Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2970. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 5748.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K*
o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za uporabo označbe “tradicionalni ugled“ za kmetijske pridelke oziroma živila, postopek za dovolitev uporabe označbe tradicionalnega ugleda, način kontrole in obliko označbe tradicionalnega ugleda.
2. člen
(pogoji za uporabo)
Z označbo tradicionalnega ugleda se lahko označi kmetijski pridelek oziroma živilo, če izpolnjuje predpisane pogoje glede tradicionalnih surovin oziroma tradicionalne sestave oziroma tradicionalnega načina pridelave oziroma predelave za posamezen kmetijski pridelek oziroma posamezno živilo.
Ime kmetijskega pridelka oziroma živila mora biti specifično in mora izražati tradicionalno značilnost. Za specifično se šteje ime, ki je nastalo iz običaja in ne nasprotuje pravnemu redu in morali. Za specifično se ne šteje ime, ki je zavajajoče. Tradicionalna značilnost se izkazuje s pisnimi in ustnimi viri.
3. člen
(postopek)
Postopek za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil se začne na podlagi pobude pridelovalca oziroma predelovalca ali organizacije proizvajalcev.
Pobuda se lahko nanaša le na kmetijske pridelke oziroma živila, ki jih pridelovalec oziroma predelovalec ali njihova organizacija prideluje oziroma predeluje.
Pobudo prouči minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), ter na podlagi mnenja strokovne komisije, imenovane s strani ministra, sprejme predpis o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil za posamezni kmetijski pridelek oziroma živilo ter obliko označbe tradicionalnega ugleda in način kontrole.
4. člen
(priloge)
Pobudi morajo biti priložene naslednje priloge:
– identifikacijski podatki o vlagatelju (ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež s hišno številko in enotna matična številka občana oziroma matična številka) in v primeru združenja tudi status združenja;
– ime kmetijskega pridelka oziroma živila;
– opis kmetijskega pridelka oziroma živila, vključno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi oziroma organoleptičnimi značilnostmi, ki se nanašajo na tradicionalni ugled;
– dokumentacija, ki dokazuje, da kmetijski pridelek oziroma živilo izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe uredbe 2082/92 EEC.
5. člen
(vodenje pisne dokumentacije)
Pridelovalec oziroma predelovalec kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki uporablja označbo tradicionalnega ugleda, zaradi nadzora, dnevno in po posameznih dobaviteljih oziroma kupcih vodi podatke o:
– vrsti in količini vseh nabavljenih surovin ter njihovi uporabi,
– vrsti, količini in odjemalcih vseh prodanih kmetijskih pridelkov oziroma živil tradicionalnega ugleda.
Pridelovalec oziroma predelovalec kmetijskega pridelka oziroma živila z označbo tradicionalnega ugleda mora hraniti dokumentacijo najmanj eno leto.
6. člen
(uporaba označbe)
Pridelovalci oziroma predelovalci ali njihovo združenje lahko označbo tradicionalnega ugleda uporabljajo le za tiste kmetijske pridelke oziroma živila, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisa iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
7. člen
(prepoved uporabe označbe)
Uporaba označbe tradicionalnega ugleda se prepove, če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da kmetijski pridelek oziroma živilo ne izpolnjuje pogojev iz predpisa iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kakovost kmetijskih pridelkov in živil.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-15/01
Ljubljana, dne 28. junija 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost