Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001

Kazalo

1676. Uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo, stran 2946.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o poenostavljenem uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo
1. člen
Poenostavljeno uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo (v nadaljnjem besedilu: KN) se, ne glede na določila navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo (Uradni list RS, št. 77/99), lahko na zahtevo carinskega deklaranta uporablja za naslednje blago v okviru naslednje carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe tega blaga:
1. carinski postopek za izvoz:
– delov za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do 8705 in iz tarifnih številk 8711 do 8713 KN,
– delov za stroje, naprave in aparate iz XVI. oddelka KN, ki se uporabljajo za popravilo ali vzdrževanje,
– letalskih delov za civilno letalstvo, kot so opredeljeni v temeljnih pravilih kombinirane nomenklature v uredbi o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Uradni list RS, št. 120/00),
– brezplačnega sejemskega potrošnega materiala, namenjenega brezplačni razdelitvi ali porabi,
– selitvenih predmetov,
– humanitarnih pošiljk;
2. sprostitev v prost promet:
– letalskih delov za civilno letalstvo, kot so opredeljeni v temeljnih pravilih kombinirane nomenklature v uredbi o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami,
– brezplačnega sejemskega potrošnega materiala, namenjenega brezplačni razdelitvi ali porabi,
– selitvenih predmetov, razen motornih vozil, plovil in letal,
– humanitarnih pošiljk;
3. začasni izvoz z namenom ponovnega uvoza:
– orodij in drobnega inventarja,
– materialov in izdelkov za postavitev stojnic, panojev ipd. na sejmih.
2. člen
(1) Poenostavljeno uvrščanje blaga v KN iz prejšnjega člena te uredbe se lahko uporabi, če:
– se carina in druge dajatve, ki se sicer plačujejo ob sprostitvi blaga v prost promet, ne obračunajo,
– se blago v trenutku carinjenja uvršča najmanj v tri različne tarifne oznake in
– za blago ni določen režim izvoza ali uvoza (D-dovoljenje, K-kontingent, S-soglasje) in zanj ne veljajo druge omejitve in prepovedi.
(2) Ob vložitvi enotne carinske listine (ECL) se mora le-tej priložiti specifikacija blaga s podatki o količini, vrsti in vrednosti blaga.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena poenostavljenega uvrščanja blaga ni mogoče uporabiti v primerih, ko je treba ob izvozu blaga izdati potrdilo o poreklu (EUR 1).
3. člen
Pri poenostavljenem uvrščanju blaga v KN iz 1. člena te uredbe se blago uvršča na naslednji način:
1. deli motornih vozil in drugih vozil ter deli batnih motorjev (razen gotovih batnih motorjev):
– iz tarifnih številk 8701 do 8705 se uvrstijo v tarifno podštevilko 8708 99 98,
– iz tarifnih številk 8711 do 8713 se uvrstijo v tarifno podštevilko 8714 99 90.
Z izrazom deli so mišljeni gotovi izdelki (novi ali obnovljeni rabljeni), ki se brez naknadne dodelave ali predelave neposredno vgrajujejo v motorna vozila ali druga vozila;
2. deli in drugo blago za stroje, naprave in aparate iz XVI. oddelka KN, ki se uporabljajo za popravilo in vzdrževanje:
– kadar se deli in drugo blago izvažajo skupaj s stroji, napravami in aparati, za katere so namenjeni in se izvažajo v količini, ki je običajna za vzdrževanje, enkratno popravilo oziroma zamenjavo izrabljenih delov z novimi, se uvrstijo v isto tarifno podštevilko kot stroj, naprava ali aparat,
– kadar se izvažajo samo deli in drugo blago iz različnih tarifnih številk KN, namenjeno popravilu ali vzdrževanju, se vsi deli in drugo blago uvrstijo v tarifno podštevilko za dele določenega stroja, naprave ali aparata, za katerega so namenjeni;
3. letalski deli za civilna letala in tisti deli, za katere v KN ni določena carinska stopnja »prosto«, se uvrstijo v tarifno podštevilko 8803 90 91, razen gotovih pogonskih letalskih motorjev, ki se uvrstijo v ustrezne tarifne podštevilke v 84. poglavju KN;
4. brezplačni sejemski potrošni material, namenjen brezplačni razdelitvi ali porabi, se uvrsti v tarifno podštevilko blaga, ki predstavlja v pošiljki največjo vrednost;
5. selitveni predmeti se uvrstijo v tarifno podštevilko blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost. S selitvenimi predmeti so mišljeni vsi običajni predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, razen motornih vozil, plovil in letal in blaga, za katerega je določen režim izvoza ali uvoza;
6. humanitarne pošiljke se uvrstijo v tarifno podštevilko blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost;
7. orodje in drobni inventar se uvrsti v tarifno podštevilko blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost;
8. materiali in izdelki za postavitev stojnic, panojev ipd. na sejmih, se uvrstijo v tarifno podštevilko blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost.
4. člen
Ne glede na določbe 1. in 2. člena te uredbe se poenostavljeno uvrščanje blaga v KN lahko uporablja pri postopku uvoza blaga zaradi proizvodnje za izvoz, za katerega carinski organ izda dovoljenje za uvoz zaradi izvoza v skladu s tretjim odstavkom 92. člena carinskega zakona (začasni uvoz blaga na oplemenitenje, Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 in 13/01). Blago, ki se začasno uvaža na oplemenitenje, se uvrsti v tarifno oznako pridobljenega proizvoda.
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-35/2001-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost