Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2001 z dne 22. 6. 2001

Kazalo

2805. Navodilo o izločanju dokumentarnega gradiva, stran 5415.

Na podlagi 74. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 in 80/99) ter 6. in 260. člena sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00 in 113/00) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o izločanju dokumentarnega gradiva
1. člen
To navodilo ureja postopek, način hranjenja in izločanje dokumentarnega gradiva pri sodiščih ter izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.
2. člen
Dokumentarno gradivo v smislu tega navodila obsega: zadeve sodne uprave, kazenske zadeve, civilne in gospodarske zadeve, zadeve delovnih in socialnih sporov in upravne zadeve.
3. člen
Sodišča so dolžna skrbeti za ohranjanje, materialno varnost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejemajo ali ki nastaja pri njihovem delu.
4. člen
Sodišča morajo hraniti dokumentarno gradivo najmanj toliko časa, kolikor je za posamezno vrsto gradiva določeno v 5. členu tega navodila.
Če so v spisu ali listini združene zadeve z različnimi roki za hranjenje, velja najdaljši predpisani rok.
Roki za hranjenje dokumentarnega gradiva, ki so določeni s tem navodilom, začnejo teči s 1. januarjem naslednje leto po letu, v katerem se šteje posamezna zadeva za rešeno oziroma je postala pravnomočna.
Za hranjenje knjigovodskih listin in poslovnih knjig veljajo roki za hranjenje, določeni s predpisi s področja računovodstva.
Sodnik ali predsednik senata, ki je obravnaval posamezno zadevo lahko po uradni dolžnosti ali na predlog stranke, ki ima pravni interes za podaljšanje roka hranjenja, odredi tudi daljši rok hranjenja dokumentarnega gradiva.
5. člen
Pravnomočne sodne odločbe, vpisniki, imeniki, pomožne knjige, evidence, seznami in kontrolniki se hranijo trajno.
Roki za hranjenje drugega dokumentarnega gradiva so naslednji:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Oznaka vpisnika  Vrsta dokumentarnega gradiva  Rok hranjenja     Opombe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A)    Su, SuZ      ZADEVE SODNE UPRAVE
1.    -         Su spisi            trajno
2.    -         SuZ spisi            trajno
3.    -         zbirka okrožnic         trajno
4.    -         seznam žigov in pečatov     trajno
5.    -         poslovne knjige         10 let
6.    -         matična knjiga         trajno
7.    -         personalne mape in osebni spisi trajno
8.    -         delovne knjižice za čas     trajanja
                              delovnega razmerja
9.    -        dokumentacija o uničenju
              nepotrebnega dokumentarnega
              gradiva, o odbiranju
              arhivskega gradiva in o
              izročanju gradiva arhivu     trajno
10.    -        drugo gradivo          10 let
B)             KAZENSKE ZADEVE
1.    Kpr, K, Kpd,  spisi Kpr, K, Kpd, Kr, Po, Kmp,
     Kr, Po, Kmp,  Km, Ks, IKZ, IKZt, Pp, Kp, Ips:
     Km, Ks, IKZ,
     IKZt, Pp, Kp,
     Ips
a)    -        za kazniva dejanja zoper:
     -        življenje in telo        trajno
     -        človekove pravice in svoboščine trajno
     -        volilno pravico in volitve    trajno
     -        varnost Republike Slovenije in
              njeno ustavno ureditev      trajno
     -        obrambno moč države       trajno
     -        človečnost in mednarodno pravo  trajno
b)    -        za kazniva dejanja zoper:
     -        čast in dobro ime        10 let
     -        spolno nedotakljivost      15 let
     -        človekovo zdravje        15 let
     -        zakonsko zvezo, družino in
              mladino             10 let
     -        delovno razmerje in socialno
              varnost             15 let
     -        premoženje            15 let
     -        gospodarstvo           15 let
     -        pravni promet          10 let
     -        uradno dolžnost in javna
              pooblastila           15 let
     -        vojaško dolžnost         15 let
     -        pravosodje            10 let
     -        javni red in mir         10 let
     -        splošno varnost ljudi in
              premoženja            20 let
     -        varnost javnega prometa     20 let
     -        okolje, prostor in naravne
              dobrine             20 let
2.    -        potrdilo, da oseba ni v
              kazenskem postopku        2 leti
3.    -        sejna knjiga           10 let
4.    -        knjiga priznanic         2 leti
5.    -        seznam pogojnih obsodb      10 let   štetje roka po zadnjem
                                    izbrisu
6.    -        seznam zaseženih predmetov    10 let
C)             CIVILNE in GOSPODARSKE ZADEVE
1.    P, Pg, Cp, Cpg, spisi pravdnih zadev in
     G        gospodarskih pravdnih zadev
     -        stvarno pravo          30 let
     -        obligacijsko pravo        10 let
     -        stanovanjska razmerja      10 let
     -        odškodninske zadeve       10 let
     -        spori majhne vrednosti      5 let
     -        zakonski spori, spori iz
              razmerij med starši in otroki  trajno
     -        gospodarski spori        10 let
     -        drugi spori           10 let
2.    Pl, Plg     spisi - izdaje plačilnega naloga 5 let
3.    I, In, Ig    spisi I, In, Ig zadev:
     -        denarne terjatve         5 let
     -        nedenarne terjatve        5 let
              Z zavarovanje 5 let
     -        drugo              5 let
4.    D        spisi zapuščinskih zadev     10 let
5.    R, Rg, N     spisi raznih civilnih,
              gospodarskih in nepravdnih
              zadev              10 let
6.    Ng        spisi nepravdnih zadev pri
              okrožnih sodiščih        5 let
7.    Pr        spisi zadev pridržanja      10 let
8.             oporoke in druge listine,
              izročene sodišču v hrambo    trajno
9.    Ov-i, Ovi-H   overitve podpisov, pisave in
              prepisov listin         5 let
10.    Pom, Pom-i    zadeve pravne pomoči       5 let
11.    St        spisi zadev prisilne poravnave,
              stečaja in likvidacije      10 let
12.            zemljiška knjiga s seznami
              parcel in lastnikov       trajno
              zbirka listin, mapne kopije   trajno
     Dn        zemljiškoknjižne vloge      trajno
     Dn        Dn rokovnik trajno vročilnice
              o vročitvi zemljiškoknjižnih
              sklepov             5 let
13.    Rz        spisi raznih zemljiškoknjižnih
              zadev
     -        naznanilni listi trajno
     -        spisi o vzpostavitvi in
              popravljanju zemljiških knjig  trajno
     -        drugo              5 let
14.    Izp       zahteve strank za izdajo
              zemljiškoknjižnih izpiskov    2 leti
15.    Srg       spisi zadev sodnega registra   trajno
     -        Srg rokovnik           trajno
16.    Ips       spisi izrednih pravnih sredstev 10 let
D)             DELOVNI IN SOCIALNI SPORI
1.    Pd, Ps, Pdp,   spisi v zadevah delovnih in
     Psp       socialnih sporov         10 let
2.    Kd, Kdp     spisi v zadevah kolektivnih
              delovnih sporov         10 let
E)             UPRAVNE ZADEVE
1.    U, Up, Uv, Upr spisi v upravnih zadevah     10 let
2.    R        spisi raznih upravnih zadev   5 let
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Za vse zadeve, za katere ni določen drugačen rok hranjenja velja, da se hranijo 5 let.
6. člen
Sodišča morajo dokumentarno gradivo, ki ima lastnost arhivskega gradiva izročiti pristojnemu arhivu po 30 letih od nastanka gradiva, če se s pristojnim arhivom ne dogovorijo drugače.
Sodišča pri odbiranju arhivskega gradiva pristojnemu arhivu upoštevajo predpise, ki veljajo za področje arhivov.
Sodišča so dolžna najmanj enkrat na vsaki dve leti zapisniško ugotavljati, katero dokumentarno gradivo ima lastnost arhivskega gradiva.
Sodišča lahko pred izročitvijo izvirnega gradiva pristojnemu arhivu naredijo kopijo izvirnega gradiva, njegov mikrofilmski posnetek ali drugačen trajni zapis.
7. člen
Po preteku rokov hranjenja iz 5. člena tega navodila se dokumentarno gradivo izloča.
Izločanje dokumentarnega gradiva, za katerega so v tekočem koledarskem letu pretekli roki hranjenja, se opravi ob prenosu dokumentarnega gradiva iz pisarne v zbirko dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: arhiv sodišča), iz arhiva sodišča pa najmanj enkrat na vsaki dve leti.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je pri izločanju dokumentarnega gradiva potrebno zagotoviti, da se ne izloči dokumentarno gradivo, ki ima lastnost arhivskega gradiva (6. člen tega navodila).
8. člen
Za izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva za posamezno sodišče je pristojen sekretar sodišča ali sodnik, ki ga imenuje predsednik sodišča (v nadaljevanju: sodnik).
Posamezne naloge pri odbiranju in izločanju dokumentarnega gradiva po odredbi sodnika opravljajo strokovni sodelavci in sodni pripravniki.
Sodnik v rokih, določenih s tem navodilom:
– zapisniško ugotovi, katero dokumentarno gradivo se lahko izloči;
– zapisniško ugotovi, katero gradivo ima lastnost arhivskega gradiva;
– obvesti pristojni arhiv o začetku odbiranja arhivskega gradiva;
– izroči pristojnemu arhivu dokumentarno gradivo, ki ima lastnost arhivskega gradiva (6. člen tega navodila);
– nadzoruje izločitev in uničenje izločenega dokumentarnega gradiva.
Po preteku 15 dni po izročitvi arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, se izločeno dokumentarno gradivo uniči.
Sodišča lahko pred uničenjem izvirnega dokumentarnega gradiva naredijo kopijo izvirnega gradiva, njegov mikrofilmski posnetek ali drugačen trajni zapis.
9. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 036-02-23/01
Ljubljana, dne 23. maja 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost