Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3174. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda "Dom podiplomcev Ljubljana", stran 6191.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije na 36. seji dne 12. julija 2001 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“
1. člen
V 2. členu sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana“ (Uradni list RS, št. 18/00) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Javni zavod upravlja z nepremičnino v lasti ustanovitelja, določeno s tem sklepom, z namenom zagotoviti neprofitno nastanitev mladim raziskovalcem, študentom podiplomskega študija, gostujočim raziskovalcem ter gostujočim profesorjem.“.
2. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Gosarjeva ul. 9.“.
3. člen
Tretja alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“svet stanovalcev“.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih:
– enega člana izvolijo izmed sebe delavci na način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda;
– tri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer dva člana na predlog Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in enega člana na predlog Ministrstva za finance;
– enega člana imenuje svet stanovalcev.“.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet stanovalcev je organ podiplomcev, ki bivajo v objektu na Gosarjevi ulici 9, Ljubljana.
Svet stanovalcev daje mnenje pristojnim organom javnega zavoda o statutu in vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti podiplomcev, sprejema letni program interesnih dejavnosti in ga uresničuje v skladu s finančnim predpisom javnega zavoda.
Če pristojni organ mnenja iz prejšnjega odstavka ne upošteva, lahko svet stanovalcev zahteva, da se še enkrat obravnava in odloči o posamezni zadevi na način in po postopku, določenim s statutom.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandatov članov določa statut zavoda.“.
6. člen
Predzadnja alinea 16. člena se dopolni tako, da se glasi:
“– iz državnega proračuna za fiksne stroške upravljanja in vzdrževanja, materialno infrastrukturo, ki predstavlja ustanoviteljske obveznosti.“.
Prehodne in končne določbe
7. člen
Svet javnega zavoda opravlja funkcijo do konstituiranja novega sveta, ki se konstituira v 30 dneh od uveljavitve tega akta.
8. člen
Statut javnega zavoda mora biti usklajen s tem aktom v 60 dneh po uveljavitvi tega akta.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 628-02/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost