Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

527. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinski tehnik, stran 810.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega tehničnega izobraževanja gostinski tehnik in gostinski tehnik (si), ki ju je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbami, št. 011-56/00 in 011-58/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Organizacija in ekonomika v gostinstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, podjetništva, managementa ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
2. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
3. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz psihologije, pedagogike, sociologije ali komunikologije.
4. Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali univerzitetni študijski program iz medicine, veterine ali biologije.
5. Kuharstvo (praktični pouk)
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – kuharstvo.
6. Strežba (praktični pouk)
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – strežba.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, gostinski tehnik (V/16), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0262/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport