Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2001 z dne 23. 3. 2001

Kazalo

1196. Pravilnik o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje, stran 2074.

Na podlagi petega odstavka 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje
1. člen
Ta pravilnik predpisuje pravila za izračun povprečnega letnega donosa na državne vrednostne papirje (v nadaljevanju: povprečni donos).
2. člen
Povprečni donos se računa kot tehtano povprečje letnih donosov državnih vrednostnih papirjev ob njihovi izdaji, tehtanih z višino vrednosti posamezne izdaje.
3. člen
Za vrednostne papirje iz prejšnjega člena se štejejo vrednostni papirji z dospelostjo nad enim letom, ki jih je izdala Republika Slovenija v javni ponudbi na domačem in tujem trgu in so nominirani v tolarjih ali v evrih.
4. člen
Povprečni donos se računa mesečno. Za izračun povprečnega donosa v danem mesecu se upoštevajo nedospeli vrednostni papirji iz prejšnjega člena izdani v obdobju dveh let do izteka meseca za katerega se računa povprečni donos.
5. člen
Povprečni donos se izračunava ločeno za državne vrednostne papirje nominirane v tolarjih (v nadaljevanju: tolarski povprečni donos) in ločeno za državne vrednostne papirje nominirane v evrih (v nadaljevanju: evro povprečni donos).
6. člen
Minister, pristojen za finance v skladu s šestim odstavkom 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00) na podlagi povprečnega donosa izračunava in objavlja minimalno zajamčeno donosnost.
7. člen
Minimalna zajamčena donosnost na osnovi tolarskega povprečnega donosa se računa kot vsota revalorizacije (TOM) in 0,4 kratnika realnega dela tolarskega povprečnega donosa, pri čemer se TOM, ki velja v mesecu za katerega se izračunava minimalna zajamčena donosnost, preračuna na letno raven po konformni metodi.
Minimalna zajamčena donosnost na osnovi evro povprečnega donosa se računa kot vsota 0,4 kratnika evro povprečnega donosa in mesečne rasti tečaja evra preračunane na letno raven po konformni metodi. Mesečna rast evra se izračunava kot rast srednjega tečaja Banke Slovenije.
Minimalna zajamčena donosnost, ki jo objavlja minister, pristojen za finance na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se izračunava kot tehtano povprečje minimalne zajamčene donosnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena. Minimalna zajamčena donosnost iz prvega odstavka se pomnoži z deležem, ki ga predstavlja skupna vrednost tolarskih izdaj državnih vrednostnih papirjev v vseh izdajah državnih vrednostnih papirjev. Minimalna zajamčena donosnost iz drugega odstavka pa se pomnoži z deležem, ki ga predstavlja vsota tolarske protivrednosti evro nominiranih izdaj državnih vrednostnih papirjev v vseh izdajah državnih vrednostnih papirjev, pri čemer se višina vrednosti posamezne izdaje preračuna na tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje.
Seštevek obeh zmnožkov iz prejšnjega odstavka predstavlja nominalno minimalno zajamčeno donosnost za posamezen mesec izraženo na letni ravni.
8. člen
Ministrstvo za finance objavlja minimalno zajamčeno donosnost iz tretjega odstavka prejšnjega člena v Uradnem listu Republike Slovenije do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 193-5/01
Ljubljana, dne 21. marca 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost