Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2816. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 5440.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
Prvi odstavek 65. člena kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99 in 102/00) se spremni tako, da se glasi: “Kulturnemu in strokovnemu delavcu s specializacijo po dveletnem programu, magisterijem oziroma z doktoratom znanosti, ki ni pogoj za opravljanje del na delovnem mestu, na katero je razporejen, se k plači prišteje dodatek:“
V drugem odstavku 65. člena se številka “0,10“ nadomesti s številko “0,20“, številka “0,20“ s številko “0,30“.
Doda se nov odstavek, ki se glasi: “Navedeni dodatki se med seboj izključujejo.“
2. člen
65.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zaposlenim pripada za posebno naravo dela na področju kulture dodatek k plači glede na tarifno skupino, v katero je zaposleni razporejen:
– v I., II., III. in IV. tarifni skupini   0,75 količnika
– v V. tarifni skupini            0,90 količnika
– v VI. tarifni skupini            1,20 količnika
– v VII. tarifni skupini           1,40 količnika
Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada za posebne obremenitve in odgovornosti dodatek k plači, glede na tarifno skupino, v katero je zaposleni z nosilnim poklicem razporejen:
– v V. tarifni skupini	1,00 količnika
– v VI. tarifni skupini	1,30 količnika
– v VII. tarifni skupini	1,50 količnika
– v VIII. tarifni skupini	1,60 količnika
– v IX. tarifni skupini	1,70 količnika
Zaposlenim, ki so pridobili strokovni naziv po pravilniku o pripravništvu, strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine in po sporazumu o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke, pripada dodatek:
– samostojni arhivski muzejski,
 konservatorski, restavratorski
 tehnik, konservatorski tehnik za 
 nepremično kulturno dediščino,
 knjižnični referent               1,20 količnika
– višji arhivski, muzejski,
 konservatorski, restavratorski
 sodelavec, višji konservatorski
 sodelavec za nepremično kulturno
 dediščino, višji knjižnični referent      1,40 količnika
– višji kustos, višji bibliotekar,
 višji arhivist, višji konservator,
 višji restavrator                1,70 količnika
– svetovalec                   1,80 količnika
– svetnik                     2,20 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili naslov
 prvaka v dramskem, lutkovnem, opernem
 in baletnem gledališču ter vrhunskega
 glasbenika v simfoničnem in operno
 simfoničnem orkestru po merilih
 Ministrstva za kulturo             2,20 količnika.
Dodatki po prvem, drugem in tretjem odstavku se med seboj izključujejo.“
3. člen
V 66. členu se v prvem odstavku črta beseda “osnovni“.
4. člen
Besedilo 67. člena se nadaljuje z besedilom: “in so sestavina zavodske kolektivne pogodbe oziroma morajo biti z njimi delavci seznanjeni v pisni obliki. Dodatkov na podlagi delovne uspešnosti brez tako sprejetih norm in meril ni mogoče izplačati.“
5. člen
Besedilo 78.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delavcu pripada posebno plačilo za vskok v predstavo. Delavec in zavod se s pogodbo dogovorita o kriterijih vrednotenja vskoka v predstavo na podlagi meril, ki jih določa zavodska kolektivna pogodba oziroma zavod v sodelovanju s sindikatom.“
6. člen
Za 78.b členom se doda 78.c člen, ki se glasi:
»78.c člen
Strokovnim delavcem v knjižnicah in zavodih za varstvo premične in nepremične dediščine pripada dodatek k plači:
– za zahtevnost dela pri obdelavi in dokumentiranju gradiv 0,40 količnika
– za zahtevnost dela pri poslovanju z uporabniki 0,45 količnika.
Navedena dodatka se med seboj izključujeta.“
7. člen
V tretjem odstavku 103. člena se črta beseda “lahko“, za besedo “plače“ se doda besedilo: “v skladu z določili 103.a člena.“
8. člen
Doda se 103.a člen, ki se glasi:
»103.a člen
Sindikalni zaupnik ima pravico do dodatka:
– če je v zavodu do
 5 zaposlenih             najmanj 5% osnovne plače
– če je v zavodu od
 5 do 30 zaposlenih          najmanj 10% osnovne plače
– če je v zavodu od
 30 do 70 zaposlenih          najmanj 15% osnovne plače
– če je v zavodu več
 kot 70 zaposlenih           20% osnovne plače
V zavodih z do 70 zaposlenimi ima pravico do dodatka samo eden sindikalni zaupnik (predsednik sindikata zavoda).
V zavodih s 70 do 130 zaposlenimi, kjer organizacijska struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, imata pravico do dodatka dva (predsednik sindikata zavoda 20% in en zaupnik v skladu s številom zaposlenih v njegovi organizacijski enoti, vendar ne več kot 10%).
V zavodih z nad 130 zaposlenimi, kjer organizacijska struktura zavoda zahteva več sindikalnih zaupnikov, ima pravico do dodatka več zaupnikov (predsednik sindikata zavoda 20% in toliko zaupnikov, kolikor je enot s po več kot 20 zaposlenimi v skladu z merili v prvem odstavku, vendar ne več kot po 10%.
Sindikalni zaupnik ima pravico do dodatka tudi, če z vodstvom zavoda še ni podpisana pogodba o pogojih za delo sindikata.“
9. člen
Dodatki, navedeni v 1. členu, in v drugem in tretjem odstavku 2. člena, in v 6. členu se izplačujejo zaposlenim od plače za mesec junij 2001 dalje v višini 50%, od plače za mesec september 2001 dalje v višini 75% in od plače za mesec december 2001 dalje v višini 100%. Dodatki, navedeni v prvem odstavku 2. člena se izplačujejo od plače za mesec december 2001 dalje.
10. člen
Določbe 7. in 8. člena se uporabljajo od 1. 1. 2002 dalje.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 121-1/01
Ljubljana, dne 4. junija 2001.
Ministrstvo za kulturo
Andreja Rihter l. r.
ministrica
Sindikat kulture Slovenije – Sindikat Glosa
Doro Hvalica l. r.
predsednik
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 7. 6. 2001 pod zap. št. 44/5 in št. spisa 121-03-036/94-32.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti