Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2001 z dne 20. 4. 2001

Kazalo

1787. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja, stran 3117.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (v nadaljevanju: uredba) (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00 in 124/00) se v prvem odstavku 31. člena za besedami “proizvajalci električne energije“ doda vejica in vstavi besedilo “, ki so priključeni na prenosno omrežje,“.
2. člen
V 38. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Upravljalec prenosnega omrežja mora skleniti z upravljalci distribucijskih omrežij najkasneje do 15. oktobra za prihodnje koledarsko leto letno pogodbo o dostopu do omrežja, ki obsega tudi dostop do prenosnega omrežja, ki jo uveljavlja upravljalec distribucijskega omrežja za upravičene odjemalce in proizvajalce, priključene na distribucijsko omrežje. V pogodbi se določi cena za posameznega upravljavca distribucijskega omrežja na osnovi:
– različnih stroškov z zagotavljanjem obveznosti javnih služb s področja distribucije električne energije,
– različne gostote omrežja, upoštevaje odjem na tem omrežju,
– naložb, ki so skladne z načrtom razvoja distribucijskega omrežja.
V pogodbi se tudi določi rok, v katerem morajo upravljalci distribucijskih omrežij plačevati upravljalcu prenosnega omrežja dostop do omrežja, ki ne sme biti daljši od 10 dni po prejemu plačila cene dostopa do prenosnega omrežja od upravičenega odjemalca oziroma proizvajalca, ki je priključen na distribucijsko omrežje.
Obvezujoča izhodišča za pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja, ki temeljijo na v drugem odstavku opredeljenih kriterijih, določi Vlada Republike Slovenije najkasneje do 15. oktobra za naslednje leto na utemeljen in obrazložen predlog Agencije za energijo.“.
3. člen
V prvem odstavku 40. člena se črtata besedi “drugi alinei“, besedi “četrtega odstavka“ pa spremenita “v četrtem odstavku“, številka “22“ pa nadomesti s številko “24“.
V tretjem odstavku se besedilo “Energijo iz drugega odstavka“ nadomesti z besedilom “Vso energijo, ki jo je dolžan prednostno dispečirati po prvem odstavku tega člena“.
Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
V sedmem odstavku se črta beseda “plačil“.
Sedmi in osmi odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
“40.a člen
Vlada Republike Slovenije določi tudi največjo količino električne energije, ki jo upravljalec omrežja lahko uvozi za prodajo na organiziranem trgu z električno energijo. Stroške za nakup električne energije krije upravljalec prenosnega omrežja.
Dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena sme upravljalec prenosnega omrežja opravljati izključno do 1. januarja 2003, razen če Vlada Republike Slovenije, v skladu s 115. členom energetskega zakona, ta rok skrajša.“
5. člen
V prvem odstavku 41. člena uredbe se beseda “četrtem“ nadomesti z besedo “petem“.
6. člen
Za 44. členom uredbe se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
“44.a člen
Javno podjetje Elektro Slovenija, d.o.o., kot trenutni dobavitelj električne energije neposrednim odjemalcem na prenosnem omrežju, je dolžan pogodbe za njihovo oskrbo, veljavne na dan 14. april 2001 podaljšati do 15. oktobra 2001.
Neposredni odjemalci ne morejo odstopiti od pogodb iz prejšnjega odstavka pred iztekom v prejšnjem odstavku navedenega obdobja.
Javno podjetje Elektro Slovenija, d.o.o., kot trenutni dobavitelj električne energije na prenosnem omrežju, je dolžan veljavne pogodbe na dan 1. april 2001 podaljšati za neposredne odjemalce do 15. oktobra 2001 in za distribucijska podjetja do 15. julija 2001.“
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-30/2001-1
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik