Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2028. Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem, stran 3928.

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
I. POGLAVJE:
Vsebina
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba ureja pridelavo in promet za svežo zelenjavo (razen krompirja) in sveže sadje (razen vinskega grozdja), vključno z lupinastim sadjem in gobami, in sicer:
– organizacije proizvajalcev;
– združenja organizacij proizvajalcev;
– zbirke podatkov.
Ta uredba ureja tudi organizacije proizvajalcev in združenje organizacij proizvajalcev oljčnega olja.
2. člen
(pomen izrazov)
Sveže sadje oziroma sveža zelenjava je pridelek, ki ni predelan ali kako drugače spremenjen, lahko pa je pakiran.
Končni potrošnik je potrošnik sadja in zelenjave, ki pridelka ne pridobi s ciljem prodaje, predelave ali dodelave oziroma pakiranja.
Proizvajalec je kmetijsko gospodarstvo, ki prideluje kmetijske pridelke ali proizvode, vpisano v register v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Proizvajalec mora imeti vse svoje površine sadovnjakov oziroma oljčnikov vpisane v register trajnih nasadov.
Oljčno olje, proizvedeno v Republiki Sloveniji, je olje, stisnjeno v Republiki Sloveniji iz oljk, pridelanih v Republiki Sloveniji.
3. člen
(kakovost)
Pridelki oziroma proizvodi, ki so predmet te uredbe, morajo v pridelavi in prometu ustrezati predpisani kakovosti in morajo biti označeni na predpisan način.
Ne glede na prejšnji odstavek pridelki oziroma proizvodi lahko odstopajo od predpisane kakovosti, če:
– jih pridelovalec pošlje v obrate za pripravo, pakiranje ali v skladišča,
– se pošiljajo iz skladišč v obrate za pripravo in pakiranje,
– se pošiljajo v predelovalne obrate, razen če niso predpisani kriteriji za minimalno kakovost pridelkov, namenjenih predelovalni industriji.
II. POGLAVJE:
Organizacije proizvajalcev
4. člen
(namen)
Organizacijo proizvajalcev ustanovijo pridelovalci oziroma njihove zadruge z namenom skupnega trženja pridelkov oziroma proizvodov včlanjenih pridelovalcev oziroma proizvajalcev, organiziranja pridelave in prodaje za pridelke oziroma proizvode za katere je organizacija proizvajalcev registrirana, uvajanja okolju prijaznih in stroškovno ugodnih tehnologij pridelave, dodelave in usklajevanja ponudbe in povpraševanja na trgu, in sicer izključno za enega od naslednjih pridelkov ali proizvodov oziroma skupin pridelkov, pridelanih v Republiki Sloveniji:
1. za sveže sadje;
2. za svežo zelenjavo;
3. za sveže sadje in svežo zelenjavo;
4. za gobe;
5. za sadje oziroma zelenjavo namenjeno predelavi;
6. za oljčno olje.
5. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v treh mesecih od prejema vloge za priznanje in petletnega programa dela prizna organizacijo proizvajalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to uredbo določene pogoje in če je njegova vloga popolna ter pravočasna.
6. člen
(dokazila za registracijo)
Vloga je popolna, če so ji priložena naslednja dokazila:
– o minimalnem številu članov in minimalnem obsegu proizvodnje,
– pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– celotni izpis iz registracije pravne osebe,
– zadnjo bilanco stanja in bilanco uspeha pravne osebe, razen v primeru novoustanovljenih pravnih oseb, kjer se predloži predvideno bilanco stanja in bilanco uspeha.
7. člen
(pravočasnost vloge)
Vloga je pravočasna, če je prispela na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi biti pravna oseba priznana kot organizacija proizvajalcev.
8. člen
(pogoji za priznanje)
Vlagatelj izpolnjuje pogoje za priznanje, če ima vsaj najmanjše število članov in vsaj najmanjši promet, ustrezno strukturo prometa ter program in pravila, ki dokazujejo trajnost in uspešnost poslovanja organizacije proizvajalcev.
9. člen
(pogoji za priznanje – nadaljevanje)
Pogoji za priznanje organizacije proizvajalcev glede najmanjšega števila članov in najmanjšega letnega obsega letnega prometa s pridelki oziroma proizvodi svojih članov so:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina                    Najmanjše   Najmanjši promet   Najmanjši promet   Najmanjši promet
                        število    v prvem letu     v drugem letu    v tretjem letu
                        članov    poslovanja      poslovanja      poslovanja o.p.
                        o.p. v SIT  o.p. v SIT              in v nadaljnjih letih
                                                    v SIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oljčno olje                  350         /          /           /
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sveža zelenjava, gobe              5      100.000.000     100.000.000     100.000.000
                        20       70.000.000      70.000.000      70.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sveže sadje, sveže sadje in zelenjava, sadje   5      300.000.000     400.000.000     500.000.000
oziroma zelenjava za predelavo         40      200.000.000     250.000.000     300.000.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pri izračunu vsakoletnega najmanjšega letnega obsega prometa se za leto 2001 upošteva zgoraj navedene zneske, v naslednjih letih pa se kot najmanjši letni obseg prometa upošteva zgoraj navedene zneske, povečane v skladu z uradno izračunanim indeksom rasti maloprodajnih cen, in sicer od dneva uveljavitve te uredbe do dneva vlaganja zahtevka za priznanje.
Organizacija proizvajalcev mora, če želi ohraniti priznanje, drugo in tretje leto po priznanju dvigniti promet na predpisano višino.
Promet ustvarjen s prodajo pridelkov oziroma proizvodov, za katere je organizacija proizvajalcev registrirana in ki so jih pridelali člani organizacije proizvajalcev na ozemlju Republike Slovenije, mora biti večji od prometa, pridobljenega z morebitnimi drugimi dejavnostmi.
10. člen
(program dela)
Organizacija proizvajalcev posluje v skladu s petletnim programom dela, ki ga predloži v potrditev ministru skupaj z vlogo za priznanje oziroma do 15. septembra tistega leta, pred katerim želi imeti priznanje. Program dela se lahko letno dopolnjuje. Prošnje za dopolnitev programa dela se vlagajo in odobravajo na enak način kot petletni program dela.
Minister s sklepom odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tistega leta, v katerem je bil program dela predložen ministru.
11. člen
(vsebina programa dela)
Minister potrdi ustreznost programa dela, če program dokazuje, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in učinkovito posluje v skladu z nameni iz 4. člena te uredbe.
Program dela mora vsebovati opis realnega stanja in poslovanja organizacije proizvajalcev, še zlasti:
– opis stanja;
– cilje (kratkoročni, dolgoročni);
– število članov in njihov obseg proizvodnje;
– načrt proizvodnje (količine);
– trženje (proizvodi, predvidene cene, prodajna strategija, tržne verige, promocija);
– kadre;
– opremo in druga sredstva za proizvodnjo (kapaciteta, stanje);
– morebitne predvidene investicije;
– časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa;
– pričakovan poslovni rezultat;
– gibanje sredstev operativnega sklada.
Organizacija proizvajalcev mora program dela izdelati v skladu z navodili ministra.
12. člen
(pravila organizacije proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije proizvajalcev, predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave,
– poročanju o proizvodnji, prodaji celotnega pridelka preko organizacije proizvajalcev ter o morebitni neposredni prodaji posameznega člana,
– plačevanju članskega prispevka in prispevka za financiranje programov dela,
– trajanju članstva ter pogojih pristopa in izstopa iz organizacije proizvajalcev,
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil, ter
– kaznih za morebitne kršitelje.
Člani organizacije proizvajalcev lahko sami tržijo svoje pridelke neposredno na domu končnemu potrošniku, vendar le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila organizacije proizvajalcev, vendar v nobenem primeru ne več kot 20% vrednosti proizvodnje posameznega člana.
Proizvajalec je lahko član samo ene organizacije proizvajalcev, registrirane za isto vrsto oziroma skupino pridelkov ali proizvodov.
Član lahko ob predhodnem soglasju organizacije proizvajalcev del proizvodnje – pridelke, ki jih njihova organizacija proizvajalcev ne trži, proda preko druge organizacije proizvajalcev in sicer tiste, ki jo določi matična organizacija proizvajalcev.
Trajanje članstva v organizaciji proizvajalcev mora biti praviloma trajno, če pa to ni mogoče pa mora biti odpovedni rok za izstop določen tako, da ne ovira že planiranega poslovanja organizacije proizvajalcev.
13. člen
(operativni sklad)
Organizacija proizvajalcev ustanovi namenski finančni sklad (v nadaljnjem besedilu: operativni sklad).
Sredstva operativnega sklada se uporabljajo za financiranje izvajanja programov dela in umikov proizvodov s trga. Operativni sklad se financira s prispevki članov organizacij proizvajalcev, ki so določeni v pravilih organizacije proizvajalcev. Sredstva operativnega sklada se vodijo na posebnem, ločenem računu.
14. člen
(letno poročilo o izvajanju programa dela)
Organizacija proizvajalcev do 31. januarja oziroma najkasneje do 28. februarja v letu, ki sledi izvajanju programa, na podlagi navodil ministra, poroča o izpolnjevanju petletnega programa, proizvodih, prometu, članih in dejanskih stroških, ki so nastali iz naslova proizvodnje in morebitnih umikov s trga.
Organizacija proizvajalcev v letnem poročilu predloži tudi obračun gibanja sredstev operativnega sklada, bilanco stanja, bilanco uspeha in porabo sredstev po namenih in glede na vir sredstev.
Neustrezno letno poročilo minister zavrne s sklepom. V primeru očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti, minister pozove organizacijo proizvajalcev – vlagatelja k popravku letnega poročila, vendar samo enkrat.
15. člen
(odvzem priznanja organizaciji proizvajalcev)
Minister odvzame oziroma prekliče priznanje organizaciji proizvajalcev z odločbo, če ta ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev, in sicer:
– če se program dela ne izvaja na predviden način, še posebej, če porabljena sredstva operativnega sklada odstopajo za več kot 20% od načrtovanih;
– če ne dostavlja pravočasno petletnih programov dela oziroma, če programi niso popolni oziroma ustrezni;
– v primeru zmanjšanja števila članov pod minimalno določeno število; v primeru zmanjšanja prometa pod predpisan obseg;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih podatkov;
– če do predpisanega datuma ne pošlje ustreznega letnega poročila o izvajanju programa dela;
– če se spremenijo pravila delovanja organizacije proizvajalcev tako, da organizacija proizvajalcev ne more več opravljati nalog za katere je ustanovljena;
– če je organizacija proizvajalcev pridobila podpore ministrstva na nezakonit način oziroma jih je nenamensko uporabila.
Od dneva vročitve odločbe o odvzemu oziroma preklicu iz prejšnjega odstavka, organizacija proizvajalcev ni več upravičena do proračunskih sredstev ministrstva, namenjenih organizacijam proizvajalcev.
16. člen
(sofinanciranje dejavnosti po programu dela)
Ministrstvo lahko iz proračuna sofinancira naslednje dejavnosti organizacij proizvajalcev in njihovih članov, ki se izvajajo v skladu s programom dela:
– integrirana in ekološka pridelava;
– izgradnja in obnova hladilnic in naložbe v objekte in opremo za pripravo proizvoda za trg;
– obnova trajnih nasadov;
– protitočne mreže;
– namakalne naprave in objekti;
– izgradnja plastenjakov in steklenjakov;
– podpora opremljanju jabolk in hrušk pri izvozu v posebno promocijsko embalažo;
– podpora drugim promocijskim aktivnostim in raziskavam trga;
– predelovalne in polnilne kapacitete za oljčno olje.
Višina sredstev in pogoji za namen iz sedme alinee prejšnjega odstavka so določeni s to uredbo, za ostale namene pa se določijo s posebnim predpisom ali razpisom ministrstva.
Sredstva za namen iz tretje alinee prvega odstavka tega člena se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538 – programi prestrukturiranja kmetijstva. Skupna višina sredstev za ta namen je 252.000.000 tolarjev v letu 2001. Če skupna višina zahtevkov preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore sorazmerno zmanjša.
V nobenem primeru sofinanciranje iz proračuna ne sme presegati višine sofinanciranja iz operativnega sklada, hkrati pa lahko pokriva največ 50% stroškov programa dela.
17. člen
(opremljanje v promocijsko embalažo)
S ciljem večje prepoznavnosti v Republiki Sloveniji pridelanih jabolk in hrušk v izvozu, se dodeli subvencija pridelovalcem jabolk ali hrušk za uporabo posebne promocijske embalaže pri izvozu.
V letu 2001 se podpora v višini 20 SIT/kg jabolk ali hrušk dodeli za izvoz v posebni promocijski embalaži v države, ki jih minister z navodilom določi kot države prve skupine. Podpora v višini 14 SIT/kg jabolk ali hrušk se dodeli za izvoz v posebni promocijski embalaži v države, ki jih minister z navodilom določi kot države druge skupine. Specialna promocijska embalaža je embalaža, kot jo določa navodilo ministra.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, iz proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Skupna višina sredstev za ta namen v letu 2001 je 250.000.000 SIT. Če skupna višina zahtevkov preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore sorazmerno zmanjša.
Podpora se dodeli na osnovi vloge na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), ki izpolnjevanju s to uredbo in navodilom ministra določenih pogojev, podporo dodeli z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vlaga na ministrstvo, v roku 15 dni od vročitve.
Vloga se vloži na obrazcu, ki je predpisan z navodilom ministra, k vlogi mora biti priložena, z navodilom ministra, predpisana dokumentacija.
Agencija izplača vlagatelju podporo v 30 dneh po vročitvi odločbe, oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
Dokazila o nakupu promocijske embalaže morajo organizacije proizvajalcev hraniti tri leta od vročitve odločbe.
18. člen
(intervencijski umik s trga)
Organizacija proizvajalcev se lahko odloči, da določene količine sadja ali zelenjave v določenem obdobju ne da v promet. Organizacija proizvajalcev s takšnim umikom s trga ne sme poslabšati oskrbe in mora upoštevati pravila intervencijskega umika, ki jih določi minister.
Organizacija proizvajalcev mora pred uporabo ukrepa umika s trga o načrtovanem umiku predhodno pisno obvestiti ministrstvo.
Delež financiranja umikov s trga ne sme presegati 30% vrednosti operativnega sklada.
19. člen
(nadomestilo za umik s trga)
Vlada lahko za umik sadja ali zelenjave s trga določi:
– letno najmanjšo ali največjo količino in
– višino sofinanciranja s strani države,
pri čemer je višina sofinanciranja iz proračuna za tak umik omejena z največ 8,5% tržne proizvodnje jabolk ali hrušk oziroma največ 10% tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za ostale proizvode. Tržna proizvodnja se računa na podlagi triletnega povprečja količine pridelka.
III. POGLAVJE:
Združenja organizacij proizvajalcev
20. člen
(združenja organizacij proizvajalcev)
Organizacije proizvajalcev za namene iz 4. člena te uredbe prostovoljno ustanovijo združenja organizacij proizvajalcev.
Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje združenja organizacij proizvajalcev so enaki kot za organizacije proizvajalcev.
21. člen
(razširitev pravil na vse proizvajalce)
Združenje organizacij proizvajalcev ali organizacija proizvajalcev je reprezentativna, če to ugotovi minister z odločbo, izdano na podlagi vloge za ugotovitev reprezentativnosti. Minister odloči o reprezentativnosti na podlagi izpolnjevanja pogojev določenih s to uredbo.
Organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev je reprezentativno, če člani organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev predstavljajo po obsegu in vrednosti najmanj dve tretjini pridelave določenega pridelka ali proizvoda na celotnem območju Republike Slovenije.
Če je združenje organizacij proizvajalcev ali organizacija proizvajalcev reprezentativna, lahko poda predlog za razširitev njenih pravil tudi na nečlane, kar sporoči ministrstvu. Če je razširitev pravil nujna, zaradi učinkovitosti uresničevanja tržne ureditve, minister predlaga Vladi Republike Slovenije, da izda predpis, ki določa razširitev pravil organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev za vse pridelovalce oziroma proizvajalce.
IV. POGLAVJE:
Zbirke podatkov
22. člen
(seznami)
Na osnovi odločb o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev ter reprezentativne organizacije proizvajalcev ali reprezentativnega združenja organizacije proizvajalcev vodi ministrstvo seznam.
23. člen
(podatki za evidenco)
Trgovci in uvozniki sadja in zelenjave, ki na ozemlju Republike Slovenije opravljajo promet z navedenimi pridelki, se v skladu z navodili ministra vpišejo v evidenco trgovcev in uvoznikov.
Organizacije proizvajalcev in trgovci, vključno z uvozniki sadja in zelenjave, vpisani v evidenco, sporočajo podatke o prodajni vrednosti in količini proizvodov (količina, prodajna in nabavna cena) in zalogi enkrat tedensko; o načrtovani količini proizvodnje svojih članov pa mesečno, v skladu z navodili ministra.
24. člen
(tržno informacijski sistem)
V tržno informacijskem sistemu za sadje in zelenjavo, ki ga vodi agencija, se vodijo tedenski podatki iz prejšnjega člena o proizvodih po sortah ali vrstah, razredu, velikosti in embalaži, in sicer proizvodna cena (lastna cena proizvodnje), veleprodajna in maloprodajna cena ter izvozne in uvozne cene in količine. Podrobnejšo vsebino evidence, zavezance za sporočanje podatkov ter način in vsebino poročanja predpiše minister.
V. POGLAVJE:
Kazenska določba
25. člen
(nenamenska oziroma nezakonita uporaba podpor)
Če prejemnik podpore iz 16., 17. ali 27. člena te uredbe sredstva uporabi nenamensko ali jih pridobi na nezakonit način, jih je dolžan vrniti z zamudnimi obrestmi in v obdobju naslednjih dveh koledarskih let ne more pridobiti kakršnih koli proračunskih sredstev ministrstva.
VI. POGLAVJE:
Prehodne in končne določbe
26. člen
(prehodno obdobje)
Subvencije iz 16. in 17. člena te uredbe lahko v prehodnem obdobju do 31. decembra 2003 uveljavljajo poleg organizacij pridelovalcev tudi druge pravne in fizične osebe, če ustrezajo pogojem, določenim s to uredbo ali z drugimi predpisi oziroma razpisi.
Podatek o minimalnem obsegu proizvodnje oziroma minimalnem številu članov iz prve alinee 6. člena te uredbe, je podatek iz veljavnih registrov, do vzpostavitve le-teh pa se kot uradni podatek šteje izjava proizvajalca.
27. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)
Ministrstvo v prehodnem obdobju, v letih od 2001 do 2004, namenja sredstva za pomoč pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev, in sicer v višini, kot sledi:
– za organizacije proizvajalcev, ki imajo manj kot 300.000.000 tolarjev letnega prometa: 3.000.000 tolarjev na leto;
– druge organizacije proizvajalcev: 5.000.000 tolarjev na leto.
Podporo pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev se isti organizaciji proizvajalcev lahko dodeli največ za dve leti. Podpora se dodeli na osnovi vloge na agencijo. Agencija dodeli podporo z odločbo. Pritožbe zoper odločbo se vlagajo na ministrstvo v roku 15 dni od vročitve odločbe.
Agencija izplača vlagatelju podporo po vročitvi odločbe, v roku kot ga določajo predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
28. člen
(uporaba)
Določba tretjega odstavka 2. člena te uredbe se začne uporabljati z vzpostavitvijo predpisanih registrov.
Določbe 18. in 19. člena se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2003.
Določbe 23. in 24. člena se začnejo uporabljati po uveljavitvi predpisa, ki določa pogoje za vpis v evidenco ter vsebino in način poročanja. Do leta 2004 so dolžni podatke poleg organizacij proizvajalcev posredovati tudi pridelovalci sadja in zelenjave.
Z dnem uveljavitve te uredbe, preneha veljati v delu, ki se nanaša na sadje, predpis, ki ureja uvedbo podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg.
29. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-18/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost