Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001

Kazalo

2772. Uredba o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, stran 5373.

Za izvajanje zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 31/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nabavi, posesti in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba ureja pravico Slovenske obveščevalno-varnostne agencije do nabave in pravico uradnih oseb Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (v nadaljnjem besedilu: agencija) do posesti in nošenja ter hranjenja in vzdrževanja službenega orožja in streliva.
II. NABAVA OROŽJA
2. člen
Agencija nabavlja orožje v skladu s splošnimi predpisi, če predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje v agenciji ne določajo drugače.
III. PRAVICA DO POSESTI IN NOŠENJA OROŽJA
3. člen
Pravico do posesti in nošenja službenega orožja imajo uradne osebe agencije, ko neposredno izvajajo naloge tajnega pridobivanja podatkov ter naloge varnostnega preverjanja in druge naloge, pomembne za varnost določenih oseb in objektov, pri katerih je povečana nevarnost za njihovo varnost, zdravje ali življenje, ko to odredi vodja pristojne organizacijske enote agencije.
4. člen
Uradne osebe agencije imajo pod pogoji iz prejšnjega člena te uredbe pravico do posesti in nošenja službenega orožja:
– zaradi zagotavljanja lastne varnosti,
– za varovanje službenih prostorov agencije,
– za varovanje prenosov pošiljk, ki vsebujejo tajne podatke označene z vrsto tajnosti – državna ali uradna tajnost in stopnjo zaupnosti – strogo zaupno ter dokumentov, ki so v skladu z mednarodnimi pogodbami označeni z določeno vrsto tajnosti in stopnjo zaupnosti,
– zagotavljanja varnosti tajnega pridobivanja podatkov iz 19. in 20. člena zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (v nadaljnjem besedilu: ZSOVA),
– varovanja direktorja in gostov agencije v primerih sodelovanja in izmenjave podatkov na podlagi 7. člena ZSOVA,
– varovanja posebej izpostavljenih uradnih oseb agencije, za katere tako odredi direktor agencije.
V primerih iz prejšnjega odstavka sme uradna oseba agencije uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače:
– odvrniti od sebe ali druge uradne osebe agencije neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njegovo življenje,
– odvrniti neposrednega protipravnega napada na osebo ali objekt, ki ga varuje, ter tako, da s tem ne ogroža drugih ljudi in da so posledice uporabe orožja čim milejše.
5. člen
Za neposredni protipravni napad iz prejšnjega člena se šteje zlasti napad s strelnim orožjem, nevarnim orodjem ali drugim predmetom ali kakršenkoli drug neposredni protipravni napad, s katerim se lahko ogrozi življenje napadene ali druge uradne osebe. Za napad s strelnim orožjem se šteje tudi poteg ali poskus potega strelnega orožja.
Po prenehanju neposrednega protipravnega napada orožja ni več dovoljeno uporabiti.
6. člen
Preden uradna oseba agencije uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: “Stoj, streljal bom!“ in z opozorilnim strelom.
7. člen
Uradna oseba agencije pridobi pravico do posesti in nošenja službenega orožja na podlagi pisnega pooblastila za nošenje orožja iz 14. člena te uredbe, ki ga izda direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ko uradna oseba agencije uspešno opravi preizkus znanja, ki je s splošnimi predpisi določen za pridobitev te pravice.
Poleg usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka morajo uradne osebe agencije, ki imajo zaradi opravljanja nalog agencije pravico do posesti, nošenja in uporabe službenega orožja, enkrat letno opraviti tudi praktičen preizkus iz streljanja in rokovanja z orožjem po programu in postopku, ki ga določi direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
IV. NOŠENJE IN PREVOZ OROŽJA
8. člen
Uradne osebe agencije, ki imajo pravico do posesti in nošenja službenega orožja so opremljene s kratkocevnim orožjem in pripadajočim kompletom streliva in priborom za to orožje, ki je v osebni zadolžitvi. V to orožje so uvrščene vse vrste pištol in revolverjev, razen signalnih in zračnih.
Dolgocevno orožje (vse vrste pušk) ter avtomatsko orožje nosijo uradne osebe agencije takrat, ko to odredi direktor agencije.
Če odda orožje v popravilo, preizkus ali iz drugih opravičenih razlogov, se uradni osebi agencije dodeli drugo kratkocevno orožje. Predlog za začasno dodelitev drugega orožja poda predstojnik organizacijske enote.
9. člen
Kadar uradna oseba agencije pri opravljanju nalog nosi službeno orožje, mora imeti pri sebi službeno izkaznico in pooblastilo za nošenje orožja.
Uradne osebe nosijo službeno kratkocevno orožje v torbici za prikrito nošenje orožja. V izjemnih primerih se glede na vrsto nalog lahko orožje nosi tudi na drug način, ki omogoča učinkovitejšo uporabo.
10. člen
Orožje in strelivo, ki ni v osebni zadolžitvi in ga je treba prepeljati na strelišče ali v drugo enoto agencije, prevažajo uradne osebe agencije navedene v 2. členu te uredbe po nalogu neposrednega predstojnika.
V. POROČANJE
11. člen
O vsakem primeru uporabe orožja mora uradna oseba agencije poleg vodje organizacijske enote takoj obvestiti tudi policijo ter napisati poročilo in ga izročiti vodji organizacijske enote, ta pa ga mora takoj poslati direktorju agencije. V poročilu mora biti poleg datuma, časa in kraja uporabe orožja navedeno proti komu in iz kakšnih razlogov je bilo uporabljeno orožje, posledice uporabe in druge okoliščine, pomembne za oceno zakonitosti in strokovnosti uporabe orožja.
12. člen
V vsakem primeru uporabe orožja mora direktor agencije določiti tričlansko komisijo. Komisija razišče okoliščine uporabe orožja, sestavi zapisnik in da pisno mnenje o tem, ali je bilo orožje zakonito in strokovno uporabljeno.
Poročilo in izdelano mnenje komisije je treba poslati direktorju agencije.
VI. IZDAJANJE IN ZADOLŽEVANJE OROŽJA
13. člen
Direktor agencije določi uradne osebe agencije, ki posebej skrbijo za prevzemanje in izdajanje orožja, hrambo in vzdrževanje orožja, ki ni v uporabi, ter vodijo predpisane evidence (v nadaljevanju: skrbnik orožja).
Evidenca o nabavi in izdaji orožja, streliva in opreme ter izdanih pooblastil, se vodi na obrazcih št. 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe.
14. člen
Ob izročitvi orožja s priborom in streliva izda direktor agencije uradni osebi agencije tudi pisno pooblastilo za nošenje orožja.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka je izdano v obliki plastificirane identifikacijske kartice v velikosti 85 mm x 55 mm z vsebino, razvidno iz obrazca št. 4, ki je sestavni del te uredbe.
VII. VZDRŽEVANJE IN HRAMBA OROŽJA
15. člen
Uradna oseba agencije, ki ji je zaupano orožje, mora skrbeti, da je orožje v brezhibnem stanju, redno vzdrževano, očiščeno in ustrezno zavarovano ter v času, ko orožja ne nosi, skrbno shranjeno v primernem prostoru, zavarovanem pred dostopom nepooblaščenih oseb in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
Orožje je prepovedano posojati drugim.
16. člen
Orožje in strelivo, ki se hrani v prostorih agencije, mora biti v posebej določenem prostoru in zavarovano tako, da ni dostopno neupravičenim osebam ter pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti.
Uradne osebe agencije smejo v primerih, ko to odredi predstojnik pristojne organizacijske enote agencije, orožje in strelivo, ki je v njihovi osebni zadolžitvi, hraniti tudi na svojem domu. V teh primerih je treba orožje in strelivo primerno zavarovati pred tatvino, požarom, dostopom neupravičenih oseb ter pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti.
17. člen
Nadzor nad hrambo in vzdrževanjem orožja v agenciji opravlja pristojna organizacijska enota agencije. Pri tem preveri predvsem, ali uradne osebe agencije in skrbniki orožja ravnajo v skladu z določbami te uredbe. O svojih ugotovitvah sestavi poročilo, ki ga posreduje direktorju agencije.
VIII. VRNITEV IN ODVZEM OROŽJA
18. člen
Po prenehanju opravičenih razlogov za posest in nošenje službenega orožja mora uradna oseba agencije vrniti službeno orožje in strelivo predstojniku organizacijske enote.
Orožje in strelivo iz prejšnjega odstavka je treba dostaviti v organizacijsko enoto, pristojno za materialne in finančne zadeve.
Ob prenehanju delovnega razmerja v agenciji iz katerega koli razloga je uradna oseba agencije dolžna vrniti službeno orožje in strelivo v organizacijsko enoto, navedeno v prejšnjem odstavku.
19. člen
Orožje s priborom in strelivo mora uradna oseba agencije vrniti oziroma se ji odvzame:
– če ji preneha delovno razmerje v agenciji,
– če je razporejena na delovno mesto, za katero nošenje orožja ni predpisano,
– če je začasno odstranjena z dela ali delovnega mesta v agenciji,
– če je zoper njo uvedena preiskava ali je vložen obtožni predlog oziroma vložena obtožnica brez preiskave – začasno, do zaključka kazenskega postopka,
– če je pravnomočno obsojena na nepogojno zaporno kazen za kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.
Službeno orožje, ki je odvzeto po prejšnjem odstavku, se hrani v organizacijski enoti iz prejšnjega člena te uredbe.
IX. ODGOVORNOST
20. člen
Za nezakonito nošenje in uporabo orožja ali neustrezno vzdrževanje, hrambo in varovanje orožja je uradna oseba agencije odgovorna disciplinsko, odškodninsko in kazensko.
X. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 222-07/2001-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost