Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001

Kazalo

1902. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, stran 3366.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 9/99, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
1. člen
(1) V uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96 in 90/98, v nadaljevanju: uredba) se v 2. členu besedilo 6. točke spremeni tako, da se glasi:
“6. Zmogljivost komunalne čistilne naprave območja poselitve je izračunana sposobnost čiščenja komunalne odpadne vode pri njeni največji obremenitvi. Za največjo obremenitev komunalne čistilne naprave se šteje največja povprečna tedenska obremenitev v stanju običajnega obratovanja. Zmogljivost se meri v PE.“
(2) V 2. členu uredbe se dodajo 10., 11. in 12. točka, ki se glasijo:
“10. Telo površinske vode je reka, potok ali kanal, del reke, potoka ali kanala, rečno ustje ali obalno morje.
11. Prispevno območje je površina, iz katere se vse površinske vode stekajo v telo površinske vode in vplivajo na njegovo onesnaženje.
12. Občutljivo območje telesa površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: občutljivo območje) je telo površinske vode:
– pri katerem je mogoče ugotoviti ali pričakovati njegovo evtrofikacijo, ali
– ki se ga odvzema ali je namenjeno za oskrbo s pitno vodo, pri kateri je mogoče zaradi odvajanja odpadnih voda pričakovati preseganje mejne vrednosti nitratov, določene za kakovostni razred A3 s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, ki se jih odvzema za pitno vodo ali
– ki se nahaja na območju, kjer je zaradi izpolnjevanja obveznosti iz predpisov s področja voda in ohranjanja narave potrebno nadaljnje čiščenje.“
2. člen
Prvi odstavek 5. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Mejne vrednosti za celotni dušik in celotni fosfor ter za učinek čiščenja celotnega dušika in fosforja so določene v tabeli 2 tega člena, če odpadne vode iz novih ali rekonstruiranih komunalnih čistilnih naprav iztekajo v površinske vode na prispevnih območjih.
Tabela 2: Mejne vrednosti za koncentracijo in učinek čiščenja celotnega dušika in celotnega fosforja
---------------------------------------------------------------------
                        Zmogljivost čistilne
                        naprave, izražena v PE
---------------------------------------------------------------------
Parameter      Izražen   Enota    >= 10.000      >=
          kot            < 100.000    100.000
---------------------------------------------------------------------
Celotni dušik    N      mg/l        15      10
---------------------------------------------------------------------
Učinek čiščenja
celotnega dušika*        %          70      80
---------------------------------------------------------------------
Celotni fosfor   P      mg/l         2       1
---------------------------------------------------------------------
Učinek čiščenja
celotnega fosforja        %          80      80
---------------------------------------------------------------------
*Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldalhu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).“
3. člen
Za 5. členom uredbe se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
(1) Občutljiva območja, pri katerih je mogoče ugotoviti ali pričakovati evtrofikacijo, so določena s to uredbo na podlagi kriterijev za določitev evtrofikacije iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Ne glede na te kriterije so rečna ustja in obalno morje določena kot občutljiva območja s to uredbo.
(2) Občutljivim območjem se določi prispevno območje na podlagi hidrografskih razvodnic.
(3) Seznam občutljivih območij z njihovimi prispevnimi območji je v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Prispevna območja iz priloge 2 so označena na karti v merilu 1: 250.000, ki jo hrani kot izvirnik ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
(4) Seznam občutljivih območij se obnovi vedno, kadar so izpolnjeni pogoji za določitev občutljivih območij, vendar vsaj enkrat na štiri leta.
(5) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave se mora prilagoditi zahtevam, ki veljajo za prispevna območja, najkasneje v sedmih letih od določitve novih občutljivih območij, skladno s četrtim odstavkom tega člena.“
4. člen
Peti odstavek 6.b člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Izvajalec javne službe mora za odpadno vodo z območij poselitve s PE manj kot 2.000, ki se odvaja po kanalizaciji, zagotoviti pred iztokom v vode ustrezno stopnjo čiščenja do 31. decembra 2005.“
5. člen
Besedilo 11. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Izvajalec javne službe, ki ni v roku iz 6.a in 6.b člena te uredbe zagotovil zbiranja, odvajanja ali čiščenja odpadnih vod, mora izdelati ter izvesti sanacijski program v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo okolja, ter predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda.
(2) Sanacijski program zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda mora biti izveden za odvajanje komunalne odpadne vode po kanalizaciji:
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE, večjim od 100.000,
– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE, večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 2.000 in 15.000,
– do 31. decembra 2008 za območje poselitve s PE več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.
(3) Sanacijski program čiščenja komunalnih odpadnih voda mora biti izveden za posamezno stopnjo čiščenja in posamezno območje poselitve:
1. za sekundarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2005 za območja poselitve s PE, večjim od 100.000,
– do 31. decembra 2010 za območja poselitve s PE, večjim od 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 10.000 in 15.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 2.000 in 10.000,
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE med 2.000 in 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe;
2. za terciarno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2008 za območje poselitve s PE več kot 10.000 na območjih iz prvega odstavka 5. člena te uredbe;
3. za ustrezno čiščenje odpadne vode:
– do 31. decembra 2015 za območja poselitve s PE manj kot 2000.“
6. člen
Za 12. členom uredbe se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
Določbe te uredbe veljajo tudi za odvajanje odpadnih voda s ponikanjem v tla in v vode z neposrednim izlivom v kraške vodonosnike s podzemnim tokom vode.“.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-00/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 1: Kriteriji za določanje evtrofikacije voda

1) Mejne vrednosti parametrov za določitev evtrofikacije (mejna
vrednost presežena v vsaj 20% vzorcev, zajetih v obdobju, ko je
pretok nižji od letnega srednjega pretoka)

Tekoče vode
-----------------------------------------------------------------
            Izražen kot   Enota   Mejna vrednost
-----------------------------------------------------------------
celotni fosfor     P        mg/l    > 0,2

ortofosfat       PO43-      mg/l    > 0,46

amonij         NH4+       mg/l    > 0,6

nitrat         NO3-       mg/l    > 9,0
-----------------------------------------------------------------

Stoječe vode in zajezene površinske vode, ki imajo zadrževalni
čas daljši od 5 dni

-----------------------------------------------------------------
            Izražen kot   Enota   Mejna vrednost
-----------------------------------------------------------------
celotni fosfor     P        mg/l    >0.025
-----------------------------------------------------------------
klorofil a               mg/l
  povprečni                    >0.01
  maksimalni                   >0.02
-----------------------------------------------------------------
Secchijeva globina
povprečni                m     <3
-----------------------------------------------------------------
raztopljeni kisik
v hipolimniju      O2       %     <50
                    mg/l    <4
-----------------------------------------------------------------

2) opazno je cvetenje alg in/ali cianobakterij, pojavljajo se
drugi biološki odzivi (luščenje perifitonskih prevlek, bujno
razraščanje makrofitov), vrstne spremembe flore in favne ter
pogini vodne favne zaradi posledic evtrofikacije ipd.

3) ob ugotavljanju evtrofikacije je treba upoštevati, da je
zagotovljena predpisana stopnja čiščenja iz 6.b člena te uredbe.
PRILOGA 2: Seznam občutljivih območij z njihovimi prispevnimi
območji

V porečju Save (Sava Dolinka):

- povirje Save,

- vodozbirna površina Pišence,

- porečje Save od sotočja s Pišenco do sotočja z Bistrico,

- vodozbirna površina Bistrice v porečju Save Dolinke,

- porečje Save od sotočja z Bistrico do sotočja z Javornikom z
vodozbirno površino Javornika,

- porečje Save od sotočja z Javornikom do sotočja z Radovno -
Moščansko jezero,

- povirje Savice od izvira do vtoka v Bohinjsko jezero.

V porečju Save (kraško zaledje Ljubljanice):

- vodozbirna površina Cerkniškega jezera do ponikev,

- vodozbirna površina Javorniškega toka,

- vodozbirna površina Pivke in Nanoščice,

- kraška vodozbirna površina Ljubljanice od izvirov Unca do
izvirov na Barju,

- vodozbirna površina Logaščice do ponikev.

V porečju Krke:

- povirje Krke od izvira do sotočja z Rašico,

- vodozbirna površina Rašice,

- porečje Krke od sotočja z Rašico do sotočja z Višnjico,

- vodozbirna površina Višnjice,

- porečje Krke od vtoka Višnjice do sotočja z Radešico,

- vodozbirna površina Dobrega potoka,

- vodozbirna površina Radešice,

- porečje Krke od sotočja z Radešico do sotočja s Sušico,

- vodozbirna površina Sušice v porečju Stražke Krke,

- porečje Krke od sotočja s Sušico do vtoka Potoka,

- vodozbirna površina Potoka v porečju Krke,

- porečje Krke od vtoka Potoka do sotočja s Temenico,

- povirje Temenice od izvira do sotočja z Bukovico,

- vodozbirna površina Bukovice,

- porečje Temenice od sotočja z Bukovico do ponikev pri Ponikvah,

- porečje Temenice od Ponikev do izvira pri Luknji,

- povirje Temenice od izvira pri Luknji do vtoka v Krko,

- porečje Krke od sotočja s Temenico do sotočja z Bršljinskim
potokom,

- vodozbirna površina Bršljinskega potoka,

- porečje Krke od sotočja z Bršljinskim potokom do sotočja s
Težko vodo,

- vodozbirna površina Težke vode,

- porečje Krke od sotočja s Težko vodo do sotočja z Rateškim
potokom,

- vodozbirna površina Rateškega potoka,

- porečje Krke od sotočja z Rateškim potokom do sotočja s
Čadraškim potokom,

- vodozbirna površina Čadraškega potoka,

- porečje Krke od sotočja s Čadraškim potokom do sotočja z
Raduljo,

- povirje Radulje od izvira do sotočja z Gostinco,

- vodozbirna površina Gostince v porečju Radulje,

- porečje Radulje od sotočja z Gostinco do sotočja z Laknico,

- vodozbirna površina Laknice,

- porečje Radulje od sotočja z Laknico do sotočja z Dolskim
potokom,

- vodozbirna površina Dolskega potoka,

- porečje Radulje od sotočja z Dolskim potokom do vtoka v Krko,

- porečje Krke od sotočja z Raduljo do sotočja z Račno,

- vodozbirna površina Račne,

- porečje Krke od sotočja z Račno do sotočja s Senušo,

- vodozbirna površina Senuše,

- porečje Krke od sotočja s Senušo do sotočja s Sušico,

- vodozbirna površina Sušice v porečju Kostanjeviške Krke,

- porečje Krke od sotočja s Sušico do vtoka v Savo.

V porečju Drave (Pesnica):

- povirje Pesnice od izvira do sotočja z Glavčnico,

- vodozbirna površina Glavčnice,

- porečje Pesnice od sotočja z Glavčnico do sotočja z Radečkim
potokom,

- vodozbirna površina Radečkega potoka,

- porečje Pesnice od sotočja z Radečkim potokom do sotočja s
Svečino,

- vodozbirna površina Svečine,

- porečje Pesnice od sotočja s Svečino do sotočja z Dobranjskim
potokom,

- vodozbirna površina Dobranjskega potoka,

- povirje Pesnice od izvira do sotočja s Cirknico,

- vodozbirna površina Cirknice,

- porečje Pesnice od sotočja s Cirknico do sotočja z Jareninskim
potokom,

- vodozbirna površina Jareninskega potoka,

- porečje Pesnice od sotočja z Jareninskim potokom do sotočja z
Jakobskim potokom,

- vodozbirna površina Jakobskega potoka,

- porečje Pesnice od sotočja z Jakobskim potokom do sotočja z
Jablanškim potokom.

V porečju Mure (Ščavnica):

- povirje Ščavnice od izvira do Spodnje Ščavnice,

- porečje Ščavnice od Spodnje Ščavnice do Stavešincev,

- porečje Ščavnice od Stavešincev do sotočja s Turjo.

V porečju Mure (Ledava):

- povirje Ledave od izvira do Černelavcev.

Povodje Jadranskega morja:

- povirje Dragonje od izvira do sotočja s Pinjevcem,

- vodozbirna površina Pinjevca,

- porečje Dragonje od sotočja s Pinjevcem do sotočja s Poganjo,

- porečje Dragonje od sotočja s Poganjo do vtoka v morje,

- porečje Sečoveljskih solin,

- vodozbirna površina Drnice,

- vodozbirna površina obale od vtoka Drnice do vtoka Badaševice,

- vodozbirna površina Badaševice,

- vodozbirna površina obale od vtoka Badaševice do vtoka Rižane,

- kraško povirje Rižane,

- povirje Rižane od izvira do vtoka v morje,

- vodozbirna površina morske obale od vtoka Rižane do vtoka
Timava,

- povirje Reke od izvira do sotočja z Moljo,

- vodozbirna površina Molje,

- porečje Reke od sotočja z Moljo do sotočja s Posrtvijo,

- vodozbirna površina Posrtve,

- porečje Reke od sotočja s Posrtvijo do sotočja z Mrzlekom,

- vodozbirna površina Mrzleka,

- porečje Reke od sotočja z Mrzlekom do sotočja s Padežem,

- vodozbirna površina Padeža,

- porečje Reke od sotočja s Paleom do ponikev v Škocjanskih
jamah,

- vodozbirna površina Timava dolvodno od Škocjanskih jam.


AAA Zlata odličnost