Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001

Kazalo

2947. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., stran 5729.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93 in 30/98), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99–ZFPPod, 36/00–ZPDZC in 45/01) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95 in 108/00) se v 11. členu pika na koncu četrte alinee nadomesti z besedo „in“ ter doda nova peta alinea, ki se glasi:
„– imenuje in razrešuje direktorja in namestnika direktorja.“
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
„Direktorja podjetja in njegovega namestnika imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja.“
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
„Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza, potrjuje individualni pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni z direktorjem družbe in njegovim namestnikom, spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja ter opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanovitelja.“
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-07/2000-4
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost