Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3168. Uredba o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje, stran 6175.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje
1. člen
Ta uredba določa višino stroškov za naloge, ki jih pri ugotavljanju skladnosti in overitvi meril opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
S to uredbo se določajo tudi stroški meroslovnega nadzora in stroški za vzdrževanje sistema imenovanih pravnih oseb, ki jih imenuje minister, pristojen za meroslovje.
2. člen
V postopkih odobritve tipa merila in neposredne overitve posamičnega merila se za dejanja, izvedena pred preskusom merila in po njem, zaračunavajo stroški po urni postavki 10.000 SIT za naslednji storitvi:
– strokovno ocenitev priložene dokumentacije, in
– pregled poročila o preskusu,
pri čemer lahko skupni stroški znašajo največ 400.000 SIT za posamezno merilo.
Izvajalec preskusa merila v postopku odobritve tipa merila in neposredne overitve posamičnega merila zaračuna stroške preskusa neposredno vložniku zahteve.
3. člen
Stroške meroslovnega nadzora (potni stroški, dnevnice, stroški preskusa in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z nadzorom) nad merili v uporabi in predpakiranimi izdelki, ki se je končal neugodno za stranko, plača stranka.
Stroški preskušanja iz prejšnjega odstavka znašajo 10.000 SIT za vsako začeto delovno uro.
4. člen
Stroški strokovne presoje in odobritve sistema kakovosti ter nadzora nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, na podlagi katerega proizvajalec izda izjavo o skladnosti za vsako označeno merilo, znašajo 120.000 SIT na dan.
5. člen
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb so stroški nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb in podporne infrastrukture.
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb se zaračunajo imenovani pravni osebi kot delež od vsake overitve (prve, redne in izredne), ki jo izvede imenovana pravna oseba, v višini 1.000 SIT.
Pri overjanju meril z vzorčenjem znaša delež stroška vsake overitve:
– za merjenje pretoka vode in plina ter toplotne in električne energije 200 SIT,
– za gostinsko posodo 1 SIT.
6. člen
Za overitve meril plača vložnik zahteve stroške, ki so določeni v tarifi stroškov za overitve meril. Tarifa stroškov za overitve meril je v prilogi 1 in je sestavni del te uredbe.
Za overitve meril, ki niso navedena v tarifi stroškov za overitve meril, plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 8.000 SIT na delovno uro. Vsaka začeta ura se obračuna kot cela delovna ura.
Vložnik zahteve plača tudi druge stroške, ki nastanejo pri overitvi meril, kot so npr. najem uteži, električna energija, voda ali drugi mediji, s katerimi se izvajajo preskusi.
7. člen
Vložnik zahteve je dolžan plačati tudi stroške za dnevnice in potne stroške delavcev urada, če se preskus tipa ali overitev merila opravi v kraju zunaj sedeža urada.
Če ob prihodu delavca, ki je prišel na zahtevo za overitev merila, merilo ni pripravljeno oziroma niso zagotovljeni drugi pogoji za overitev merila, se za vsako začeto uro čakanja zaračunajo stroški iz drugega odstavka prejšnjega člena.
8. člen
Stroški za overitve, določeni s to uredbo, se plačajo ob vložitvi zahteve za overitev merila.
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb iz 5. člena te uredbe se plačajo ob prejemu overitvenih nalepk.
Drugi stroški, določeni s to uredbo, se plačajo v petnajstih dneh od izstavitve računa.
Stroški, dnevnice in potni stroški se plačajo na vplačilni račun, odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v Ljubljani, in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med druge prihodke države.
9. člen
Če vložnik zahteve za overitev merila zahteva, da urad ob tem, da je bilo merilo označeno s predpisano oznako, izda še potrdilo o skladnosti s predpisi, plača stroške, nastale v postopku izdaje potrdila, v znesku 5.000 SIT.
10. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo z uradom sklenjeno pogodbo o zagotavljanju pogojev za overitve meril, plačujejo uradu stroške za obvezno prisotnost delavca urada po urni postavki 15.000 SIT na delovno uro, stroške preskusa pa zaračunajo neposredno vložniku zahteve.
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo na dan uveljavitve te uredbe z uradom sklenjeno pogodbo za izvajanje overitev meril, zaračunavajo stroške za overitev meril neposredno vložniku zahteve za overitev.
Za nadzor nad pravnimi osebami, ki imajo z uradom sklenjeno pogodbo za izvajanje overitev meril, se zaračunajo stroški v višini stroškov vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
11. člen
Za zahteve, ki so bile vložene pred začetkom veljavnosti te uredbe, se stroški plačujejo na podlagi uredbe o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96, 8/00, 22/00).
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril (Uradni list RS, št. 38/96, 8/00, 22/00).
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-13/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

        Tarifa stroškov za overitve meril

             I. Merila mase


1. Avtomatske tehtnice:                    SIT

1.1 Tehtnice do 50 kg                   17.000

1.2 Tehtnice nad 50 kg do 500 kg              34.400

1.3 Tehtnice nad 500 kg                  44.700

1.4 Tehtnice na transportnem traku             51.200


2. Neavtomatske tehtnice:

2.1 Tehtnice točnostnega razreda I             7.100

2.2 Tehtnice točnostnega razreda II            11.900


2.3 Tehtnice točnostnega razreda III in IIII

2.3.1 Tehtnice s stalnim ravnotežnim

položajem:

2.3.1.1 Tehtnice do 20 kg                  2.300

2.3.1.2 Tehtnice nad 20 kg do 500 kg            3.400

2.3.1.3 Tehtnice nad 500 kg do 5.000 kg           7.100

2.3.1.4 Tehtnice nad 5000 kg do 20.000 kg         14.000

2.3.1.5 Tehtnice nad 20.000 kg               32.300


2.3.2 Tehtnice s spremenljivim ravnotežnim

položajem:

2.3.2.1 Tehtnice do 20 kg                  4.600

2.3.2.2 Tehtnice nad 20 kg do 500 kg            6.900

2.3.2.3 Tehtnice nad 500 kg do 5.000 kg          14.200

2.3.2.4 Tehtnice nad 5000 kg do 20.000 kg         24.600

2.3.2.5 Tehtnice nad 20.000 kg               34.200


2.3.3 Tehtnice z merilnim pretvornikom:

2.3.3.1 Tehtnice do 20 kg                  5.600

2.3.3.2 Tehtnice nad 20 kg do 500 kg            7.100

2.3.3.3 Tehtnice nad 500 kg do 5.000 kg          15.300

2.3.3.4 Tehtnice nad 5.000 kg do 20.000 kg         34.000

2.3.3.5 Tehtnice nad 20.000 kg do 50.000 kg        68.000

2.3.3.6 Tehtnice nad 50.000 kg               83.400


Uteži E2        1 mg-5 g       13.100 SIT

Uteži E2        10 g-1 kg      16.400 SIT

Uteži E2 2       kg-10 kg       19.700 SIT

Uteži F1        1 mg-5 g       9.200 SIT

Uteži F1        10 g-1 kg      11.500 SIT

Uteži F1        2 kg-10 kg      13.800 SIT


          II. Prostorninska merila


1.1 vodoravni cilindrični rezervoarji
  (računska metoda) do 5 m3             20.400 SIT
  - nad 5 m3 vsak nadaljnji začeti m3          250 SIT


1.2 vodoravni cilindrični rezervoarji
  (volumetrijska metoda) do 100 l            800 SIT
  - za vsakih naslednjih začetih 100 l         150 SIT


2.1 pokončni valjasti rezervoarji
  (računska metoda) do 50 m3             27.200 SIT
  - nad 50 m3 vsakih nadaljnjih
  začetih 10 m3                     170 SIT


2.2 pokončni valjasti rezervoarji
  (volumetrijska metoda) do 100 l            800 SIT
  - za vsakih naslednjih začetih 100 l         150 SIT


3. sodi, kadi, kangle in baloni do 100 l         800 SIT
  - za vsakih naslednjih začetih 100 l          150 SIT


4. cisterne (avtocisterne, vagoni cisterne
  in prenosne cisterne),
  (volumetrijska metoda) do 400 l            800 SIT
  - za vsakih naslednjih začetih 100 l          150 SIT


5. cisterne (avtocisterne, vagoni
  cisterne, prenosne cisterne),
  vodoravni cilindrični rezervoarji
  in pokončni valjasti rezervoarji
  (volumetrijska metoda) z merilno
  skalo                       8000 SIT/uro


6. gostinska posoda kot množično merilo          1,5 SIT


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina