Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2001 z dne 15. 6. 2001

Kazalo

2770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, stran 5370.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
1. člen
V uredbi o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture (Uradni list RS, št. 11/99 in 102/00) se v 1. členu besede: “projektne dokumentacije pri naložbah“ nadomestijo z besedo “naložb“.
2. člen
V 2. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Če se malo ali srednje veliko podjetje nahaja v regiji, ki izpolnjuje pogoje za regionalno pomoč, se intenzivnost pomoči določi do višine pomoči, ki izhaja iz regionalne mape, povečane za 15 odstotnih točk.
Prejemnik je upravičen do nadomestila dela stroškov, ki se nanašajo na realizacijo investicijskega programa (priprava projektne dokumentacije, izvajanje gradbenih in drugih del ter nabava opreme).“
3. člen
V 4. členu se na koncu tretje alinee za vejico doda besedilo: “kar pomeni, da mora predlagatelj zagotoviti najmanj 25% predračunske vrednosti naložbe iz lastnih virov in zagotoviti, da skupna višina pridobljenih sredstev iz državnega proračuna in proračuna občine ne presega dovoljene višine sredstev iz 2. člena te uredbe,“.
Besedilo sedme alinee se nadomesti z besedilom:
“- investicija iz programa, ki je predmet spodbujanja razvoja, mora ostati v regiji vsaj pet let,“.
Besedilo osme alinee se črta.
4. člen
V 5. členu se besedilo prve alinee nadomesti z besedilom:
“– katerih projekt predstavlja skupno turistično infrastrukturo v kraju, z ugodnimi učinki na razvoj turizma na turističnem območju,“.
Besedilo druge alinee se črta.
Besedilo četrte alinee se nadomesti z besedilom:
“– katerih projekt prispeva k ohranjanju kulturno-zgodovinske dediščine,“.
Besedilo pete alinee se črta.
5. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“9. člen
“Sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije, izvajanje gradbenih in drugih del ter nabavo opreme za naložbe v turistično infrastrukturo se prednostno namenijo za projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo soodvisnosti s potrebami razvoja turizma na turističnem območju ali imajo pomen za razvoj turizma na širšem območju.“
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-09/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Minister

AAA Zlata odličnost