Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2001 z dne 7. 3. 2001

Kazalo

990. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah, stran 1636.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopke, ki jih morajo pri zadolževanju upoštevati posredni uporabniki državnega proračuna iz III. priloge odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje (v nadaljevanju: pravne osebe).
Ta uredba ne velja za banke in zavarovalnice, prav tako pa ne velja za zadolževanje Slovenske izvozne družbe brez poroštva države, razen 2. člena in četrtega odstavka 7. člena te uredbe.
Seznam pravnih oseb, na katere se nanaša ta uredba, je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.
2. člen
Pravne osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena te uredbe morajo Ministrstvu za finance poročati o stanju svoje zadolženosti na način, v obliki in v rokih, ki jih določa navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 100/00).
3. člen
Zadolžitev po tej uredbi pomeni:
a) sklenitev posojilne ali kreditne pogodbe,
b) izdajo jamstva za obveznosti druge osebe,
c) sklenitev pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev.
Kot kredit oziroma posojilo se šteje tudi sklenitev pogodbe o tekočem računu oziroma zadolžitev po načelu tekočega računa (črpanje in odplačila kredita v mejah sredstev in odobrenega kredita), pri čemer se šteje za višino zadolžitve zgornji limit odobrenega kredita ter sklenitev pogodbe po načelu “revolving kredita”, pri kateri je mogoče znesek kredita v pogodbeno določenem časovnem obdobju v celoti ali delno večkrat črpati in odplačati, pri čemer se šteje za višino zadolžitve zgornji limit odobrenega kredita.
4. člen
Zneski iz 7. in 24. člena te uredbe se v primeru zadolžitve ali izdajanja jamstva v tuji valuti preračunajo v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve vloge za izdajo soglasja k zadolžitvi.
II. SPLOŠNE DOLOČBE O POSTOPKU ZADOLŽEVANJA
Finančni načrt
5. člen
Pravne osebe, ki se nameravajo zadolževati v naslednjem koledarskem letu, morajo Ministrstvu za finance najkasneje do 15. oktobra tekočega koledarskega leta poslati finančni načrt za naslednje koledarsko leto, potrjen s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden obseg zadolževanja v naslednjem koledarskem letu. Če pristojni organ finančnega načrta še ni potrdil do zgoraj navedenega roka, lahko pravna oseba pošlje nepotrjen finančni načrt, po potrditvi od strani pristojnega organa pa potrjen finančni načrt.
Če pravna oseba ne sprejema finančnega načrta, mora Ministrstvu za finance poslati drug ustrezen dokument s podobno vsebino, iz katerega izhaja višina nameravane zadolžitve v naslednjem koledarskem letu.
Vloga za pridobitev soglasja Ministrstva za finance
6. člen
Pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, mora pred začetkom postopka zadolževanja (pri čemer se šteje za začetek postopka zadolževanja objava osnutka vabila k dajanju ponudb za zadolžitev) pridobiti pisno soglasje Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja oziroma soglasje k zadolžitvi. V vlogi za pridobitev soglasja mora pravna oseba navesti:
a) osnovne elemente zadolžitve (višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, ročnost, predvidene roke črpanj),
b) predviden časovni potek zadolžitve (objava povabila za dajanje ponudb, pridobitev prvega osnutka pogodbe o zadolžitvi, sklenitev pogodbe o zadolžitvi),
c) morebitna zavarovanja (garancije, hipoteke ipd.).
K vlogi za pridobitev soglasja k zadolžitvi mora pravna oseba priložiti tudi pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba, v katerem so navedeni razlogi za zadolževanje pravne osebe, navedba akta (finančnega načrta ali drugega akta), na podlagi katerega se namerava zadolžiti pravna oseba.
Soglasje k zadolžitvi in soglasje k začetku postopka zadolževanja
7. člen
Po pridobitvi popolne vloge iz prejšnjega člena Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi, če je znesek zadolžitve manjši kot 500 milijonov SIT.
V primeru posamezne zadolžitve v višini 500 milijonov SIT ali več, zadolžitve v tujini in v primeru, da se namerava pravna oseba v tekočem koledarskem letu zadolžiti v skupni višini 500 milijonov SIT ali več, izda Ministrstvo za finance soglasje k začetku postopka zadolževanja.
V soglasju Ministrstvo za finance navede rok, do katerega mora pravna oseba skleniti pogodbo o zadolžitvi. Rok, ki ga določi Ministrstvo za finance za sklenitev pogodbe o zadolžitvi se lahko podaljša le v izjemnih primerih in le do konca koledarskega leta, v katerem je bilo izdano soglasje k zadolžitvi. Po poteku tega roka mora pravna oseba začeti postopek zadolževanja znova.
Pravna oseba, ki se zadolži v skladu s to uredbo, mora Ministrstvu za finance najkasneje v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o zadolžitvi poslati kopijo te pogodbe.
III. POSTOPEK PO PRIDOBITVI SOGLASJA K ZAČETKU POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
Vabilo k dajanju ponudb
8. člen
V primerih iz drugega odstavka 7. člena mora pravna oseba v roku desetih delovnih dni po pridobitivi soglasja k začetku postopka zadolževanja Ministrstvu za finance v potrditev poslati osnutek vabila k dajanju ponudb za zadolžitev, ki mora med drugim vsebovati osnovne elemente zadolžitve iz 6. člena te uredbe.
Ministrstvo za finance v petih delovnih dneh sporoči morebitne pripombe na besedilo osnutka vabila k dajanju ponudb oziroma potrdi besedilo predloženega osnutka. Če Ministrstvo za finance oceni, da osnutek vabila k dajanju ponudb za zadolžitev ni ustrezen, pozove pravno osebo, da v določenem roku osnutek dopolni, sicer lahko Ministrstvo za finance zavrne izdajo končnega soglasja.
Imenovanje finančnih in pravnih svetovalcev
9. člen
V primerih iz drugega odstavka 7. člena Ministrstvo za finance določi, da mora pravna oseba imenovati neodvisne finančne in pravne svetovalce z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami, ki opravljajo posle svetovanja v zvezi s sestavo vabila k dajanju ponudb za zadolžitev, izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolžitve. Finančni svetovalci so lahko le pravne osebe, pravni svetovalci pa so lahko tudi odvetniki.
Obvestilo o izboru ponudnika in poročilo finančnih in pravnih svetovalcev
10. člen
Po zbranih ponudbah mora pravna oseba predložiti Ministrstvu za finance obvestilo o izboru ponudnika, ki mu mora biti priloženo poročilo finančnega in pravnega svetovalca. Iz poročila mora biti razvidna primerjava elementov posameznih ponudb, ki jih je določila pravna oseba v povabilu k dajanju ponudb iz 8. člena te uredbe (obrestna mera, stroški, ročnost in ostali elementi). Ministrstvo za finance preuči poročilo pravnih in finančnih svetovalcev in po potrebi zahteva dopolnitev poročil.
V nadaljevanju postopka mora pravna oseba poslati Ministrstvu za finance v vednost prvi osnutek posojilne pogodbe ali druge listine o zadolžitvi.
11. člen
Ves čas trajanja postopka mora pravna oseba obveščati Ministrstvo za finance o vsaki pomembnejši spremembi bistvenih elementov pogodbe, še preden o njih doseže kakršenkoli sporazum z upniki.
12. člen
Pravna oseba mora pred sklenitvijo posla o zadolžitvi pridobiti končno soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
V primeru, da so bili za izvedbo posla zadolževanja določeni pravni in finančni svetovalci, mora pravna oseba Ministrstvu za finance predložiti končno poročilo pravnih svetovalcev še pred podpisom pogodbe o zadolžitvi. Iz poročila mora biti razviden potek pogajanj o besedilu pogodbe o zadolžitvi in pomembnejši pravni elementi pogodbe o zadolžitvi. Če je poročilo pravnih svetovalcev po mnenju Ministrstva za finance ustrezno in Ministrstvo za finance ugotovi, da je bil postopek zadolževanja izpeljan skladno s to uredbo, lahko pravna oseba nadaljuje postopek zadolžitve, v nasprotnem primeru pa mora ponoviti tisti del postopka zadolževanja, ki po mnenju Ministrstva za finance ni bil izpeljan v skladu s to uredbo.
IV. DRŽAVNO POROŠTVO
13. člen
Če je za zavarovanje zadolžitve pravne osebe predvideno državno poroštvo, Ministrstvo za finance ob soglasju k začetku postopka zadolževanja oziroma soglasju k zadolžitvi pošlje pravni osebi osnutek poroštvene pogodbe ali poroštvene izjave, ki ga mora pravna oseba priložiti k povabilu za dajanje ponudb.
14. člen
Če namerava pravna oseba svojo obveznost iz zadolžitve zavarovati z državnim poroštvom, mora biti mnenju ministrstva iz drugega odstavka 6. člena te uredbe priloženo tudi mnenje Komisije za državne pomoči.
V. PRENEHANJE POSTOPKA ZADOLŽEVANJA
15. člen
Če pravna oseba med postopkom zadolževanja ugotovi, da do sklenitve posla ne bo prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti Ministrstvo za finance in navesti razloge zakaj posel ne bo sklenjen.
VI. NAČELO KONKURENČNOSTI PONUDB
16. člen
Pravna oseba mora pri zbiranju ponudb upoštevati načelo konkurenčnosti ponudb. Vabilo za dajanje ponudb mora vsebovati dovolj elementov, na podlagi katerih lahko pravna oseba oziroma njen finančni in pravni svetovalec izbereta najugodnejšo ponudbo. Ponudbe morajo biti dane za celoten znesek povpraševanja in v okviru pogojev, ki jih pravna oseba določi v vabilu k dajanju ponudb, sicer se ne štejejo za popolne.
17. člen
Pravna oseba mora k dajanju ponudb povabiti najmanj pet ponudnikov, od katerih morajo poslati popolno ponudbo najmanj trije ponudniki.
18. člen
Če pravna oseba povabi k dajanju ponudb tuje ponudnike, mora ne glede na znesek zadolžitve povabiti najmanj štiri domače in štiri tuje ponudnike, od katerih mora pridobiti najmanj tri popolne ponudbe tujih ponudnikov, sicer se šteje, da je pridobila samo ponudbe domačih ponudnikov. V tem primeru lahko pravna oseba nadaljuje postopek, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena te uredbe
19. člen
Ponudba, ki jo da več ponudnikov skupaj, se šteje za eno ponudbo. En ponudnik lahko da le eno ponudbo, bodisi v okviru skupne ponudbe več ponudnikov ali samostojne ponudbe.
20. člen
Če zaradi višine zadolževanja in trenutnih pogojev na finančnem trgu ni bilo mogoče pridobiti treh konkurenčnih ponudb pri domačih bankah, mora pravna oseba izvesti povpraševanje tudi pri najmanj treh tujih bankah, razen, če iz narave posla izhaja, da je smotrno povpraševati le pri domačih bankah. V takem primeru lahko pravna oseba nadaljuje postopek zadolževanja tudi če je prejela manj kot tri ponudbe.
21. člen
Pravna oseba ni dolžna zbirati ponudb po načelu konkurenčnosti, če namerava najeti posojilo pri kateri od državnih ali mednarodnih finančnih institucij.
22. člen
Če pravna oseba, ki se namerava zadolžiti, za zavarovanje svoje obveznosti, uporabi bančno garancijo, mora izbrati banko garanta z zbiranjem konkurenčnih ponudb in pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov.
VII. IZJEME
23. člen
Ta uredba ne velja za zadolžitve do treh mesecev, razen v primeru, da obveznost vračila delno ali v celoti zapade v naslednjem koledarskem letu ali če sta se pogodbeni stranki dogovorili za možnost podaljšanja trajanja kredita.
Pravne osebe, ki najemajo posojilo do 6 mesecev, morajo pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti le soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi in po sklenitvi pogodbe ravnati v skladu z 2. členom te uredbe in četrtim odstavkom 7. člena te uredbe razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili za možnost podaljšanja trajanja kredita.
Pravne osebe, ki:
1. nameravajo z aneksom k obstoječi pogodbi o zadolžitvi povečati obstoječo zadolžitev, za katero je že bilo dano soglasje Ministrstva za finance, če se povečana zadolžitev uporabi za financiranje projekta, za katerega se je pravna oseba prvotno zadolžila in če so pogoji povečane zadolžitve boljši ali vsaj enaki pogojem iz obstoječe zadolžitve,
2. se nameravajo zadolžiti za poplačilo svojih obstoječih posojilnih obveznosti pri istem upniku in
3. se nameravajo zadolžiti pri Republiki Sloveniji, morajo pred začetkom priprav na sklenitev posla pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.
Če Ministrstvo za finance organizira za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, pri obeh za obvezni del zavarovanja, zadolžitev z ročnostjo do enega leta, ni potrebno pridobiti soglasja iz prejšnjega odstavka. Pri zadolžitvi iz tega odstavka se določbe te uredbe, razen določb 2. člena in četrtega odstavka 7. člena, ne uporabljajo.
VIII. IZDAJANJE JAMSTEV
24. člen
Pravna oseba se lahko zadolži z izdajo jamstva za obveznosti druge pravne osebe le po predhodnem pisnem soglasju Ministrstva za finance, če višina izdanega jamstva presega 100 mio SIT.
Če višina jamstva ne presega 100 mio SIT in če obveznost, za katero je bilo izdano jamstvo, ne zapade v naslednjem koledarskem letu, mora pravna oseba upoštevati 2. člen in četrti odstavek 7. člena te uredbe.
Za izdajo soglasja iz prvega odstavka mora pravna oseba poslati Ministrstvu za finance prošnjo z obvestilom, iz katerega je razvidna vrednost posla in namen sklenitve posla, ki ji mora priložiti mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo opravlja ta pravna oseba.
Določilo tega člena se ne nanaša na pravne osebe, pri katerih je pravna podlaga za izdajanje jamstev v zakonu, vendar morajo te pravne osebe ravnati v skladu z 2. členom in četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ministrstvo za finance lahko zavrne izdajo soglasja po tej uredbi, če ugotovi, da:
a) pravna oseba Ministrstvu za finance ni predložila mnenja ministrstva iz drugega odstavka 6. člena te uredbe,
b) je bil v nasprotju z 8. členom te uredbe osnutek vabila za dajanje ponudb neustrezen, pravna oseba pa ga v danem roku ni dopolnila,
c) del postopka zadolževanja ni bil izpeljan v skladu s to uredbo (12. člen uredbe),
d) se pravna oseba namerava zadolžiti z državnim poroštvom, Ministrstvu za finance pa ne predloži mnenja komisije za državne pomoči iz 14. člena te uredbe,
e) pravna oseba Ministrstvu za finance ne pošilja ali pravočasno ne pošilja podatkov, ki so določeni v navodilu iz 2. člena te uredbe,
f) pogodba o zadolžitvi vsebuje določbe, ki bi po mnenju Ministrstva za finance lahko škodljivo vplivale na položaj in poslovanje pravne osebe ali na položaj Republike Slovenije kot lastnika, delničarja ali ustanovitelja.
26. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 33/00).
Postopki, za katera so bila izdana soglasja pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
27. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-10/2001-1
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina