Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3148. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-A), stran 6036.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. julija 2001.
Št. 001-22-85/01
Ljubljana, dne 13. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GIMNAZIJAH (ZGim-A)
1. člen
V zakonu o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) se v 7. členu za besedo “se“ doda beseda “praviloma“.
2. člen
V 15. členu se v drugem odstavku za besedo “upoštevajo“ doda beseda “zlasti“.
3. člen
V 47. členu se drugi odstavek nadomesti z novim drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
“Ne glede na določbo 15. člena tega zakona se pri izbiri kandidatov, ki bodo zaključili osnovnošolsko izobraževanje po programu osemletne osnovne šole za vpis v začetni letnik gimnazije upoštevajo ocene iz materinega jezika, matematike, tujega jezika in splošni učni uspeh v šestem, sedmem in osmem razredu osnovne šole, doseženi rezultati pri skupinskem preverjanju znanja iz materinega jezika in matematike ter dosežki državnih tekmovanj na podlagi meril, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Merila za izbiro kandidatov morajo zagotoviti enakovredne pogoje za izbiro kandidatov, ki bodo sočasno zaključili osnovno šolo po programu osemletne osnovne šole oziroma po programu devetletne osnovne šole.“
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-03/94-2/8
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost