Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3185. Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov, stran 6217.

Za izvrševanje zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek registracije ter vsebino, obliko in način vodenja registra mladinskih svetov.
Za postopek registracije ter vodenje registra mladinskih svetov se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo določbe zakona o društvih, ki urejajo registracijo in vodenje registra društev, pa niso opredeljena v tem pravilniku.
II. REGISTRACIJA MLADINSKEGA SVETA
2. člen
Postopek registracije mladinskega sveta vodi upravna enota, na območju katere je sedež mladinskega sveta (v nadaljevanju: pristojni organ).
Pristojni organ na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku registracije, izda odločbo o stvari, ki je predmet postopka.
3. člen
Zahtevi za registracijo mladinskega sveta mora vlagatelj priložiti zapisnik ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta, osebno ime zastopnika mladinskega sveta ter seznam s podatki ustanoviteljev – društev, zvez društev in mladinskih organizacij v političnih strankah.
Seznam s podatki ustanoviteljev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke o posameznem ustanovitelju:
– ime in skrajšano ime,
– sedež (kraj, ulica in hišna številka),
– matična številka,
– šifra dejavnosti,
– številka in datum odločbe o vpisu v register društev oziroma register političnih strank,
– izjavo zastopnika ustanovitelja, da ustanovitelj v skladu z 2. členom zakona o mladinskih svetih opravlja javno koristne dejavnosti za otroke in mladino ter da ima najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let,
– osebno ime zastopnika ustanovitelja, z njegovim notarsko overjenim podpisom.
4. člen
Pristojni organ preveže oba izvoda temeljnega akta in ju overi s klavzulo o skladnosti temeljnega akta z zakonom o mladinskih svetih. Klavzula mora vsebovati ime pristojnega organa, številko, datum, podpis uradne osebe in žig pristojnega organa.
Pristojni organ pošlje mladinskemu svetu en izvod temeljnega akta skupaj z odločbo o vpisu mladinskega sveta v register oziroma odločbo o spremembi registracije, drugi izvod odločbe o vpisu mladinskega sveta v register ter celotno dokumentacijo, na podlagi katere je bila odločba izdana, pa pošlje po uradni dolžnosti registrskemu organu, opredeljenem v 5. členu tega pravilnika, ki po dokončnosti odločbe opravi vpis mladinskega sveta v register.
Pristojni organ v odločbi o vpisu mladinskega sveta v register določi tudi zaporedno številko vpisa v register, ki jo pridobi od registrskega organa, in sicer na podlagi pisne zahteve.
III. REGISTER MLADINSKIH SVETOV
5. člen
Register mladinskih svetov vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport (v nadaljevanju: registrski organ).
6. člen
Podatki, vpisani v register mladinskih svetov, so javni in jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi listine, ki so podlaga za vpis v register, razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov določa drugače.
7. člen
Register sestavljata registrska knjiga in zbirka listin.
Registrska knjiga se v enem izvodu vodi pri registrskem organu.
V registrsko knjigo se vpisujejo podatki o dejstvih, za katere zakon oziroma ta pravilnik določata, da se vpišejo v register.
Listine, za katere zakon oziroma ta pravilnik določa, da se predložijo pristojnemu organu v postopku registracije mladinskega sveta, se vložijo v zbirko listin. Zbirko listin vodi registrski organ.
Registrska knjiga se za območje Republike Slovenije lahko vodi tudi računalniško. Strokovno podlago za obdelavo računalniške evidence zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport.
8. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa v register;
2. matična številka mladinskega sveta;
3. številka in datum odločbe o vpisu mladinskega sveta v register mladinskih svetov in upravno enoto, ki je odločbo izdala ter pripojitev drugega mladinskega sveta s številko in datumom odločbe o vpisu pripojitve ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
4. ime mladinskega sveta, datum in številka odločbe o spremembi imena mladinskega sveta ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
5. skrajšano ime mladinskega sveta, če ga ima, datum in številka odločbe o spremembi skrajšanega imena mladinskega sveta ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
6. sedež mladinskega sveta (kraj, ulica in hišna številka), datum in številka odločbe o spremembi sedeža ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
7. osebno ime zastopnika mladinskega sveta, datum in številka odločbe o spremembi zastopnika mladinskega sveta ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
8. datum temeljnega akta mladinskega sveta, ki je bil priložen zahtevi za registracijo mladinskega sveta, datum in številka odločbe o spremembi temeljnega akta ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
9. številka in datum odločbe o izbrisu mladinskega sveta iz registra ter upravno enoto, ki je izdala odločbo, številka in datum odločbe o registraciji mladinskega sveta, ki je nastal s spojitvijo dveh ali več mladinskih svetov oziroma o registraciji pripojitve mladinskega sveta, na podlagi katere je mladinski svet prenehal ter upravno enoto, ki je izdala odločbo;
10. ime in sedež pravnega naslednika premoženja mladinskega sveta.
11. Opombe:
– nastanek mladinskega sveta s pripojitvijo dveh ali več mladinskih svetov ter imena in registrske številke teh mladinskih svetov;
– prenehanje zaradi spojitve ali pripojitve, ime in registrska številka mladinskega sveta, ki je nastalo s spojitvijo oziroma mladinskega sveta, h kateremu se je ta mladinski svet pripojil;
– pripojitev mladinskega sveta, ime in registracijska številka pripojenega mladinskega sveta;
– druge opombe (npr. registrska številka prvotnega vpisa v register, številka in datum sklepa o popravku napak v odločbi...).
IV. OVERITEV, OBRAZEC
9. člen
Registrsko knjigo overi ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, s svojim pečatom in podpisom uradne osebe, ki je pooblaščena za vodenje registra.
10. člen
Obrazec registra mladinskih svetov je objavljen skupaj s pravilnikom in je njegov sestavni del.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12/2001
Ljubljana, dne 10. julija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost