Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2958. Odlok o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije, stran 5743.

Na podlagi 117. člena v zvezi s 157. členom zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije
I
S tem odlokom se ustanovi Svet za telekomunikacije, imenujejo člani Sveta za telekomunikacije in določi višina povračila stroškov in nagrade članom Sveta za telekomunikacije za opravljeno delo.
II
Ustanovi se Svet za telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: svet).
Svet je organ za spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga telekomunikacij.
III
Svet ima enajst članov, ki jih za dobo 5 let na predlog Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve imenuje Državni zbor Republike Slovenije izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem telekomunikacij.
Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta.
V sestavi sveta sme biti največ ena tretjina predstavnikov operaterjev in takih, ki so zaposleni pri operaterjih.
IV
V svet se imenujejo izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem telekomunikacij:
dr. Janez Bešter
Borut Celcer
mag. Damir Cibic (operaterji)
Franc Dolenc
Ronko Gostiša
Janez Hrovat
dr. Marko Jagodič
dr. Gorazd Kandus
Ivica Kranjčević (operaterji)
Franc Lenko
Pavel Žakelj (operaterji).
V
Način dela svet opredeli s poslovnikom, ki ga sprejme na prvi seji.
VI
Za svoje delo imajo člani sveta pravico do povračila stroškov in nagrade.
Za povračilo stroškov se uporabljajo predpisi, ki urejajo te pravice za zaposlene v državnih organih v višini, ki jo določa zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih osebnih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ do višine neto zneska izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in za predsednika največ do trikratne, za namestnika predsednika pa dvakratne višine navedenega zneska. Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, konkretno višino pa določi svet.
VII
Prvo sejo sveta skliče minister za informacijsko družbo oziroma oseba, ki jo za sklic pooblasti, v roku 15 dni po pričetku veljavnosti tega odloka.
Po preteku prvega mandata sveta, skliče prvo sejo sveta v novi sestavi dotedanji predsednik sveta.
VIII
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/94-3/31
Ljubljana, dne 26. junija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost