Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3556. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada, stran 6743.

Na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št.22/99) in 1. člena zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94 in 22/00) je Vlada Republike Slovenije na 38. seji dne 26. julija 2001 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E A K T A
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
1. člen
V naslovu akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/00 in 111/00) se doda pomišljaj in navedba »javni sklad«.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena Akta o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije se besedilo druge alinee spremeni, tako da se glasi:
“– opravljajo dejavnost, ki po zakonu ni združljiva s članstvom v nadzornem svetu,”.
V četrtem odstavku 7. člena se pred piko doda naslednje besedilo:
“in namestnika predsednika.”.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
“- daje soglasje o sofinanciranju programov in projektov nad deset milijonov slovenskih tolarjev,«.
Šesta alinea prvega odstavka 8. člena, ki postane nova sedma, se spremeni tako, da se glasi:
“- na predlog uprave imenuje člane strokovno-programskih komisij,”.
Na koncu sedme alinee prvega odstavka 8. člena, ki postane nova osma, se pred vejico doda naslednje besedilo:
“(nagrada Metoda Badjure)”.
4. člen
V četrti alinei prvega odstavka 8. člena se namesto besede »in« postavi vejica, vejica na koncu besedila se črta in doda besedilo »in drugim splošnim aktom«.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se v četrti alinei pred vejico na koncu doda »in s sredstvi v upravljanju sklada«.
V prvem odstavku 12. člena se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– skupaj s programskim direktorjem predlaga nadzornemu svetu v soglasje predloge za sofinanciranje programov in projektov v vrednosti nad deset milijonov slovenskih tolarjev,”.
V prvem odstavku 12. člena se šesta alinea, ki postane sedma, spremeni tako, da se glasi:
“– določa skupaj s programskim direktorjem splošne pogoje poslovanja in druge splošne akte sklada ter jih predloži v soglasje nadzornemu svetu,«.
V dosedanji sedmi alinei prvega odstavka 12. člena se po besedah »s področja kinematografije« doda besedilo »v vrednosti do deset milijonov slovenskih tolarjev«.
V enajsti alinei prvega odstavka 12. člena se številka “25” nadomesti s številko “23”.
V štirinajsti alinei prvega odstavka 12. člena se za besedami “na podlagi poslovnega” doda naslednje besedilo:
»in finančnega načrta ter programa sklada”.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo za besedami “zastopati in predstavljati sklada,” spremeni tako, da se glasi:
“opravlja funkcijo uprave predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje eno leto.”
7. člen
V drugem odstavku 15. člena se po besedah »poslovni direktor« doda besedilo »na predlog programskega direktorja, pripravljenega na podlagi mnenja strokovno-programskih komisij«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– pripravljajo mnenje o vseh prispelih vlogah za sofinanciranje programov in projektov, ki jih posredujejo upravi sklada.”
V drugem odstavku 17. člena se za besedami: »pri delu komisij« postavi pika, besedilo za njo pa se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Strokovne službe sklada so dolžne zagotoviti administrativno-tehnično podporo za njihovo delo.«
9. člen
Črta se druga alinea prvega odstavka 20. člena.
V četrti alinei 20. člena, ki postane tretja, se za besedo »mednarodnimi« doda besedi »in domačimi«.
10. člen
V 23. členu se doda nova zadnja alinea, ki se glasi:
“– pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov”.
11. člen
V 31. členu se številka “25” nadomesti s številko “23”.
12. člen
Ministrstvo za kulturo mora najpozneje v šestdesetih dneh od uveljavitve tega akta imenovati člane nove uprave. Do dne, ko je imenovana uprava, naloge poslovnega in programskega direktorja sklada opravlja dosedanji direktor sklada kot vršilec dolžnosti.
13. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 643-03/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister