Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2001 z dne 9. 8. 2001

Kazalo

3553. Sklep o ustanovitvi medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami, stran 6739.

Na podlagi 56. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami
1. člen
Ustanovi se Medresorska komisija za varno ravnanje s kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija usklajuje delo pristojnih vladnih in zainteresiranih nevladnih resorjev ter pripravlja predloge ukrepov in programov za varno ravnanje s kemikalijami.
Varno ravnanje s kemikalijami obsega za ljudi in okolje varno proizvodnjo, uporabo, promet in prevoz kemikalij, ravnanje z odpadki kemikalij, ukrepanje ob nesrečah s kemikalijami ter varno ravnanje s kemikalijami na drugih področjih znotraj njihovega celotnega življenjskega kroga.
3. člen
Komisija na področju nevarnih kemikalij:
– spremlja in usklajuje delo pristojnih vladnih in nevladnih resorjev,
– pripravi predlog nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami,
– spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa,
– izvaja druge naloge za izboljšanje varovanja zdravja in okolja.
Komisija letno poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu.
4. člen
V komisijo se imenujejo naslednji člani in namestniki:
Ministrstvo za notranje zadeve:
– član: Miha Molan, državni sekretar,
– namestnik: Janez Vidovič, svetovalec generalnega direktorja policije;
Ministrstvo za zunanje zadeve:
– član: Ignac Golob, državni sekretar,
– namestnik: Aljaž Gosnar, podsekretar;
Ministrstvo za obrambo:
– član: Tomaž Čas, državni sekretar,
– namestnik: Srečko Šestan, vodja sektorja za načrtovanje in preventivne dejavnosti Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
Ministrstvo za gospodarstvo:
– članica: Mateja Mešl, državna sekretarka,
– namestnik: Igor Krašovec, svetovalec Vlade Republike Slovenije;
Ministrstvo za promet:
– član: Zdravko Igličar, podsekretar,
– namestnik: Igor Prinčič, podsekretar;
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– članica: Vida Čadonič-Špelič, državna sekretarka,
– namestnica: Katarina Groznik, državna podsekretarka;
Ministrstvo za okolje in prostor:
– član: Radovan Tavzes, državni sekretar,
– namestnik: Janko Žerjav, svetovalec Vlade Republike Slovenije;
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:
– član: Zoran Stančič, državni sekretar,
– namestnica: Aljana Pogačnik, svetovalka ministrice;
Ministrstvo za zdravje:
– članica: Jožica Maučec-Zakotnik, državna sekretarka,
– namestnik: Anton Perčič, svetovalec Vlade Republike Slovenije, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
– član: Milan Srna, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu,
– namestnica: Petra Vrečko, svetovalka I, Urad za varnost in zdravje pri delu;
Urad Republike Slovenije za kemikalije:
– članica: Dunja Piškur-Kosmač, direktorica,
– namestnik: Alojz Grabner, svetovalec Vlade Republike Slovenije;
Statistični urad Republike Slovenije:
– član: Tomaž Banovec, generalni direktor,
– namestnica: Vida Butina, pomočnica generalnega direktorja;
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje:
– član: Ivan Skubic, direktor,
– namestnica: Irena Grabec Švegl, svetovalka direktorice;
Gospodarska zbornica Slovenije:
– član: Janez Furlan, sekretar Združenja za kemijsko in gumarsko industrijo,
– namestnica: Janja Leban, samostojna svetovalka;
Nevladne organizacije, ki delujejo na področju varovanja zdravja in okolja pred kemikalijami:
– član: Anton Komat, Center Harmonija
– namestnik: Albin Keuc, Gaja;
Predstavniki znanosti in druge strokovno zainteresirane javnosti:
– član: Viktor Grilc, Kemijski inštitut,
– namestnica: Metka Budihna, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in klinično toksikologijo;
Predstavniki organizacij delavcev:
– članica: Alenka Kubik, Konfederacija sindikatov 90,
– namestnica: Lučka Böhm, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.
Na sejah komisije sodeluje tudi predsednik Sveta Republike Slovenije za varstvo okolja.
5. člen
Predsednika komisije in njegovega namestnika določi komisija izmed svojih članov po načelu kroženja. Prvo sejo komisije skliče direktorica Urada Republike Slovenije za kemikalije, ki je v prvem mandatu tudi predsednica komisije.
6. člen
Strokovne in administrativne naloge za komisijo opravlja sekretar komisije, ki je delavec Urada Republike Slovenije za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje. Sekretar ni član komisije.
Za sekretarko komisije se imenuje Darja Boštjančič, višja svetovalka iz Urada Republike Slovenije za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje.
Komisija sprejme poslovnik o delu.
7. člen
Za pripravo strokovnih podlag za reševanje specifičnih medresorskih vprašanj komisija lahko ustanovi stalne ali začasne strokovne podkomisije oziroma delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov resorjev, ki imajo pristojnosti v zvezi z vprašanjem, po potrebi pa tudi iz zunanjih strokovnjakov.
8. člen
Finančna sredstva za delovanje komisije in za podporo skupnim medresorskim projektom varnega ravnanja s kemikalijami se zagotavljajo na posebni proračunski postavki Urada Republike Slovenije za kemikalije.
Finančna sredstva za izvajanje nalog, ki sodijo v okvir pristojnosti in rednih nalog posameznih resorjev, načrtujejo in zagotavljajo pristojna ministrstva v svojih proračunih.
Komisija lahko pridobiva sredstva tudi na mednarodni ravni (donacije, projekti ipd.).
Člani oziroma namestniki, ki sodelujejo na sejah komisije, njenih podkomisij in delovnih skupin, imajo pravico do povrnitve potnih stroškov, če je kraj njihovega siceršnjega delovnega mesta oziroma kraj bivanja izven kraja seje.
Potne stroške iz prejšnjega odstavka članom in namestnikom iz ministrstev in drugih upravnih organov povrnejo organi, katerih predstavniki so, članom in namestnikom, ki zastopajo nevladne strani, pa se potni stroški iz prejšnjega odstavka povrnejo iz sredstev komisije iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o ustanovitvi Medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami (Uradni list RS, št. 11/01).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-12/2001-3
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister