Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2001 z dne 29. 3. 2001

Kazalo

1267. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001, stran 2177.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 33. člena in 47. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001
1. člen
V naslovu uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001 (Uradni list RS, št. 124/00) se beseda “marec“ nadomesti z besedo “junij“.
2. člen
V 1. členu se besedi “31. marca“ nadomestijo z besedama “30. junija“.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V obdobju začasnega financiranja se prejemki ter izdatki Republike Slovenije določijo v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------
    Bilance proračuna             Sredstva
                        v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.   Skupaj prihodki            466.460.187
II.   Skupaj odhodki             533.017.832
III.  Proračunski primanjkljaj        66.557.645
III./1 Primarni primanjkljaj          17.472.122
III/2  Tekoči primanjkljaj           33.810.864
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.   Prejeta vračila danih posojil in 
    prodaja kapitalskih deležev       3.740.464
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev           5.391.275
VI.   Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev      1.650.811
C.   RAČUN FINANCIRANJA:
VII.  Zadolževanje              121.307.296
VIII.  Odplačila dolga             53.098.841
IX.   Sprememba stanja na računih 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            0
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)   68.208.455
XI.   Neto financiranje (VI.+X.)       66.557.645"
-----------------------------------------------------------
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu doda besedilo: “in v skladu s 6.a členom te uredbe“.
V prvi točki drugega odstavka se podpičje spremeni v vejico in doda besedilo: “razen postavk, ki so novim neposrednim uporabnikom odprte v skladu s 47. členom zakona o javnih financah;“.
V 2. točki drugega odstavka se za številko 2000 doda vejica in naslednje besedilo: “razen za število delavcev, ki so prerazporejeni iz drugih državnih organov hkrati s sredstvi za plače“.
5. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
(1) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo po obdobju začasnega financiranja oziroma v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ter material in opremo vojske oziroma za specialno opremo policije, ne sme presegati 50% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo po obdobju začasnega financiranja oziroma v prihodnjih letih za blago in storitve, razen za material in opremo vojske oziroma za specialno opremo policije, in za tekoče transfere ne sme presegati 15% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti iz prihodkov donacij in z najemnimi pogodbami.“
6. člen
8. člen se črta.
7. člen
V 9. členu se besedilo “ne izločajo“ nadomesti z besedilom “izločajo v višini 1.600.000.000 tolarjev“.
8. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
“10.a člen
Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva in izvaja investicijsko vzdrževanje, če je tovrsten izdatek nujen za izvedbo nepredvidenih popravil, odpravo napak ter nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev nemotenega delovanja neposrednega uporabnika.“
9. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V obdobju začasnega financiranja se država lahko zadolži do višine 172.890.882.000 tolarjev, ki je potrebna za odplačilo glavnic državnega dolga v tekočem proračunskem letu. V to zadolžitev se ne šteje zadolžitev po:
1. zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 – obvezna razlaga) in
2. zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99).
(2) V obdobju začasnega financiranja se poroštva Republike Slovenije, razen po zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96), izdajajo do skupne višine glavnic 25.000.000.000 tolarjev.
(3) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se v obdobju začasnega financiranja lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 32.000.000.000 tolarjev.
(4) V obdobju začasnega financiranja se skladno s 16. členom zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97 in 99/99) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št. 20/98) določi:
1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, v višini 162.000.000.000 tolarjev,
2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih pred riziki sprememb vrednosti valut, v višini 54.900.000.000 tolarjev, in
3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenije poroštva, ki znašajo 9.000.000.000 tolarjev.
(5) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev iz tretje točke prejšnjega odstavka se všteva v kvoto iz tretjega odstavka tega člena, poroštvena kvota iz tretje točke prejšnjega odstavka pa v kvoto iz drugega odstavka tega člena.“
10. člen
Priloga uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar–marec leta 2001 “Začasno financiranje Republike Slovenije v prvih treh mesecih leta 2001“ se nadomesti z novo prilogo “Začasno financiranje Republike Slovenije v obdobju januar–junij“, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2001.
Št. 400-00/2000-2
Ljubljana, dne 22. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost