Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2001 z dne 19. 7. 2001

Kazalo

3143. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B), stran 6029.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. julija 2001.
Št. 001-22-80/01
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI (ZRLI-B)
1. člen
V zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96 – odl. US) se v 4. členu za besedo “državljani“ doda besedi “oziroma državljanke“.
2. člen
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Pobudnik obvesti o svoji pobudi predsednika državnega zbora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 14. členom tega zakona in mora biti podprta s podpisi najmanj tisoč volivcev. Podpisi morajo biti zbrani na seznamu, v katerem je na vsakem listu podpisanega seznama opredeljena vsebina zahteve. Seznam vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča ter datum podpisa seznama. Obvestilo o pobudi se vloži neposredno pri pristojni službi Državnega zbora.“
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če Državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo ali da bi z odložitvijo sprejetja ali uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale protiustavne posledice, zahteva, naj o tem odloči ustavno sodišče.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko Državni zbor vloži od prejema pobude ali zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma.
Ustavno sodišče odloči o zahtevi Državnega zbora v 15 dneh.“
4. člen
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za razpis naknadnega referenduma pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika Državnega zbora na način, ki je določen v 13. členu tega zakona. Zahteva se lahko vloži v tridesetih dneh od določitve roka za začetek zbiranja podpisov.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Če je na podlagi zahteve državnega sveta Državni zbor zakon ob ponovnem odločanju ponovno sprejel, se rok sedmih dni za vložitev zahteve iz prvega odstavka in obvestila o pobudi iz drugega odstavka tega člena šteje od dneva sprejema zakona pri ponovnem odločanju. V času poteka tega roka Državni zbor zadrži razglasitev in objavo zakona. Če zahteva ali obvestilo o pobudi v tem roku nista vložena, pošlje zakon v razglasitev in objavo.“
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“V primerih vložitve obvestila o pobudi iz drugega in tretjega odstavka tega člena Državni zbor zadrži razglasitev in objavo zakona do poteka roka za vložitev zahteve. Če zahteva v tem roku ni vložena, pošlje zakon v razglasitev in objavo.“
5. člen
V 22. členu se pred piko doda besedilo “oziroma po prejetju odločitve ustavnega sodišča iz 16. člena tega zakona“.
6. člen
V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Državni zbor mora najkasneje v enem letu od izvedbe predhodnega referenduma sprejeti odločitev, s katero se uveljavi referendumski izid.“
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da so v roku enega leta od dneva glasovanja na referendumu razpisane volitve v Državni zbor, začne rok iz prejšnjega odstavka teči od dneva konstituiranja novo izvoljenega Državnega zbora.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-01/92-1/42
Ljubljana, dne 4. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost