Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3273. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz državnega proračuna, stran 6372.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz državnega proračuna
1. člen
V odredbi o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole (Uradni list RS, št. 27/99) se v tretji alinei 2. člena črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: “in dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami,”
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V kombiniranem oddelku iz dveh razredov oziroma oddelku za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh in več razredov, se drugi strokovni delavec vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 10 ur, če je v oddelku najmanj 12 učencev.”
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Tedenska učna obveznost ravnatelja oziroma ravnatelja organizacijske enote je v okviru delovne obveznosti v osnovnih šolah:
– z 8 oddelki in manj 6 ur pouka ali 12 ur svetovalnega dela,
– z 9–10 oddelki 5 ur pouka ali 10 ur svetovalnega dela,
– z 11–12 oddelki 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega dela,
– s 13–14 oddelki 3 ure pouka ali 6 ur svetovalnega dela,
– s 15–16 oddelki 2 uri pouka ali 4 ure svetovalnega dela”.
Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote z več kot 16 oddelki, v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti.
Poleg predpisane učne obveznosti lahko ravnatelj uči tedensko še največ 5 ur oziroma opravi 10 ur svetovalnega dela.
Ure pouka oziroma svetovalnega dela, ki jih opravi ravnatelj šole, ravnatelj organizacijske enote in ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja nad predpisano učno obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
Za določitev učne obveznosti ravnatelja se upoštevajo čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki, oddelki podaljšanega bivanja in oddelki predšolske vzgoje.”
4. člen
V 7. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Za sistemizacijo delovnega mesta pomočnika ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti se upoštevajo čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega bivanja.”
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
“14.a člen
(spremljevalec gibalno oviranega učenca)
V osnovni šoli se na podlagi odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca sistemizira delovno mesto spremljevalca. Imeti mora štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo.”
6. člen
V 16. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“V podružnici šole z majhnim številom oddelkov in učencev, v kateri na osnovi normativov za posamezne vrste tehničnih del ni mogoče sistemizirati ustreznih deležev delovnih mest tehničnih delavcev, lahko šola sistemizira kombinirano delovno mesto ali delež kombiniranega delovnega mesta za opravljanje tehničnih del. Zaposleni mora imeti končano osnovno šolo in potrdila o ustreznih tehničnih znanjih, ki so nujna za delo, ki ga opravlja.”
7. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
(Osnova za sistemiziranje delovnih mest administrativnih in tehničnih delavcev)
Osnova za sistemiziranje delovnih mest hišnika-vzdrževalca, kurjača in hišnika kurjača so čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci treh in več razredov ter oddelki podaljšanega bivanja, za sistemiziranje računovodskih in administrativnih delavcev pa tudi bolnišnični oddelki.”
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinjstvu v 6. razredu, tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu in največ 30 % ur likovne vzgoje v 7., 8. in 9. razredu ter izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane ter tehnike in tehnologije, je 20 učencev.
Normativ za oblikovanje skupine pri športni vzgoji od 6. razreda dalje je 20 učencev. Skupine se oblikujejo po spolu v okviru enega razreda. V primeru, da je število učencev ali učenk določenega razreda manjše, se skupine oblikujejo iz sosednjih razredov. Kadar to ni mogoče, se učenci po spolu delijo le v primeru, če je v posamezni skupini najmanj 8 učencev.”
9. člen
V 26. členu se v drugem odstavku v zadnji vrstici besedilo “v 22. členu” nadomesti z besedilom ”v 24. členu”.
10. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2001.
Št. 011-133/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti