Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3167. Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine, stran 6174.

Na podlagi 14. člena zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
1. člen
Ta uredba določa način ter roke za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice, izdane na podlagi zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01; v nadaljnjem besedilu: ZSPOZ) ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, vročanjem ter izplačevanjem obveznic iz 14. člena ZSPOZ in izvrševanjem pravnomočnih odločb iz prvega odstavka 12. člena ZSPOZ, ki jih ta zakon podrobneje ne ureja.
2. člen
Pojmi uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– obveznice so obveznice, izdane na podlagi 14. člena ZSPOZ;
– odločba je pravnomočna odločba, ki jo izda Slovenska odškodninska družba (v nadaljnjem besedilu: SOD) in s katero je določena višina odškodnine v skladu z ZSPOZ;
– prejemnik odškodnine iz 13. člena ZSPOZ je oseba s statusom, ki daje pravico do odškodnine, oziroma njen dedič, če se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
3. člen
Republika Slovenija izda obveznice na dan 1. januarja 2002, v eni seriji, ki se glasi na skupni nominalni znesek v višini 30.000,000.000 SIT in jo sestavlja 3,000.000 obveznic z nominalnim zneskom 10.000 SIT.
Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register pri Klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: KDD).
Vsaka obveznica se glasi na ime in se lahko prenaša v skladu s pravili poslovanja KDD. Republika Slovenija ob vsakem času šteje za zakonitega imetnika obveznice osebo, ki je kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru KDD.
4. člen
Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila glavnice obveznice v petih enakih letnih obrokih, in sicer:
-----------------------------------------
Dan dospelosti obroka    Znesek obroka
-----------------------------------------
15. september 2004     2.000 SIT,
15. september 2005     2.000 SIT,
15. september 2006     2.000 SIT,
15. september 2007     2.000 SIT,
15. september 2008     2.000 SIT.
-----------------------------------------
5. člen
Obresti od obveznice tečejo od dneva izdaje dalje po obrestni meri iz 6. člena te uredbe in dospevajo v plačilo vsakega 15. septembra do končne dospelosti izplačila glavnice.
Obresti v posameznem obrestnem obdobju tečejo od vključno dneva izdaje oziroma od dneva dospelosti posameznega plačila do dneva dospelosti naslednjega plačila, vendar pa dneva dospelosti plačila ne vključujejo.
Obresti za posamezno obrestno obdobje se obračunajo od nedospelega zneska glavnice obveznice v tem obdobju, na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu.
6. člen
Obrestna mera za obresti od obveznic je spremenljiva in je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere in ene odstotne točke letno ter se za posamezno obrestno obdobje izračuna z uporabo naslednje formule:
pri čemer je:
i obrestna mera v obrestnem obdobju, izražena v odstotkih in zaokrožena na dve decimalni mesti;
F1...Fn obrestni faktor za posamezno (pod)obdobje, v katerem se TOM ne spreminja. Zaokroži se na osem decimalnih mest in se izračuna z uporabo naslednje formule:
v kateri pomeni:
D število dni v letu;
TOM (letna) temeljna obrestna mera, veljavna v (pod)obdobju za katerega se računa F;
d število dni v (pod)obdobju, za katerega se računa F.
Če dvanajst delovnih dni pred dospelostjo plačila obresti od obveznic zaradi pomanjkanja podatkov ali iz drugih razlogov ni mogoče ugotoviti višine temeljne obrestne mere za posamezno (pod)obdobje, se za potrebe obračuna obresti šteje, da je temeljna obrestna mera za en dan takšnega (pod)obdobja enaka kot temeljna obrestna mera za en dan zadnjega obdobja pred takšnim obdobjem, za katerega je TOM še mogoče ugotoviti.
Kot delovni dan se šteje vsak dan, na katerega banke v Republiki Sloveniji poslujejo v običajnem delovnem času, razen sobot, nedelj, državnih praznikov in dni, ki so v skladu s predpisi dela prosti.
7. člen
Če dan dospelosti kakšne denarne obveznosti iz obveznice ni delovni dan, Republika Slovenija izpolni takšno obveznost prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti.
8. člen
SOD izpolni denarne obveznosti iz obveznice osebi, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je tri delovne dni pred dnem dospelosti take obveznosti (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do plačila).
Denarne obveznosti iz obveznice se izpolnijo s plačilom na tekoči ali žiro račun, ki ga določi upravičenec do plačila. Pri tem se uporabijo podatki o računu in drugi podatki o upravičencu do plačila, potrebni za takšno plačilo (npr.: davčna številka), kakor so navedeni v centralnem registru pri KDD.
Če SOD ne more izpolniti obveznosti iz obveznice na dan njene zapadlosti zaradi pomanjkljivih podatkov, navedenih v centralnem registru pri KDD, ki se nanašajo na račun ali upravičenca do plačila, SOD pozove upravičenca, da podatke dopolni.
9. člen
SOD izplačuje odškodnine v skladu s 13. členom ZSPOZ. SOD izplača odškodnino na prejemnikovo zahtevo.
SOD izplača prvi del odškodnine na prejemnikov tekoči ali žiro račun.
SOD izroči obveznice prejemniku obveznic tako, da jih prenese na račun prejemnika obveznic pri KDD.
10. člen
Zahteva iz prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek prejemnika ter naslov njegovega stalnega prebivališča, vključno s poštno številko;
– enotno matično številko prejemnika (EMŠO);
– davčno številko prejemnika;
– številko tekočega ali žiro računa prejemnika in banko, ki vodi račun.
Prejemnik mora zahtevi za izročitev priložiti fotokopijo osebne izkaznice oziroma druge in tretje strani potnega lista, če gre za državljana Republike Slovenije, sicer pa številko in izdajatelja potnega lista in druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki ni državljan Republike Slovenije.
Prejemnik, kateremu je določena odškodnina, višja od 150.000 tolarjev, mora priložiti tudi izjavo, da ni prejel odškodnine, navedene v četrtem odstavku 13. člena ZSPOZ.
Če prejemnik v zahtevi ne navede podatkov iz prvega odstavka tega člena oziroma, če ne priloži listin iz drugega in tretjega odstavka tega člena, mora SOD zahtevati dopolnitev zahteve najkasneje v 15 dneh po prejemu nepopolne zahteve.
11. člen
SOD mora prejemniku izročiti obveznice najkasneje v roku 30 dni po prejemu popolne zahteve oziroma v primeru, če prejemnik vloži zahtevo pred dnem izdaje obveznic najkasneje do 15. februarja 2002. O izročitvi obveznic je SOD dolžna obvestiti prejemnika najkasneje v 15 dneh od dneva izročitve obveznic.
12. člen
Število obveznic, ki jih SOD izroči prejemniku, se določi tako, da se znesek odškodnine v obveznicah, določen v pravnomočni odločbi, deli z nominalnim zneskom ene obveznice in zaokroži na najbližje celo število.
13. člen
SOD izdaja odločbe na podlagi aktov, s katerimi je pristojni organ odločil o upravičencih in njihovih pravicah. Način, obliko in roke pošiljanja navedenih aktov določi minister, pristojen za gospodarstvo, z internim navodilom, ki ga izda v roku 8 dni po uveljavitvi te uredbe.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-21/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost