Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3554. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije, stran 6740.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom ureja Republika Slovenija status javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije (v nadaljevanju: muzej), razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Muzej je ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije dne 7. februarja 1948.
Muzej novejše zgodovine Slovenije je pravni naslednik Muzeja novejše zgodovine, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo pod vložno številko 1/00336/00 z dne 18. 4. 1995.
3. člen
Ime muzeja je: Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Sedež muzeja je: Ljubljana, Celovška cesta 23.
Muzej je pravna oseba.
V sestavi muzeja deluje dislocirana organizacijska enota:
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Enota Brestanica
Cesta izgnancev 3, Brestanica.
II. DEJAVNOSTI MUZEJA
4. člen
V okviru dejavnosti, ki jo izvaja kot javno službo na področju varstva premične kulturne dediščine, muzej zlasti:
– zbira, ureja, hrani, dokumentira ter strokovno in znanstveno raziskuje premično kulturno dediščino novejše zgodovine od začetka 20. stoletja dalje s področja celotne Slovenije;
– pripravlja tematske razstave in druge oblike predstavljanja dediščine doma in v tujini ter organizira gostovanja domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljudne publikacije s svojega delovnega področja;
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje in podobno;
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
– opravlja strokovne ekspertize premične kulturne dediščine za fizične in pravne osebe;
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami, združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja;
– vzdržuje strokovno knjižnico za študijske in pedagoške potrebe;
– opravlja restavratorske, konzervatorske, knjigoveške in druge tehnične dejavnosti;
– izdeluje fotografije, razglednice in diapozitive ter replike premične kulturne dediščine iz svojih zbirk;
– opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/00):
O/92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
O/92.511 Dejavnost knjižnic,
O/92.512 Dejavnost arhivov,
O/92.521 Dejavnost muzejev,
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
O/92.3 Druge razvedrilne dejavnosti,
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
K72/4 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike,
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike,
K/74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti,
K/74.81 Fotografska dejavnost,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
M/80.4 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
DE/22.1 Založništvo,
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
DE/22.15 Drugo založništvo,
DE/22.2 Tiskarstvo in z njim povezane storitve,
DE/22.22 Drugo tiskarstvo,
DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava,
DE/22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
DE/22.32 Razmnoževanje video zapisov,
DE/22.33 Razmnoževanje računalniških zapisov,
F/45.2 Gradnja objektov in delov objektov,
F/45.25 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
O/92.1 Filmska in video dejavnost,
O/92.13 Kinematografska dejavnost,
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
5. člen
Druge dejavnosti muzeja, ki služijo izvajanju javne službe so tudi:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve;
– opravljanje storitev s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja;
– prodaja fotografij, razglednic, diapozitivov in replik premične kulturne dediščine iz svojih zbirk.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
DN/36.14 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.,
DN/36.63 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.,
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G/52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
H/55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/71.403 Izposojanje drugih predmetov široke potrošnje,
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.832 Fotokopiranje in drugo izobraževanje,
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.
6. člen
Muzej, kot državni muzej, skladno z uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00), zagotavlja strokovno matičnost na območju Republike Slovenije za premično dediščino novejše zgodovine od začetka 20. stoletja dalje.
III. ORGANI MUZEJA
7. člen
Organi muzeja so:
– svet muzeja,
– strokovni svet muzeja,
– direktor muzeja.
Svet muzeja
8. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje šest članov:
– predstavnike ustanovitelja (tri člane) imenuje Vlada Republike Slovenije,
– predstavnika delavcev muzeja (enega člana) izvolijo delavci muzeja na neposrednih in tajnih volitvah,
– predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (dva člana); enega imenuje Skupnost muzejev Slovenije, drugega pa Inštitut za novejšo zgodovino.
Mandat članov sveta muzeja traja pet let. Po preteku mandata je lahko član sveta muzeja ponovno imenovan oziroma izvoljen.
Predsednik sveta muzeja je predstavnik ustanovitelja.
9. člen
Svet muzeja sprejema statut muzeja, programe in poročilo o delu, finančni načrt in zaključni račun muzeja, ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja ter opravlja druge naloge, določene s tem sklepom, statutom muzeja in drugimi predpisi.
Strokovni svet muzeja
10. člen
Strokovni svet muzeja šteje pet članov, ki jih imenuje svet muzeja izmed strokovnih delavcev muzeja in zunanjih strokovnjakov s področja dela muzeja. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet muzeja po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slovenije (ali druga zainteresirana javnost).
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja in daje direktorju ter svetu muzeja mnenja, predloge in pobude za reševanje le-teh.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
Direktor muzeja
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje muzeja, predstavlja in zastopa muzej ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
Direktor muzeja opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktorja muzeja imenuje in razrešuje minister, pristojen za kulturo na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega sveta.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da pozna področje dela muzeja,
– da je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu,
– da aktivno obvlada najmanj dva svetovna jezika.
Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI MUZEJA
13. člen
Muzej novejše zgodovine Slovenije upravlja z vsem premoženjem, s katerim je doslej upravljal Muzej novejše zgodovine.
14. člen
Muzej pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili, drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom in statutom muzeja.
15. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih muzej doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja le za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta muzeja.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta muzeja.
17. člen
Premoženje muzeja je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravlja muzej. Muzej samostojno upravlja s premičnim premoženjem, s stanovanjskim skladom, z drugimi nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MUZEJA
18. člen
Ustanovitelj ima do muzeja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela muzeja s plani in programi Ministrstva za kulturo Republike Slovenije,
– daje soglasje k statutu muzeja ter aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– odloča o statusnih spremembah muzeja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Muzej vsako leto pripravi program dela, finančni načrt, program investicij in zaključni račun ter jih posreduje ustanovitelju.
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti muzeja, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja muzej.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti muzeja iz naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja na trgu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Svet muzeja in strokovni svet muzeja se oblikujeta v skladu s tem sklepom v roku 45 dni od njegove uveljavitve. Do takrat opravljajo njihove naloge obstoječi organi muzeja.
20. člen
Svet muzeja mora sprejeti statut muzeja v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
Do sprejema novega statuta muzeja velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom.
21. člen
Naloge direktorja opravlja dosedanji direktor do poteka mandata.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine (Uradni list RS, št. 28/94).
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-06/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister