Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

423. Odlok o Svetu za nacionalno varnost, stran 624.

Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o Svetu za nacionalno varnost
1. člen
S tem odlokom se urejajo sestava in določena vprašanja delovanja Sveta za nacionalno varnost, ki je pristojen za usklajevanje nacionalno varnostne politike in za usmerjanje in usklajevanje dejavnosti, ki se izvajajo za uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti (v nadaljnjem besedilu: SNAV).
2. člen
SNAV:
– svetuje vladi pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
– pred obravnavo na vladi svetuje ministrstvom pri ukrepih in aktih ministrstev, ki se nanašajo na uresničevanje interesov in ciljev nacionalne varnosti,
– usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
– pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov državnega zbora, ki se nanašajo na nacionalno varnost,
– ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanje države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
– daje mnenja k vprašanjem, pobudam in predlogom, ki jih poslanci pošiljajo vladi v zvezi z uresničevanjem politik na področju nacionalne varnosti,
– daje mnenje vladi o sredstvih proračuna za delo SNAV.
3. člen
Vlada v SNAV imenuje:
– predsednika vlade, ki je predsednik SNAV,
– ministra za obrambo,
– ministra za notranje zadeve,
– ministra za zunanje zadeve,
– ministra za finance,
– ministra za pravosodje,
– ministra brez resorja, odgovornega za področje evropskih zadev,
– direktorja Urada predsednika vlade,
– direktorja Slovenske obveščevalne-varnostne agencije.
4. člen
Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika državnega zbora, predsednike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.
Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV ministre ter druge strokovnjake s področja nacionalne varnosti.
Na sejah SNAV stalno sodeluje generalni sekretar vlade.
5. člen
Sekretariat SNAV, ki ga imenuje vlada, operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV, skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV in ter opravlja druge naloge za SNAV. Strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV opravlja služba, ki jo določi vlada.
Sekretariat SNAV sestavljajo:
– direktor SOVE, ki vodi sekretariat,
– generalni direktor Policije,
– načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– direktor Obveščevalno-varnostne službe pri Ministrstvu za obrambo,
– državni sekretar, ki ga določi minister za zunanje zadeve,
– direktor Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost oziroma oseba, ki jo določi.
6. člen
Predsednik SNAV lahko določi, da svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost spremlja izvrševanje odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in ciljev na področju nacionalne varnosti (v nadaljnjem besedilu: svetovalec SNAV).
Predsednik SNAV lahko določi, da dela svetovalca SNAV opravlja minister svetnik ali državni sekretar v Uradu predsednika vlade.
Pri spremljanju svetovalec SNAV lahko vpogleda v ustrezno dokumentacijo in druge zapise, ki jih pripravljajo ali hranijo ministrstva ali vladne službe ter opravi pogovor z osebo, ki je ali je bila odgovorna za izvajanje odločitev vlade ter za pripravo ali hrambo ustrezne dokumentacije in drugih zapisov.
O svojih ugotovitvah svetovalec SNAV obvesti predsednika SNAV.
7. člen
Način dela SNAV se določi s Poslovnikom SNAV, ki ga ta sprejme na svoji prvi seji.
8. člen
V vojnih in izrednih razmerah se SNAV preoblikuje v Državni operativni štab obrambe v skladu z določbami zakona o obrambi.
9. člen
Sredstva za delo SNAV se zagotovijo iz sredstev službe, ki opravlja strokovna in administrativno-tehnična dela za sekretariat SNAV.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 33/98).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 230-00/2001-1
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost