Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2001 z dne 6. 7. 2001

Kazalo

2956. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-A), stran 5737.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. junija 2001.
Št. 001-22-69/01
Ljubljana, dne 29. junija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (ZSDU-A)
1. člen
V zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) se za 67. členom doda 67.a člen, ki se glasi:
“67.a člen
Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve do spremembe delodajalca, član sveta delavcev ohrani svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku obstajajo pogoji za njegovo imenovanje v skladu z zakonom.
Prejšnji odstavek se ne uporablja, če so izpolnjeni pogoji za novo imenovanje sveta delavcev.
Član sveta delavcev, ki mu preneha mandat zaradi spremembe delodajalca, uživa varstvo v skladu s prejšnjim členom še devet mesecev po prenehanju funkcije in varstvo pred odpovedjo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.“
2. člen
Prvi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi s statutom družbe, vendar ne more biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev, ki ima v primeru neodločenega izida glasovanja tudi odločilni glas.“
3. člen
Na koncu prvega odstavka 91. člena se pika črta in doda besedilo “ter glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu.“
4. člen
V 92. členu se za besedo “vprašanj“ doda besedilo “ter glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu.“
5. člen
V prvem odstavku 95. člena se črtata prva in druga alinea.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/92-12/12
Ljubljana, dne 20. junija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost