Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2024. Uredba o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3), stran 3832.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)
1. člen
Ta uredba uvaja Slovenski kmetijsko okoljski program (v nadaljnjem besedilu: program) in določa ukrepe programa, ki se bodo v letu 2001 izvajali kot ukrepi kmetijske strukturne politike v skladu s 27., 28. in 30. členom zakona o kmetijstvu.
2. člen
Program, ki opredeljuje cilje in mehanizme ter predpisuje posebne pogoje za izvajanje posameznih ukrepov, je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Upravičenci za pridobitev neposrednih plačil v okviru programa so kmetijska gospodarstva ter druge fizične in pravne osebe, ki so določene z zakonom o kmetijstvu ter izpolnjujejo predpisane pogoje za ukrepe, za katere uveljavljajo sredstva.
4. člen
Za izvajanje ukrepov programa v letu 2001 se dodelijo naslednja neposredna plačila za:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
– I. odpravljanje zaraščanja: 42.000 SIT/ha površin v zaraščanju, ki se usposobijo za nadaljnjo kmetijsko rabo v okviru enega od ukrepov programa,
– II. ohranjanje kolobarja: 10.000 SIT/ha,
– III. integrirano sadjarstvo: 60.000 SIT/ha,
– IV. integrirano vinogradništvo: 60.000 SIT/ha,
– V. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih): 60.000 SIT/ha,
– VI. ekološko kmetovanje:
– njive – poljščine: 80.500 SIT/ha,
– vrtnine na prostem: 103.500 SIT/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 120.750 SIT/ha,
– nasadi sadovnjakov z gostoto 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter nad 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 120.750 SIT/ha,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 90-200 dreves/ha: 50.000 SIT/ha,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice, nasadi špargljev: 120.750 SIT/ha,
– trajni travniki: 40.000 SIT/ha,
– pašniki: 20.000 SIT/ha;
2. ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
– VII. planinska paša – brez pastirja: 4.000 SIT/ha,
– VIII. travniški sadovnjaki: 27.000 SIT/ha,
– IX. sonaravna reja domačih živali: 9.000 SIT/ha;
3. varovanje zavarovanih območij:
– X. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih: +10% na ukrepe iz točk 1. in 2. tega člena. V območjih regijskih parkov se v letu 2001 podpori nameni dodatnih 5% in v območjih nacionalnih parkov še dodatnih 10% na skupno vrednost ukrepov iz prejšnjega stavka;
4. izobraževanje kmetov, uslužbencev državne uprave in javnih zavodov ter promocijo, namenjeno izvajanju ukrepov pod točkami 1., 2. in 3. prvega odstavka tega člena.
Do sredstev za I. in II. ukrep je upravičeno kmetijsko gospodarstvo, katerega vse površine v rabi so vključene v ukrepe III. do IX. iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena. Kolikor se površine v zaraščanju v okviru ukrepa I. namenjajo za rejo drobnice, mora biti čreda drobnice varovana.
Ministrstvo za okolje in prostor dostavi Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uradni register zavarovanih območij (v digitalni obliki) z navedbo imen zavarovanih območij, katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o parcelah (parcelne številke).
Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kmetijskih zemljišč v rabi presega 100 ha, se znesek neposrednih plačil za ukrepe tega programa zniža za 30%.
Zgornji zneski neposrednih plačil na hektar zemljišč kmetijskega gospodarstva, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo ukrepov kmetijsko okoljskega programa v letu 2001, znašajo:
------------------------------------------------------------------------
Površina – kultura    KMG izven zavarovanih    KMG na zavarovanih
             območij           območjih
------------------------------------------------------------------------
Njivske površine     109.100 SIT/ha       120.000 SIT/ha
trajni nasadi       163.600 SIT/ha       180.000 SIT/ha
Travinje          81.800 SIT/ha        90.000 SIT/ha
------------------------------------------------------------------------
5. člen
Upravičenci lahko pridobijo neposredno plačilo za ukrepe, za katere vlagajo zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
– najmanjša velikost enote kmetijskega zemljišča iste rabe, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo za en ukrep programa je 0,1 ha, na kmetijskem gospodarstvu pa mora biti skupno vsaj 0,3 ha kmetijskih zemljišč za en ukrep, razen če s programom za posamezne ukrepe ni drugače določeno,
– upravičenci morajo pri izvajanju ukrepov obvezno upoštevati načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju in dobre kmetijske prakse varstva rastlin ter dobrega gospodarja ob upoštevanju vse veljavne kmetijske zakonodaje, kakor tudi zakonodaje s področja varovanja okolja, zdravstva in veterine ter morajo izpolnjevati tudi vsa ostala zakonska določila, ki so veljavna ob vstopu v program,
– na površinah, ki ne bodo vključene v program, morajo upravičenci prav tako dosledno upoštevati načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju in dobre kmetijske prakse varstva rastlin ter dobrega gospodarja, pri čemer kmetovanje na teh površinah ne sme negativno vplivati na okolje in zmanjšati učinkovitosti izvajanja ukrepov na površinah, ki so vključene v program,
– obtežba z živino na kmetijskem gospodarstvu ne sme preseči 1,9 GVŽ/ha. Količina uporabljenega organskega dušika pa mora biti manjša od 170 kg na hektar letno. Pri izračunu števila GVŽ se upoštevajo vsa obdelana kmetijska zemljišča kmetijskega gospodarstva, pri čemer mora biti izračunano število GVŽ zaokroženo na eno decimalko,
– upravičenci, ki zaprosijo za neposredna plačila iz naslova programa, morajo ves čas trajanja programa obvezno in sproti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri izbranih ukrepih,
– upravičenci, ki jim bodo izplačana neposredna plačila za ukrepe programa, so dolžni na kmetijskem gospodarstvu hraniti vso dokumentacijo (zahtevek s prilogami, potrdilo o opravljenem izobraževanju) in vse evidence (zasnova kolobarja, zapisi o delovnih opravilih) ves čas trajanja programa ter nato še štiri leta od dneva zadnje pridobitve neposrednih plačil
– upravičenci morajo pri izvajanju ukrepov programa upoštevati tudi okoljske predpise in predpisane akte na zavarovanih območjih,
– upravičenci se morajo obvezati, da bodo kmetovali na način, za katerega so pridobili neposredno plačilo še najmanj pet let od dneva zadnje pridobitve neposrednega plačila.
Poleg navedenih pogojev morajo upravičenci izpolnjevati tudi vse ostale pogoje za posamezne ukrepe, ki so določeni v programu.
6. člen
Upravičenci zaprosijo za neposredna plačila za ukrepe po točkah 1. do 3. iz 4. člena te uredbe na način, ki je določen z uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001.
Na istih površinah kmetijskega gospodarstva je možno izvajati več ukrepov po točkah 1. do 3. iz 4. člena te uredbe, na način kot ga določa program za posamezni ukrep, neposredna plačila na hektar za te ukrepe pa seštevati do zgornje višine neposrednih plačil iz petega odstavka 4. člena te uredbe.
Kmetijsko gospodarstvo je upravičeno do neposrednih plačil za ukrepe iz 1., 2. in 3. točke 4. člena te uredbe na naslednji način:
Če pri posameznem ukrepu v programu ni drugače navedeno, je neposredna plačila za ukrepe iz programa mogoče uveljavljati tudi za površine, za katere se uveljavlja izravnalno plačilo za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in za površine, za katere se uveljavlja tržno cenovne podpore.
Sredstva, namenjena izobraževanju kmetov, uslužbencev državne uprave in javnih zavodov ter promociji, se dodelijo nosilcem izobraževalnih programov na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za te namene.
7. člen
Za ukrepe programa po 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 4. člena te uredbe je s predlogom proračuna na postavki 5851 določeno 1.727.100.000 SIT, za izobraževanje in promocijo pa 146.100.000 SIT.
Kolikor vsota zahtevkov za posamezen ukrep preseže višino sredstev na postavki, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano, višino neposrednih plačil za posamezen ukrep zniža.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-12/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister