Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001

Kazalo

1200. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja, stran 2102.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in kriteriji vsebine in obsega projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja, projektov na področju industrijskih raziskav (v nadaljnjem besedilu: projekti), postopek in metodologija za izbor projektov, financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov, ter način obveščanja javnosti o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. temeljna raziskava je eksperimentalno ali teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev, ne da bi predvidevali kako posebno uporabo rezultatov,
2. aplikativna raziskava je prav tako izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k nekemu praktičnemu cilju ali namenu. Aplikativne raziskave so lahko tudi industrijske raziskave. Industrijska raziskava je načrtno raziskovanje ali kritična preiskava za pridobitev novega znanja, s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve.
3. člen
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo odgovorni nosilec projekta, raziskovalci, strokovno osebje in tehniki s prostimi raziskovalnimi kapacitetami in na projektu sodelujejo z raziskovalnimi urami, ter mladi raziskovalci.
4. člen
Temeljne raziskovalne projekte bo ministrstvo, pristojno za raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) financiralo do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne raziskovalne projekte bo ministrstvo financiralo do 75% utemeljenih stroškov projekta za izvajanje projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih akterjev in predložiti dokazila o sofinanciranju.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka bo projekte na področju industrijskih raziskav ministrstvo sofinanciralo do višine 50% utemeljenih stroškov projekta. Delež sofinanciranja na področju industrijskih raziskav se lahko poveča:
– za fizične osebe oziroma majhne in srednje velike gospodarske družbe (skladno z definicijo gospodarskih družb iz 51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00), za 10 odstotnih točk;
– če se raziskovalni projekt izvaja v območjih (a), opredeljenih v prvi alinei drugega odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), za 10 odstotnih točk, v območjih (b), opredeljenih v tretji alinei drugega odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00) pa za 5 odstotnih točk;
– ko je raziskovalni projekt v skladu s cilji posameznega projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, za 15 odstotnih točk (če projekt vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami in so rezultati široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine, za 25 odstotnih točk);
– ko raziskovalni projekt ni v skladu s cilji ali posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, za 10 odstotnih točk, ob izpolnjevanju enega izmed naslednjih pogojev:
– projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidika koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehnološkega razvoja,
– rezultati projekta so široko dostopni in objavljeni, licence za patente so podeljene ali potekajo druge dejavnosti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov programov EU za raziskovanje in tehnološki razvoj.
Odstotne točke iz predhodnega odstavka se lahko seštevajo, toda višina pomoči ne sme preseči 75% utemeljenih stroškov projekta.
5. člen
Podlaga za določitev obsega sredstev za izvedbo raziskovalnih projektov je opredeljena s sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94), ob upoštevanju omejitev iz 4. člena tega pravilnika.
Utemeljene stroške projekta predstavljajo:
– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje),
– stroški instrumentov, opreme, in zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost,
– stroški svetovanja in ustreznih storitev, ki se uporablja izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti itd., ki so kupljeni iz zunanjih virov,
– dodatni skupni stroški, ki so nastali v zvezi z raziskovalno dejavnostjo,
– ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, energentov in podobnih proizvodov), ki so nastali v zvezi z raziskovalno dejavnostjo.
1. Javni razpis
6. člen
Minister pristojen za raziskovalno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: minister) vsaj enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) za izbor projektov, in sicer za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja na področjih:
– naravoslovno-matematičnih ved,
– tehniških ved,
– biotehniških ved,
– medicinskih ved,
– družboslovnih ved,
– humanističnih ved,
– narave in civilizacijsko-kulturne podobe slovenskega prostora in človeka skozi čas.
7. člen
Razpis vsebuje:
1. naziv in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. področja, ki so predmet raziskovanja;
4. cilje oziroma predvidene rezultate;
5. obliko in rok prijave projektov;
6. merila za izbiro projektov;
7. čas trajanja projektov;
8. višino sredstev, do katere se bodo financirali projekti iz proračunskih sredstev ministrstva;
9. rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izbiri prijavljenih projektov;
10. datum odpiranja prijav;
11. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. podatke o predlagatelju;
2. podatke o naročniku(ih) in sofinancerju(ih) projekta;
3. ime in priimek odgovornega nosilca projekta;
4. podatke o raziskovalni skupini, v kateri se organizira izvajanje projekta, in raziskovalnih skupinah, ki sodelujejo pri izvajanju projekta, ter o drugih soizvajalcih projekta;
5. naslov projekta;
6. cilje in kratko vsebino projekta (največ 300 besed);
7. raziskovalno področje projekta;
8. trajanje projekta;
9. potrebna sredstva za izvedbo projekta, razčlenjeno na:
9.1. število efektivnih raziskovalnih ur za vsako leto posebej;
9.2. materialne stroške, izračunane v skladu s standardi in normativi, ki jih določa Vlada Republike Slovenije; vsa odstopanja je potrebno posebej utemeljiti;
9.3. časovno razporeditev porabe sredstev;
10. podatke o sofinanciranju:
10.1. domače;
10.2. tuje;
11. predlog projekta:
11.1. predstavitev predmeta raziskave;
11.2. pregled relevantnih lastnih in tujih raziskav;
11.3. predstavitev hipoteze;
11.4. pomembnost pričakovanih rezultatov:
11.4.1. za razvoj znanosti;
11.4.2. za gospodarsko in drugo uporabo;
11.5. podroben opis znanstvenih metod za dosego ciljev;
11.6. časovna razporeditev raziskovalnega dela;
12. podatke o raziskovalni opremi:
12.1. razpoložljiva raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 ECU v tolarski protivrednosti na dan vložitve zahteve, ki je potrebna za izvedbo projekta;
12.2. manjkajoča raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 ECU v tolarski protivrednosti na enoto na dan vložitve zahteve, ki je pogoj za izvajanje projekta in je zanjo vložen zahtevek za nabavo iz proračunskih sredstev;
13. predstavitev mednarodnih povezav:
13.1. sodelovanje v mednarodnih projektih;
13.2. druge oblike mednarodnega sodelovanja;
14. podatke o raziskovalcih projektne skupine:
14.1. iz organizacije, nosilke pogodbe z ministrstvom:
– šifra iz registra raziskovalcev;
– ime in priimek, akademski naziv;
– vloga v projektni skupini;
– vrsta delovnega razmerja;
– efektivne ure;
14.2. iz druge raziskovalne organizacije, sopogodbenice:
– naziv raziskovalne organizacije;
– podatki o raziskovalni enoti v raziskovalni organizaciji;
– podatki, ki so navedeni pod točko 14.1.;
15. podatke o sodelavcih iz drugih organizacij:
– ime in priimek, akademski naziv;
– vloga v projektni skupini;
– vrsta delovnega razmerja;
– efektivne ure;
16. reference in dokazila o kvalificiranosti odgovornega nosilca projekta in ostalih raziskovalcev, ki niso vpisana v evidenci raziskovalcev in raziskovalnih skupin pri ministrstvu;
17. predloge za recenzente:
17.1. dva domača recenzenta;
17.2. dva tuja recenzenta;
18. podpis predlagatelja in pooblaščene osebe naročnika oziroma sofinancerja.
19. dopolnilne podatke, kolikor gre za prijavo projektov, ki sodijo v kategorijo industrijskih raziskav:
– podatek, ali projekt izvaja fizična oseba oziroma majhna ali srednje velika gospodarska družba, skladno z definicijo gospodarskih družb iz 51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00);
– podatek, ali se raziskovalni projekt izvaja v območjih (a), opredeljenih v prvi alinei drugega odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št.1/00) oziroma v območjih (b), opredeljenih v tretji alinei drugega odstavka 3. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št.1/00);
– v primeru, ko je vsebina raziskovalnega projekta v skladu s cilji posameznega projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, podatke o naslednjem:
– ali projekt vključuje čezmejno sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami
– ali so rezultati široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelektualne lastnine;
– v primeru, ko vsebina raziskovalnega projekta ni v skladu s cilji ali posameznim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, podatke o naslednjem:
– ali projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidika koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehnološkega razvoja,
– ali so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente podeljene ali potekajo druge dejavnosti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov programov EU za raziskovanje in tehnološki razvoj.
Podatki se predložijo na obrazcih, ki jih posebej za temeljne raziskovalne projekte, aplikativne raziskovalne projekte, projekte s področja industrijskih raziskav, predpiše minister s poudarkom na podatkih, pomembnih za vrsto raziskav oziroma dela na projektih.
9. člen
Prijavni obrazec za temeljne projekte se izpolni v petih izvodih. Tri izvode se izpolni v slovenskem jeziku, dva izvoda pa v angleškem jeziku oziroma v drugem svetovnem jeziku, določenem v razpisu. Za aplikativne projekte se prijavni obrazec izpolni v slovenskem jeziku v treh izvodih.
Sprejem prijave na razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne predlagatelju.
10. člen
Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni dejavnosti in predpisi ministrstva.
2. Vodenje postopka
11. člen
Minister pooblasti uradno osebo ministrstva za vodenje postopka izbora in spremljanja izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba).
12. člen
V postopku za izbor projektov se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na ministrstvo v roku, določenem v razpisu.
13. člen
O predlogih projektov se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki iz prijavnega obrazca.
14. člen
Podatki in dokumentacija, ki jih vsebujejo predlogi projektov, so v času trajanja izbora za financiranje projektov uradna tajnost.
15. člen
Ko uradna oseba ugotovi, da predlog projekta vsebuje vse z javnim razpisom zahtevane podatke in pogoje predpisane z zakonom o raziskovalni dejavnosti in predpisi ministrstva, jo pošlje recenzentom v ocenitev.
3. Ocenjevanje projektov
16. člen
Predlog projekta temeljnega raziskovanja ocenijo domači in tuji recenzenti. Predlog projekta aplikativnega raziskovanja praviloma ocenijo domači, lahko pa tudi tuji recenzenti. Recenzenti ocenijo predloge projektov najkasneje v 30 dneh od dneva prejema projektne dokumentacije.
Oceno izdelajo na podlagi vprašalnikov, ki jih predpiše minister. Pri ocenjevanju predloga projekta je recenzent samostojen. Predlog projekta recenzent oceni po kriterijih stroke.
Če recenzent meni, da bi pridobitev dodatnih strokovnih mnenj bistveno prispevala h kakovosti ocene, predlaga to ministru v odobritev.
17. člen
Recenzent oceni:
– znanstveno oziroma raziskovalno zmožnost raziskovalcev;
– znanstveno relevantnost;
– racionalnost in varčnost pri organizaciji in izvedbi projekta;
– ustreznost klasifikacije projektov (temeljni, aplikativni, industrijski);
– ustreznost povečanja deleža sofinanciranja v primeru industrijskih projektov.
Pri predlogih projektov se poleg navedenega v prejšnjem odstavku s posebnim poudarkom oceni tudi družbena in gospodarska relevantnost.
18. člen
Znanstveno zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja se oceni z vidika:
– znanstvene utemeljenosti predloga projekta;
– raziskovalne usposobljenosti projektne skupine.
Projektna skupina izkazuje usposobljenost, če:
1. odgovorni nosilec izpolnjuje z zakonom določene pogoje za odgovornega nosilca in:
– ima vsaj en članek kot edini avtor, objavljen v mednarodno priznani publikaciji v zadnjih treh letih ali ustrezno število člankov v soavtorstvu,
– je bil citiran v mednarodno priznanih publikacijah v zadnjih desetih letih, ali
– ima mednarodne patente.
Navedene zahteve ne veljajo za odgovorne nosilce projektov, ki so mlajši od 35 let in od zagovora njihovega doktorata niso potekla več kot tri leta.
2. vsaj ena tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni skupini izpolnjuje z zakonom in s tem pravilnikom določene pogoje za odgovornega nosilca,
3. oprema raziskovalne skupine zagotavlja izvedbo projekta.
Znanstveno-raziskovalni sveti natančneje določijo pogoje iz tega člena.
19. člen
Odgovorni nosilec temeljnega projekta mora pri izvajanju projekta sodelovati z najmanj 900 letnimi raziskovalnimi urami, če je v rednem delovnem razmerju za raziskovalno delo, oziroma z najmanj 300 letnimi raziskovalnimi urami za tiste, ki so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas in so iz proračunskih sredstev financirani za neraziskovalno dejavnost.
Odgovorni nosilec aplikativnega projekta mora pri izvajanju projekta sodelovati z najmanj 450 letnimi raziskovalnimi urami, če je v rednem delovnem razmerju za raziskovalno delo, oziroma z najmanj 150 letnimi raziskovalnimi urami za tiste, ki so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas in so iz proračunskih sredstev financirani za neraziskovalno dejavnost.
Enaki pogoji veljajo za nosilce raziskovalnih sklopov na sodelujočih raziskovalnih organizacijah.
20. člen
Znanstveno relevantnost predlogov temeljnih in aplikativnih projektov ocenijo recenzenti z vidika:
– znanstvene pomembnosti (inovativnost ciljev, ustreznost metod, aktualnost problematike,
– znanstvene kakovosti (usposobljenost skupine, kadrovska odprtost).
21. člen
Pri ocenjevanju znanstvene kakovosti recenzenti uporabljajo tudi bibliografske kazalce znanstvene uspešnosti, ki jih natančneje določijo znanstveno-raziskovalni sveti.
22. člen
Družbeno in gospodarsko relevantnost predlogov projektov aplikativnih raziskav recenzenti ocenijo z vidika:
– uporabnosti raziskovalnih rezultatov za naročnike oziroma sofinancerje;
– prispevka k tehnološkemu napredku, k učinkovitosti družbenosistemske organiziranosti ali h krepitvi narodne identitete;
– povečevanja kompetitivnosti slovenskega gospodarstva in produktivnosti drugih dejavnosti.
23. člen
Racionalnost in varčnost predloga projekta ocenijo recenzenti na podlagi:
1. primerjave ciljev projekta z:
– obsegom raziskovalnega dela,
– opremo,
– materialnimi, konzultantskimi in drugimi storitvenimi stroški,
– časom trajanja projekta,
– infrastrukturnim okoljem raziskovalne skupine;
2. skladnosti s standardi in normativi za izračun cene raziskovalnega dela in stroškov, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
24. člen
Nacionalni koordinatorji ocenijo predloge projektov ob upoštevanju kriterijev stroke ter kriterijev, določenih s tem pravilnikom.
Če so predložene ocene v posameznem primeru nasprotujoče oziroma ne zadostujejo za odločitev o prednostni razvrstitvi, lahko nacionalni koordinator predlaga ministru, da določi dodatnega recenzenta.
Na podlagi lastnih ocen in ocen recenzentov pripravi nacionalni koordinator predlog razvrstitve projektov v prednostne skupine.
Poročilo o recenzentskem ocenjevanju in predlog razvrstitve projektov posreduje nacionalni koordinator pristojnemu znanstveno-raziskovalnemu svetu v 15 dneh od izteka roka za pripravo ocen recenzentov.
4. Izbor projektov za financiranje
25. člen
Znanstveno-raziskovalni sveti na podlagi poročil nacionalnih koordinatorjev in predloga razvrstitve projektov razvrstijo le-te na prednostno listo področja.
26. člen
Pri razvrščanju predlogov projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja na prednostno listo področja, bo imel prednost predlagatelj, katerega projektna skupina bo:
1. izkazala večji pomen predlaganega projekta za razvoj znanstvene discipline;
2. izkazala boljše kazalce znanstvene uspešnosti (objave in citati);
3.izkazala večje možnosti za uporabo rezultatov v Republiki Sloveniji;
4.uspešno vključevala v raziskovanje mlade raziskovalce, ki se bodo po zaključenem usposabljanju zaposlili v drugi organizaciji;
5. izkazovala večjo racionalnost pri uporabi raziskovalne opreme in drugih stroškov;
6. izkazala večje sofinanciranje projekta.
Na prednostno listo področja se ne morejo uvrstiti projekti, katerih ekspertna ocena znanstvene kakovosti in pomen za razvoj stroke ne presežeta vstopnega praga, ki ga določijo področni sveti za svoja področja.
Predlogi projektov, ki bodo hkrati financirani iz razpisov raziskovalnih programov Evropske unije, bodo imeli prednost pri izboru.
27. člen
Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet na podlagi prednostnih list področja pripravi končni predlog skupne prednostne liste za financiranje projektov (v nadaljnjem besedilu: nacionalna lista). Pri pripravi predloga nacionalne liste upošteva usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa in letnih aktov o znanstveni in tehnološki politiki, prioritete, ki jih določajo posamezna ministrstva in Vlada Republike Slovenije, področno določene prioritete znanstvenega in tehnološkega razvoja države ter obseg proračunskih sredstev. Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet lahko zahteva od področnih svetov dodatne utemeljitve predlogov razvrstitve projektov na prednostne liste področij.
28. člen
Nacionalno listo določi minister na podlagi predloga Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, ob upoštevanju nacionalne razvojne strategije in prioritet, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije in za katerih uresničevanje je odgovoren minister. Minister pri tem upošteva obseg razpoložljivih proračunskih sredstev in v tem pravilniku določene kriterije.
Minister pošlje nacionalno listo Svetu za znanost Republike Slovenije in jo objavi v sredstvih javnega obveščanja.
29. člen
Minister obvesti predlagatelje o rezultatih izbora predlogov projektov s sklepom.
Predlagatelj ima v osmih dneh od prejema sklepa pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev predloga projekta. Predlagatelj projekta mora v svoji zahtevi opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
Predlagatelj se ima pravico seznaniti z ocenami recenzentov. Predlagatelj ne more zahtevati podatkov o recenzentu.
O zahtevi odloči minister v roku petnajstih dni. Odločitev je dokončna.
5. Pogodba o izvedbi projektov
30. člen
Za izvedbo izbranih projektov, uvrščenih na nacionalno listo, sklene minister s predlagateljem in z naročnikom oziroma sofinancerjem pogodbe o izvedbi.
31. člen
Predlog pogodbe o izvedbi, skupaj z obrazci pogodbene dokumentacije, se pošlje predlagatelju in naročniku oziroma sofinancerju (v nadaljnjem besedilu: sopogodbeniki) v podpis.
Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije morajo sopogodbeniki vrniti ministrstvu v 30 dneh po njihovem prejemu.
32. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, obvesti sopogodbenike o pomanjkljivostih in jih pozove, da jih odpravijo v roku 30 dni. Če sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev pogodbene dokumentacije, ne odpravi pomanjkljivosti, minister odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v osmih dneh obvesti sopogodbenika.
6. Spremljanje izvajanja projektov
33. člen
Sopogodbeniki jamčijo za verodostojnost podatkov v dokumentaciji. V primeru, da sopogodbeniki predložijo neresnične podatke, jih uradna oseba pozove, da predložijo resnične podatke in pojasnijo, zakaj so v dokumentaciji navedeni napačni podatki.
Če sopogodbeniki ne sporočijo novih podatkov, ne pojasnijo, zakaj so predložili neresnične podatke, ali če se ugotovi, da so z navedbo neresničnih podatkov hoteli prikazati oziroma predrugačiti dejansko stanje, lahko minister odstopi od sklenitve pogodbe oziroma razdre pogodbo, če je bila ta že sklenjena ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti skupaj z obrestmi.
34. člen
Ministrstvo spremlja in nadzoruje izvajanje projekta v vseh fazah njegovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter porabljenih sredstvih.
Minister lahko zahteva od naročnika aplikativnega projekta in projekta s področja industrijskih raziskav poročilo o gospodarskih in drugih učinkih uporabe rezultatov še pet let po končanem projektu.
35. člen
Za redno poročanje o izvajanju in financiranju projekta v skladu s pogodbo o izvedbi projekta, je odgovoren odgovorni nosilec projekta. Letna in zaključna poročila o projektih ocenjujejo eksperti, lahko pa tudi druga strokovna telesa ministrstva. Za sofinancirane projekte se v oceno uresničevanja projekta vključuje tudi pisno mnenje sofinancerja projekta.
36. člen
Letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela obsega poleg naslova projekta, firme predlagatelja, imena in priimka odgovornega nosilca projekta in številke pogodbe o izvedbi, tudi kratko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
1. ciljev projekta;
2. realizacije predloženega programa dela;
3. izkoriščanja dobljenih rezultatov;
4. utemeljitve eventualnih sprememb programa;
5. sodelovanja z inozemskimi partnerji;
6. bibliografije.
37. člen
Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, firme predlagatelja, imena in priimka odgovornega nosilca projekta, številke pogodbe o izvedbi, poročilo sofinancerja, ter zbirno poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti za vsa leta trajanja projekta, in sicer glede:
1. ciljev projekta;
2. poročila o realizaciji predloženega programa dela;
3. izkoriščanja dobljenih rezultatov;
4. sodelovanja z inozemskimi partnerji;
5. bibliografije.
38. člen
Poleg podatkov iz 36. in 37. člena tega pravilnika morajo letna in zaključna poročila vsebovati tudi pregled porabe sredstev v skladu s standardi in normativi za izračun cene raziskovalnega dela in stroškov projekta, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije. Letna in zaključno poročilo morata podpisati pooblaščena odgovorna oseba predlagatelja in odgovorni nosilec projekta.
39. člen
Predlagatelj je dolžan obveščati ministra o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno izvajanje projekta. Če minister ugotovi, da spremenjene okoliščine onemogočajo nadaljnji nemoten potek projekta, lahko začasno prekine financiranje projekta.
40. člen
Če se ugotovi, da projekta ne bo mogoče uspešno zaključiti zaradi objektivnih okoliščin, se nadaljnje izvajanje projekta prekine, predlagatelj pa v tem primeru ni dolžan vrniti že izplačanih sredstev.
41. člen
Če se ugotovi, da projekt ne bo uspešno zaključen zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca projekta, minister razdre pogodbo o izvedbi projekta ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti skupaj z obrestmi.
42. člen
Na podlagi tega pravilnika izda minister navodilo za izvajanje postopkov pri spremembah na raziskovalnih projektih.
7. Obveščanje javnosti in uporabnikov
43. člen
Minister obvešča javnost in uporabnike o rezultatih izvedenih projektov v internih glasilih, sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konferencah, ki jih organizira.
44. člen
Predlagatelj projekta je dolžan pri objavi rezultatov projekta oziroma pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru projekta, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna, ter na zahtevo ministrstva sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira ministrstvo. V primeru, da predlagatelj ne izpolnjuje s tem členom predpisane obveznosti, na naslednjih razpisih za izbor in financiranje projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ne more več pridobiti projektov.
8. Končni določbi
45. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja (Uradni list RS, št. 5/94, 21/97, 77/97, 48/99 in 105/00).
46. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/2001
Ljubljana, dne 13. marca 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost