Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2986. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 5773.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
Povečanje plač, dogovorjeno s temi spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe, pomeni le del približevanja ustreznim razmerjem med plačami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter plačami zaposlenih s poklici podobne zahtevnosti v zdravstvu in javni upravi. Ustrezna razmerja med plačami vseh zaposlenih, ki so plačani iz javnih sredstev, bodo, upoštevaje sedanja zakonska razmerja, zahtevnost dela, zahtevnost in dolžino izobraževalnega procesa, mednarodne primerjave med plačami posameznih poklicev in priporočila mednarodnih organizacij o statusu zaposlenih v javnem sektorju, določena z novim zakonom.
Zakonsko določena razmerja med plačami zaposlenih nosilnih poklicev v javnem sektorju ne bodo bistveno odstopala od razmerij, ki izhajajo iz zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti. Če bi zaradi povečanja plač na podlagi kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike prišlo do dodatnega rušenja razmerij med plačami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter zdravniki, bosta stranki te kolektivne pogodbe takoj, ne glede na rok iz tretjega odstavka 13. člena kolektivne pogodbe, začeli postopek za ponovno vzpostavitev razmerij.
Če zakon iz prvega odstavka, ki bo urejal plače v javnem sektorju, ne bo sprejet v Državnem zboru do 30. aprila 2002, se bo približevanje k ustreznim razmerjem med plačami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in zaposlenih, ki opravljajo dela podobne zahtevnosti v zdravstvu, opravilo s sklenitvijo aneksa k tej kolektivni pogodbi, najkasneje do 15. maja 2002. S tem aneksom se bodo povišali dodatki v enaki višini kot bodo znašala njihova povišanja v letu 2001, brez povišanja iz naslova tretjega odstavka 4. člena dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju za leto 2001 (Uradni list RS, št. 122/00). Povišanje dodatkov iz tega aneksa se bo upoštevalo pri plačah od 1. avgusta 2002 dalje.
2. člen
V 80.a členu kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99 in 39/00) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Strokovnemu delavcu, ki opravlja delo na dveh ali več vzgojno-izobraževalnih zavodih, pripada dodatek v višini 0,2 količnika.”.
3. člen
V 80.d členu se številka “0,50” nadomesti s številko “0,60”.
4. člen
Besedilo 80.e člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
“Zaposlenim na posameznih delovnih mestih na visokošolskem zavodu pripada dodatek zaradi obveznosti izvolitve v naziv v višini:
– asistentu                    1,10 količnika
– predavatelju tujega jezika,
 lektorju, učitelju praktičnega pouka,
 učitelju veščin, bibliotekarju         1,25 količnika
– asistentu s specializacijo
 oziroma magisterijem, lektorju
 z magisterijem in bibliotekarju
 s specializacijo oziroma magisterijem      1,35 količnika
– asistentu z doktoratom
 in višjemu predavatelju, lektorj
 z doktoratom in bibliotekarju z doktoratom   2,00 količnika
– docentu                     2,10 količnika
– izrednemu profesorju              2,20 količnika
– rednemu profesorju               2,30 količnika
Dodatek iz tega člena in dodatek iz 80.d člena se izključujeta.”.
5. člen
V 80.f členu se drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek spremenijo tako, da se po novem glasijo:
“Strokovnim delavcem v vrtcih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– vzgojitelju, svetovalnemu
 delavcu brez naziva               1,48 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu
 delavcu z nazivom mentor            1,43 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu
 delavcu z nazivom svetovalec
 oziroma svetnik                 1,38 količnika
– pomočniku vzgojitelja              0,90 količnika
Strokovnim delavcem v dijaških domovih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
 in knjižničarju brez naziva           1,48 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
 in knjižničarju z nazivom mentor        1,43 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
 in knjižničarju z nazivom svetovalec
 oziroma svetnik                 1,38 količnika
Strokovnim delavcem v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
 organizatorju izobraževanja, knjižničarju
 in korepetitorju brez naziva          1,48 količnika
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
 organizatorju izobraževanja, knjižničarju
 in korepetitorju z nazivom mentor        1,43 količnika
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
 organizatorju izobraževanja, knjižničarju
 in korepetitorju z nazivom svetovalec
 oziroma svetnik                 1,38 količnika
– laborantu                    0,75 količnika
Strokovnim delavcem in varuhom-negovalcem v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– učitelju, vzgojitelju,
 svetovalnemu delavcu in knjižničarju
 brez naziva                   1,48 količnika
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
 delavcu in knjižničarju z nazivom mentor    1,43 količnika
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
 delavcu in knjižničarju z nazivom svetovalec
 oziroma svetnik                 1,38 količnika
– varuhu – negovalcu               0,90 količnika
Strokovnim delavcem v višjih strokovnih šolah pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
 organizatorju izobraževanja, učitelju
 športne vzgoje in knjižničarju brez naziva   1,48 količnika
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
 organizatorju izobraževanja, učitelju
 športne vzgoje in knjižničarju
 z nazivom mentor                1,43 količnika
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
 organizatorju izobraževanja, učitelju
 športne vzgoje in knjižničarju
 z nazivom svetovalec oziroma svetnik      1,38 količnika
– laborantu                    0,75 količnika
Delavcem v visokošolskih zavodih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– strokovnemu sodelavcu
 in bibliotekarju                1,48 količnika
– laborantu in višjemu knjižničarju      0,75 količnika.”.
6. člen
V 81. členu se številka “0,30” nadomesti s številko “0,35”, številka “0,45” pa s številko “0,50”.
7. člen
V 81.a členu se številka “0,25” nadomesti s številko “0,30”, številka “0,35” s številko “0,40” ter številka “0,40” s številko “0,45”.
8. člen
V 81.b členu se številka “0,30” nadomesti s številko “0,35”.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 81.f člena se številka “0,40” nadomesti s številko “0,60”.
10. člen
V 82.b členu se v 6. in 7. točki številka “0,40” nadomesti s številko “0,45”.
11. člen
Dodatki, navedeni v 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. členu, se, upoštevajoč spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe z dne 20. aprila 2000, uveljavijo po dinamiki, določeni v TABELI 1, ki je sestavni del te pogodbe.
Dodatki, navedeni v 4. členu, se, upoštevajoč spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe z dne 20. aprila 2000, uveljavijo po dinamiki, določeni v TABELI 2, ki je sestavni del te pogodbe.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. marca 2001.
Ministrstvo
za šolstvo,
znanost in šport
Ministrica
dr. Lucija Čok l. r.
SVIZ
Sindikat vzgoje,
izobraževanja
in znanosti Slovenije
Predsednik
Tine Ponikvar l. r.
VIR
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in
raziskovalni dejavnosti
Sekretar republiškega odbora
Bojan Hribar l. r.
Te spremembe in dopolnitve pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 8. 5. 2001 pod zap. št. 47/6 in št. spisa 121-03-041/94-015.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti