Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001

Kazalo

2948. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti, stran 5729.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01) se v sedmem odstavku 3. člena besedilo “30. junija“ nadomesti z besedilom “ 6. julija“.
2. člen
V 24. členu se:
– besedilo “metodah, določenih s predpisom, ki ureja kakovost žit in metode določanja kakovosti žit“ nadomesti z besedilom “predpisanih metodah“,
– doda drugi odstavek, ki se glasi: “Metode za določanje kakovosti žit predpiše minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.“.
3. člen
Za VIII. POGLAVJEM doda novo VIII.A POGLAVJE, ki se glasi:
“VIII.A POGLAVJE:
Podpora organizaciji odkupa pšenice oziroma rži
31.a člen
(upravičenci in višina)
Upravičenci do podpore organizaciji odkupa pšenice oziroma rži (v nadaljnjem besedilu: podpora) so kmetijske zadruge, druge pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za odkup in nadaljnjo prodajo žit, ki so s pridelovalci iz Republike Slovenije sklenili pogodbe o odkupu pšenice oziroma rži letine 2001 ter na podlagi teh pogodb pšenico oziroma rž od pridelovalcev tudi odkupili.
Kmetijske zadruge, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki krušna oziroma krmna žita uporabljajo v proizvodnem procesu, do podpore iz tega člena niso upravičeni.
Podporo iz tega člena pridobijo upravičenci, ki so:
– do 31. avgusta 2001 sklenili pogodbe o odkupu pšenice oziroma rži z nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zahtevek za neposredna plačila za izravnavo stroškov pridelave za pšenico oziroma rž za leto 2001,
– organizirali odkupno mesto, na katerem so na podlagi pogodb iz prejšnje alinee od pridelovalcev odkupili pogodbene količine pšenice oziroma rži,
– na odkupnih mestih zagotovili količinski in kakovostni nadzor neodvisne kontrolne institucije.
Podporo iz tega člena lahko uveljavljajo upravičenci samo za odkupljene količine pšenice oziroma rži, pridelane na območju Republike Slovenije.
Za organiziranje odkupnega mesta po tej uredbi se šteje, če je upravičenec zagotovil:
– prostor za prevzem in odpremo pripeljanih količin pšenice oziroma rži;
– uradno pregledano tehtnico za količinski prevzem pšenice oziroma rži;
– skladiščni prostor za zbiranje oddanih količin pšenice oziroma rži;
– možnost odpreme pšenice oziroma rži v razsutem stanju z vagoni ali kamioni.
Višina podpore iz tega člena znaša 2 SIT/kg za dejansko odkupljeno količino pšenice oziroma rži.
Podpora iz tega člena se obračuna glede na dejansko odkupljeno količino pšenice oziroma rži od posameznega pogodbenega pridelovalca, vendar največ do pogodbene količine oziroma največ do 6.000 kg pšenice oziroma rži na hektar.
Podatki o količinah pšenice oziroma rži iz pogodb oziroma obračunov odkupa morajo biti za vsakega pridelovalca, s katerim je upravičenec sklenil pogodbo o odkupu pšenice oziroma rži, skladni s podatki iz obrazca “ D – Zahtevek za neposredna plačila na površino za leto 2001“ zbirne vloge za uveljavljanje sredstev za neposredna plačila (v nadaljnjem besedilu: obrazec D), ki jo je vložil ta pridelovalec v skladu s 4. členom uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001 (Uradni list RS, št. 34/01).
V primeru, da bo odkupljena oziroma pogodbena količina pšenice oziroma rži večja od količine, ki se dobi, če se površino posejane pšenice oziroma rži iz obrazca D) posameznega pridelovalca pomnoži s 6.000 kg/ha, se bo upravičencu obračunala podpora iz tega člena samo za količino, izračunano na podlagi podatka iz obrazca D).
Upravičenci uveljavljajo podporo iz tega člena na podlagi zahtevka na predpisanem obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe in mu je potrebno priložiti:
– dokazilo o registraciji dejavnosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– kopije pogodb o odkupu, sklenjenih s pridelovalci najkasneje do 31. avgusta 2001,
– kopije obračunov odkupa po posameznih pridelovalcih, potrjenih s strani neodvisne kontrolne institucije,
– kopijo pogodbe z neodvisno kontrolno institucijo.
Zahtevki se vložijo od 1. oktobra do 15. oktobra 2001 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta št. 160, Ljubljana.
Sredstva za podporo organizaciji odkupa pšenice oziroma rži iz tega člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0. Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore organizaciji odkupa pšenice oziroma rži sorazmerno zmanjša.“.
4. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedilo “v letu 2001“ nadomesti z besedilom “za letino 2001“.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/2001-2
Ljubljana, dne 2. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost