Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2001 z dne 28. 4. 2001

Kazalo

1901. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije, stran 3366.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (v nadaljnjem besedilu: uredba, Uradni list RS, št. 54/00) se v 43. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Upravičeni odjemalci in proizvajalci električne energije, ki so priključeni na distribucijsko omrežje, uveljavljajo dostop do prenosnega omrežja v razmerju do upravljavca distribucijskega omrežja na enak način, kot uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja, pri tem pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za dostop do prenosnega omrežja določa uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00 in 124/00). Upravljavec distribucijskega omrežja mora upravičenemu odjemalcu oziroma proizvajalcu električne energije, ki je priključen na distribucijsko omrežje, ločeno zaračunati ceno dostopa do distribucijskega in ceno dostopa do prenosnega omrežja.“
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
51. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
“Upravljavec omrežja je dolžan izvajati odločitve, ki jih organizator trga sprejema pri prednostnem dispečiranju po četrtem odstavku 24. člena energetskega zakona (prednostno dispečiranje).
Vso energijo, ki jo je dolžan prednostno dispečirati po prejšnjem odstavku, mora upravljavec omrežja prodati na organiziranem trgu z električno energijo po trenutni tržni ceni.
Stroške prednostnega dispečiranja krije upravljavec omrežja iz cene, po kateri jo lahko proda na trgu ter dela cene za uporabo omrežja.
Poračun stroškov prednostnega dispečiranja mora izdelati upravljavec omrežja v petnajstih dneh po izteku koledarskega leta in ga predložiti agenciji.“.
3. člen
V 55. členu uredbe se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek tega člena pridobi posrednik, ki je priključen na prenosno omrežje, hkrati s koncesijo po prejšnjem odstavku brez tudi koncesijo za upravljanje distribucijskega omrežja na obstoječem zaokroženem gospodarskem kompleksu. Za podelitev te koncesije se razen razpisa uporablja 38. člen te uredbe.“
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek tega člena.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-32/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost