Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001

Kazalo

1258. Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti, stran 2162.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopek za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: licenca), obrazec licence ter podatke, ki so potrebni za vodenje registra izdanih in odvzetih licenc.
2. člen
Licenca je upravni akt, ki se izda in odvzame v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00).
Licenco izda in odvzame Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti je potrebno pridobiti licenco za to energetsko dejavnost.
Če pravna ali fizična oseba opravlja več različnih energetskih dejavnosti, mora pridobiti licenco za vsako od energetskih dejavnosti posebej.
Ista pravna ali fizična oseba ne more pridobiti dveh ali več licenc za opravljanje iste energetske dejavnosti.
Licence je potrebno pridobiti za opravljanje naslednjih energetskih dejavnosti:
1. proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah nad 10 MW;
2. proizvodnja električne energije v termoelektrarnah nad 10 MW, razen jedrskih elektrarn;
3. proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah;
4. proizvodnja električne energije v elektrarnah, od katerih posamezna enota presega moč 1 MW in ne presega moči 10 MW;
5. proizvodnja električne energije v elektrarnah, pri katerih posamezna enota ne presega moči 1 MW in proizvodnja električne energije v elektrarnah na veter ne glede na moč;
6. proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW toplotne moči;
7. predelava nafte in naftnih derivatov;
8. prenos električne energije;
9. distribucija električne energije;
10. prenos in dobava zemeljskega plina in upravljanje prenosnega omrežja;
11. distribucija in dobava zemeljskega in drugega energetskega plina in upravljanje distribucijskega omrežja;
12. upravljanje elektroenergetskega prenosnega omrežja;
13. upravljanje elektroenergetskega distribucijskega omrežja;
14. skladiščenje plinskih goriv;
15. skladiščenje v skladiščih tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 t in trdnih goriv z zmogljivostjo nad 1000 t;
16. dobava električne energije odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci;
17. distribucija in dobava toplote za daljinsko ogrevanje;
18. trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo;
19. zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo;
20. organiziranje trga z električno energijo;
21. proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.
Obrazložitve dejavnosti iz prejšnjega odstavka so navedene v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Ni potrebno pridobiti licence za opravljanje energetske dejavnosti iz četrtega odstavka tega člena, če se opravlja izključno za lastno porabo ali lastne potrebe, pri tem pa izvajalec za tako porabo ali potrebe ne uporablja javnega prenosnega ali distribucijskega omrežja.
4. člen
Licenca se izda za dobo petih let. Imetnik licence ima pravico po prenehanju veljave licence pridobiti novo licenco po postopku in če izpolnjuje pogoje, določene z energetskim zakonom in s to uredbo.
Imetnik licence lahko vloži zahtevo za izdajo nove licence dva meseca pred iztekom roka veljave licence. Odločba o podelitvi nove licence se imetniku ne sme vročiti prej kot 15 dni pred potekom roka veljave licence.
5. člen
Licenco lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Če energetsko dejavnost opravlja država ali lokalna skupnost v režiji, se licenca izda državi ali lokalni skupnosti z navedbo režijskega obrata.
V primeru iz prejšnjega odstavka se glede izpolnjevanja pogojev režijskega obrata za pridobitev licence smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki urejajo pogoje za pridobitev licence pravnih in fizičnih oseb.
6. člen
Licenco lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana oziroma priglašena za opravljanje energetske dejavnosti.
Za opravljanje posamezne energetske dejavnosti mora biti pravna ali fizična oseba registrirana ali priglašena v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99), skladno z naslednjo tabelo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetska dejavnost                     Standardna klasifikacija dejavnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. proizvodnja električne energije v            E 40.101 Proizvodnja elektrike v HE
  hidroelektrarnah nad 10 MW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. proizvodnja električne energije v termoelektrarnah    E 40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
  razen jedrskih elektrarn nad 1 MW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah  E 40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. proizvodnja električne energije v            E 40.101 Proizvodnja elektrike v HE
  elektrarnah od katerih posamezna enota          E 40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
  presega moč 1 MW in ne presega moči 10 MW        E 40.103 Druga proizvodnja elektrike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. proizvodnja električne energije v            E 40.101 Proizvodnja elektrike v HE
  elektrarnah do moči 1 MW in proizvodnja         E 40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
  elektične energije v elektrarnah na veter ne       E 40.103 Druga proizvodnja elektrike
  glede na moč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW   E 40.300 Oskrba s paro, toplo vodo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. predelava nafte in naftnih derivatov           DF 23.200 Proizvodnja naftnih derivatov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. prenos električne energije                E 40.104 Prenos elektrike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. distribucija električne energije             E 40.105 Distribucija elektrike
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. prenos zemeljskega plina in upravljanje         E 40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po
  prenosnega omrežja                     plinovodni mreži
                               G 51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
                                tekočimi in plinastimi gorivi
                               I 60.300 Cevovodni transport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. distribucija plina in upravljanje            E 40.200 Oskrba s plinastimi gorivi po
  distribucijskega omrežja                  plinovodni mreži
                               G 51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
                                tekočimi in plinastimi gorivi
                               I 60.300 Cevovodni transport
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. upravljanje elektroenergetskega             E 40.104 Prenos elektrike
  prenosnega omrežja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. upravljanje elektroenergetskega             E 40.105 Distribucija elektrike
  distribucijskega omrežja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. skladiščenje plinskih goriv               I 63.120 Skladiščenje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. skladiščenje v skladiščih tekočih goriv z        I 63.120 Skladiščenje
  zmogljivostjo nad 25 t in trdnih goriv z
  zmogljivostjo nad 1000 t
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. dobava električne energije odjemalcem, ki        E 40.105 Distribucija elektrike
  niso upravičeni odjemalci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje       E 40.300 Oskrba s paro, toplo vodo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo  E 40.101 Proizvodnja elektrike v HE
                               E 40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
                               E 40.103 Druga proizvodnja elektrike
                               E 40.104 Prenos elektrike
                               E 40.105 Distribucija elektrike
                               G 51.700 Druga trgovina na debelo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. zastopanje in posredovanje na              G 51.190 Posredništvo pri prodaji
  organiziranem trgu z električno energijo         raznovrstnih Izdelkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. organiziranje trga z električno energijo         K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
                               K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
                               K 75.130 Dejavnost javnih ustanov za
                                Pospeševanje poslovne dejavnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. proizvodnja, trgovanje in distribucija          G 51.510 Trgovina na debelo s trdimi,
  tekočih goriv                        tekočimi in plinastimi gorivi
                               G 50.500 Trgovina na drobno z motornimi
                               Gorivi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gospodarske družbe in drugi subjekti, ki se vpisujejo v sodni register, morajo biti registrirani za opravljanje energetske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Fizične osebe morajo biti kot samostojni podjetniki priglašene za opravljanje energetske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Za osebe javnega prava velja, da izpolnjujejo pogoj iz prvega odstavka tega člena, če je opravljanje energetske dejavnosti določeno v ustanovitvenem aktu.
Za državo in lokalne skupnosti velja, da izpolnjujejo pogoj iz prvega odstavka tega člena, prav tako pa tudi pravne osebe, katerim je v Republiki Sloveniji ta lastnost priznana na podlagi mednarodnega sporazuma.
7. člen
Za pridobitev licence mora imeti pravna ali fizična oseba ustrezno strokovno usposobljene odgovorne delavce oziroma odgovorne osebe za izvajanje dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco.
Pravna ali fizična oseba izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena, če ima ob izdaji licence zaposlene odgovorne delavce ustrezne strokovne usposobljenosti, kot jih za opravljanje posamezne energetske dejavnosti določa priloga 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, in kateri izpolnjujejo pogoje usposobljenosti, predpisane s predpisom ministra, pristojnega za energetiko.
Za zaposlene odgovorne delavce po prejšnjem odstavku se štejejo tudi osebe, ki imajo s to pravno ali fizično osebo sklenjeno ustrezno pogodbo o delu ali drugačno pogodbo, ki zagotavlja, da so vključeni v delovni proces pri pravni ali fizični osebi s polnim delovnim časom.
Če je v prilogi 1 k tej uredbi določeno, da mora za opravljanje posamezne energetske dejavnosti pravna ali fizična oseba imeti odgovorno osebo, potem zadošča zaposlitev tudi za krajši čas od polnega delovnega časa ali ustrezno pogodbeno razmerje s tako osebo.
Imetnik licence praviloma enkrat letno, če tako zahteva agencija, posreduje dokaze o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Za pridobitev licence mora pravna ali fizična oseba razpolagati s finančnimi sredstvi ali dokazati, da jih lahko pridobi v obsegu, potrebnem za izvajanje energetske dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco.
Pravna ali fizična oseba mora razpolagati s finančnimi sredstvi v višini, ki je za posamezno energetsko dejavnost določena v prilogi 1 k tej uredbi.
Poleg finančnih sredstev za izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka tega člena šteje tudi razpolaganje s premičninami ali nepremičninami ter vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzi v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
Premičnine, nepremičnine in vrednostni papirji iz prejšnjega odstavka ne smejo biti obremenjeni z zastavo oziroma hipoteko, katere terjatev presega 10% vrednosti teh stvari oziroma papirjev. Vrednost premičnin in nepremičnin mora oceniti pooblaščeni ocenjevalec premoženja.
Pravna ali fizična oseba lahko za izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka tega člena predloži tudi ustrezna dokazila, da lahko predpisan obseg sredstev vsak čas pridobi na podlagi pravnega posla z banko ali drugimi pravnimi osebami.
Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko agencija izjemoma ugotovi, da pravna ali fizična oseba izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena, tudi če ne razpolaga s finančnimi sredstvi v predpisani višini, če obseg sredstev po mnenju agencije zadošča za nemoteno opravljanje dejavnosti. Če je obseg sredstev manjši od minimalnega zneska, ki je za posamezno dejavnost določen v prilogi 1 k tej uredbi, agencija ugotovi, da pogoj ni izpolnjen.
Imetnik licence, ki daje vlogo za novo licenco za isto energetsko dejavnost v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, lahko po svoji izbiri namesto izkazovanja pogoja razpolaganja s finančnimi sredstvi vlogi le priloži revidirane letne računovodske izkaze za prejšnje petletno obdobje veljavnosti licence in oceno bonitete. Agencija lahko ugotovi, da vlagatelj zahteve za novo licenco izpolnjuje pogoj razpolaganja s finančnimi sredstvi, če iz navedenih dokumentov izhaja, da je finančno usposobljen izvajati energetsko dejavnost, za katero želi pridobiti licenco.
Imetnik licence praviloma enkrat letno, če tako zahteva agencija, posreduje dokaze o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Licenco lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ji v zadnjih desetih letih pred vlogo prošnje za dodelitev licence ni bila odvzeta enaka licenca.
Rok desetih let iz prvega odstavka tega člena šteje od pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence za posamezno energetsko dejavnost.
Po začetku postopka za izdajo odločbe o odvzemu licence posamezni pravni ali fizični osebi, tej pravni ali fizični osebi ni mogoče izdati nove enake licence, dokler ni o stvari pravnomočno odločeno.
10. člen
Licenco lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki ni bila v zadnjih petih letih pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje povezano z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, ki jih ureja energetski zakon.
Rok petih let se šteje od pravnomočnosti sodbe.
Za kaznivo dejanje povezano z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, ki jih ureja energetski zakon se šteje vsako kaznivo dejanje pravne osebe, ter kaznivo dejanje fizične osebe, ki je nastalo z opravljanjem te dejavnosti ali pa so posledice tega kaznivega dejanja nastale pravni ali fizični osebi, ki energetsko dejavnost opravlja.
Po uvedbi kazenskega postopka za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena zoper pravno ali fizično osebo, tej pravni ali fizični osebi ni mogoče izdati licence, dokler o stvari ni pravnomočno odločeno.
11. člen
Vlogi za izdajo licence se priloži pisna izjava o tem, da vlagatelj dovoli oziroma ne dovoli vpis osebnih podatkov v register izdanih in odvzetih licenc (v nadaljnjem besedilu: register).
Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 7. in 8. člena energetskega zakona se v vlogi navedejo tudi:
– podatki o številu in izobrazbi strokovno usposobljenih delavcev pri tej fizični ali pravni osebi, ter
– podatki o razpolaganju s finančnimi sredstvi,
ki so pri tej fizični ali pravni osebi namenjeni za opravljanje energetske dejavnosti, za katero želi vlagatelj pridobiti licenco.
V vlogi je treba tudi navesti osnovne tehnične podatke o predvidenem obsegu in načinu izvajanja energetske dejavnosti, za katero želi vlagatelj pridobiti licenco.
Agencija lahko za posamezne vrste licenc zahteva vložitev vloge na obrazcu, ki ga določi.
12. člen
Izrek odločbe o podelitvi licence mora vsebovati natančno navedbo energetske dejavnosti, za katero se licence izdaja ter rok veljavnosti licence.
Imetniku pravnomočne licence izda agencija posebno listino, ki izkazuje pravnomočnost podeljene licence (v nadaljnjem besedilu: listina). Obrazec listine je določen v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Ob prenehanju ali odvzemu licence mora imetnik listino vrniti agenciji.
13. člen
Imetnik licence, ki se odloči, da ne bo opravljal energetske dejavnosti, za katero mu je podeljena licenca, o tem pisno obvesti agencijo ter priloži listino.
Če se imetnik licence odloči, da bo energetsko dejavnost iz prejšnjega odstavka opravljal, o tem pisno obvesti agencijo in poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za pridobitev licence. Agencija mu nemudoma vrne listino.
V času, ko imetnik licence ne opravlja energetske dejavnosti, za katero mu je podeljena licenca, zoper imetnika ni mogoče začeti postopka za odvzem licence po prvi alinei prvega odstavka 8. člena energetskega zakona.
Čas iz prejšnjega odstavka traja od obvestila agenciji, da imetnik ne bo opravljal energetske dejavnosti, za katero mu je podeljena licence, do obvestila agenciji, da bo z opravljanjem energetske dejavnosti nadaljeval.
Določbe tega člena ne veljajo za imetnika licence, ki na podlagi te licence opravlja javno službo.
14. člen
Postopek za odvzem licence začne agencija po uradni dolžnosti, če oceni, da so podani zakonski razlogi za odvzem licence.
Če se pri opravljenem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te energetske dejavnosti, inšpektor o tem obvesti agencijo.
15. člen
Če je začet postopek za odvzem licence po prvi alinei prvega odstavka 8. člena energetskega zakona, agencija imetniku licence določi primeren rok, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, da izpolni predpisane pogoje.
Agencija lahko ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, če pravna ali fizična oseba ne razpolaga s finančnimi sredstvi v predpisani višini, obseg sredstev pa po mnenju agencije ne zadošča za nemoteno opravljanje dejavnosti.
Agencija lahko ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, če pravna ali fizična oseba ne razpolaga s strokovno usposobljenimi delavci v zahtevanem številu, število delavcev pa ob upoštevanju potreb uporabljene tehnologije in izpolnjevanja varnostnih zahtev ne zadošča za nemoteno opravljanje dejavnosti.
Imetnik licence, ki v skladu z energetskim zakonom opravlja gospodarsko javno službo, lahko pred izdajo odločbe o odvzemu licence predlaga prevzemnika za začasno opravljanje te dejavnosti v njegovih napravah in omrežjih.
V primeru iz prejšnjega odstavka je v odločbi o odvzemu licence potrebno določiti rok, v katerem se morata prejšnji imetnik in prevzemnik sporazumeti o medsebojnih razmerjih in to izkazati agenciji.
Če se prejšnji imetnik in prevzemnik v roku iz prejšnjega odstavka ne sporazumeta oziroma tega ne izkažeta agenciji, obvesti agencija pristojni organ države ali lokalne skupnosti, da začne postopek prisilnega odkupa.
Agencija o odvzemu licence ter primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena nemudoma obvesti organizatorja trga ter upravljalce električnega in plinskega omrežja.
16. člen
Register izdanih in odvzetih licenc sestavlja knjiga izdanih in odvzetih licenc (v nadaljnjem besedilu: knjiga) ter zbirka listin.
Register izdanih in odvzetih licenc vodi agencija.
Knjiga je javna. Vpogled v knjigo se omogoči v prostorih agencije, lahko pa tudi na elektronski ali drug primeren način.
Vpogled v zbirko listin se dovoli le osebi, ki izkaže pravni interes za vpogled. O zahtevi odloči agencija z odločbo.
17. člen
Knjiga obsega naslednje podatke o izdanih in odvzetih licencah:
– številko licence;
– ime oziroma firmo pravne osebe ter osebno ime fizične osebe, imetnika licence; davčno številko imetnika in matično številko, če gre za pravno osebo;
– sedež pravne osebe ali naslov fizične osebe;
– vrsta energetske dejavnosti, za katero je licenca izdana;
– datum dokončnosti izdaje licence, razen če je bila izvršitev odločbe zadržana v zvezi z upravnim sporom;
– čas trajanja licence;
– podatke o številu in izobrazbi strokovno usposobljenih delavcev pri imetniku licence ter podatki o razpolaganju s finančnimi sredstvi imetnika licence, pridobljenimi v skladu z drugim odstavkom 11. člena;
– prenehanje oziroma ponoven začetek opravljanja dejavnosti s strani imetnika licence na podlagi obvestil iz 13. člena te uredbe;
– prenehanje licence zaradi sodne odločbe v upravnem sporu ali zaradi odločbe po izrednem pravnem sredstvu v upravnem postopku;
– druge razloge prenehanja licence;
– datum izdaje odločbe o odvzemu licence;
– prenehanje odločbe o odvzemu licence zaradi odločbe o pritožbi, sodne odločbe v upravnem sporu ali zaradi odločbe po izrednem pravnem sredstvu v upravnem postopku.
Če imetnik licence ne da pisnega soglasja, da dovoli vpis osebnih podatkov v knjigo se namesto osebnega podatka vpiše zaznamek, da se osebni podatek ne more vpisati.
Zbirko listin sestavljajo izdane licence, odločbe o pritožbi zoper izdano licenco, odločbe o odvzemu licence, odločbe o pritožbi zoper odločbo o odvzemu licence ter odločbe sodišča prve in druge stopnje v upravnem sporu, ki se nanašajo na izdajo oziroma odvzem licence.
18. člen
Pravne ali fizične osebe morajo pridobiti licence za energetske dejavnosti, ki jih opravljajo, v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 391-032000-1
Ljubljana, dne 8. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

Odgovorni delavci oziroma odgovorne osebe ustrezne strokovne
usposobljenosti za opravljanje posamezne energetske dejavnosti
(7. člen)

1. proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah nad 10 MW:

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa

 izobrazba - univerzitetna izobrazba elektrotehniške ali strojne
smeri,

- odgovorni delavec za stikalne manipulacije

 izobrazba - višja strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT;

2. proizvodnja električne energije v termoelektrarnah nad 10 MW,
razen jedrskih elektrarn:

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa

 izobrazba - univerzitetna izobrazba elektrotehniške ali strojne
smeri,

- odgovorni delavec za stikalne manipulacije

 izobrazba - višja strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT;

3. proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah:

- odgovorni delavci, ki jih zahtevajo predpisi, ki urejajo
jedrsko in obratovalno varnost

 izobrazba - kot jo zahtevajo zgoraj navedeni predpisi,

- odgovorni delavec za stikalne manipulacije

 izobrazba - višja strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT;

4. proizvodnja električne energije v elektrarnah od 1 MW do 10
MW:

- odgovorna oseba za obratovanje in občasne preglede

 izobrazba - višja strokovna izobrazba elektrotehniške ali
strojne smeri,

 potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT;

5. proizvodnja električne energije v elektrarnah do moči 1 MW in
proizvodnja električne energije v elektrarnah na veter ne glede
na moč:

- odgovorna oseba za obratovanje in občasne preglede

 izobrazba - izpit za upravljanje malih elektrarn,

 potrebna finančna sredstva: 0,2 mio SIT;

6. proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW:

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba strojne smeri,

 potrebna finančna sredstva: 2 mio SIT;

7. predelava nafte in naftnih derivatov:

- odgovorni delavec za vodenje proizvodnega procesa

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba kemijske ali strojne
smeri,

 potrebna finančna sredstva: 15 mio SIT;

8. prenos električne energije:

- odgovorni delavec za vzdrževanje prenosnega omrežja

 izobrazba - univerzitetna izobrazba elektrotehniške smeri,

- odgovorni delavec za razvoj in graditev prenosnega omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 15 mio SIT;

9. distribucija električne energije:

- odgovorni delavec za vzdrževanje distribucijskega omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

- odgovorni delavec za razvoj in graditev distribucijskega
omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT;

10. prenos zemeljskega plina in upravljanje prenosnega omrežja:

- odgovorni delavec za vodenje in obratovanje prenosnega omrežja

 izobrazba - univerzitetna izobrazba strojne ali kemijske smeri,

- odgovorni delavec za vzdrževanje prenosnega omrežja

 izobrazba - višja strokovna izobrazba strojne ali kemijske
smeri,

- odgovorni delavec za razvoj in graditev prenosnega omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba tehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT;

11. distribucija plina in upravljanje distribucijskega omrežja:

- odgovorni delavec za vodenje in obratovanje distribucijskega
omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba strojne ali kemijske
smeri,

 potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT;

12. upravljanje elektroenergetskega prenosnega omrežja:

- odgovorni delavec za vodenje prenosnega omrežja

 izobrazba - univerzitetna izobrazba elektrotehniške smeri,

- odgovorni delavec za obratovanje prenosnega omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

- odgovorni delavec za zagotavljanje sistemskih storitev

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 20 mio SIT;

13. upravljanje elektroenergetskega distribucijskega omrežja:

- odgovorni delavec za vodenje distribucijskega omrežja

 izobrazba - univerzitetna izobrazba elektrotehniške smeri,

- odgovorni delavec za obratovanje distribucijskega omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

 potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT;

14. skladiščenje plinskih goriv:

- odgovorni delavec za varno obratovanje skladišča

 izobrazba - v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi, ki
urejajo to področje,

 potrebna finančna sredstva: 0,2 mio SIT;

15. skladiščenje tekočih in trdnih goriv:

- odgovorni delavec za varno obratovanje skladišča

 izobrazba - v skladu s tehničnimi in varnostnimi predpisi, ki
urejajo to področje,

 potrebna finančna sredstva: 0,5 mio SIT;

16. dobava električne energije tarifnim odjemalcem:

- odgovorni delavec za zagotavljanje električne energije za
potrebe tarifnih odjemalcev

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške smeri,

- odgovorni delavec za prodajo električne energije

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba elektrotehniške ali
ekonomske smeri,

 potrebna finančna sredstva: 10 mio SIT;

17. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje:

- odgovorni delavec za vodenje in obratovanje distribucijskega
omrežja

 izobrazba - visoka strokovna izobrazba strojne smeri,

 potrebna finančna sredstva: 5 mio SIT;

18. trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo:

- odgovorni delavec za nakup in prodajo električne energije

 izobrazba - univerzitetna izobrazba tehniške ali družboslovne
smeri,

 potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT;

19. zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo:

- odgovorni delavec za zastopanje in posredovanje na trgu z
električno energijo

 izobrazba - univerzitetna izobrazba tehniške ali družboslovne
smeri,

 potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT;

20. organiziranje trga z električno energijo:

- odgovorni delavci za nemoteno delovanje organiziranega trga z
električno energijo

 izobrazba - univerzitetna izobrazba tehniške smeri,

 izobrazba - univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,

 izobrazba - univerzitetna izobrazba pravne smeri,

 potrebna finančna sredstva: 1 mio SIT;


21. proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv:

- odgovorni delavec za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo
tekočih goriv

 izobrazba - višja strokovna izobrazba tehniške ali družboslovne
smeri,

 potrebna finančna sredstva: 0,5 mio SIT.

                            PRILOGA 2

1. Med proizvodnjo v hidroelektrarnah sodijo vse hidroelektrarne
skupne instalirane moči več kot 10 MW in so priključene na javno
elektroenergetsko omrežje.

2. V proizvodnjo v TE, razen jedrskih elektrarn, sodi proizvodnja
električne energije v termoelektrarnah z instalirano močjo nad 10
MW, razen jedrskih elektrarn, ki proizvajajo električno energijo
v termičnem procesu. V isto skupino sodi tudi proizvodnja
električne energije v objektih za sočasno proizvodnjo električne
energije in toplote, in so priključena na javno elektroenergetsko
omrežje.

3. Proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah.

4. V proizvodnjo v elektrarnah moči od 1 MW do 10 MW sodi
proizvodnja električne energije v elektrarnah vseh vrst, katerih
skupna instalirana moč posamezne enote presega 1 MWe in ne
presega 10 MWe ter so priključene na javno elektroenergetsko
omrežje.

5. V proizvodnjo v elektrarnah do moči 1 MW sodi proizvodnja
električne energije v elektrarnah vseh vrst, katerih skupna
instalirana moč posamezne enote ne presega 1 MWe in so
priključene na javno elektroenergetsko omrežje, in proizvodnja
električne energije v elektrarnah na veter, ne glede na moč.

6. V proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje sodi proizvodnja
toplote, ne glede na gorivo, s skupno instalirano toplotno močjo
nad 1 MWt, ki je namenjena nadaljnji prodaji.

7. Dejavnost rafinerij.

8. V dejavnost prenosa električne energije sodi prenos električne
energije po prenosnem omrežju.

9. V dejavnost distribucije električne energije sodi prenos
električne energije po distribucijskem omrežju. V to dejavnost
sodi tudi posredovanje električne energije po 73. členu
energetskega zakona.

10. V dejavnost prenosa in dobave zemeljskega plina sodi prenos
zemeljskega plina po prenosnem omrežju in upravljanje prenosnega
omrežja ter dobava plina po tem omrežju.

11. V dejavnost distribucije in dobave zemeljskega in drugega
energetskega plina sodi distribucija plina po distribucijskem
omrežju in upravljanje distribucijskega omrežja ter dobava plina
po tem omrežju.

12. Dejavnost upravljanja elektroenergetskega prenosnega omrežja
vključuje vodenje in obratovanje elektroenergetskega prenosnega
omrežja ter tranzit električne energije.

13. Dejavnost upravljanja elektroenergetskega distribucijskega
omrežja vključuje vodenje in obratovanje elektroenergetskega
distribucijskega omrežja.

14. Dejavnost skladiščenja plinskih goriv vključuje upravljanje s
skladiščem.

15. Dejavnost skladiščenja tekočin goriv, kar obsega tudi tekoči
naftni plin in trdnih goriv, vključuje upravljanje s skladiščem,
katerega zmogljivost presega 25 t za tekoča in 1000 t za trdna
goriva.

16. Dobava električne energije odjemalcem, ki po energetskem
zakonu ne izpolnjujejo pogojev za upravičene odjemalce, vključuje
njihovo oskrbo z električno energijo po tarifnem sistemu.

17. Distribucija toplote za daljinsko ogrevanje vključuje dobavo
odjemalcem.

18. Trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo pomeni
nakup in prodajo električne energije upravičenim odjemalcem z
obvezno registracijo pogodb pri organizatorju trga ne glede na
to, ali so pogodbe sklenjene na organiziranem trgu ali ne. V to
skupino ne sodijo pogodbe o posredovanju električne energije po
73. členu energetskega zakona.

19. Zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno
energijo sta definirana v 25. členu energetskega zakona, navedeni
dejavnosti izvajajo tržni zastopniki in tržni posredniki.

20. Izvajanje dejavnosti organizatorja trga so definirane v 24.
členu energetskega zakona.

21. V dejavnost proizvodnje, trgovanja in distribucije tekočih
goriv ne sodi predelava naftnih derivatov.


AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina