Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001

Kazalo

2774. Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu, stran 5381.

Na podlagi 70. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 in 42/94 – odl. US RS, 1/99), 12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/99) ter na podlagi 10. točke 6. člena statuta Socialne zbornice Slovenije je skupščina zbornice na seji dne 29. 3. 2001 sprejela
P R A V I L N I K
o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Socialna zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) izvaja zakonsko opredeljeno nalogo določitve vrste in stopnje programov izobraževanja, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno strokovno usposobljenost za opravljanje posameznih storitev.
2. člen
Zbornica na podlagi svojega poslanstva in s predpisi določenimi nalogami, javnimi in drugimi zakonskimi pooblastili, urejuje način strokovne izvedbe naloge iz 1. člena, s tem da določa:
a) strokovno opredelitev pojmov, ki so neposredno vezani na izvedbo naloge:
– strokovni sodelavci v socialnem varstvu,
– posamezne storitve v socialnem varstvu,
– strokovna in poklicna usposobljenost;
b) merila in postopke, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno usposobljenost za opravljanje posameznih storitev s področja socialnega varstva:
– vrste in stopnje programov izobraževanja,
– preverjanje usposobljenosti.
3. člen
Določila tega pravilnika veljajo za delavce, ki opravljajo posamezne socialno-varstvene storitve ali dejavnosti, in sicer v:
– javnih socialno-varstvenih zavodih,
– nevladnih organizacijah in pri zasebnikih na podlagi koncesije,
– nevladnih organizacijah in pri zasebnikih, ki so registrirani za opravljanje socialno-varstvenih storitev in dejavnosti,
– nevladnih organizacijah in pri zasebnikih, katerih dejavnosti se sofinanciranjo iz proračunskih sredstev,
– pri drugih delodajalcih na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja in javne uprave, katerih dejavnost je povezana s socialno-varstvenimi vsebinami.
Strokovni sodelavci
4. člen
Strokovni sodelavci v socialnem varstvu so delavci, ki opravljajo posamezne storitve, in so končali:
– družboslovne programe izobraževanja (višješolske, visokošolske ali univerzitetne stopnje) ter imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja in javne uprave ter imajo ustrezne strokovne reference in delovne izkušnje za področje socialnega varstva,
– druge izobraževalne programe ali pridobili ustrezno poklicno kvalifikacijo ter izvajajo posamezne naloge in opravila pri praviloma neposrednem delu z uporabniki socialno-varstvenih storitev ali dejavnosti, ter so dokazali usposobljenost za strokovno delo po tem pravilniku.
Posamezne storitve
5. člen
Posamezne storitve so:
– socialno-varstvene storitve ali deli teh storitev po zakonu o socialnem varstvu,
– socialno-varstveni programi ali deli programov,
– druge socialno-varstvene dejavnosti ali deli teh dejavnosti oziroma dejavnosti s socialno-varstvenimi vsebinami na drugih področjih;
(v nadaljevanju: posamezne socialno-varstvene storitve ali dejavnosti).
Strokovna in poklicna usposobljenost
6. člen
Strokovni sodelavci opravljajo strokovno delo, za katerega so strokovno ali poklicno usposobljeni. Nivo usposobljenosti je odvisen od vrste in stopnje zaključenega izobraževalnega programa, poklicne kvalifikacije, licence ali delovnih izkušenj.
Strokovni sodelavci v izvajanje posameznih socialno-varstvenih storitev ali dejavnosti vključujejo znanje svoje stroke ali poklica.
Ustrezno usposobljenost za strokovno delo na področju socialnega varstva ugotavlja zbornica, po postopkih, določenih v tem pravilniku.
7. člen
Delavci so strokovno usposobljeni, če imajo:
– zaključen višješolski, visokošolski ali univerzitetni program s področja družboslovja, ob ustreznih delovnih izkušnjah,
– najmanj poklicno izobrazbo in pridobljeno licenco, certifikat ali drugo potrdilo, ki dokazuje strokovno usposobljenost, ob ustreznih delovnih izkušnjah.
8. člen
Delavci so poklicno usposobljeni, če so:
– zaključili srednješolski strokovni ali poklicni program, ob ustreznih delovnih izkušnjah,
– pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo.
II. UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA STROKOVNO DELO
9. člen
Zbornica ugotavlja ustreznost izobraževalnih programov in delovnih izkušenj, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno strokovno ali poklicno usposobljenost za opravljanje posameznih socialno-varstvenih storitev ali dejavnosti, kar kandidat dokazuje v postopku preverjanja s predložitvijo dokazil o:
– zaključenih izobraževalnih programih ali modulih,
– doseženih poklicnih kvalifikacijah,
– pridobljenih certifikatih, licencah in drugih potrdilih,
– formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah.
Vrste in stopnje programov izobraževanja
10. člen
O vrstah in stopnjah programov izobraževanja, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno strokovno usposobljenost, zbornica vodi evidenco.
Postopek preverjanja usposobljenosti
11. člen
Zbornica določa postopek preverjanja usposobljenosti, ki vsebuje:
– način prijave kandidata za preverjanje,
– vsebino preverjanja, obseg in zahtevnost neposrednega preizkusa,
– sestavo komisije za preizkus usposobljenosti,
– vsebino in namen potrdila o usposobljenosti za strokovnega sodelavca na področju socialnega varstva,
– način posredovanja ugovorov zoper strokovno delo v postopku preverjanja.
12. člen
Postopek se začne s prijavo kandidata, s predložitvijo dokazil, za preverjanje usposobljenosti. Zbornica kandidata obvesti o rezultatu preverjanja v roku 60 dni po popolni prijavi ter praviloma določi rok za preizkus usposobljenosti pred komisijo.
13. člen
Preverjanje usposobljenosti za izvajanje posameznih socialno-varstvenih storitev in drugih dejavnosti na področju socialnega varstva obsega:
– pregled dokazil,
– mnenje o kandidatovi usposobljenosti za storitev, del storitve ali dejavnosti na področju socialnega varstva,
– določitev zahtevnosti preizkusa usposobljenosti pred komisijo.
Preverjanje usposobljenosti je strokovna naloga zbornice in se izvaja v sodelovanju z ekspertno skupino za izobraževanje, drugimi eksperti za posamezna področja in strokovnim svetom zbornice.
14. člen
Vsebinski sklopi preizkusa usposobljenosti pred komisijo so:
– ureditev sistema socialne varnosti,
– zakonodaja na področju socialnega varstva,
– vloga določene stroke/poklica v socialnem varstvu,
– uporabniške skupine (potrebe, metode dela),
– kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
– delovanje in struktura socialnih mrež,
– skupinsko delo in delo s posameznikom,
– pravice in dolžnosti uporabnikov,
– veščine in tehnike ter dobra praksa pri delu z uporabniki.
15. člen
Kandidat preizkus usposobljenosti v predpisanem okviru uspešno opravi, če komisija ugotovi, da pri delu zna izvajati, uporabljati in upoštevati:
– predpise s področja socialnega varstva,
– kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,
– potrebe in pravice uporabnikov socialno-varstvenih storitev,
– posamezne storitve ali dejavnosti s področja socialnega varstva pri reševanju težav in stisk uporabnikov v okviru svojega poklica.
V primeru, da kandidat ne dokaže usposobljenosti, mu komisija določi način dodatnega usposabljanja in rok.
Komisija za preizkus usposobljenosti
16. člen
Preizkus usposobljenosti izvaja tričlanska komisija. Komisijo za preizkus usposobljenosti (v besedilu: komisija) sestavljajo po en predstavnik:
– stroke/poklica, v okviru katerega kandidat opravlja preizkus,
– prakse s področja, kjer kandidat dela ali bo delal,
– področja socialnega varstva.
17. člen
Člani komisije so lahko strokovni delavci ali strokovni sodelavci, ki imajo 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva in ustrezne strokovne reference na področju, za katerega kandidat opravlja preizkus, ki jih ugotavlja zbornica.
Člane komisije imenuje sekretar zbornice.
Potrdilo o usposobljenosti
18. člen
Delavcem, ki dokažejo usposobljenost za opravljanje posameznih socialno-varstvenih storitev ali dejavnosti v okviru svoje stroke ali poklica, zbornica po tem pravilniku izda potrdilo, ki vsebuje:
– osebne podatke o kandidatu,
– podatke o njegovi izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji,
– podatek o ravni zahtevnosti usposobljenosti in opredelitev storitve ali dejavnosti na področju socialnega varstva, za katero je kandidat usposobljen,
– časovno veljavnost potrdila.
Potrdilo je ustrezno dokazilo delavcu, da se uvršča med strokovne sodelavce na področju socialnega varstva.
Reševanje ugovorov
19. člen
Ugovore zoper strokovno delo v postopku preverjanja usposobljenosti na podlagi pisne vloge kandidata rešuje sekretar zbornice.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Delavcem, ki na dan sprejema pravilnika opravljajo svoje delo na področju socialnega varstva kontinuirano najmanj 3 leta, se ni potrebno prijaviti za postopek preverjanja usposobljenosti za strokovno delo v socialnem varstvu, vendar po tem pravilniku niso strokovni sodelavci.
21. člen
Ne glede na prejšnji člen lahko kandidati sami ali njihovi delodajalci vložijo prijavo za preverjanje usposobljenosti, kadar presodijo, da je to potrebno zaradi pridobitve ali zadržanja delovnega mesta, napredovanja ali drugih razlogov.
22. člen
Ta pravilnik sprejme skupščina zbornice skladno s statutom zbornice z dvetretjinsko večino članov in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 185-8/2001
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
Zora Tomič, univ. prof. soc. l. r.
Predsednica
Socialne zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost