Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2001 z dne 10. 5. 2001

Kazalo

2023. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO -1), stran 3832.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO –1)
1. člen
Ta uredba določa ukrep podpore kmetijske dejavnosti v obliki izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
2. člen
Namen ukrepa je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Ukrep ima obliko izravnalnih plačil, praviloma na hektar kmetijske površine, in se razlikuje glede na naravne in druge omejitvene dejavnike.
3. člen
Do izravnalnih plačil so upravičena kmetijska gospodarstva v gorsko višinskem območju in strme kmetije, gričevnato hribovitem območju, kraškem območju in drugih območjih z omejenimi možnostmi zaradi težjih pridelovalnih razmer na podlagi elaborata “Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji“ (v skladu s 110. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 1/99, 54/00 in 68/00) v lasti in zakupu in izpolnjujejo pogoje iz tehnične uredbe.
Za kmetijska zemljišča v zakupu se upošteva razvrstitev v “Območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji“, kot je določena za kmetijsko gospodarstvo zakupojemalca.
Za planino se šteje kmetijsko gospodarstvo, kot je določeno v slovenskem kmetijskem okoljskem programu.
4. člen
Višina izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih zemljišč v rabi znaša:
– 16.000 SIT/ha za gorskovišinsko območje in strme kmetije,
– 11.000 SIT/ha za gričevnato hribovito območje, kraško območje in druga območja z omejenimi dejavniki,
– 8.000 SIT/ha za planino.
5. člen
Upravičenec lahko pridobi izravnalno plačilo za površine, za katere vlaga zahtevek, pod naslednjimi pogoji:
a) najmanjša skupna površina na kmetijsko gospodarstvo, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo, je 1 ha;
b) upravičenec se obveže, da bo opravljal svojo kmetijsko dejavnost na območju s težjimi pogoji pridelave še najmanj pet let od prejema neposrednega plačila za ta namen;
c) upravičenec se obveže, da bo kmetijska zemljišča, za katere vlaga zahtevek, obdeloval kot dober gospodar v smislu 7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih in v smislu navodila o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar (Uradni list SRS, št. 29/86) ter v smislu navodila za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00);
d) upravičenec lahko uveljavlja izravnalna plačila za vsa kmetijska zemljišča v rabi, razen za vinograde,
e) upravičenec ne more uveljavljati izravnalnih plačil za zemljišča v zaraščanju in vodna zemljišča.
6. člen
Upravičenci, ki uveljavljajo izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po tej uredbi, so upravičeni tudi do plačil po uredbah, ki urejajo neposredna plačila iz kmetijsko okoljskega programa in tržno cenovna plačila.
Način vlaganja vlog, postopek za obravnavo in odločanje o vlogah, nadzor ter druga vprašanja postopka in način dodeljevanja sredstev se določi s predpisom ministra, pristojnega za kmetijstvo.
7. člen
Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je v predlogu proračuna Republike Slovenije na postavki 5850 namenjenih 3.439,000.000 SIT.
Kolikor višina zahtevkov za ta ukrep preseže obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena, lahko Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra za kmetijstvo, višino izravnalnih plačil na enoto površine sorazmerno zniža.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-05/2001-1
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister