Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

489. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic, stran 761.

Na podlagi 56. in 60. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/98), 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) in slovenskega računovodskega standarda 32 izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o letnem poročilu zavarovalnic
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino letnega poročila zavarovalnice, zavarovalnega in pozavarovalnega poola ter Slovenskega zavarovalnega združenja v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada (v nadaljevanju: zavarovalnica).
Letno poročilo zavarovalnice obsega računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom ter poslovno poročilo.
Letno poročilo zavarovalnice mora vsebovati podatke in pojasnila najmanj v obsegu, ki je predpisan z zakonom o gospodarskih družbah, s slovenskimi računovodskimi standardi in s tem sklepom. Letno poročilo morajo podpisati člani uprave.
2. člen
Zavarovalnice vodijo poslovne knjige skladno z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: ZZavar), slovenskimi računovodskimi standardi, drugimi sklepi, ki jih je izdala Agencija za zavarovalni nadzor, in s tem sklepom. Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
II. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
3. člen
Računovodski izkazi morajo biti izdelani po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del (Priloga 1).
Računovodske izkaze zavarovalnic sestavljajo:
– bilanca stanja,
– izkaz uspeha,
– izkaz finančnih tokov,
– izkaz uporabe dobička in/ali kritja izgube.
2. Sestavljanje računovodskih izkazov
4. člen
Zavarovalnica sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, postavke se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega poslovnega obdobja.
Zavarovalnica sestavi posebej bilanco stanja za premoženjska zavarovanja in posebej za življenjska zavarovanja.
5. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz uspeha na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi. Izkaz uspeha prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu, postavke se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki zadnjega poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta.
Zavarovalnica razporedi donos naložb, ki ga prenese iz zavarovalno-tehničnega izida življenjskih zavarovanj v izkaz izida iz rednega delovanja v višini donosa naložb (prihodki od naložb zmanjšani za odhodke od naložb), ugotovljenega v zavarovalno-tehničnem izidu življenjskih zavarovanj, zmanjšanega za seštevek donosov naložb kritnih skladov, ki jih oblikuje v skladu s 1., 2. in 4. točko drugega odstavka 127. člena ZZavar.
Zavarovalnica razporedi donos naložb, ki ga prenese iz izkaza izida iz rednega delovanja v zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, na podlagi donosa naložb (prihodki od naložb zmanjšani za odhodke od naložb) iz naslova zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj.
6. člen
Zavarovalnica izpolni izkaz uporabe dobička in/ali kritja izgube tako, da v ustrezne postavke vnese zneske prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let, čistega dobička poslovnega leta in pripisa dobička življenjskim zavarovancem in prikaže razporeditev po posameznih namenih ter znesek nerazporejenega čistega dobička.
V primeru izkazane izgube se prikaže znesek prenesene nekrite izgube iz prejšnjih let in izguba poslovnega leta, način pokrivanja izgube oziroma prenos nekrite izgube v naslednja leta.
7. člen
V računovodskih izkazih se v stolpce za zneske predhodnega poslovnega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov.
8. člen
Zneski v vseh računovodskih izkazih se izkazujejo v tisoč tolarjih.
3. Pojasnila k računovodskim izkazom
9. člen
Pojasnila računovodskih izkazov morajo vsebovati:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk v računovodskih izkazih,
– spremembe računovodskih usmeritev in vrednotenja z oceno vpliva na finančni rezultat in finančni položaj zavarovalnice,
– razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, ki omogočajo njihovo lažje razumevanje in analiziranje,
– prikaz pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske izkaze,
– dodatna razkritja k postavkam bilance stanja in izkaza uspeha.
10. člen
V pojasnilih k postavkam bilance stanja zavarovalnica razkrije:
1. metode vrednotenja, uporabljene pri različnih postavkah bilance stanja in metode za izračun popravkov vrednosti; za postavke, vključene v bilanco stanja, ki so ali so bile prvotno izražene v tuji valuti, je treba razkriti osnove za pretvorbo, ki so bile uporabljene za izražanje v domači valuti;
2. podatke o nazivu in sedežu družb in zavarovalnic, v katerih je zavarovalnica udeležena v kapitalu, nominalni znesek kapitalskega deleža, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, velikost kapitala in poslovni izid za zadnje poslovno leto;
3. število in nominalno vrednost delnic; v primeru večih izdaj delnic, je potrebno za vsako izdajo navesti število vpisanih delnic, število vpisanih in nevplačanih delnic in nominalno vrednost; kadar ima zavarovalnica delnice različnih razredov, poda zahtevane podatke po razredih;
4. delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene instrumente;
5. obstoj listin o pravicah do udeležbe, zamenljivih obveznicah in podobnih vrednotnicah ali pravicah, ki jih je izdala zavarovalnica, z navedbo števila in pravic, ki jih zagotavljajo;
6. celotne dolgove družbe, pokrite z vrednostnimi papirji, ki jih je družba položila kot jamstvo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja; ti podatki se morajo razkriti ločeno za vsako postavko dolgov;
7. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja; vse obveznosti v zvezi s povezanimi podjetji se morajo razkriti posebej;
8. podatke o znesku predplačil in posojil, odobrenih članom uprave in nadzornega sveta, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov odplačil, kot tudi obveznosti, ki jih je zavarovalnica prevzela v njihovem imenu v obliki jamstev kakršnekoli vrste, prikazane zbirno po posameznih skupinah oseb;
9. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
10. podrobne podatke o sredstvih, ki jih je zavarovalnica zastavila v zavarovanje za pridobljene vire sredstev ali za obveznosti tretjih oseb;
11. podatke o celotnem znesku sredstev in obveznosti do virov sredstev, nominiranih v tujih valutah, preračunanih v tolarje in podatke o znesku sredstev in obveznosti do virov sredstev z valutno klavzulo;
12. gibanje stalnih sredstev navedenih v nadaljevanju: neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zemljišč in zgradb ter finančnih naložb v povezanih družbah in deležev v povezanih podjetjih. V ta namen se za vsako postavko stalnih sredstev prikažejo naložbe v sredstva, odsvojitve in gibanje med poslovnim letom, zbirni popravek vrednosti na datum bilance stanja in revalorizacija popravkov vrednosti prejšnjega poslovnega leta med letom;
13. v primeru eksplicitnega diskontiranja ali zmanjševanja zaradi upoštevanja donosa pri izračunu škodnih rezervacij; celoten znesek rezervacij pred upoštevanjem diskontiranja ali zmanjšanja, kategorije škod, katerih vrednosti so diskontirane oziroma so bile zmanjšane, in za vsako kategorijo škod pojasnjeno metodo, ki je bila uporabljena, obrestno mero in kriterije za določitev obdobja, v katerem bodo škode poplačane (model likvidacije škod);
14. “druga dana posojila”, ki jih razčleni na posojila zavarovalcem, za katere je polica glavno jamstvo, in posojila, ki predstavljajo pomemben znesek in niso zavarovana z zavarovalno polico;
15. “ostale finančne naložbe”, ki predstavljajo pomemben znesek;
16. “druga sredstva”, ki predstavljajo pomemben znesek;
17. odbitek stroškov pridobivanja zavarovanj od prenosnih premij za premoženjska zavarovanja in odbitek stroškov pridobivanja zavarovanj od matematičnih rezervacij na podlagi aktuarskega izračuna, če gre za življenjska zavarovanja;
18. rezervacije za že nastale a še ne prijavljene škode, ki so vključene med škodnimi rezervacijami;
19. podatke o kosmati matematični rezervaciji in podatke o pozavarovalnem delu matematične rezervacije za vsak kritni sklad;
20. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in obveznosti za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada.
Za namene tega člena se kot pomemben šteje znesek, ki presega 2% celotne aktive.
11. člen
V pojasnilih k postavkam izkaza uspeha zavarovalnica razkrije:
1. v zvezi s premoženjskimi zavarovanji:
– obračunane kosmate premije,
– kosmate prihodke od premij,
– kosmate odhodke za škode,
– kosmate obratovalne stroške,
– deleže v posameznih postavkah, ki se nanašajo na pozavarovanje;
navedene zneske je potrebno razčleniti na zavarovalne vrste, določene v drugem odstavku 2. člena ZZavar. Razvrstitev po zavarovalnih vrstah ni potrebna, kadar znesek obračunanih kosmatih premij za posamezno zavarovalno vrsto ne preseže 2,5 milijona EUR. Zavarovalnica pa mora v vsakem primeru razkriti zneske, ki se nanašajo na tri največje zavarovalne vrste v okviru njenih poslov;
2. v zvezi z življenjskimi zavarovanji:
2.1. obračunane kosmate premije po kritnih skladih ločeno na:
a) – premije v okviru individualnih pogodb,
– premije v okviru skupinskih oziroma kolektivnih pogodb;
b) – premije, ki se plačujejo obročno,
– enkratne premije;
c) – premije za pogodbe brez pripisa dobička,
– premije za pogodbe s pripisom dobička,
– premije za pogodbe, pri katerih zavarovalci prevzemajo naložbeno tveganje;
2.2. deleže v posameznih postavkah iz točke 2.1., ki se nanašajo na pozavarovanje;
3. v primeru, ko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in življenjskem pozavarovanju (v nadaljevanju: pozavarovalnica), uporablja izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za izkazovanje celotnega poslovanja, prikaže kosmate obračunane premije, razvrščene na zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle življenjskih zavarovanj;
4. v vseh primerih (točke 1 do 3 tega člena) skupne kosmate premije, ki izhajajo iz pogodb, ki jih je zavarovalnica sklenila:
– v Republiki Sloveniji,
– v državah članicah Evropske skupnosti,
– v drugih državah;
5. celotni znesek provizij, vključen v računovodske izkaze poslovnega obdobja po vrstah provizij;
6. za postavke, vključene v izkaz uspeha, ki so ali so bile prvotno izražene v tuji valuti, je treba razkriti osnove za pretvorbo, ki so bile uporabljene za izražanje v domači valuti;
7. podatki o zneskih, izplačanih v poslovnem letu članom uprave in nadzornega sveta;
8. razliko med obračunanimi davki in plačanimi davki za poslovno leto ter podatke o znesku zapadlih in neplačanih davkov;
9. razliko med:
– škodnimi rezervacijami, oblikovanimi na začetku leta za nastale, a še neporavnane škode iz prejšnjih let in med
– izplačili na račun v prejšnjih letih nastalih škod v obravnavanem letu ter škodnimi rezervacijami, ki jih izkazujemo na koncu obravnavanega leta za te neporavnane škode, razčlenjeno po zavarovalnih vrstah, kadar je razlika pomembna; za namene te točke se šteje, da je razlika pomembna, če predstavlja več kot 10% stanja škodne rezervacije na začetku leta;
10. znesek vnaprej vračunanih stroškov bonusov in popustov, kadar je le-ta pomemben; za namene te točke se šteje, da je znesek pomemben, če predstavlja več kot 10% obračunane kosmate premije poslovnega leta;
11. osnove za prenos razporejenih donosov naložb, ki jih zavarovalnica prenaša med zavarovalno-tehničnim delom izida in izidom iz rednega delovanja; prikaže ločeno prihodke in odhodke iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij in iz lastnih virov, posebej za premoženjska zavarovanja razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, razčlenjene kot v B) II. in IX. oziroma D) IV. in VII.;
12. izkaz izida kritnega sklada za vsak kritni sklad, izdelan po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa (Priloga 1: V. Izkazi izida kritnih skladov);
13. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih je zavarovalnica prikazala v izidu iz rednega delovanja;
14. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter število zaposlenih na zadnji dan leta, glede na stopnjo izobrazbe.
III. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Konsolidirani računovodski izkazi
12. člen
Zavarovalnica vključi v letno poročilo konsolidirane računovodske izkaze, sestavljene po predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1).
Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov upoštevajo zavarovalnice določila slovenskih računovodskih standardov.
2. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom
13. člen
Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske smernice in metode konsolidiranja, na katerih so zasnovani računovodski izkazi zavarovalniške skupine. Kolikor zavarovalnica spremeni uporabljeno metodo konsolidiranja, mora tako spremembo razkriti in utemeljiti v pojasnilih ter izkazati vpliv spremembe na sredstva, obveznosti do virov sredstev, finančni položaj in poslovni izid vseh družb, ki so vključene v konsolidiranje.
Zavarovalnica zagotovi v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom dodatna pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe iz 3. točke II. poglavja tega sklepa. Poleg pojasnil, ki se zahtevajo v 3. točki II. poglavja tega sklepa, zavarovalnice navedejo še naslednje:
1. če zavarovalnica, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, pri tem uporablja drugačne metode vrednotenja kot pri svojih izkazih, mora pojasniti in utemeljiti takšne odmike. Za postavke, vključene v konsolidirane računovodske izkaze, ki so izražene ali so bile prvotno izražene v tuji valuti, je treba razkriti osnove za pretvorbo, ki so bile uporabljene za izražanje v domači valuti;
2. podatke o nazivu in sedežu zavarovalnice in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu zavarovalnice in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v zavarovalnicah in družbah, vključenih v konsolidiranje, razen nadrejene zavarovalnice;
3. podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljiti, zakaj niso vključene v konsolidiranje;
4. celotni znesek, ki je v konsolidirani bilanci stanja prikazan kot dolg, pokrit z vrednostnimi papirji, ki so jih družbe položile kot jamstvo, vključene v konsolidacijo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja;
5. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso vključene v konsolidirano bilanco stanja, tako da so podatki v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, vključenih v konsolidacijo, kot celote;
6. razliko v konsolidiranem izkazu uspeha, ki bi nastala zaradi različnih metod vrednotenja bilančnih postavk od predpisanih, oziroma zaradi izrednega popravka vrednosti sredstev;
7. podatke o zneskih izplačil, ki so bile med poslovnim letom odobrene članom uprave ali nadzornih svetov nadrejene zavarovalnice za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni zavarovalnici in podrejenih družbah;
8. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter število zaposlenih na zadnji dan leta, v družbah, vključenih v konsolidacijo, glede na stopnjo izobrazbe.
IV. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE
1. Vsebina poslovnega poročila
14. člen
Poslovno poročilo mora vsebovati naslednje podatke in pojasnila:
1. poročilo uprave o poslovanju zavarovalnice,
2. poročilo nadzornega sveta,
3. izbrane kazalce poslovanja.
Poročilo uprave o poslovanju zavarovalnice obsega opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, delniški kapital in delničarje, opis razvoja, osnovne podatke o zavarovalniški skupini, organe upravljanja, organizacijsko shemo.
2. Poročilo uprave o poslovanju zavarovalnice
15. člen
Uprava v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja.
Kolikor zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora uprava predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
V okviru poslovnih usmeritev uprava predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti nameni posebno pozornost tudi ukrepom za obvladovanje tveganj.
Uprava navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v poslovnem letu uresničila.
V pregledu poslovanja podrobno oriše posamezne zavarovalne vrste.
V poročilu prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic.
V poročilu oriše razvoj in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje pravne osebe, kot so podatki o poslovni mreži, podatki o investicijskih vlaganjih, podatki o zaposlenih in izobrazbeni strukturi ter podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi.
Predstavi osnovne podatke o zavarovalniški skupini.
V poročilu prikaže podatke o članih uprave, njenih odborih ter članih nadzornega sveta.
V poročilo vključi tudi organizacijsko shemo ter shematično prikaže poslovno mrežo.
Med pomembnejšimi podatki zavarovalnica lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere ocenjuje, da so pomembni za predstavitev zavarovalnice.
3. Poročilo nadzornega sveta
16. člen
Nadzorni svet zavarovalnice v poročilu predstavi svoje delovanje in poda mnenje k letnemu poročilu uprave.
4. Izbrani kazalci poslovanja
17. člen
Zavarovalnica prikaže naslednje kazalce poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje.
V poslovnem poročilu se prikažejo kazalci za poslovno leto in predhodno poslovno leto.
Enotna metodologija za izračun kazalcev je predpisana z navodili, ki so sestavni del tega sklepa (Priloga 2).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ta sklep se prvič uporabi za izdelavo računovodskih izkazov za poslovno leto 2001.
(2) Zavarovalnice, zavarovalni pooli ter Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada in pokojninske družbe, predložijo nerevidirano letno poročilo v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen izbranih kazalcev poslovanja iz 16. člena tega sklepa, za poslovno leto najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta. Izbrane kazalce poslovanja iz tega odstavka predložijo v okviru revidiranega letnega poročila v roku, določenem s 167. členom ZZavar.
(3) Zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavarovalnice) in pozavarovalni pooli, predložijo nerevidirano letno poročilo v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen izbranih kazalcev poslovanja iz 16. člena tega sklepa, za poslovno leto najkasneje v štirih mesecih po preteku koledarskega leta. Izbrane kazalce poslovanja iz tega odstavka predložijo v okviru revidiranega letnega poročila, določenem s 167. členom ZZavar.
(4) Izkaz uporabe dobička in/ali kritja izgube predložijo zavarovalnice v roku, določenem v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena in ponovno v roku 8 dni po sprejemu sklepov na seji skupščine.
(5) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini predloži konsolidirane računovodske izkaze in pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom z enomesečnim zamikom glede na rok, določen v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko predpiše sporočanje podatkov po tem sklepu tudi v elektronski obliki.
(7) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. januarja 2001.
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
PRILOGA 1

I. BILANCA STANJA

Bilanca stanja zavarovalnic ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne
glede na njihovo velikost, najmanj naslednje postavke:

Sredstva

A Nevplačani vpisani kapital

B Neopredmetena dolgoročna sredstva

 1. Dolgoročno odloženi organizacijski stroški in stroški
   razvijanja

 2. Dobro ime

 3. Materialne pravice

 4. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva

 5. Neopredmetena dolgoročna sredstva, ki se pridobivajo

C Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe

I. Zemljišča in zgradbe

 a) Za zavarovalno dejavnost

 1. Zemljišča za zavarovalno dejavnost

 2. Zgradbe za zavarovalno dejavost

 3. Terjatve za predujme za zemljišča in zgradbe

 4. Zemljišča in zgradbe, ki se pridobivajo

 b) Druga

 1. Druga zemljišča

 2. Druge zgradbe

II. Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih
družbah

 1. Delnice podjetij v skupini

 2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana družbam v
   skupini

 3. Deleži v povezanih družbah

 4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim
   povezanim družbam

III. Druge finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe

  1.1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim
     donosom in kuponi v vzajemnih skladih

  1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji
     s stalnim donosom

  1.3. Deleži v investicijskih skladih

  1.4. Dana hipotekarna posojila

  1.5. Dana posojila zavarovana z zastavno pravico

  1.6. Druga dana posojila

  1.7. Depoziti pri bankah

  1.8. Ostale finančne naložbe

2. Kratkoročne finančne naložbe

  2.1. Delnice in deleži kupljeni za prodajo

  2.2. Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oziroma s
     preostalo dospelostjo do enega   leta

  2.3. Dana kratkoročna posojila

  2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah

  2.5. Druge kratkoročne finančne naložbe

IV. Del zadržane premije pri cedentih

D Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzamejo
naložbeno tveganje

E Terjatve (terjatve do povezanih družb in terjatve do družb, s
katerimi je zavarovalnica povezana na podlagi  deležev, je
treba ločeno izkazati kot podpostavke postavk I do III)

I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

 1. Terjatve do zavarovalcev

 2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

 3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

 1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

 2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja

 3. Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah

 4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

 5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

III. Ostale terjatve

 1. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov

 2. Kratkoročne terjatve iz financiranja

 3. Druge kratkoročne terjatve

F Razna sredstva

I. Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb

 1. Oprema

 2. Drobni inventar

 3. Ostala opredmetena osnovna sredstva

II. Denarna sredstva

III. Odkupljene lastne delnice

IV. Zaloge in druga sredstva

 1. Zaloge

 2. Druga sredstva

G Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

 1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

 2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

 3. Ostale aktivne časovne razmejitve

Obveznosti

A Osnovni kapital in rezerve

I. Osnovni kapital

II. Vplačani presežek kapitala

III. Revalorizacijski popravek kapitala

 1. Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala

 2. Revalorizacijski popravek vplačanega presežnega kapitala

 3. Revalorizacijski popravek rezerv

 4. Revalorizacijski popravek prenesenega dobička

 5. Revalorizacijski popravek prenesene izgube

IV. Rezerve

 1. Varnostne rezerve

 2. Zakonske in statutarne rezerve

 3. Druge rezerve

V. Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let

 1. Preneseni dobiček iz prejšnjih let

 2. Prenesena izguba iz prejšnjih let

VI. Nerazporejeni dobiček ali izguba obračunskega obdobja

B Podrejene obveznosti

C Čiste tehnične rezervacije

I. Čiste prenosne premije

 1. Kosmate prenosne premije

 2. Pozavarovalni del prenosnih premij

II. Čiste matematične rezervacije

 1. Kosmate matematične rezervacije

 2. Pozavarovalni del matematičnih rezervacij

III. Čiste škodne rezervacije

 1. Kosmate škodne rezervacije

 2. Pozavarovalni del škodnih rezervacij

IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste

 1. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

 2. Pozavarovalni del rezervacij za bonuse in popuste

V. Izravnalne rezervacije

VI. Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije

 1. Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije

 2. Pozavarovalni del drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

D Tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje

 1. Kosmate tehnične rezervacije v korist življenjskih
  zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

 2. Pozavarovalni del tehničnih rezervacij v korist življenjskih
  zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

E Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti in stroške

 1. Dolgoročne rezervacije za davke

 2. Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej
vračunanih stroškov

 3. Ostale dolgoročne rezervacije

F Obveznosti za del zadržane premije pozavarovateljev

G Ostale obveznosti (zneske, ki jih dolgujemo povezanim družbam
in zneske, ki jih dolgujemo družbam, s katerimi  je
zavarovalnica povezana na podlagi deleža je treba izkazovati
ločeno kot podpostavke postavk I do V)

I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

 1. Obveznosti do zavarovalcev

 2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

 3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

 1. Obveznosti za sozavarovalne premije

 2. Obveznosti za pozavarovalne premije

 3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja

 4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja

III. Obveznosti za posojila, najeta na podlagi izdanih obveznic,
pri čemer je treba ločeno izkazovati obveznosti, ki jih je 
mogoče konvertirati

IV. Najeta dolgoročna posojila

V. Ostale obveznosti

 a) Ostale dolgoročne obveznosti

 1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

 2. Druge dolgoročne obveznosti

 b) Ostale kratkoročne obveznosti

 1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

 2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov

 3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja

 4. Druge kratkoročne obveznosti

H Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

 1. Kratkoročno odloženi prihodki

 2. Vnaprej vračunani stroški in odhodki

 3. Druge pasivne časovne razmejitve

II. IZKAZ USPEHA

Izkaz uspeha v zavarovalnicah se praviloma izdela v stopenjski
obliki in ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo
velikost, najmanj naslednje postavke:

A Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen
zdravstvenih zavarovanj

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij

 1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

 2. Obračunane sozavarovalne premije (-)

 3. Obračunane pozavarovalne premije (-)

 4. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

 5. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni
del (+/-)

II. Razporejeni donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz rednega
delovanja (postavka D VIII)

III. Drugi čisti zavarovalni prihodki

IV. Čisti odhodki za škode

 1. Obračunani kosmati zneski škod

 2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

 3. Obračunani deleži sozavarovateljev (-)

 4. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

 5. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

 6. Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in
sozavarovalni del (+/-)

V. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste

VII. Čisti obratovalni stroški

 1. Stroški pridobivanja zavarovanj

 2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

 3. Drugi obratovalni stroški

 3.1. Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanja

 3.2. Stroški dela

  - stroški plač

  - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

  - izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, ter drugi
stroški dela

 3.3. Ostali obratovalni stroški

 4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku (-)

VIII. Ostali čisti zavarovalni odhodki

 1. Odhodki za preventivno dejavnost

 2. Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih

 3. Drugi ostali čisti zavarovalni odhodki

IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)

X. Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen
zdravstvenih zavarovanj (I + II + III - IV +/- V - VI - VII -
VIII  +/- IX )

B Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij

 1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

 2. Obračunane pozavarovalne premije (-)

 3. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

 4. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

II. Prihodki od naložb

 1. Prihodki od deležev

 1.1. Prihodki od deležev v povezanih družbah

 1.2. Prihodki od deležev v drugih družbah

 2. Prihodki od drugih naložb

 2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb

  - v povezanih družbah

  - v drugih družbah

 2.2. Prihodki od obresti

  - v povezanih družbah

  -  v drugih družbah

 2.3. Prihodki od ostalih naložb

  - v povezanih družbah

  - v drugih družbah

 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

 4. Revalorizacijski presežek

 5. Dobički pri odtujitvah naložb

III. Nerealizirani kapitalski dobički

IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki

V. Čisti odhodki za škode

 1. Obračunani kosmati zneski škod

 2. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

 3. Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

 4. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)

 1. Sprememba matematičnih rezervacij

 1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij

 1.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

 2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 2.1. Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

 2.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste

VIII. Čisti obratovalni stroški

 1. Stroški pridobivanja zavarovanj

 2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

 3. Drugi obratovalni stroški

 3.1. Amortizacija sredstev, potrebnih za obratovanje

 3.2. Stroški dela:

  - stroški plač

  - stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

  - izplačila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, ter drugi
stroški dela

 3.3. Ostali obratovalni stroški

 4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in udeležb v dobičku (-)

IX. Odhodki od naložb

 1. Stroški naložb

 1.1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za
obratovanje

 1.2. Obresti in ostali stroški naložb

 2. Popravki in odpisi vrednosti naložb

 3. Revalorizacijski primanjkljaj

 4. Izgube pri odtujitvah naložb

X. Nerealizirane kapitalske izgube

XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki

 1. Odhodki za preventivno dejavnost

 2. Drugi čisti zavarovalni odhodki

XII. Razporejeni donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega
delovanja (-) (postavka D V)

XIII. Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj

(I + II + III + IV - V +/- VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII)

C Zavarovalno-tehnični izid zdravstvenih zavarovanj (enaka
razčlenitev kot pri B)

D Izračun celotnega izida iz rednega delovanja

I. Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zavarovanj, razen
zdravstvenih zavarovanj (A X)

II. Zavarovalno-tehnični izid življenjskih zavarovanj (B XIII)

III. Zavarovalno-tehnični izid zdravstvenih zavarovanj (C XIII)

IV. Prihodki od naložb

 1. Prihodki od deležev

 1.1. Prihodki od deležev v povezanih družbah

 1.2. Prihodki od deležev v drugih družbah

 2.  Prihodki od drugih naložb

 2.1.  Prihodki od zemljišč in zgradb

  - v povezanih družbah

  - v drugih družbah

 2.2. Prihodki od obresti

  - v povezanih družbah

  - v drugih družbah

 2.3. Drugi prihodki od ostalih naložb

  - v povezanih družbah

  - v drugih družbah

 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

 4. Revalorizacijski presežek

 5. Dobički pri odtujitvah naložb

V. Razporejen donos naložb, prenesen iz zavarovalno-tehničenega
izida življenjskih zavarovanj (B XII)

VI. Razporejen donos naložb, prenesen iz zavarovalno-tehničnega
izida zdravstvenih zavarovanj (C XII)

VII. Odhodki naložb

 1. Stroški naložb

 1.1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za
obratovanje

 1.2. Obresti in ostali stroški naložb

 2. Popravki in odpisi vrednosti naložb

 3. Revalorizacijski primanjkljaj

 4. Izgube pri odtujitvah naložb

VIII. Razporejen donos naložb, prenesen v zavarovalno-tehnični
izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih

 zavarovanj (A II)

IX. Ostali prihodki iz rednega delovanja

 · iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

 · iz življenjskih zavarovanj

 · iz zdravstvenih zavarovanj

X. Ostali odhodki iz rednega delovanja

 · iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

 · iz življenjskih zavarovanj

 · iz zdravstvenih zavarovanj

XI. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja

 · iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

 · iz življenjskih zavarovanj

 · iz zdravstvenih zavarovanj

E Izkaz izrednega izida

 I. Izredni prihodki

 · iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

 · iz življenjskih zavarovanj

 · iz zdravstvenih zavarovanj

 II. Izredni odhodki

 · iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

  1. Poravnava izgube iz preteklih let

  2. Drugi izredni odhodki

 · iz življenjskih zavarovanj

  1. Poravnava izgube iz preteklih let

  2. Drugi izredni odhodki

 · iz zdravstvenih zavarovanj

  1. Poravnava izgube iz preteklih let

  2. Drugi izredni odhodki

 III. Izredni dobiček ali izredna izguba

  1. premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

  2. življenjskih zavarovanj

  3. zdravstvenih zavarovanj

F Dobiček ali izguba obračunskega obdobja (D XI + E III)

 · iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

 · iz življenjskih zavarovanj

 · iz zdravstvenih zavarovanj

G    Davek od dobička

H    Dobiček po obdavčitvi (G-H)

I    Drugi davki (ki niso upoštevani v H)

J    Čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja (I-J)

III. IZKAZ FINANČNIH TOKOV

Dvostranski izkaz finančnih tokov (bilanca finančnih tokov) ima v
zavarovalnicah najmanj naslednje postavke:

Pritoki

I. Začetno stanje denarnih sredstev

II. Pritoki pri poslovni dejavnosti

A Prihodki

 1. Obračunane čiste zavarovalne premije

 2. Prihodki iz financiranja:

 - v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij

 - v zvezi z drugimi naložbami

 3. Drugi prihodki od naložb:

 - v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij

 - v zvezi z drugimi naložbami

 4. Drugi prihodki redne dejavnosti (brez prihodkov zaradi
zmanjšanja rezervacij)

 5. Izredni prihodki

B Pritoki zaradi poslovnega dezinvestiranja

 1. Zmanjšanje terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov

 2. Zmanjšanje terjatev iz pozavarovanja

 3. Zmanjšanje ostalih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev

C Pritoki zaradi poslovnega financiranja

 1. Povečanje obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

 2. Povečanje obveznosti iz pozavarovanja

 3. Povečanje ostalih kratkoročnih obveznosti in pasivnih
časovnih razmejitev

III. Pritoki pri investicijskih dejavnostih

A Pobotano zmanjšanje neopredmetenih osnovnih sredstev

B Pobotano zmanjšanje opredmetenih osnovnih sredstev in zalog:

 - za zavarovalno dejavnost

 - drugih

C Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb:

 - financiranih iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 - drugih

Č Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb:

 - financiranih iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 - drugih

IV. Pritoki pri dejavnosti financiranja

A Povečanje kapitala in rezerv zunaj dobička obračunskega obdobja

B Pobotano povečanje čistih tehničnih rezervacij:

 - prenosnih premij

 - matematičnih rezervacij

 - škodnih rezervacij

 - rezervacij za bonuse in popuste

 - v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje

 - izravnalnih rezervacij

 - drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

C Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij za druge nevarnosti
in stroške

Č Pobotano povečanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja

D Pobotano povečanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja

E Pobotano povečanje obveznosti do lastnikov iz dobička

Odtoki

I. Odtoki pri poslovni dejavnosti

A Odhodki

 1. Obračunani čisti zneski škod

 2. Obračunani stroški bonusov in popustov

 3. Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez
spremembe v razmejenih stroških pridobivanja

 zavarovanj

 4. Odhodki za preventivno dejavnost

 5. Odhodki financiranja:

 - v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij

 - v zvezi z drugimi naložbami

 6. Drugi odhodki naložb:

 - v zvezi z naložbami, financiranimi iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij

 - v zvezi z drugimi naložbami

 7. Drugi odhodki redne dejavnosti

 8. Izredni odhodki

 - od tega za poravnavo izgube prejšnjih obdobij

 9. Davki

B Odtoki zaradi poslovnega investiranja

 1. Povečanje terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov

 2. Povečanje terjatev iz pozavarovanja

 3. Povečanje ostalih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev

C Odtoki zaradi poslovnega definanciranja

 1. Zmanjšanje obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

 2. Zmanjšanje obveznosti iz pozavarovanja

 3. Zmanjšanje ostalih kratkoročnih obveznosti in pasivnih
časovnih razmejitev

II. Odtoki iz financiranja

A Pobotano povečanje neopredmetenih osnovnih sredstev

B Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sredstev in zalog:

 - za zavarovalno dejavnost

 - drugih

C. Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb:

 - financiranje iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 - drugih

Č Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb:

 - financiranih iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 - drugih

III. Odtoki iz definanciranja

A Zmanjšanje kapitala in rezerv zunaj izgube obračunskega obdobja

B Pobotano zmanjšanje čistih tehničnih rezervacij:

 - prenosnih premij

 - matematičnih rezervacij

 - škodnih rezrvacij

 - rezervacij za bonuse in popuste

 - v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje

 - izravnalnih rezervacij

 - drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

C Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij za druge nevarnosti
in stroške

Č Pobotano zmanjšanje dolgoročnih obveznosti iz financiranja

D Pobotano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja

E Pobotano zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz dobička

IV. Končno stanje denarnih sredstev

IV. IZKAZ UPORABE DOBIČKA IN/ALI KRITJA IZGUBE

Izkaz uporabe dobička ima v zavarovalnicah najmanj naslednje
postavke:

I. Prenesen nerazporejen dobiček iz prejšnjih let

II. Čisti dobiček tekočega leta

III. Pripis dobička življenjskim zavarovancem

IV. Skupaj dobiček za delitev

 1. del dobička za rezerve

 2. del dobička za dividende delničarjem

 3. del dobička za nagrade poslovodstvu in nadzornemu svetu

 4. del dobička za druge sestavine kapitala

 5. nerazporejen čisti dobiček

Izkaz kritja izgube ima v zavarovalnicah najmanj naslednje
postavke:

I. Prenesena nekrita izguba iz prejšnjih let

II. Izguba tekočega leta

III. Skupaj nekrita izguba

IV. Kritje izgube:

 1. v breme prihodkov

 2. v breme rezerv

 3. v breme drugih sestavin kapitala

 4. prenos nekrite izgube v naslednja leta

V. IZKAZI IZIDA KRITNIH SKLADOV

a) Za izkaz izida kritnega sklada za življenjska zavarovanja iz
1. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar in za druge vrste
zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične
rezervacije, iz 4. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar, se
uporablja računovodska shema B. Zavarovalno-tehnični izid
življenjskih zavarovanj.

b) Oblika izkaza izida kritnega sklada za zavarovanja pri katerih
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje ni predpisana,
zavarovalnica sama izdela shemo za tovrstna zavarovanja.

c) Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje
v času varčevanja (dodatna in predčasna dodatna starostna
pokojnina) in zavarovanj pri katerih je zavarovanec upravičen do
dobička iz naslova poslovanja kritnega sklada, zavarovalnica
izdela po naslednji shemi:

I. Obračunane kosmate zavarovalne premije

II. Prihodki od naložb

 1. Prihodki od deležev v povezanih podjetjih

 2. Prihodki od drugih naložb

 2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb

 2.2. Prihodki od obresti

 2.3. Prihodki od ostalih naložb

 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

 4. Dobiček pri odtujitvah naložb

III. Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma
odkupne vrednosti

 1. Redno prenehanje

 2. Izredno prenehanje

 2.1. z izstopom iz zavarovanja

 2.2. z odpovedjo pogodbe o zavarovanju

 2.3. s smrtjo zavarovanca

IV. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-)

 1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

 2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih
rezervacij (+/-)

V. Obračunani stroški in provizije

 1. Obračunani vstopni stroški

 2. Izstopni stroški

 3. Provizija za upravljanje

VI. Odhodki naložb

 1. Stroški naložb

 1.1. Obresti

 1.2. Ostali stroški naložb

 2. Odpis vrednosti naložb

 3. Popravki vrednosti naložb

 4. Izgube pri odtujitvah naložb

VII. Izid kritnega sklada
PRILOGA 2

NAVODILA ZA IZRAČUN KAZALNIKOV

Zavarovalnice poleg izračunanih kazalnikov navedejo tudi podatke
v števcu in imenovalcu kazalnika, ki so osnova za izračun.

- Rast kosmate obračunane premije (indeks) se prikaže ločeno za
premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za
življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po
zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Rast kosmate
obračunane premije se izračuna kot:

 Kosmata obračunana premija v tekočem letu
---------------------------------------------- x 100
 Kosmata obračunana premija v preteklem letu

- Čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane
zavarovalne premije se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih
vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Čista obračunana
zavarovalna premija se izračuna kot:

  Čista obračunana zavarovalna premija
------------------------------------------- x 100
  Kosmata obračunana zavarovalna premija

- Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks) se prikaže
ločeno za premoženjska zavarovanja, razen zdravstvenih
zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena
zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja
skupaj. Gibanje kosmatih obračunanih odškodnin se izračuna kot:

Kosmata obračunana odškodnina v tekočem letu
------------------------------------------------ x 100
Kosmata obračunana odškodnina v preteklem letu

- Povprečna odškodnina se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih
vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Povprečna odškodnina se
izračuna kot:

Kosmate obračunane odškodnine
------------------------------- x 100
Število škod

- Škodni rezultat se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja,
razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja ter za
zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa
zavarovanja skupaj. Škodni rezultat se izračuna kot:

Kosmate obračunane odškodnine
------------------------------- x 100
Kosmate obračunane premije

- Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne
premije se prikažejo ločeno za premoženjska zavarovanja, razen
zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja ter za
zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih vrstah in za vsa
zavarovanja skupaj. Stroški poslovanja v % od kosmate obračunane
zavarovalne premije se izračunajo kot:

     Stroški poslovanja
---------------------------------------- x 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije

- Stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane
zavarovalne premije se prikažejo ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja ter za zdravstvena zavarovanja, ločeno po
zavarovalnih vrstah in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se
izračuna kot:

Stroški pridobivanja zavarovanj
---------------------------------------- x 100
Kosmate obračunane zavarovalne premije

- Učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na
začetku in koncu leta), se prikažejo ločeno za naložbe kritnih
skladov, za naložbe kritnega premoženja zavarovalno-tehničnih
rezervacij in za naložbe lastnih virov ter za vse naložbe skupaj.
Kazalnik se izračuna kot:

       Donos naložb
------------------------------------------- x 100
(Stanje naložb na začetku leta + stanje
     naložb na koncu leta)/2

- Čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od
zavarovalnih premij se prikažejo ločeno za premoženjska
zavarovanja, razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska
zavarovanja, za zdravstvena zavarovanja, ločeno po zavarovalnih
vrstah ter za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna kot:

    Čiste škodne rezervacije
--------------------------------------- x 100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij

- Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste
obračunane premije se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja,
razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja, za
zdravstvena zavarovanja ter za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik
se izračuna kot:

Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
---------------------------------------------- x 100
    Čista obračunana premija

- Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega
kapitala se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se
izračuna kot:


 Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
------------------------------------------------- x 100
 (Stanje kapitala na začetku leta + stanje
   kapitala na koncu leta )/2

- Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne
aktive se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se
izračuna kot:

Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta
------------------------------------------- x 100
(Stanje aktive na začetku leta + stanje
   aktive na koncu leta)/2

- Kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico se
prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za življenjska
zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj. Kazalnik se izračuna
kot:

Kosmati dobiček
----------------- x 100
Število delnic

- Čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala.
Kazalnik se izračuna kot:

          Čisti dobiček
------------------------------------------- x 100
(Stanje kapitala na začetku leta + stanje
   kapitala na koncu leta )/2

- Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne
premije se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.

Razpoložljivi kapital zavarovalnice predstavlja kapital
zavarovalnice izračunan na osnovi 105., 106., 107. in 108. člena
ZZavar in sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih
postavk, podrobnih lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih
podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu
kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske
ustreznosti zavarovalnice.

Kazalnik se izračuna kot:

Razpoložljivi kapital zavarovalnice
------------------------------------- x 100
Čista zavarovalna premija

- Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala
zavarovalnice se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.

Minimalni kapital zavarovalnice je minimalni kapital iz 110. in
111. člena ZZavar in sklepa o podrobnejših pravilih za izračun
minimalnega kapitala zavarovalnice.

Kazalnik se izračuna kot:

Razpoložljivi kapital zavarovalnice
------------------------------------ x 100
Minimalni kapital zavarovalnice

- Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-
tehničnih rezervacij se prikaže ločeno za premoženjska
zavarovanja, za življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja
skupaj.

Zavarovalno-tehnične rezervacije so rezervacije določene s 113.
člena ZZavar.

Kazalnik se izračuna kot:

Razpoložljivi kapital zavarovalnice
------------------------------------- x 100
Zavarovalno-tehnične rezervacije

- Razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz
pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na
pozavarovatelje se prikaže ločeno za premoženjska zavarovanja, za
življenjska zavarovanja in za vsa zavarovanja skupaj.

Kazalnik se izračuna kot:

Razpoložljivi kapital zavarovalnice
---------------------------------------------- x 100
  Terjatve iz pozavarovanja in tehnične
 rezervacije, ki odpadejo na pozavarovateljeAAA Zlata odličnost