
parkirišče = 65 PM
Fazna gradnja odprtih bazenov in poslovnega dela športno–rekreacijskega centra in parkirišč (5) na parc. št. 210, 219,
Tlorisne dimenzije = 67,00 x 41,00 m,
Vertikalni gabarit = pokriti bazeni: pritličje (P)
poslovni del: pritličje + nadstropje (P+N)
streha = dvorana: ločna streha
kritina = pločevina rdeče barve,
tolerance dimenzij + / -15%
Gradnja dveh poslovno stanovanjskih objektov (6). Parkirni in pomožni prostori so v kleti objekta. Uredite tlakovane ploščadi med dvema blokoma v pritličju objekta na parcelah št. 192/1, 190/1, 191/1, 193/1,
tlorisne dimenzije kleti = 40,00 x 35,00 m,
tlorisne dimenzije pritličja = 20,00 x 12,00 m,
vertikalni gabarit = klet + pritličje + 1 nadstropje + 2 nadstropje + podstrešje (K+P+1N+2N+Pd),
streha = simetrična dvokapnica, naklon 35°, kritina rdeče barve,
kolenični zid = 1,20 m
tolerance dimenzij = + / -15%
parkirišče = 60 PM
Ureditev dovozne ceste do parkirnih prostorov dveh poslovno stanovanjskih objektov (7) na parc. št. 210, 191.
Gradnja vparilne postaje in montaža rezervoarjev za plin, skupaj z zaščitno ograjo do 2m višine (8) na parc. št. 210
Vparilna postaja
tlorisne dimenzije = 4,00 x 5,00 m
vertikalni gabarit = pritličje (P)
streha = enovodna, naklon do 22 stopinj, kritina rdeče barve
tlorisne dimenzije = + / -15%
PROMETNE POVRŠINE (PA)
a) Dinamični promet
– Za trgovsko–servisno cono U se uredi dovoz iz Zasavske ceste in servisna cesta širine 6,25 m z enostranskim pločnikom širine min. 1,20 m. Priključujejo se na obstoječo dovozno cesto,
– za dovoz do garažne hiše (28) se uredi priključek na Dolenjsko cesto,
– ublažitev krivin ceste čez Trg osvoboditve v Podkraj,
– križišče Zasavske s Pregljevo cesto je semaforizirano. Na križišče se severno priključuje servisna cesta, za parkirišča in športno–rekreacijsko cono,
– Zasavska cesta se v odseku med semaforiziranim križiščem in csto Dolenjskega odreda razširi na širino prvega odseka,
– iz Levstikove ceste se uredi priključek do nove tržnice z garažno hišo,
– Zasavska cesta se poveže s cesto Komandanta Staneta med stolpičema 9 in 7, z dostopom do garažnih hiš št. 25 in 26,
– Valvazorjev trg se fazno uredi v peš cono s povezavo od Rudarske ul., Jerebove do Zasavske ceste. Dovoljeni urgentni dovoz, dostavo in komunalne storitve,
– Z Grbinske ceste se uredi povezava na Maistrovo ulico,
– z dvorišč stanovanjskih blokov (1,2,3,4,5) se uredijo dovozi na servisno cesto, ki napaja parkirišča za temi objekti,
– Uredi se priključek iz Zasavske ceste za potrebe KZ Litija (5),
– od semaforiziranega križišča pri telovadnici do športnega kompleksa se uredi servisna cesta,
– uredi se dovozna cesta in pretekališče za OMV z javnim parkiriščem (2)
b) Statični promet
Za vse novo projektirane objekte je zagotovljeno zadostno št. parkirnih mest, ki se morajo upoštevati pri gradbenem dovoljenju na podlagi zazidalnega načrta.
Za Litija Desni breg se uredijo naslednja javna parkirišča:
– ob spomeniku Borcev (1)= 12 PM
– ob reki Savi (2) = 17 PM
– ob lekarni (3) = 7 PM
– v večnamenskem objektu s parkirišči v nadstropju objekta (10) = 26 PM
– v križišču Levstikove ceste in Ul. Mire Pregljeve (18) = 8 PM
– za trgovino Centromerkur (22) = 15 PM
– med ulico Mire Pregljeve in Športno dvorano (24) =18 PM
– v garažni hiši v pritličju objekta na trgu za Občino (26) = 63 PM
– večnamensko parkirišče ob šoli (1) =24 PM
– večnamensko parkirišče ob vrtcu (4) =23 PM
– ob CKS (6) = 23 PM
– ob OMV (1) =61 PM
– večnamensko parkirišče ob tenis parku AS (4) =35 PM
c) Peš promet
– Vzdolž celotnega obrežja reke Save, od mostu se uredijo oporni zidovi nad višino stoletne vode po podatkih in vodnogospodarstvenih smernicah (označba a v zazidalnem načrtu),
* Vzdolž obrežja reke Save od mostu se uredi peš pot z urejenimi drevesi skupno 3,00 m širine do meje zazidalnega načrta, v območju zelenega pasu (Zb),
* Za dostop do reke Save se uredijo stopnišča ( označba b v zazidalnem načrtu),
– Za povezavo med rekreacijskimi območji Ra in Rc, se zgradi leseni mostiček, širine minimalno 2,00 m (označba e v zazidalnem načrtu),
– Valvazorjev trg se fazno uredi v peš cono (5), od križišča pri lekarni, do Pregljeve in Rudarske ulice in od Pregljeve ulice do Centromerkurja. Za občino se uredi nivojski trg, ki se s stopnicami poveže s peš cono Valvazorjev trg,
– Za cerkvijo Sv. Miklavža in tržnico se uredi tlakovani trg,
– Med Maistrovo ulico in Grbinsko cesto ob objektu (15), se uredi peš povezava,
– Med osnovno šolo, otroškim vrtcem in bloki na Rozmanovem trgu se uredijo peš povezave po grafični podobi zazidalnega načrta,
– Uredi se peš pot ob križišču Zasavske ceste skozi cono Rc do bazena.
KOMUNALNA UREDITEV
– Za območje Graške Dobrave se uredi kanalizacijsko omrežje z odvodom meteorno–fekalne vode skozi čistilno napravo št. 2.
– Za območje Litija levi in desni breg se uredi kanalizacija s primarnimi kanali na levem in desnem bregu reke Save in tlačnim vodom prek reke Save z ustreznimi raztežilniki in zadrževalniki in zadrževalniki umazanih vod ter izvedba s povratnimi loputami v primeru visokih vod reke Save. Na desnem bregu reke Save je predviden zadrževalni bazen za večjo količino meteorne vode. Iz črpalnega bazena je speljan tlačni vod ob bregu Save do mostu in preko mostu do desno brežnega zbiralnika z obešenjem cevi na mostno konstrukcijo.
– Desno brežni zbiralnik nosi celotno fekalno kanalizacijo v čistilno napravo, skupno za celotno območje. Obstaja tudi možnost izgradnje dveh čistilnih naprav za vsak breg posebej. Pri tem odpade črpalni bazen in vodenje kanalizacije preko mostu.
VODOVOD
– Gravitacijsko zajetje je Reka gozd, ki se dopolnjuje z zajetji ob Ljubljanski cesti, možni so tudi v Reki gozd. Za dolgoročno rezervo je vodnjak v Kostrevnici.
– Na Sitarjevcu so obstoječi rezervoarji, ki s svojo kapaciteto zadostujejo za novozgrajene objekte.
ELEKTRIKA
– Na obdelovalnem območju je zadostno število trafo postaj, na katere je možna priključitev novozgrajenih objektov.
TELEKOMUNIKACIJE
– Območno urejanje bo vezano na VATC Litija levi breg po programu Telekoma.
OGREVANJE
– Predvideno je centralno ogrevanje na plin (butan in propan), ki se ga dovaža v cisternah. Določene so lokacije za postavitev teh cistern.
– Na posameznih lokacijah (dve za levi in dve za desni breg) so predvidene po štiri lokacije cistern po 30 m3 s pomožnimi objekti kot so: kotlovnica za toplo energijo, ki je potrebna za vparjevanje plina, vparilnica in prečrpališče. Na predlaganih lokacijah so predvideni predpisani odmiki in dostop z vozili s tekočim plinom butan in propan.
JAVNA RAZSVETLJAVA
– Novo predvidene in rekonstruirane ulice je potrebno opremiti z javno razsvetljavo, ki bodo napajane iz najbližje trafo postaje.
JAVNA SNAGA
– Funkcioniranje javne snage se zagotavlja s tem, da se za manjše objekte uporabljajo manjši zabojniki za smeti. Za bloke, trgovine in javne objekte pa večje zabojnike na mestih, ki so za to določena v skladu z odlokom za ravnanje z odpadki, kar velja tudi za sekundarne odpadke (steklo, kovina, papir...). Odvoz smeti se predvideva na predvideno skupno deponijo odpadkov.
5. člen
Osmi člen se spremeni tako, da se glasi:
– »Ustrezni pogoji za zaščito okolja pred morebitnim onesnaževanjem v območjih, kamor naj bi se stekala že obstoječa in novo projektirana kanalizacija.
– Za vse objekte, kjer nastopa potencialna nevarnost onesnaženja okolja, so investitorji ob izdelavi projektne dokumentacije dolžni zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, veljavne z zakonodajo.
– Iz vseh parkirnih površin je potrebno meteorne vode odvajati preko lovilcev olj in maščob.
– Za vse objekte, kjer so predvidene proizvodne dejavnosti, morajo biti zagotovljene ustrezne protihrupne zaščite skladno z določili zakona o varstvu pred hrupom. Proizvodne dejavnosti ne smejo presegati meje območja dovoljene ravni hrupa. Dovoljene meje ravni hrupa se za območje ZN Litija določijo po conah:
Litija levi breg:
I (industrija) = IV. stopnja varstva pred hrupom
Ca (centralne dejavnosti) = III. stopnja
Oa (obrtna dejavnost) = III. stopnja
Ob (obrtna dejavnost) = III. stopnja
Ba (strnjena stanovanjska gradnja) = II. stopnja
Oc (obrtno proizvodna dejavnost) = III. stopnja
G (gradbena dejavnost) = IV. stopnja
Ra (rekreacijska dejavnost) = II. stopnja
Litija desni breg:
Od (obrtno stanovanjska dejavnost) = III. stopnja
Cb (centralne dejavnosti) = III. stopnja
S (stanovanjske hiše) = II. stopnja
D (družbena dejavnost) = II. stopnja
Bb (strnjena stanovanjska gradnja) = II. stopnja
Oe (obrtno stanovanjska cona) = III. stopnja
Rb (rekreacija) = II. stopnja
U (uslužno trgovske dejavnosti) = III. stopnja
Zb (zeleni pas) = II. stopnja
Rc (rekreacija) = II. stopnja
HORTIKULTURNA UREDITEV
– Od Pletilje do mostu se med Ljubljansko cesto in objekti uredijo urejene zelene površine, ki se obvezno pogojujejo z zunanjo in prometno ureditvijo pri pridobitvi gradbenih dovoljenj.
– Obrežja reke Save ob predlaganih peš poteh se uredijo z zasaditvijo vrb, na obeh bregovih reke Save.
– Zeleni pas (Zb) se hortikulturno uredi kot parkovna površina.
– V območju (Bb) se centralni del med trgovino Mercator in parkirišči stanovanjskih blokov uredi kot parkovna površina na podlagi detaljnega hortikulturnega načrta.
– Ob novo zgrajenih parkiriščih se posadijo drevesa.
– V rekreacijskih conah se ob igriščih posadijo drevesa.
– Za vse novozgrajene objekte v območju ZN Litija levi in desni breg je ob prometni in zunanji ureditvi obvezna hortikulturna ureditev, kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.«
6. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se glasi:
»Etapnost izvajanja je opredeljena načelno za javne objekte, prometnice in komunalne posege, medtem ko za zasebne objekte etapnost gradnje predstavlja izključno interes in potrebe posameznega investitorja.
I. ETAPA
Litija desni breg:
a) Ureditev centralnega območja Litija desni breg (Cb):
– sanacija Farbarjevega gradu
– ureditev spomenika slikarki Miri Pregljevi
– rušiti prizidka ob cerkvi Sv. Miklavža in izgradnja župnijskega urada
– rušitev obstoječih lokalov in gradnja novih poslovno–stanovanjskih objektov ob Valvazorjevem trgu 11
– rušitev obstoječega objekta in gradnja novega poslovno–stanovanjskega objekta št.12
– graditev novega poslovno–stanovanjskega objekta št. 13
– gradnja poslovnega objekta z garažami in lokali (tržnico) št. 10
– ureditev peš ramp za dostop do Frtice št. 6, 6a
– ureditev dovozne ceste iz Levstikove ulice
– ureditev trga pred cerkvijo Sv. Miklavža in tržnico
– tlakovanje Valvazorjevega trga (št.5 in 22)
– preselitev Vovkove domačije in gradnja nadomestnih objektov
– ureditev garaž in nivojskega trga za Občino
– ureditev parkirišč, gradnja poslovnega objekta (št.24) ob telovadnici
b) Ureditev obrtno–stanovanjskega območja Od
– rekonstrukcija objekta AMD in poligona s parkiriščem
c) Ureditev družbenih dejavnosti D
– gradnja večnamenskega objekta za potrebe šole
– ureditev igrišč in parkirišč ob šoli
– prizidek k vrtcu Najdihojca
– ureditev parkirišča ob vrtcu
d) Ureditev strnjene blokovne gradnja Bd
– ureditev parkirišč
– ureditev otroških igrišč
– ureditev parka
– gradnja garažnih hiš
– prestavitev kapelice
– gradnja stanovanjskega objekta in vila blokov
– gradnja povezovalne ceste Grbinska–Maistrova
e) Ureditev rekreacijske cone Rb
– ureditev asfaltiranega igrišča pri telovadnici
– ureditev parkirišč za avtobuse
f) Ureditev trgovsko–servisne cone U
– ureditev javnih parkirišč
– ureditev pretekališča
– gradnja servisnega objekta OMV
– prizidki k KZ Litija
– gradnja poslovno–trgovskega objekta
g) Ureditev kanalizacijskega, vodovodnega, električnega in PTT omrežja in dovoznih cest za potrebe novih objektov.
Litija levi breg:
a) Ureditev industrijske cone I.
– gradnja novega bencinskega servisa
– rekonstrukcija Petrolovega bencinskega servisa
– ureditev servisne ceste
b) Ureditev centralnih dejavnosti Ca
– prizidki k železniški postaji
– ureditev parkirišč
c) Ureditev obrtno stanovanjske cone Oa
– gradnja čistilne naprave
d) Ureditev strnjene stanovanjske gradnje Ba
– gradnja garažnih hiš
– gradnja prizidka h Kulturnemu domu
– gradnja enojnih garaž
– ureditev parkirišč
e) Ureditev obrtno proizvodne cone Oc
– gradnja obrtno proizvodnih objektov
f) Ureditev kanalizacijskega, vodovodnega, električnega in PTT omrežja in dovoznih cest za potrebe novih objektov.
II. ETAPA
Litija deseni breg:
a) Ureditev opornih zidov ob reki Savi in hortikulturnih parkovnih površin v območju Zb.
b) Prizidek h KZ Litija v conu U
c) Ureditev rekreacijske cone RC
– izgradnja bazenov
– gradnja športnih igrišč
– ureditev pešpoti in lesenega mostu
Litija levi breg:
a) Gradnja prizidka k Matični knjižnici in ureditev SUB centra s pripadajočimi objekti.
b) Gradnja opornih zidov, ureditev pešpoti in hortikulturna ureditev ob obrežju reke Save.
c) Ureditev rekreacijske cone Ra
Etapnost se lahko spremeni, če se spremenijo pogoji lastništva in investicijske možnosti.
Začasna namembnost površin, objektov in naprav, ki se ne preoblikujejo v prvih oziroma predhodnih etapah, ostane enaka dosedanji, pri čemer za njih veljajo obstoječi režimi, s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
Spremembe namembnosti objektov so dovoljene le v primerih, ko sprememba ne vpliva na poslabšanje obstoječih pogojev za bivanje v okolju.
Funkcija novih objektov mora biti v skladu s funkcijo območja, v katerem se gradijo.
7. člen
Spremeni se dvanajsti člen tako, da se glasi:
»Dovoljena so odstopanja od predvidenih gabaritov, in sicer:
– za novogradnje v smislu zmanjšanja navedenih max.gabaritov za 15% kolikor to ne poruši prostorskih oblikovnih konstant, kar velja zlasti za nove objekte na Valvazorjevem trgu. Višinski gabariti za novogradnje se lahko spremenijo v smislu + / -15% če to zahteva funkcionalno tehnološki program
– za komunalno infrastrukturo so dovoljena odstopanja, vendar morajo biti v tehnični dokumentaciji strokovno utemeljena
– spremembe namembnosti zemljišč, objektov in naprav so dovoljene le v smislu 4. člena tega odloka
– kolikor se pojavi potreba po spremembi predvidenih posegov ob pripravi projektov za izvajanje del za zagotovitev boljšega funkcioniranja posameznih objektov oziroma medsebojno povezanega sklopa objektov in naprav, spremembo lahko potrdi le občinski svet.«
8. člen
V 14. členu se za besedo inšpekcija postavi pika, besedilo »Občinskega inšpektorata Litija« pa se črta.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352–44/97
Litija, dne 16. julija 2001.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.