Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2973. Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb, stran 5757.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave in št. 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem navodilom se določa oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (v nadaljnjem besedilu: cene storitev) za:
1. oskrbo s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki ter odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
2. člen
(1) Cene storitev so lastne cene storitev in upravičene cene storitev.
(2) Lastna cena storitev je cena, ki pokriva stroške obstoječe kvalitete in načina oskrbe ter ravnanja pri izvajanju obveznih lokalnih javnih služb iz prejšnjega člena tega navodila.
(3) Upravičena cena storitev je lastna cena storitev povečana za minimalne stroške, ki še zagotavljajo izvedbo programa za doseganje predpisane kakovosti, predpisanega načina oskrbe in predpisanega načina ravnanja pri izvajanju obveznih lokalnih javnih služb iz prejšnjega člena.
3. člen
Cene iz prejšnjega člena se oblikuje za enoto storitve. Enote storitve so enote iz 9., 13. in 16. člena tega navodila.
Ne glede na enote storitev določene v 9., 13. in 16. členu tega navodila se za posamezne vrste storitev lokalnih javnih služb iz 1. člena tega navodila lahko uporabljajo tudi druge enote, če so reprezentativne za količino posamezne vrste storitev, ki je na razpolago uporabnikom ali skupinam uporabnikov.
4. člen
V lastni in upravičeni ceni storitev se zajemajo:
1. Neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje in
– drugi neposredni stroški.
2. Posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje in
– drugi posredni proizvajalni stroški.
3. Splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje in
– posredni stroški obresti.
4. Dobiček.
5. člen
(1) Lastna in upravičena cena storitev se določita in prilagajata na podlagi elementov iz prejšnjega člena po naslednjem obrazcu:
        vsota (Ei*Ci)
cena = ---------------
              Q
kjer pomeni:
Ei uporaba ali delež elementa iz prejšnjega člena
v obdobju za katerega velja pripadajoči Ci
Ci cena elementa Ei v določenem obdobju
Q količina storitve v obdobju iz prejšnje alinee
v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega
oskrbovalnega sistema
(2) Za način določitve Ci se uporabijo:
1. uradni indeksi cen ali
2. drugi zanesljivi indeksi cen, ki temeljijo na javno dostopnih podatkih ali
3. povprečni stroški skupine podobnih oskrbovalnih sistemov ali
4. cene porabljenega materiala, energije, storitev in drugih elementov stroškov iz prejšnjega člena ali
5. povprečne plače v skladu s kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ali
6. devizni tečaji Narodne banke Slovenije ali
7. plačilni pogoji iz specificiranih dolgoročnih pogodb o dobavah ali
8. obrestne mere ali
9. druga merila, ki oblikujejo ceno elementa stroškov iz prejšnjega člena.
6. člen
(1) Za storitve se obračunava lastna cena storitev, če:
– so obstoječa kakovost in način oskrbe ter ravnanja pri izvajanju obveznih lokalnih javnih služb iz 1. člena tega navodila enaki predpisanim ali
– so obstoječa kakovost in način oskrbe ter ravnanja pri izvajanju obveznih lokalnih javnih služb iz 1. člena tega navodila bolj kakovostni ali okoljevarstveno strožji od predpisanih ali
– so obstoječa kakovost in način oskrbe ter ravnanja pri izvajanju obveznih lokalnih javnih služb iz 1. člena tega navodila manj kakovostni ali okoljevarstveno manj strogi od predpisanih in lokalna skupnost nima izdelanega programa za doseganje predpisane kakovosti in načina oskrbe ter ravnanja.
(2) Za storitve se obračunava upravičena cena storitev, če so obstoječa kakovost in način oskrbe ter ravnanja pri izvajanju obveznih lokalnih javnih služb iz 1. člena tega navodila manj kakovostni ali okoljevarstveno manj strogi od predpisanih in ima lokalna skupnost izdelan program za doseganje predpisane kakovosti in načina oskrbe ter ravnanja.
(3) Razlika med upravičeno in lastno ceno storitev se oblikuje na podlagi ocenjenih stroškov izvajanja programa za doseganje predpisane kakovosti in načina oskrbe ter ravnanja in predvideno dinamiko izvajanja programa.
(4) Prihodki, ki nastanejo iz razlike med upravičeno in lastno ceno storitev, se lahko uporabijo samo za izvajanje programa za doseganje predpisane kakovosti in načina oskrbe ter ravnanja.
7. člen
(1) Če posamezni uporabniki ali skupine uporabnikov dokazano povzročajo v oskrbovalnem sistemu različne stroške, se lahko lastna in upravičena cena storitev diferencirata po posameznih uporabnikih ali skupinah uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: diferencirana cena).
(2) Diferencirana cena se oblikuje v skladu s 4. in 5. členom tega navodila.
II. OSKRBA S PITNO VODO
8. člen
Cene storitev se oblikujejo ločeno za pripravo, čiščenje in dezinfekcijo vode ter transport in distribucijo pitne vode.
9. člen
Enota storitve pri oskrbi s pitno vodo je m3.
10. člen
Diferencirana cena pri oskrbi s pitno vodo mora vsebovati vsaj enega od elementov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne količine oziroma nadpovprečnih nihanj količin porabljene pitne vode;
– strošek izvajanja javne službe zaradi višinske lege nad obratovalno višino tlaka v vodovodnem omrežju;
– strošek dostopa (oddaljenost od območij poselitve oziroma vodovodnih omrežij ali vodnih virov, črpališč, vodohranov in drugih naprav).
11. člen
Upravičena cena iz 6. člena tega navodila se lahko oblikuje tudi zaradi zmanjševanja izgub vode na vodovodnih omrežjih z zamenjavo dotrajanih vodovodnih omrežij.
III. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
12. člen
Cene storitev se oblikujejo ločeno za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
13. člen
Cene storitev pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda se oblikujejo za enoto posamezne storitve iz prejšnjega člena. Enota storitve je m3 vode, ki jo uporabnik javne službe odvaja v kanalizacijo ali neposredno na predpisan način v vode ali na predpisan način v nepretočno greznico.
14. člen
Diferencirana cena pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora vsebovati vsaj enega od elementov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne količine oziroma nadpovprečnih nihanj količin komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečnih parametrov onesnaženja odpadne vode oziroma nihanj parametrov;
– strošek dostopa (oddaljenost od območij poselitve oziroma kanalizacije ali komunalne oziroma skupne čistilne naprave).
IV. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN ODLAGANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV
15. člen
Cene storitev se oblikujejo ločeno za:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov;
– predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov;
– odstranjevanje komunalnih odpadkov.
16. člen
Cene storitev se oblikujejo za enoto posamezne storitve iz prejšnjega člena. Enota storitve je kg ali m3 komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ki jih ustvari uporabnik javne službe.
17. člen
Diferencirana cena pri ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov mora vsebovati vsaj enega od elementov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne količine komunalnih odpadkov ali njihovih ostankov, ali mešanega zajema odpadkov v primeru, da je omogočen ločen zajem ali
– strošek dostopa (oddaljenost od strnjenih območij izvajanja javne službe oziroma objektov in naprav za ravnanje z odpadki).
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z začetkom veljavnosti tega navodila prenehajo veljati:
– navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98 in 34/98);
– navodilo za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 11/99);
– navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/00).
19. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01-17/99
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.