Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001

Kazalo

2049. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, stran 4048.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) in četrtega odstavka 4. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
1. člen
(1) V 4. členu uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96; v nadaljnjem besedilu: uredba) se prvi odstavek spremeni v dva nova odstavka, ki se glasita:
“(1) Zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati se celotno območje Republike Slovenije šteje za občutljivo območje, zaradi česar letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg/ha.
(2) Letni vnos fosforja in kalija pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati mejnih vrednosti za rastlinska hranila, določenih v tabeli 2.”.
(2) Tabela 2 iz prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Tabela 2: Mejne vrednosti letnega vnosa rastlinskih hranil z živinskimi gnojili”
----------------------------------------------------------------
Rastlinsko hranilo         Mejna vrednost letnega vnosa
----------------------------------------------------------------
                       v kg/ha
fosfor, izražen kot P2O5             120
kalij, izražen kot K2O              300
----------------------------------------------------------------
(3) Dosedanji drugi odstavek 4. člena postane tretji odstavek, v katerem se besedilo “iz prejšnjega odstavka” nadomesti z besedilom “iz prejšnjih odstavkov”.
(4) Dosedanji tretji odstavek 4. člena postane četrti odstavek, v katerem se besedilo “iz prvega odstavka” spremeni v besedilo “iz prvega in drugega odstavka”.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo “10. člena” nadomesti z besedilom “11. člena”.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se v tabeli 6 parameter vode za namakanje rastlin “vsebnost klora (Cl)” in njegova mejna vrednost nadomestita z novim parametrom vode za namakanje rastlin in novo mejno vrednostjo, ki se glasita:
“Tabela 6: Mejne vrednosti parametrov vode za namakanje rastlin”
-------------------------------------------------------------------
Parameter vode za namakanje rastlin         Mejna vrednost
-------------------------------------------------------------------
kloridi (Cl-)                      100 mg/l
-------------------------------------------------------------------
4. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek vsaka pravna ali fizična oseba:
– če ravna v nasprotju z določbami 6. do 10. člena te uredbe,
– če ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 11. člena te uredbe,
– če ravna v nasprotju z določbami 13. do 15. člena te uredbe.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka.“.
5. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Kmetijska gospodarstva morajo skladno z programom v zvezi z izvajanjem ukrepov zaradi varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati (v nadaljevanju: program):
– uskladiti gnojenje na območjih varstvenega pasu za zajem vode z določbami prvega in drugega odstavka 9. člena te uredbe,
– uskladiti gnojenje na lastnih kmetijskih zemljiščih z živinskimi gnojili ter ravnanje s presežki živinskih gnojil z določbami 6. člena te uredbe in
– uskladiti in urediti skladišča živinskih gnojil skladno s predpisi, ki urejajo skladiščenje živinskih gnojil.
(2) Vsebina programa je določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Program je treba pregledati in obnoviti vedno, kadar so izpolnjeni pogoji za vključitev dodatnih ukrepov, vendar vsaj enkrat na štiri leta.”.
6. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
Ne glede na določbe iz prvega odstavka 4. člena te uredbe letni vnos dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati mejne vrednosti 210 kg/ha do vključno 31. 12. 2002.”.
7. člen
Za prilogo 1 iz uredbe se doda nova priloga 2, ki je priloga 1 te uredbe in je njen sestavni del.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-14/2001-1
Ljubljana, dne 3. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga 1:

"PRILOGA 2: Vsebina programa

I. Operativni program v zvezi z izvajanjem ukrepov zaradi varstva
voda pred onesnaževanjem z nitrati mora vsebovati vse ukrepe, ki
zagotavljajo izvajanje dobre kmetijske prakse, ter dodatne
ukrepe, ki zmanjšujejo onesnaženost voda, še posebej pa:

1. določiti obdobja, v katerih je vnos določenih gnojil v tla
prepovedan;

2. predvideti velikost skladišč za živinska gnojila, ki morajo
zadoščati za skladiščenje živinskih gnojil preko najdaljšega
obdobja, ko je vnos živinskih gnojil prepovedan;

3. določiti obdobja, ko za vnos določenih gnojil v tla veljajo
omejitve, skladno z navodili o dobri kmetijski praksi, pri čemer
je potrebno upoštevati značilnosti območja, na katerega se
program nanaša, kot so:

- lastnosti tal (tip tal, nagib tal);

- klimatske značilnosti, padavine in namakanje;

- raba tal in kmetijska praksa (kolobar).

Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin po
hranilih, pri čemer se upošteva:

- pričakovano potrebo rastlin po hranilih;

- razpoložljive količine hranil v tleh ter dodatne količine
rastlinam dostopnih hranil, ki bodo predvidoma nastale z
mineralizacijo v času rasti posevka v tleh;

- količine hranil, ki se vnašajo z vnosom živinskih ali
mineralnih gnojil v tla in

- količine hranil, ki se vnašajo z drugimi tehnološkimi postopki,
vključno z namakanjem in vnosom blata čistilnih naprav, komposta
ali mulja.

II. Program mora upoštevati vse razpoložljive znanstvene in
tehnične podatke v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja z nitrati
in okoljevarstvene pogoje, ki so značilni za območje, na katero
se program nanaša."


AAA Zlata odličnost